Master Educational Needs - master EN

Master Educational Needs - losse modules

Wil je (nog) niet de volledige master volgen, maar wil je wel jouw kennis verbreden door een of meerdere losse modules te volgen? Dat kan bij de master Educational Needs.

Losse modulen

Wil je je in de dynamische en snel veranderende onderwijscontext verder ontwikkelen als professional in gepersonaliseerd, flexibel en passend onderwijs? Kies dan een module van de master Educational Needs (master EN).

Master Educational Needs

Wil je liever de gehele masteropleiding in een keer volgen? Maak dan een keus uit een van de tien leerroutes. De master is te volgen in deeltijd en in sommige gevallen ook in voltijd of e-learning.

Lees meer over de gehele master

Door het volgen van losse modules van de master Educational Needs verbreed je jouw kennis en kun je eventueel later alsnog de gehele masterstudie voltooien en vrijstelling aanvragen voor de behaalde modules. Hieronder vind je alle informatie en kun je je inschrijven voor één of meerdere modules. Als je een losse module volgt, wordt hiervoor een contract afgesloten. Je volgt de gekozen module dan als contractonderwijs.

Vrouw met tas bij ingang gebouwToelating

Om een module te kunnen volgen moet je een hbo- of wo-bacheloropleiding succesvol hebben afgerond. In bijzondere gevallen kan van deze toelatingseis worden afgeweken. Neem daarvoor contact op met de opleiding.

Studielast

Een module heeft een studielast van 5 studiepunten.

Lesplaatsen

Je kunt in collegejaar 2018-2019 modules volgen op de lesplaatsen Enschede, Leeuwarden, Zwolle, Groningen en Almere. Je schrijft je in voor de lesplaats van jouw keuze. Sommige modules zijn ook via e-learning te volgen (zie onderstaand overzicht). Je doet dit dan geheel vanuit huis op tijden die jou goed uitkomen. In-company kunnen losse modules ook aangeboden worden.

Niet alle modules worden op alle lesplaatsen aangeboden. Neem bij interesse eerst contact op met het secretariaat via men@windesheim.nl of 088—4699988.

Lesdagen en -tijden

De lesdagen en -tijden verschillen per module en zijn bovendien afhankelijk van de lesplaats die je kiest.

Modules worden verdeeld over vier periodes gegeven:
Periode 1: 3 september 2018 t/m 9 november 2018
Periode 2: 12 november 2018 t/m 25 januari 2019
Periode 3: 28 januari 2019 t/m 5 april 2019
Periode 4: 8 april 2019 t/m 14 juni 2019

Bij de korte modulebeschrijving zie je in welke periode de module wordt gegeven.
Data voor volgend schooljaar worden in januari 2019 vermeld op deze site.

Studieduur

Een module bestaat uit vier dagdelen van elk vier uur, verspreid over een periode van acht tot tien weken.

Kosten

De kosten voor een losse module inclusief toets bedragen € 495,- Als je de toets haalt krijgt je ook vrijstelling voor dat onderdeel binnen de master EN. Let op: de module Coachen op kwaliteiten en verschillen beslaat twee perioden, hierdoor bedragen de kosten het dubbele.

Vrijstelling

Heb je een module succesvol afgerond en daarvoor een certificaat ontvangen en schrijf je je binnen vier jaar in als student master Educational Needs? Dan kan de examencommissie vrijstelling verlenen voor de betreffende module, afhankelijk van de leerroute die je kiest.

Meer informatie over de tweejarige master Educational Needs in deeltijd vind je hier

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je je inschrijven. Hieronder zie je een overzicht welke modules je in 2018-2019 via e-learning kunt volgen. Het overzicht voor studiejaar 2018-2019 wordt nog bekendgemaakt, maar de lijst hieronder geeft je een indicatie. Let erop dat je in het inschrijfformulier de exacte benaming van de modules overneemt! 

Overzicht modulen

Afstemmen op diversiteit

Onderwijs vraagt om leraren die wijze onderwijspedagogische oordelen kunnen vellen over wat wenselijk is in hun specifieke onderwijs, aldus Biesta (2011). Biesta spreekt in dit kader over de pedagogische virtuositeit van leraren. Omdat deze virtuositeit vaak ongrijpbaar is sta je in deze module expliciet stil bij het in beeld brengen van jouw pedagogische wijsheid en virtuositeit in het omgaan met diversiteit. Je maakt dit zichtbaar in een onderwijsontwerp waarin pedagogisch en didactisch afstemmen op diversiteit de uitdaging is.

