Master Educational Needs - master EN

Inhoud opleiding

Alle leerroutes worden door ons werkveld en de NVAO omschreven als: ‘arbeidsmarktrelevant, goed uitgewerkt en didactisch op een zorgvuldige en inzichtelijke wijze vormgegeven. De master sluit uitstekend aan op praktijkvragen die samenhangen met actuele ontwikkelingen in het brede onderwijswerkveld’.

Vrouw in gangTijdens de Master Educational Needs word je voortdurend aangesproken op het (door)ontwikkelen van een zelfbewuste, kritische en vernieuwende houding. Deze houding zet je in om leer- en werkomgevingen in je eigen praktijk te ontwerpen vanuit de nieuwste onderwijskundige opvattingen en leertheorieën. Je persoonlijke begeleiding kenmerkt zich door motiveren, reflecteren en tactvol confronteren vanuit hoge verwachtingen. ‘Teach as you preach’ is ons credo. Na afronding mag je de titel Master of Education (MEd) voeren

Pijlers master EN Windesheim

In alle routes dagen we je uit tot diepgaand leren. We waarderen diversiteit en stellen je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarbij werken we vanuit een ‘growth mindset’ waarbij we flexibele leeromgevingen creëren en uitgaan van unieke persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van pijlers:

Onderzoekende houding

Naar aanleiding van vraagstukken uit je praktijk ga je actief op zoek gaan naar kennisbronnen en nieuw conceptueel begrip over je onderwijsuitvoering, je beroepscontext en over jezelf als professional. Je onderzoekende houding zien we als de drager van je vermogen om je professionele leven lang te blijven leren.

Inclusief denken

Onze visie op een inclusieve samenleving klinkt door in ons onderwijs. Jouw visie op het vormgeven van Passend Onderwijs in de brede context van onderwijs en zorg kleurt jouw professionele identiteit. Deze ga je expliciteren en inzetten in je onderwijsontwerpen en je onderwijsuitvoering.

Pedagogisch tact

We gaan uit van de basishouding van aandacht waarmee we beogen om op de juiste manier en op het juiste moment recht te doen aan de ander. We zijn aanspreekbaar op ons gedrag en houding en doen dat respectvol.

Praktijkgericht onderzoek

De onderwijspraktijk heeft zowel behoefte aan nieuwe kennis op actuele vraagstukken als aan het benutten van wetenschappelijk kennis in de eigen praktijk. Je bekwaamt je in beide vormen door het doen van mini-onderzoek tijdens modules of tijdens je masterproject aan het eind van je studie.

Samen leren

De Master Educational Needs beoogt een lerende gemeenschap voor studenten en opleiders te zijn. Om het gemeenschappelijk leren te bevorderen ziet de opleiding de professionele leergemeenschap als een uitstekend middel. Deelnemen aan een professionele leergemeenschap betekent dat een vaste groep professionals voor een bepaalde duur samenwerkt aan schoolontwikkeling op de langere termijn.

Flexibele en gepersonaliseerde leeromgeving

De Master EN focust op het opleiden van onderwijsprofessionals die toekomstgericht onderwijs gefundeerd inhoud en vorm geven. Dat betekent dat zelf regie voert op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dat doe je samen met opleiders, medestudenten en de beroepspraktijk. Je hebt de vrijheid om, uitgaande van de samenhang in het programma, je toetsopdrachten vergaand naar je hand te zetten. Ook krijg je ruimte om keuzebewijzen te verzamelen waarmee je laat zien hoe competent je bent.

Samenwerking en lesplaatsen

Windesheim biedt de master aan in samenwerking met Stenden Hogeschool. Daarnaast werken we intensief samen met het werkveld, onze lectoraten en (internationale) kennisinstellingen.

Lesplaatsen
Je kunt de master Educational Needs van Windesheim – bij voldoende aanmelding – volgen in Zwolle, Leeuwarden, Enschede, Groningen en Almere. Je maakt zelf een keuze voor de lesplaats.

