Volwassene voor een digitaal scherm

Master Educational Needs - losse modules

Wil je (nog) niet de volledige master volgen, maar wil je wel jouw kennis verbreden door een of meerdere losse modules te volgen? Dat kan bij de master Educational Needs.

Losse modulen

Wil je je in de dynamische en snel veranderende onderwijscontext verder ontwikkelen als professional in gepersonaliseerd, flexibel en passend onderwijs? Kies dan een module van de master Educational Needs (master EN).

Master Educational Needs

Wil je liever de gehele masteropleiding in een keer volgen? Maak dan een keus uit een van de tien leerroutes. De master is te volgen in deeltijd en in sommige gevallen ook in voltijd of e-learning.

Lees meer over de gehele master

Door het volgen van losse modules van de master Educational Needs verbreed je jouw kennis en kun je eventueel later alsnog de gehele masterstudie voltooien en vrijstelling aanvragen voor de behaalde modules. Hieronder vind je alle informatie en kun je je inschrijven voor één of meerdere modules. Als je een losse module volgt, wordt hiervoor een contract afgesloten. Je volgt de gekozen module dan als contractonderwijs.

Vrouw met tas bij ingang gebouwToelating

Om een module te kunnen volgen moet je een hbo- of wo-bacheloropleiding succesvol hebben afgerond. In bijzondere gevallen kan van deze toelatingseis worden afgeweken. Neem daarvoor contact op met de opleiding.

Studielast

Een module heeft een studielast van 5 studiepunten.

Lesplaatsen

Je kunt in collegejaar 2019-2020 modules volgen op de lesplaats Zwolle. Dit is de centrale lesplaats waar lesplaatsoverstijgend wordt lesgegeven. Sommige modules zijn ook via e-learning te volgen (zie onderstaand overzicht). Je doet dit dan geheel vanuit huis op tijden die jou goed uitkomen. In-company kunnen losse modules ook aangeboden worden.

Lesdagen en -tijden

De lesdag is woensdag. Afhankelijk van de module die je kiest, wordt deze gegeven in de ochtend of de middag.


Bij de korte modulebeschrijving zie je in welke periode de module wordt gegeven.

Studiejaar 2019-2020

Voor studiejaar 2019-2020 worden alle modules aangeboden op woensdag. Het dagdeel (ochtend/middag) hangt af van de module die kiest. Modules worden verdeeld over twee semesters gegeven:

Semester 1: 2 september 2019 t/m 24 januari 2020
Semester 2: 27 januari 2020 t/m 17 juli 2020

Data voor studiejaar 2020-2021 volgen

Studieduur

Een module bestaat uit vijf dagdelen van drie uur, verspreid over een semester (half jaar).

Kosten

De kosten voor een losse module inclusief toets bedragen € 495,-, de modules uit de leerroute Leadership in Education kosten € 975,- per module Als je de toets haalt krijgt je ook vrijstelling voor dat onderdeel binnen de master EN. De modules uit de leerroute Leadership in Education kunnen in het kader van professioneel aanbod los gevolgd worden. Dit betreft kleinschalig en intensief onderwijs in groepen van 6-9 personen. De kosten hiervan bedragen € 975,- per module.

Vrijstelling

Heb je een module succesvol afgerond en daarvoor een certificaat ontvangen en schrijf je je binnen vier jaar in als student master Educational Needs? Dan kan de examencommissie vrijstelling verlenen voor de betreffende module, afhankelijk van de leerroute die je kiest.

Meer informatie over de tweejarige master Educational Needs in deeltijd vind je hier

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je je inschrijven. Hieronder zie je een overzicht welke modules je in 2019-2020 kunt volgen. Let erop dat je in het inschrijfformulier de exacte benaming van de modules overneemt! 

