Volwassene voor een digitaal scherm

Leerroute Begeleider in het onderwijs

Alle begeleiders houden zich bezig met het coachen en adviseren van collega’s en informeren hun teams over relevante ontwikkelingen. In de leerroute bekwaam je jezelf als begeleider in het onderwijs waar jij werkt.

Er zijn veel begeleiders werkzaam in het onderwijs, zoals de intern begeleider in het primair onderwijs (po) en de zorgcoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs (vo). Binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn er teamdeskundigen (in passend onderwijs) en studieloopbaanbegeleiders in het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Begeleiders in het onderwijs maken voor veel leerlingen of studenten het verschil in hun schoolsucces. Intern begeleiders en zorgcoördinatoren coördineren bijvoorbeeld binnen passend onderwijs de kwaliteitsafspraken en de preventieve en (licht) curatieve interventies binnen de school. Als de ondersteuningsvragen buiten de basisondersteuning vallen, werken zij samen met externe partners aan het opstellen van onderwijszorgarrangementen. In het vo speelt de mentor een centrale rol in het adviseren en begeleiden van leerlingen. In het mbo is de studieloopbaanbegeleider de intermediair tussen het aanbod van de school en de wens en mogelijkheden van de student en hij/zij begeleidt het leerproces van studenten. Een nieuwe ontwikkeling in het mbo is de opkomst van toekomstdeskundigen (in passend onderwijs). Zij coachen hun collega’s bij vraagstukken ten aanzien van het eigen handelen met betrekking tot zijn/haar leraarschap.

Wat leer je?

In deze leerroute werken we vanuit de volgende kernbegrippen: professionaliseren van collega’s, professioneel netwerken, ondersteuningsstructuur, data-analyse en teamleren. Je wordt uitgedaagd om je op schoolniveau te ontwikkelen tot een inspirerende begeleider en coach en je wordt expert in het coördineren van onderwijs op maat.
Uitgangspunt is dat je de talenten van anderen hierbij optimaal inzet en de balans weet te vinden tussen sturen en volgen. Communicatieve vaardigheden en pedagogisch tact komen tot uiting in de gesprekken die je voert, zoals (oplossingsgerichte) coachingsgesprekken met leerlingen/studenten, ouders, collega’s en andere professionals.

Voor wie?

De leerroute is geschikt voor professionals in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het beroepsonderwijs die in hun dagelijkse praktijk een (gedeeltelijk) begeleidende en coachende taak (willen) hebben.

Hoe ziet de leerroute eruit?

In de leerroute Begeleider in het onderwijs ontwikkel je een visie op professionalisering en bied je ondersteuning op maat binnen je school. Daarnaast bekwaam je je in het coachen en adviseren binnen de complexe context van passend onderwijs. Daarin werk je samen met alle betrokkenen die een rol spelen in de ontwikkeling van de leerlingen/studenten. We bieden je (afhankelijk van de specialisatie die je kiest) actuele theorieën, modellen, inzichten en ideeën over coachen, professionaliseren en verandermanagement. Je krijgt inzicht in de manier waarop je team leert en je weet wat een team nodig heeft om tot leren en ontwikkelen te komen en wat jouw rol daarin is. Je sluit onderwijseenheden af met een beroepsopdracht die je afstemt op de context van je praktijk. Je ontwikkeling bespreek je met medestudenten en studiecoach. Aan het eind van beide studiejaren laat je in een assessment zien hoe je je professioneel hebt ontwikkeld. Ook werk je aan een masterproject (praktijkgericht onderzoek).

Het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding ligt het accent op het vergroten van je expertkennis. Ook staat je professionele identiteitsontwikkeling centraal. Daarnaast bouw je met medestudenten aan een zelfstandig leerteam. Daarin neem je de dagelijkse onderwijspraktijk onder de loep en ben je elkaars kritische vriend. 

Modules die in het eerste jaar aan bod komen:

Communicatie en afstemming

Waarom verlopen sommige gesprekken met ouders stroever dan met anderen? Hoe komt het toch dat je met de ene collega beter in gesprek komt dan met de ander? Waarom ben je in staat om met bepaalde leerlingen goed af te stemmen en hapert het met anderen? Communicatie bepaalt de relatie met anderen, maar de relatie bepaalt ook de communicatie. Ruis in de communicatie ontstaat niet zozeer door wat er gezegd wordt, maar door de betekenis die men daaraan geeft. In deze module verbreed en verdiep je je eigen handelingsrepertoire om te kunnen afstemmen op de diverse perspectieven van leerlingen/studenten, collega’s, ouders/verzorgers, directie en externe professionals in complexe situaties.