Samen leren

De Master Educational Needs beoogt een lerende gemeenschap voor studenten en opleiders te zijn. Om het gemeenschappelijk leren te bevorderen ziet de opleiding de professionele leergemeenschap als een uitstekend middel. Deelnemen aan een professionele leergemeenschap betekent dat een vaste groep professionals voor een bepaalde duur samenwerkt aan schoolontwikkeling op de langere termijn. Het samen leren gebeurt ook tussen studenten en docenten en leidt soms tot samen publiceren. Zie daarvoor de volgende voorbeelden:

Interactief rekenonderwijs op een school voor nieuwkomers

Do you practice what you preach?  

Leerroutes master Educational Needs

De opleiding kent tien leerroutes. De routes met een * kun je ook via e-learning volgen. Je kiest de leerroute waarmee jij je kunt specialiseren in de richting die het beste past bij jouw onderwijspraktijk en interesses.

De leerroutes waaruit je kunt kiezen zijn:

Leerroutes worden aangeboden bij voldoende aanmelding. Bij een gering aantal aanmeldingen wordt een leerroute aangeboden in samenwerking met andere lesplaatsen. In de praktijk betekent dit dat je modules op een andere lesplaats of via e-learning volgt. 

Drie varianten

Alle leerroutes van de master Educational Needs kun je in deeltijd volgen. Sommige leerroutes kun je echter ook in voltijd of via e-learning volgen. Hieronder lees je wat iedere variant inhoudt.

Deeltijd

Als je een leerroute in deeltijd volgt, duurt jouw studie twee jaar. De gemiddelde studielast is dan ongeveer twintig uur per week. In principe heb je een vaste lesdag per week, maar er zijn masterclasses en seminars die op andere dagen vallen. De praktijkopdrachten voer je veelal uit op jouw werkplek en tijdens werktijd. Er wordt van je verwacht dat je minimaal twee dagdelen per week in het onderwijs een leerwerkplek hebt die past bij het doel en niveau van de opleiding.

Voltijd

In het voltijdprogramma doorloop je het curriculum van de master in één jaar. De gemiddelde studielast is dan ongeveer veertig uur per week. Je bent twee vaste dagen per week actief op de hogeschool. De praktijkopdrachten voer je veelal uit op je werkplek en tijdens werktijd. Om de master in voltijd te kunnen volgen heb je een leerwerkplekovereenkomst of arbeidscontract met een school nodig voor minimaal vier dagdelen per week. De leerwerkplek moet passen bij het doel en niveau van de opleiding. Daarnaast moet jouw leerwerkplek mogelijkheden bieden om opdrachten op masterniveau uit te voeren.

De leerroutes die wordt aangeboden in voltijd zijn:
Gedragspecialist
Specialist jonge kind

Als voltijdstudent kun je in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie: arbeidsmarktplatformpo.nl.

E-learning

Wanneer je de master via e-learning volgt, bepaal je zelf waar en wanneer je studeert. Je studeert op afstand en communiceert via internet met je studiegenoten en docenten. De opleiding begint in september met een studiedag in Zwolle. Na de studiedag kom je niet meer op de hogeschool, behalve voor de master kennistoets en de competentie-examens.

De inlevermomenten van de e-learningopdrachten sturen jouw studieritme en -tempo. Een goede planning en regelmatige werkstijl gedurende de week zijn belangrijk. Zo houd je genoeg tijd over voor zinvolle online discussies en samenwerking met medestudenten en docenten. Op die manier ontstaan digitale 'learning communities' waarin jij en je studenten elkaar ondersteunen tijdens de studie, zowel inhoudelijk als sociaal.

Na een korte periode waarin je moet wennen aan de digitale leeromgeving is de studiebelasting hetzelfde als bij de deeltijdopleiding (gemiddeld twintig uur per week). Er wordt van jou verwacht dat je minimaal twee dagdelen per week in het onderwijs een leerwerkplek heeft die past bij het doel en niveau van de opleiding.

De leerroutes die worden aangeboden via e-learning:
- Remedial teacher
- Expert taal/dyslexie
- Expert rekenwiskunde/dyscalculie
- Expert in NT2, nieuwkomersonderwijs en culturele diversiteit

Uitgebreide informatie over het volgen van de master via e-learning lees je in de flyer master Educational Needs via e-learning, te downloaden via onderstaande button.

Download de flyer master Educational needs via e-learning

Opbouw opleiding

Elke leerroute bevat een leerlijn modules, een integrale leerlijn en een onderzoekleerlijn. Modulebijeenkomsten en begeleidingsbijeenkomsten wisselen elkaar af. Samen met medestudenten werk je in zelfstandige leerteams. De opleiding kent een verplicht en keuzeprogramma. In beide programma’s kun je zelf accenten aanbrengen op basis van jouw eigen context of voorkeuren.