Deze module wordt aangeboden in periode 3

Coachen op executieve functies

Als leerlingen niet goed kunnen lezen wordt er ingezet op het maken van leeskilometers, als leerlingen niet goed kunnen rekenen, maken ze rekenkilometers. Maar als leerlingen achter blijven in bepaalde executieve functies, zoals bij leerlingen met ADHD of ASS, wordt er in het onderwijs niet veel gedaan. Terwijl het verder ontwikkelen van executieve functies voor deze leerlingen, op den duur, het verschil kan maken in het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarom staan in deze module de volgende onderwerpen centraal: executieve functies, coachen van leerlingen en groepscohesie.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Coachen op kwaliteiten en verschillen

Coachen is geloven dat de ander alle antwoorden al in zich heeft. Hoe help je deze naar boven te krijgen? In deze module krijg je hiervoor sleutels. Je ontwerp je coachingstrajecten en voert deze uit in de in de eigen onderwijspraktijk. Eerst verken je de basisprincipes van een goede coach en breng je in kaart welke jij al hebt. Vervolgens verdiep je deze kennis met verschillende coachingsmodellen, waarin een accent ligt op oplossingsgericht coachen. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten. Daarbij krijg je veel ruimte om met je persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan en je daarbij persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Coaching

Coaching gaat uit van de gedachte dat alle kennis zich in de gecoachte bevindt. Coaching is gericht op het bevorderen van leren en richt zich met name op het vrijmaken van het eigen potentieel van de coachee. En dit gebeurt binnen een resultaatgericht methodisch kader. In deze module verbeter je de eigen coachingsvaardigheden. Je wordt uitgedaagd je handelen als coach theoretisch te verantwoorden en te motiveren.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle


Communicatie en afstemmen

Waarom verlopen sommige gesprekken met ouders stroever dan met anderen? Hoe komt het toch dat je met de ene collega beter in gesprek komt dan met de ander? Waarom ben ik in staat om met bepaalde leerlingen goed af te stemmen en hapert het met anderen…. ?? Communicatie bepaalt de relatie met anderen, maar de relatie bepaalt ook de communicatie. Problemen in de communicatie ontstaan niet zozeer door wat er gezegd wordt, maar door de betekenis die men daaraan geeft. In deze module verbreedt en verdiep je eigen handelingsrepertoire om te kunnen afstemmen op de diverse perspectieven van leerlingen/studenten, collega’s, ouders/ verzorgers, directie en externe professionals in complexe situaties.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Decoderen en vloeiend lezen*

Nederland kent een groot aantal laaggeletterden, dat wil zeggen lezers die onvoldoende leesvloeiendheid hebben bereikt. Het bereiken van leesvloeiendheid is essentieel om volwaardig deel te nemen aan de geletterde samenleving. Vloeiend kunnen lezen is de fase waarin leerlingen/studenten tot geautomatiseerde woordherkenning komen, aanvankelijk hardop en later via stillezen. In deze module is aandacht voor het versnellen van de leeshandeling, voor leesroutine en leesbeleving en voor innovatief handelen gerelateerd aan leesproblemen en dyslexie. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Didactiek voor de 21ste eeuw

Heb je herinneringen aan een project waar je enorm trots op bent omdat het uiteindelijke resultaat boven al je verwachtingen uitsteeg? En kun je dan terughalen wat je hebt geleerd en op welke manier je gestimuleerd bent om je prestatie met grote inzet af te ronden? In deze module onderzoeken we didactiek voor de 21ste eeuw gericht op duurzaam leren. Duurzaam leren onttrekt zich grotendeels aan onze waarneming. Daarbij kunnen we doorgaans verwachten dat leerlingen/studenten 40-50% leren van de aangeboden lesstof. Verder is het per leerling ook nog verschillend wat zij van de lesstof leren. Deze bevindingen vergen veel van onze didactische aanpak. In de module Didactiek voor de 21ste eeuw staan wetenschappelijk doordachte didactische principes centraal die het leren van leerlingen/studenten stimuleren.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Dynamiek van het afstemmen

