Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Expert schoolsucces jongeren

Als expert schoolsucces jongeren draag je bij aan de (door)ontwikkeling van onderwijs op maat binnen je eigen school. Je werkt met creativiteit en lef vanuit een visie om jongeren een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden.

Hoe meer jongeren het nut zien van onderwijs om vooruit te komen, hoe beter hun slaagkansen op school. Het vormgeven van passend en eigentijds onderwijs aan jongeren (12-20 jaar) doet een beroep op specifieke kennis over hun ontwikkeling en factoren die het schoolsucces beïnvloeden. Schoolsucces van jongeren vraagt om leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering.

Wat leer je?

Je draagt bij aan het bevorderen van motivatie, passend onderwijs, positieve rolmodellen, peergroup en een veilige omgeving waarin diversiteit wordt benut. In de leerroute word je uitgedaagd tot het ontwikkelen van gepassioneerd professioneel gedrag dat zich richt op het verbeteren van onderwijs voor alle jongeren. De volgende begrippen staan centraal: leren van de jongere, peergroup, student voice, onderwijs arrangeren vanuit diversiteit en samenwerken met alle betrokkenen. Je wordt uitgedaagd om eigentijdse, motiverende en rijke leeromgevingen te ontwikkelen. Daarbij is het uitgangspunt dat je al het aanwezige potentieel mobiliseert en benut.

Voor wie?

Leraren, mentoren, teamdeskundigen, coördinatoren passend onderwijs, studieloopbaanbegeleiders in het voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Expert schoolsucces jongeren ontwikkel je deskundigheid over onderwijs op maat in de complexe context waarin samenwerken met alle betrokkenen een voorwaarde is. Je bestudeert actuele onderwijsinhoudelijke bronnen en je rondt iedere onderwijseenheid af met een toetsopdracht. Je brengt vanuit een kritisch-analytische houding je eigen onderwijs en dat van je school in kaart en je onderzoekt wat er beter kan. Vanuit een positieve mindset ontwerp je, creatief en buiten kaders, onderwijs dat uitstijgt boven standaard benaderingen. Dat doe je in overleg en samen met collega’s. Je experimenteert met de nieuw ontworpen aanpakken waarbij je pedagogisch tactvol leraargedrag laat zien dat motivatie opwekt en waarbij de jongere een actieve rol heeft. Je hebt de vrijheid om de toetsopdrachten zo vorm te geven dat ze passen bij de onderwijssituatie waarin je werkzaam bent. Aan het eind van het eerste en tweede jaar laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend.

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Lesgeven en denkprocessen

Van nature zijn we nieuwsgierig en hebben we vragen over het hoe en waarom van dingen. Maar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen leidt niet altijd vanzelfsprekend tot duurzaam leren. We gaan uit van de opvatting dat denken de basis vormt voor leren en dat de leraar in het ontwerp en de uitvoering van zijn les de denkprocessen van leerlingen en studenten stimuleert. Je leert hoe je langzame bewuste denkprocessen bij je leerlingen/studenten ontwikkelt die bijdragen aan het “leren leren”. Je helpt een denkcultuur tot stand te brengen in je klas, vakgroep en school. Je onderzoekt didactiek die aanstuurt op denken.

Leiderschap in de groep

Het onderwijs ziet zich voor vele uitdagingen gesteld en daarbij is leiderschap in de groep cruciaal. Deze module biedt een kans om zicht te krijgen op de mogelijkheden die je als leraar hebt om uitdagingen van het onderwijs aan te gaan. In deze module word je uitgedaagd om te gaan experimenteren met diverse, toekomstgerichte invullingen van leiderschap. Dit doe je in verbinding met leerlingen en collega’s. Je verdiept je in voor deze module relevante thema’s, zoals diverse aspecten van leiderschap, leiderschapsstijlen en onderwijsinnovatie.

Afstemmen op diversiteit

Onderwijs vraagt om leraren die wijze onderwijspedagogische oordelen kunnen vellen over wat wenselijk is in hun specifieke onderwijs, aldus Biesta (2011). Biesta spreekt in dit kader over de pedagogische virtuositeit van leraren. Omdat deze virtuositeit vaak ongrijpbaar is sta je in deze module expliciet stil bij het in beeld brengen van jouw pedagogische wijsheid en virtuositeit in het omgaan met diversiteit. Je maakt dit zichtbaar in een onderwijsontwerp waarin pedagogisch en didactisch afstemmen op diversiteit de uitdaging is.

Mentor-coach van jongeren òf Onderwijsinnovaties duurzaam implementeren

Mentor-coach van jongeren
Hoe zorg je dat je leerlingen daadwerkelijk in beweging komen en kan jij de leerlingen daarbij ondersteunen zodat ze optimaal leren en écht actief betrokken worden? Als coach werk je resultaatgericht en stimuleer je de ander in actie te komen en zelf de regie te nemen. Gedurende deze module voer je een coachingstraject uit met een jongere (10-20 jaar) die voor jou als mentor-coach uitdagend is. In deze module komen onderwerpen aan bod die ondersteunend en verdiepend zijn voor je rol van mentor-coach en werk je aan je kwaliteit als mentor-coach in relatie tot je ontwikkelde visie op coaching.

Onderwijsinnovaties duurzaam implementeren
In deze module staat centraal hoe je in de rol van master onderwijsveranderingen kunt ondersteunen en aansturen. Deze veranderingen zijn gericht op het ontwerpen van krachtige en inspirerende leeromgevingen in relatie tot gepersonaliseerd en toekomstgericht leren. Je komt tot een samenhangende visie op het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsinnovaties gericht op gepersonaliseerd en toekomstgericht leren en laat je hierbij inspireren door een diversiteit aan bronnen. Je verdiept je –samen met medestudenten- in schoolontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelt hierbij een projectplan om vorm te geven aan onderwijsveranderingen. Je onderzoekt mogelijkheden om krachtig gepersonaliseerd leren duurzaam te implementeren in de eigen beroepscontext.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vergroten van leiderschap van jongeren, een ontwerp waarbij toekomstmotivatie en leerstrategieën centraal staan of het in kaart brengen van de competenties van je collega’s in relatie tot het ondersteuningsprofiel van je school. Je kunt kiezen voor het uitvoeren van een individueel onderzoek, maar ook deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep. Daarin doe je samen met medestudenten onderzoek naar een relevant thema rond onderwijs op maat in complexe situaties

Studievormen

De leerroute Expert schoolsucces jongeren kun je volgen in voltijd en deeltijd.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Expert  schoolsucces jongeren deeltijd is woensdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.
De lesdagen van de leerroute Gedragspecialist voltijd zijn woensdag en donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master