Vrouw met pen en man achter laptop in X-gebouw Windesheim

Leerroute Begeleider in het onderwijs

Alle begeleiders houden zich bezig met het coachen en adviseren van collega’s en informeren hun teams over relevante ontwikkelingen. In de leerroute bekwaam je jezelf als begeleider in het onderwijs waar jij werkt.

Er zijn veel begeleiders werkzaam in het onderwijs, zoals de intern begeleider in het primair onderwijs (po) en de zorgcoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs (vo). Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er teamdeskundigen (in passend onderwijs) en studieloopbaanbegeleiders in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Begeleiders in het onderwijs maken voor veel leerlingen/studenten het verschil in hun schoolsucces. Intern begeleiders en zorgcoördinatoren coördineren bijvoorbeeld binnen passend onderwijs de kwaliteitsafspraken en de preventieve en (licht) curatieve interventies binnen de school. Als de ondersteuningsvragen buiten de basisondersteuning vallen, werken zij samen met externe partners aan het opstellen van onderwijszorgarrangementen. In het vo speelt de mentor een centrale rol in het adviseren en begeleiden van leerlingen. In het mbo is de studieloopbaanbegeleider de intermediair tussen het aanbod van de school en de wens en mogelijkheden van de student en begeleidt het leerproces van studenten. Een nieuwe ontwikkeling in het mbo is de opkomst van toekomstdeskundigen (in passend onderwijs). Zij coachen hun collega’s bij vraagstukken ten aanzien van het eigen handelen met betrekking tot zijn/haar leraarschap.

Wat leer je?

In deze leerroute werken we vanuit de volgende kernbegrippen: professionaliseren van collega’s, analyseren van dynamieken, professioneel netwerken, ondersteuningsstructuur, data-analyse en verandermanagement. Je wordt uitgedaagd om je op schoolniveau te ontwikkelen tot een inspirerende begeleider en coach en je wordt expert in het coördineren van onderwijs op maat.
Uitgangspunt is dat je de talenten van anderen hierbij optimaal inzet en de balans weet te vinden tussen sturen en volgen. Communicatieve vaardigheden en pedagogisch tact komen tot uiting in de gesprekken die je voert, zoals (oplossingsgerichte) coachingsgesprekken met leerlingen/studenten, ouders, collega’s en andere professionals.

Voor wie?

Professionals in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs die in hun dagelijkse praktijk een (gedeeltelijk) begeleidende- en coachende taak (willen) hebben.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Begeleider in het onderwijs ontwikkel je een visie op professionalisering en bied je ondersteuning op maat binnen je school. Daarnaast bekwaam je je in het coachen en adviseren binnen de complexe context van passend onderwijs. Daarin werk je samen met alle betrokkenen die een rol spelen in de ontwikkeling van de leerlingen/studenten. We bieden  je
(afhankelijk van de specialisatie die je kiest) actuele theorieën, modellen, inzichten en ideeën over coachen, professionaliseren en verandermanagement. Je krijgt inzicht in veranderingsprocessen en onderwijsinnovatie en jouw rol daarin. Je sluit onderwijseenheden af met een toetsopdracht die je afstemt op de context van je praktijk. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten en studiecoach. Aan het eind van beide studiejaren laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend. 

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Communicatie en afstemming

Waarom verlopen sommige gesprekken met ouders stroever dan met anderen? Hoe komt het toch dat je met de ene collega beter in gesprek komt dan met de ander? Waarom ben ik in staat om met bepaalde leerlingen goed af te stemmen en hapert het met anderen…. ?? Communicatie bepaalt de relatie met anderen, maar de relatie bepaalt ook de communicatie. Problemen in de communicatie ontstaan niet zozeer door wat er gezegd wordt, maar door de betekenis die men daaraan geeft. In deze module verbreedt en verdiep je eigen handelingsrepertoire om te kunnen afstemmen op de diverse perspectieven van leerlingen/studenten, collega’s, ouders/ verzorgers, directie en externe professionals in complexe situaties.