Hoe kun je in een onderwijs- en begeleidingssituatie rekening houden met het unieke van elke lerende? In deze module leer je hoe je kunt afstemmen op wie de ander is, hoe die leert, zich ontwikkelt, communiceert en bijvoorbeeld met de ontwikkelpunten omgaat? Je vergelijkt verschillende leer- en communicatietheorieën en bepaalt hoe je deze kunt benutten in je eigen onderwijs- en coachsituaties.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Geletterdheid: denken en begrijpen (begrijpend lezen)*

In de praktijk van het onderwijs wordt onder begrijpend lezen vaak verstaan dat leerlingen/studenten strategieën leren om teksten te kunnen begrijpen. Inmiddels weten we dat het oefenen van leesstrategieën zeker voor zwakke taalleerders niet effectief is. In deze module gaan we ervan uit dat een aantal aspecten samen tot leesbegrip leiden: het ontwikkelen van een taalbasis door frequent rijke teksten te lezen binnen interessante thema’s en te bouwen aan een schrijfroutine, het denken over de inhouden van teksten en thema’s en het inzoomen op de vorm en de opbouw van teksten. Je leert met behulp van (internationale) literatuur kritisch te kijken naar het onderwijs in begrijpend lezen in jouw onderwijssituatie.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Greep op gedrag

We hebben niet allemaal hetzelfde vertrekpunt in de ontwikkeling naar volwassenheid. Je omgeving, gezondheid en genetisch materiaal, maar ook de achtergrond en opleiding van je ouders bepalen in hoge mate je kansen en je welzijn. Verder speelt puur geluk vaker een rol dan we willen weten, volgens Van Stigt, (2015). Daarnaast hebben we te maken met een steeds complexere wereld, waarin het voor leerlingen moeilijk is om keuzes te maken. Existentiële vragen als; welke school, welke opleiding, welk beroep kies ik? Welk geloof hang ik aan? Hoe ga ik om met mijn seksualiteit en die van anderen. Aan de leraar of begeleider is het de uitdagende taak om leerlingen adequaat te begeleiden tijdens dit proces. Maar hoe doen we dat? Op welke wijze en in welke mate kunnen stappen gezet worden die in samenwerking met de direct betrokkenen leiden tot emancipatie en een ‘civil society’ (de Winter, 2017).

Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Kansrijk begeleiden bij moeilijk verstaanbaar gedrag

In de praktijk is het soms lastig gedrag van leerlingen goed te ‘verstaan’. Als leraar is het een uitdaging leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag goed te begeleiden. Het gedrag van leerlingen doet een groot beroep op de kennis en vaardigheden van jou en jouw collega’s. Het kan voorkomen, dat een collega met de spreekwoordelijke handen in het haar is komen te zitten. Een belangrijke taak als gedragspecialist binnen de context van de school, is het begeleiden van collega’s met specifieke ondersteuningsbehoeften. In deze module leert je om de begeleiding van een collega zodanig vorm te geven, dat er weer mogelijkheden worden gecreëerd. Tevens plaats je het begeleidingstraject in de context van de zorgroute binnen het samenwerkingsverband of organisatie.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: woensdag, vrijdag en zaterdag, locatie Zwolle/Enschede/Groningen
Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Krachtig leren

In deze module verken en verdiep je de begrippen ‘gedrag’ en ‘leren’, in relatie tot je eigen onderwijspraktijk. Hoe ziet een uitnodigende leeromgeving er bij jou op school uit? En welk effect heeft die uitnodigende leeromgeving op het gedrag van leerlingen? En natuurlijk ook andersom: welke invloed gaat er uit van bepaald gedrag op de leeromgeving? Uiteraard ga je actief aan de slag met het optimaliseren van leergedrag. Uit de onderwijspraktijk blijkt namelijk, dat kinderen en jongeren met positief (leer)gedrag minder gedragsproblemen laten zien. Dit is bijzonder interessant, want wat gebeurt er dan precies? Wat werkt?

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede

Learning Analytics en Ethische dilemma’s

Het gebruiken van Learning Analytics heeft als doel het leerproces te versterken door op systematische wijze te meten en met de uitkomsten daarvan de lerenden en leraren te informeren. Met behulp van ICT kun je gegevens snel en tijdig bij lerende en leraar krijgen. In deze module leer je de data die beschikbaar komen uit het volgen van en meten in leerprocessen te analyseren en de uitkomsten ervan te gebruiken als feedback van datzelfde leerproces. Vervolgens kunnen met gegevens allerlei analyses worden uitgevoerd. Het werken met learning analytics kan niet zonder overwegingen en afspraken ten aanzien van de ethische aspecten van het werken met big data.