Didactiek van de 21ste eeuw

Leraren met kennis over duurzaam leren en high-impact instructietechnieken maken werkelijk verschil in het leerproces van hun leerlingen/studenten. In deze module ga je je eigen onderwijs herontwerpen op basis van didactische principes voor leren en onderwijzen in de 21ste eeuw. Onderwijs met deze principes leidt tot duurzaam leren voor alle leerlingen of studenten, inclusief de risicogroepen. Dit betekent dat het leren op langere termijn nog aantoonbaar is en dat er sprake is van transfer naar andere situaties.

De begeleider als coach

Coaching gaat uit van de gedachte dat alle kennis zich in de coachee bevindt. Coaching is gericht op het bevorderen van leren en richt zich met name op het vrijmaken van het eigen potentieel van de coachee. Dit vraagt van de coach een specifieke grondhouding. Dit gebeurt binnen een resultaatgericht, methodisch kader. In deze module ontwikkel en/of scherp je je eigen coachingsvaardigheden aan en word je uitgedaagd je handelen als coach theoretisch te verantwoorden en te motiveren.

Teamleren in een lerende organisatie

Om het wij-gevoel te realiseren, is leren als een team van groot belang. Het is de discipline waarmee persoonlijke bekwaamheid en een gedeelde visie samengebracht worden. Het is cruciaal voor de leerkracht om collega’s te zien als teamleden. Wederzijdse afhankelijkheid en individuele aanspreekbaarheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Het is de eerste stap om dialogen op te zetten waarin mensen kwetsbaar durven zijn en hun professionele identiteit uitdrukken. De werkomgeving moet veilig zijn en een plek waar fouten gemaakt mogen worden, anders kan er geen leerervaring ontstaan. In deze module dagen we je uit om het leren van het team te faciliteren.

Het tweede jaar

Het tweede jaar start je met een integraal assessment, het zogenaamde competentie-examen. Zo weet je precies waar je staat en geef je richting aan je vervolgontwikkeling. Centraal staat daarin je groei naar onderwijsexpert op schoolniveau. Het grootste deel van de tijd besteed je aan je praktijkgericht onderzoek of innovatieproject. Dit presenteer je aan het eind van de opleiding. Tijdens het laatste competentie-examen laat je zien op welk niveau je de opleiding afrondt.

De module die in het tweede jaar aan bod komt:

Organisatieleren in de context van onderwijs

In deze module komt wat je in het eerste jaar aan expertkennis opbouwde samen ten behoeve van jouw rol op schoolniveau. Je bestudeert theorie over onderwijsinnovatie en leidinggeven en vertaalt deze naar je eigen praktijktheorie en oefent met je handelen. Je gaat het geleerde inzetten in je praktijk tijdens het ontwerpen en aansturen van je masterproject. Daarin participeren namelijk je collega’s, leidinggevende en mogelijk ook anderen bij.

Masterproject

In je masterproject voer je een praktijkgericht onderzoek, professionaliseringsproject of innovatieproject uit in je eigen schoolpraktijk. Het masterproject heeft een directe relatie met je specialisatie. Je kunt daarbij kiezen voor het uitvoeren van een individueel onderzoek binnen jouw eigen organisatie of het deelnemen aan een thematische onderzoeksgroep waarin je met medestudenten onderzoek doet naar een actueel thema. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de attitudes op school ten aanzien van het lesgeven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Studievormen

De leerroute Begeleider in het onderwijs kun je volgen in deeltijd.

Lees meer over deze varianten

Losse module(s) MEN volgen

Het is mogelijk een of meerdere modules te volgen. Hiervoor wordt een contract afgesloten, je volgt de gekozen module(s) dan als contractstudent. Wanneer je een module succesvol hebt afgesloten, ontvang je een verklaring met vermelding van het aantal behaalde credits.
Interesse? Klik op de button voor meer informatie en inschrijven.

Inschrijven en meer informatie losse modules MEN 

Lesplaatsen

Je kunt alle leerroutes van de master Educational Needs – bij voldoende aanmeldingen – volgen in Zwolle, Enschede, Groningen en Almere. Zwolle is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven.

Als je voor lesplaats Zwolle kiest, dan zijn alle studieactiviteiten in Zwolle.
Kies je voor lesplaats Almere, Enschede of Groningen, dan zijn de lesdagen als volgt:

1e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in Zwolle plaatsvinden, o.a. de vier expertmodules
• Daarnaast zijn er lesdagen op de eigen lesplaats

2e jaar:
• De meeste lesdagen zullen in de eigen lesplaats plaatsvinden
• Ook zijn er lesdagen in Zwolle

Lesdag- en tijden

Voor alle lesplaatsen en leerroutes is de lesdag op woensdag van 8.30 – 17.30 uur. In principe heb je een vaste lesdag, maar er zijn onderwijsactiviteiten die op andere dagen vallen. Masterclasses vinden aansluitend aan de lesdag in de avond plaats.

Inschrijven voor de master