De dynamiek van het afstemmen

Hoe kun je in een onderwijs- en begeleidingssituatie rekening houden met het unieke van elke lerende? In deze module leer je hoe je kunt afstemmen op wie de ander is, hoe die leert, zich ontwikkelt, communiceert en bijvoorbeeld met de ontwikkelpunten omgaat? Je vergelijkt verschillende leer- en communicatietheorieën en bepaalt hoe je deze kunt benutten in je eigen onderwijs- en coachsituaties.

Coachen op kwaliteiten en verschillen òf Coaching

Coachen op kwaliteiten en verschillen
Coachen is geloven dat de ander alle antwoorden al in zich heeft. Hoe help je deze naar boven te krijgen? In deze module krijg je hiervoor sleutels. Je ontwerp je coachingstrajecten en voert deze uit in de in de eigen onderwijspraktijk. Eerst verken je de basisprincipes van een goede coach en breng je in kaart welke jij al hebt. Vervolgens verdiep je deze kennis met verschillende coachingsmodellen, waarin een accent ligt op oplossingsgericht coachen. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten. Daarbij krijg je veel ruimte om met je persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan en je daarbij persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Coaching
Coaching gaat uit van de gedachte dat alle kennis zich in de gecoachte bevindt. Coaching is gericht op het bevorderen van leren en richt zich met name op het vrijmaken van het eigen potentieel van de coachee. En dit gebeurt binnen een resultaatgericht methodisch kader. In deze module verbeter je de eigen coachingsvaardigheden. Je wordt uitgedaagd je handelen als coach theoretisch te verantwoorden en te motiveren.

Coachen op kwaliteiten en verschillen òf Schoolontwikkeling en verandermanagement

Coachen op kwaliteiten en verschillen
Coachen is geloven dat de ander alle antwoorden al in zich heeft. Hoe help je deze naar boven te krijgen? In deze module krijg je hiervoor sleutels. Je ontwerp je coachingstrajecten en voert deze uit in de in de eigen onderwijspraktijk. Eerst verken je de basisprincipes van een goede coach en breng je in kaart welke jij al hebt. Vervolgens verdiep je deze kennis met verschillende coachingsmodellen, waarin een accent ligt op oplossingsgericht coachen. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten. Daarbij krijg je veel ruimte om met je persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan en je daarbij persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Schoolontwikkeling en verandermanagement
Zonder “gedoe” vinden veranderingen nooit plaats. Veranderen is ingewikkeld. Het heeft namelijk met veel én verschillende aspecten van een organisatie van doen. Of je het nu ontwikkelen, veranderen, aanpassen of groeien noemt, altijd raakt het mensen diep in hun persoonlijk professionele opvattingen over onderwijs en leren. In deze module analyseer je je bestaande onderwijscontext en beschouw je deze in het licht van mogelijkheden voor schoolontwikkeling.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Het masterproject heeft een directe relatie met je specialisatie. Je kunt daarbij kiezen voor het uitvoeren van een individueel onderzoek binnen jouw eigen organisatie of het deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je met medestudenten onderzoek doet naar een actueel thema. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de attitudes op school ten aanzien van het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Studievormen

De leerroute Begeleider in het onderwijs kun je volgen in deeltijd.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) master EN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules master EN 

Lesplaatsen en lestijden

De lesdag van de leerroute Begeleider in het onderwijs deeltijd is donderdag voor de lesplaatsen Zwolle, Almere en Enschede
De lesdag van de leerroute Begeleider in het onderwijs deeltijd is vrijdag voor de lesplaatsen Leeuwarden en Groningen.

De lestijden zijn van 8.30 - 17.30 uur. 

In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen zoals de Masterkennistoets, de Onderzoeksparade en de internationalisering.
Masterclasses vinden op wisselende dagen in de avonduren plaats.

Inschrijven voor de master