Deze module wordt aangeboden in periode 3

Leiderschap in de groep

Het onderwijs ziet zich voor vele uitdagingen gesteld en daarbij is leiderschap in de groep cruciaal. Deze module biedt een kans om zicht te krijgen op de mogelijkheden die je als leraar hebt om uitdagingen van het onderwijs aan te gaan. In deze module word je uitgedaagd om te gaan experimenteren met diverse, toekomstgerichte invullingen van leiderschap. Dit doe je in verbinding met leerlingen en collega’s. Je verdiept je in voor deze module relevante thema’s, zoals diverse aspecten van leiderschap, leiderschapsstijlen en onderwijsinnovatie.

Deze module wordt aangeboden in periode 2

Leren met ICT

Als leerkracht krijg je steeds nieuwe informatie over de vele ICT-toepassingen die invloed kunnen hebben op het leren van je leerlingen/studenten en op jouw pedagogisch -didactisch handelen. Welke keuze wil je maken en waar baseer je deze keuze op? En wat is er nodig om tot zinvolle implementatie te komen? Van leraren wordt verwacht dat zij beredeneerde keuzes maken om nieuwe technologieën verantwoord in te zetten. Deze module stuurt dan ook aan op het didactisch redeneren rondom de inzet van onderwijstechnologie. Vervolgens komen didactische principes aan de orde die een rol spelen bij je keuze voor specifieke ICT-toepassingen. Ook worden voor- en nadelen van ICT-toepassingen en implementatie-perikelen geïnventariseerd en besproken.

Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Lesgeven en denkprocessen

Van nature zijn we nieuwsgierig en hebben we vragen over het hoe en waarom van dingen. Maar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen leidt niet altijd vanzelfsprekend tot duurzaam leren. We gaan uit van de opvatting dat denken de basis vormt voor leren en dat de leraar in het ontwerp en de uitvoering van zijn les de denkprocessen van leerlingen en studenten stimuleert. Je leert hoe je langzame bewuste denkprocessen bij je leerlingen/studenten ontwikkelt die bijdragen aan het “leren leren”. Je helpt een denkcultuur tot stand te brengen in je klas, vakgroep en school. Je onderzoekt didactiek die aanstuurt op denken.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Mentor-Coach

Hoe zorg je dat je leerlingen daadwerkelijk in beweging komen en kan jij de leerlingen daarbij ondersteunen zodat ze optimaal leren en écht actief betrokken worden? Als coach werk je resultaatgericht en stimuleer je de ander in actie te komen en zelf de regie te nemen. Gedurende deze module voer je een coachingstraject uit met een jongere (10-20 jaar) die voor jou als mentor-coach uitdagend is. In deze module komen onderwerpen aan bod die ondersteunend en verdiepend zijn voor je rol van mentor-coach en werk je aan je kwaliteit als mentor-coach in relatie tot je ontwikkelde visie op coaching.

Deze module wordt aangeboden in periode 4

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling*

Onbekend maakt onbemind, zo luidt het spreekwoord. Dit spreekwoord geldt vaak voor mensen die niet begrepen worden vanwege een andere culturele achtergrond. Op het moment dat we vanuit verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact komen en luisteren naar ervaringen van elkaar komt er begrip voor de ander. Johnston (2012) stelt dat begrip noodzakelijk is om je te kunnen verplaatsen in de ander. Verplaatsen in de ander is van belang om de ander te accepteren zoals die is en het zorgt voor minder angst en conflicten.

Deze module wordt aangeboden in periode 1

Nieuwkomers en taalbeleid*

Het taalonderwijs aan nieuwkomers is sterk in beweging. In deze module staan nieuwe (internationale) ontwikkelingen centraal met betrekking tot taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. Dat stelt je in staat het taalbeleid in je eigen onderwijssituatie kritisch te bekijken en eventuele aanpassingen te doen.

Deze module wordt aangeboden in periode 2

Nieuwkomers en taalonderwijs*

Deze module is een vervolg op de module Nieuwkomers en taalbeleid. Vanuit de daar ontwikkelde visie wordt ingezoomd op de verschillende taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid, decoderen en vloeiend lezen, denken en begrijpen en schrijven/spellen. Voor de domeinen in samenhang wordt voor NT2-leerders nieuw onderwijs ontworpen.

