Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren

Als expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren houd je je bezig met de vraag hoe het onderwijs nu en in de toekomst voor elke leerling/student kansen geeft om talenten te ontwikkelen.

Als specialist in leren creëer je innovatieve, passende leeromgevingen en richt je je op vernieuwend en effectief lesgeven.  

Wat leer je?

Het onderwijs in de 21e eeuw wordt beïnvloed door snelle opeenvolgende veranderingen in de samenleving. Door technologische ontwikkelingen krijgen we meer toegang tot informatie, onderzoek en ideeën om ons onderwijs te verbeteren. Waar onderwijs voortdurend in transitie is, verandert de wijze waarop mensen leren niet. Wel ontstaan nieuwe onderwijsperspectieven over het leren van leerlingen/studenten. Kenmerkend voor deze leerroute is het gepersonaliseerde leerplan.

In de leerroute hanteren we het kernbegrip duurzaam leren om na te gaan of leren werkelijk optreedt. Daarbij past veelzijdige oefening in verschillende contexten zoals bijvoorbeeld op verschillende plekken in school en thuis, maar ook met verschillende probleemstellingen. Als we beslissingen over curricula, inhoud en didactiek nemen op basis van duurzaam leren kunnen we kwaliteitsverbetering in het onderwijs realiseren.

Gepersonaliseerd leerplan
De leerroute Expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren biedt ruimte voor een gepersonaliseerd leerplan. Dat wil zeggen dat je een deel van het programma samenstelt op basis van je eigen leervragen. Je kunt daarbij kiezen uit het rijke module-aanbod van de master Educational Needs (MEN) en de master Learning and Innovation (MLI). Uitgangspunt daarbij is wel dat de module in de betreffende periode wordt aangeboden. De module naar keuze kan mogelijk op een andere lesdag of lesplaats gegeven worden.

Voor wie?

Leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs.

 

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren ontwikkel je deskundigheid over duurzaam en toekomstgericht leren, afstemming op talenten en onderwijsbehoeften,  leerprocessen, ontwerpprincipes van rijke leeromgevingen en didactische uitgangspunten. Je toont gedrag dat motivatie en nieuwsgierigheid opwekt en ruimte biedt aan talenten. Je bestudeert rijke bronnen en je rondt onderwijseenheden af met een toetsopdracht die binnen de context van je praktijk wordt uitgevoerd. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent.

Deze leerroute biedt volop ruimte aan een gepersonaliseerd programma. Je kunt modules volgen uit de MLI of andere leerroutes van de MEN. Je bespreekt je leerplan samen met je studiecoach. Je professionele identiteitsontwikkeling geef je samen vorm met medestudenten en je opleiders. Aan het eind van het eerste en het tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Didactiek voor de 21ste eeuw

Heb je herinneringen aan een project waar je enorm trots op bent omdat het uiteindelijke resultaat boven al je verwachtingen uitsteeg? En kun je dan terughalen wat je hebt geleerd en op welke manier je gestimuleerd bent om je prestatie met grote inzet af te ronden? In deze module onderzoeken we didactiek voor de 21ste eeuw gericht op duurzaam leren. Duurzaam leren onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Daarbij kunnen we doorgaans verwachten dat leerlingen/studenten 40-50% leren van de aangeboden lesstof. Verder is het per leerling ook nog verschillend wat zij van de lesstof leren. Deze bevindingen vergen veel van onze didactische aanpak. In de module Didactiek voor de 21ste eeuw staan wetenschappelijk doordachte didactische principes centraal die het leren van leerlingen/studenten stimuleren.

Lesgeven en denkprocessen òf een module naar keuze uit de MEN of MLI

Van nature zijn we nieuwsgierig en hebben we vragen over het hoe en waarom van dingen. Maar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen leidt niet altijd vanzelfsprekend tot duurzaam leren. We gaan uit van de opvatting dat denken de basis vormt voor leren en dat de leraar in het ontwerp en de uitvoering van zijn les de denkprocessen van leerlingen en studenten stimuleert. Je leert hoe je langzame bewuste denkprocessen bij je leerlingen/studenten ontwikkelt die bijdragen aan het “leren leren”. Je helpt een denkcultuur tot stand te brengen in je klas, vakgroep en school. Je onderzoekt didactiek die aanstuurt op denken.

Learning Analytics en Ethische dilemma's òf Leren met ICT

Learning Analytics
Het gebruiken van Learning Analytics heeft als doel het leerproces te versterken door op systematische wijze te meten en met de uitkomsten daarvan de lerenden en leraren te informeren. Met behulp van ICT kun je gegevens snel en tijdig bij lerende en leraar krijgen. In deze module leer je de data die beschikbaar komen uit het volgen van en meten in leerprocessen te analyseren en de uitkomsten ervan te gebruiken als feedback van datzelfde leerproces. Vervolgens kunnen met gegevens allerlei analyses worden uitgevoerd. Het werken met learning analytics kan niet zonder overwegingen en afspraken ten aanzien van de ethische aspecten van het werken met big data.

Leren met ICT
Als leerkracht krijg je steeds nieuwe informatie over de vele ICT-toepassingen die invloed kunnen hebben op het leren van je leerlingen/studenten en op jouw pedagogisch -didactisch handelen. Welke keuze wil je maken en waar baseer je deze keuze op? En wat is er nodig om tot zinvolle implementatie te komen? Van leraren wordt verwacht dat zij beredeneerde keuzes maken om nieuwe technologieën verantwoord in te zetten. Deze module stuurt dan ook aan op het didactisch redeneren rondom de inzet van onderwijstechnologie. Vervolgens komen didactische principes aan de orde die een rol spelen bij je keuze voor specifieke ICT-toepassingen. Ook worden voor- en nadelen van ICT-toepassingen en implementatie-perikelen geïnventariseerd en besproken.

Trends in onderwijsconcepten òf een module naar keuze uit de MEN of MLI

In deze module volg je de actuele trends in onderwijsconcepten en je denkt met collega’s na over onderwijsvernieuwingen. Je zet daarvoor een professionele leergemeenschap op in je school. Je observeert een van deze onderwijsconcepten en je schrijft een kritische waardering. De thema’s die je daarbij onderzoekt zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs, creativiteit, tabletonderwijs, computational thinking, digitale geletterdheid of onderzoekend leren.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor onderzoek met een ontwerpgericht karakter waarin je een didactisch principe uitprobeert of onderzoeken op welke manier een digitaal skillslab bijdraagt aan praktijkgerichte kennis van je leerlingen/studenten. Ook is het mogelijk rondom een thema met meerdere studenten onderzoek te doen.

Studievormen

De leerroute Expert talentontwikkeling en toekomstgericht leren kun je volgen in voltijd en deeltijd.   

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Talenontwikkeling en toekomstgericht leren deeltijd is donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede
De lesdagen van de leerroute Talenontwikkeling en toekomstgericht leren voltijd zijn woensdag en donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master