Leerlijn modules

Onder begeleiding van vakinhoudelijk bekwame docenten werk je tijdens de modules voortdurend aan jouw eigen ontwikkeling en aan het verbeteren van je eigen beroepspraktijk. Afhankelijk van de gekozen leerroute ligt je scope op de leerlingen/studenten, de leraren en of de schoolorganisatie. Uitgangspunt is dat alles uiteindelijk bijdraagt aan het leren van de leerlingen/studenten. In de alle beroepsproducten zet je je onderzoekende houding in waarbij je relevante en actuele (inter)nationale kennisbronnen benut en verwerkt. 

Kijk op de pagina's van de leerroutes voor een overzicht van de modules. Op die pagina's kun je ook een pdf met uitgebreide module-omschrijvingen downloaden.

Integrale leerlijn

De integrale leerlijn legt een verbinding tussen de theorie en jouw dagelijkse praktijk. De studiecoach begeleid je en is jouw aanspreekpunt. Jouw professionele identiteitsontwikkeling staat centraal. Je ontwikkelt daarvoor een persoonlijke professionele praktijktheorie. Het accent in het eerste jaar ligt op je rol als inhoudelijk expert. In het tweede jaar ligt het accent op je rol als initiator en begeleider leren op school of teamniveau. Persoonlijke leervragen en actuele casuïstiek uit de praktijk staan centraal in jouw ontwikkeling.

Deze leerlijn bestaat uit twee componenten. De eerste is begeleide intervisie (eerste jaar) en de tweede is zelfstandig leren in leerteams (eerste en tweede jaar).    

Onderzoeksleerlijn

In het eerste jaar is de onderzoeksleerlijn verweven met de modules. Ter ondersteuning worden er daarnaast onderzoeksseminars aangeboden. Je ontwikkelt zo je competenties voor het uitvoeren van gefundeerd onderzoek en een kritische houding aangaande praktijkgericht onderzoek. Vanaf het tweede jaar is de onderzoeksleerlijn als aparte leerlijn geprogrammeerd. Je sluit deze leerlijn af met een masterproject waarin je je focust op: kennisconstructie, professionalisering of innovatie. je scope daarbij is onderwijsverbetering in je eigen context en of daarbuiten. Door een accent te kiezen maak je je project niet te groot.

- Hoe beleven leerlingen met ASS-gerelateerde gedragsproblemen en hun ouders onze tutorbegeleiding en welke knelpunten doen zich voor?
- In hoeverre helpt het zelf kiezen van leerdoelen om de motivatie te versterken bij bewegingsonderwijs mavo 2?
- Op welke manieren ervaren hoogbegaafde leerlingen bij ons op school ruimte of belemmeringen om zich in eigen tempo te ontwikkelen?
- Wat is het effect van bewegen op rekenresultaten in groep 6?
- Welke aspecten in de coaching van onze MBO-docenten dragen bij aan de implementatie van positve behaviour support?
- Welke knelpunten ervaren onze SO-leraren als gevolg van de veranderende leerling-populatie die samenhangt met passend onderwijs?

Competentiegerichte toetsing en beoordeling

Jouw vorderingen houd je bij in een digitaal portfolio waarover je tijdens het competentie-examen verantwoording aflegt. Aan het begin en einde van het tweede jaar heb je een competentie-examen. Dit is een integraal assessment dat wordt afgenomen door assessoren van de opleiding en beroepspraktijk. Zij beoordelen de door jouw verzamelde competentiebewijzen in samenhang met elkaar. Daarvoor baseren ze zich onder andere op je digitale portfolio en een criteriumgericht interview. Elk te beoordelen product beoordelen we aan de hand van een integraal en competentiegericht beoordelingsformulier. Je kunt dit formulier ook gebruiken voor zelfbeoordeling, peer assessment en 360 graden-feedback.   

Registerleraar.nl

De master Educational Needs is gevalideerd door Registerleraar en daarmee opgenomen in registerleraar.nl. Een register voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Logo registerleraar.nl

 

 

 

 

Inschrijven voor de master