Deze module wordt aangeboden in periode 3

Onderwijsinnovaties duurzaam implementeren

In deze module staat centraal hoe je in de rol van master onderwijsveranderingen kunt ondersteunen en aansturen. Deze veranderingen zijn gericht op het ontwerpen van krachtige en inspirerende leeromgevingen in relatie tot gepersonaliseerd en toekomstgericht leren. Je komt tot een samenhangende visie op het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsinnovaties gericht op gepersonaliseerd en toekomstgericht leren en laat je hierbij inspireren door een diversiteit aan bronnen. Je verdiept je –samen met medestudenten- in schoolontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelt hierbij een projectplan om vorm te geven aan onderwijsveranderingen. Je onderzoekt mogelijkheden om krachtig gepersonaliseerd leren duurzaam te implementeren in de eigen beroepscontext.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle

Ontwerpen: kind en sociale omgeving

Kinderen groeien op in een sociale omgeving. In deze module krijg je inzicht in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en welke rol de leraar daarin speelt. Wat is de invloed van je eigen gedrag als leraar? Hoe kun je eventuele stagnaties herkennen? Hoe kun je de ontwikkeling weer proberen vlot te trekken? Deze module is erop gericht inzicht te krijgen in de interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving. Je verkent de mogelijke interventies met het doel om het handelen te verbeteren door gebruik te maken van bewust ingezette interactie en spel.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: zaterdag, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Rekenen aan de basis: rekengesprekken en rekeninterventies*

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. De module Rekenhulp zoomt in op het rekenleerfstofgebeid tot 1000. De onderwijsbehoeften van de lerende achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak voor ongeveer zes weken gericht op bevordering van de rekenontwikkeling. De lerende wordt actief bij het ontwerp betrokken en het plan wordt met de ouders en andere betrokkenen besproken.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Rekenen in ontwerpend leren*

In deze module ontwerp je een reken-wiskundeproject met betrekking tot de leerstofinhoud van het voortgezet rekenen. Je gaat aan de slag met een proces van ontwerpen en uitvoeren van een rekenwiskunde-project. Het project creëert een rijke en uitnodigende reken-wiskundige leeromgeving waaraan alle lerenden kunnen deelnemen. Het project doet een beroep op 21ste eeuw leren waaronder: creatief denken, probleemoplossend denken, samenwerkend leren. In deze module wordt aandacht besteed aan diverse thema’s, zoals voortgezet rekenen, toekomstgericht rekenonderwijs, motivatie, differentiatie, zelfvertrouwen en diversiteit. Die thema’s worden gekoppeld aan het uitvoeren van de toetsopdracht in de onderwijspraktijk. In deze module daag je jezelf uit om je te ontwikkelen buiten je comfortzone!

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Rekenwiskunde: Afstemming in multi-cultureel rekenwiskunde-onderwijs*

In deze module staat het rekenwiskundeonderwijs in een meertalige setting centraal, waarbij alle leerlingen optimale kansen voor functionele gecijferdheid worden geboden. Het kan hierbij gaan om diverse onderwijscontexten, bijvoorbeeld een klas waarbij een of enkele nieuwkomers binnen de reguliere setting rekenlessen krijgen of een gehele klas van nieuwkomers. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar het rekenwiskundeonderwijs. Daarbij is speciale aandacht voor de invloed van cultuurverschillen op de inhoud van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in relatie tot de rekenlessen. Voor twee leerlingen worden leerlingportretten gerealiseerd van waaruit de vertaalslag wordt gemaakt naar een afgestemd ontwerp. In de module word je bovendien uitgedaagd om de dialoog met collega’s te voeren over het rekenwiskunde-onderwijs in een multiculturele setting.

Deze module wordt aangeboden in periode 4

Rekenen-wiskunde en dyscalculie: leerpotentieel bij ernstige rekenproblemen*

In deze module ontwerp je op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften van de lerende voor rekenen-wiskunde. In deze module richt je je op het leerpotentieel bij een lerende met ernstige rekenwiskundeproblemen. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop de onderwijsbehoeften van de lerende kunnen worden achterhaald. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische ondersteuningsbehoeften van de lerende multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak voor de lerende in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de ODL bij de lerende. Ook de lerende zelf wordt betrokken bij het ontwerp.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Rekendynamiek; een aanzet tot verbetering van reken en wiskunde onderwijs*

Iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen te maken. Het streefdoel voor reken- en wiskundeonderwijs is de maatschappelijke redzaamheid voor alle lerenden. Vanzelfsprekend vraagt dit een inspanning van de leraar en de lerenden. Echter, om op een school structureel goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren zal het hele team betrokken moeten zijn. In deze module doe je onderzoek naar visie, beleid, praktijk en opbrengsten van het reken-wiskundeonderwijs in de school. Dit leidt tot het ontwerpen van een beleids/verbeterplan voor het rekenwiskunde-onderwijs op je school. In deze module krijg je volop de gelegenheid om je rol van master rekenspecialist in de school te ontwikkelen. Je werkt toe naar een actieve rol als master rekenspecialist en ervaart diverse aspecten van deze rol.

Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Schoolontwikkeling en verandermanagement

Zonder “gedoe” vinden veranderingen nooit plaats. Veranderen is ingewikkeld. Het heeft namelijk met veel én verschillende aspecten van een organisatie van doen. Of je het nu ontwikkelen, veranderen, aanpassen of groeien noemt, altijd raakt het mensen diep in hun persoonlijk professionele opvattingen over onderwijs en leren. In deze module analyseer je je bestaande onderwijscontext en beschouw je deze in het licht van mogelijkheden voor schoolontwikkeling.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle/Enschede
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle

Schrijven en spellen*

Dat het schrijven van teksten in het hele Nederlandse onderwijs, of het nu gaat om po, vo, mbo of hbo een ondergeschoven kindje is, is inmiddels wel duidelijk. Maar wat is de volgende stap? In deze module bestudeer je internationale literatuur over onderwijs in het schrijven van teksten. Met behulp daarvan kijk je kritisch naar het schrijfonderwijs in jouw onderwijssituatie en doe je aanpassingen. Je gaat er daarbij vanuit dat spellingonderwijs onlosmakelijk verbonden is met schrijven.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur

Spel als voertuig voor ontwikkeling

Spelen is erg belangrijk in de ontwikkeling van het kind, het is een voertuig voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij nemen zelf allerlei initiatieven om de wereld en zijn werking te ontdekken. Zij observeren, imiteren en experimenteren tijdens hun spel. Zij zoeken daarbij zelf het benodigde materiaal of maken het van wat zij tegenkomen. In deze module breng je de leeromgeving in kaart en ontwerp je een verrijkte variant waarin de te realiseren spelinterventies afgestemd zijn op de specifieke onderwijsbehoeften van de lerenden. Om dat te realiseren zal aandacht worden besteed aan relevante thema’s rondom spelen, zoals leertheorieën, spelontwikkeling, observeren, planmatig werken, rijke speelleeromgeving en de verschillende rollen van jou als leraar bij spel.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Spelen met taal en geletterdheid*

Taal is belangrijk in de kleutergroepen en groep 3. Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel en door denken, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. In relatie tot deze onderwerpen wordt ingegaan op de mogelijkheden van technologie in het onderwijs aan jonge kinderen.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: woensdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

Taal en dyslexie: handelen in de vakken*

Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs spelen de taalvaardigheden van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen op alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs in de bovenbouw van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben.

Deze module wordt aangeboden in periode 1, lesdag: zaterdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 3, lesdag: woensdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle

Trends in onderwijsconcepten

In deze module volg je de actuele trends in onderwijsconcepten en je denkt met collega’s na over onderwijsvernieuwingen. Je zet daarvoor een professionele leergemeenschap op in je school. Je observeert een van deze onderwijsconcepten en je schrijft een kritische waardering. De thema’s die je daarbij onderzoekt zijn bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs, creativiteit, tabletonderwijs, computational thinking, digitale geletterdheid of onderzoekend leren.

Deze module wordt aangeboden in periode 2, lesdag: zaterdag van 9.30-15.00 uur, locatie Zwolle
Deze module wordt aangeboden in periode 4, lesdag: donderdag van 9.30-14.00 uur, locatie Zwolle

*deze modules zijn ook via E-learning te volgen 

Registerleraar.nl

Veel van de modules van de master Educational Needs zijn als losse module gevalideerd door Registerleraar en daarmee opgenomen in registerleraar.nl. Een register voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.