Overzicht modulen

Begeleiden van leraren: wat werkt bij probleemgedrag

Een belangrijke taak als gedragsspecialist in het onderwijs is het begeleiden van collega’s met specifieke ondersteuningsbehoeften bij probleemgedrag. In deze module leer je om de begeleiding van een collega zodanig vorm te geven, dat er weer mogelijkheden worden gecreëerd voor de betreffende leraar, de klas en het kind of de jongere. Door uit te gaan van wat werkt krijgt de betreffende leraar meer inzichten in zijn handelen, wat bijdraagt aan het pedagogisch klimaat.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Communicatie en afstemming

Waarom verlopen sommige gesprekken met ouders stroever dan met anderen? Hoe komt het toch dat je met de ene collega beter in gesprek komt dan met de ander? Waarom ben ik in staat om met bepaalde leerlingen goed af te stemmen en hapert het met anderen? Communicatie bepaalt de relatie met anderen, maar de relatie bepaalt ook de communicatie. Ruis in de communicatie ontstaat niet zozeer door wat er gezegd wordt, maar door de betekenis die men daaraan geeft. In deze module verbreed en verdiep je je eigen handelingsrepertoire om te kunnen afstemmen op de diverse perspectieven van leerlingen/studenten, collega’s, ouders/verzorgers, directie en externe professionals in complexe situaties.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Decoderen en vloeiend lezen*

Vloeiend lezen is de fase waarin leerlingen en studenten tot automatisering van het lezen komen, aanvankelijk via hardop en later via stillezen. In deze module verbeter je je onderwijs in decoderen en vloeiend lezen doordat je nadenkt over een effectieve aanpak tijdens het beginnend lezen en doordat je onderwijs ontwikkelt waarin aandacht is voor het inzetten van een leesroutine waarbij leerlingen en studenten frequent en gemotiveerd lezen. Zo zorg je voor innovatief leesonderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten met taalleesproblemen. Daarbij is de inzet van technologie vanzelfsprekend.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Didactiek van de 21ste eeuw

Leraren met kennis over duurzaam leren en high-impact instructietechnieken maken werkelijk verschil in het leerproces van hun leerlingen/studenten. In deze module ga je je eigen onderwijs herontwerpen op basis van didactische principes voor leren en onderwijzen in de 21ste eeuw. Onderwijs met deze principes leidt tot duurzaam leren voor alle leerlingen en studenten, inclusief de risicogroepen. Dit betekent dat het leren op langere termijn nog aantoonbaar is en dat er sprake is van transfer naar andere situaties.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

De begeleider als coach

Coaching gaat uit van de gedachte dat alle kennis zich in de coachee bevindt. Coaching is gericht op het bevorderen van leren en richt zich met name op het vrijmaken van het eigen potentieel van de coachee. Dit vraagt van de coach een specifieke grondhouding. Dit gebeurt binnen een resultaatgericht, methodisch kader. In deze module ontwikkel en/of scherp je je eigen coachingsvaardigheden aan en word je uitgedaagd je handelen als coach theoretisch te verantwoorden en te motiveren.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Executieve functies in uitvoering: gedrag zien vanuit breed perspectief

Leraren met kennis over executieve functies kunnen het verschil maken in de ontwikkeling van alle leerlingen, maar zeker bij kinderen/jongeren met ADHD of ASS. Vanuit een systematische benadering onderzoek je de kansen en mogelijkheden van kinderen/jongeren en stel je samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Gedragsverandering is immers alleen succesvol bij eigenaarschap.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Geletterdheid: denken en begrijpen*

In deze module leer je met behulp van (internationale) literatuur kritisch kijken naar het onderwijs in leesbegrip in jouw onderwijssituatie. Je ontwikkelt onderwijs dat gebaseerd is op nieuwe inzichten op het gebied van leesbegrip. Door leerlingen en studenten te motiveren om frequent rijke teksten te lezen binnen interessante thema’s, bouwen ze aan een taalbasis. Daarbij is het faciliterend om interessante schrijf- en ontwerpopdrachten aan te bieden en in te zoomen op de vorm en de opbouw van teksten. Zo werk je aan het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Greep op gedrag: drie perspectieven van sociale veiligheid op school

Leraren met kennis over sociale veiligheid en diversiteit benutten de verschillen tussen leerlingen en hebben oog voor het individu. In deze module ga je actief aan de slag om de kennis van je collega’s over sociale veiligheid en diversiteit te verhogen. Onderwijs voor kinderen en jongeren waarin ruimte is voor wie zij zijn is belangrijk voor de verdere ontwikkeling.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

De krachtenbenadering bij ingrijpende jeugdgebeurtenissen

Leraren met kennis over traumasensitief lesgeven maken het verschil voor de verdere ontwikkeling van kinderen/jongeren. In deze module leer je wat je kunt doen voor leerlingen die meerdere ingrijpende jeugdgebeurtenissen meemaken. Leraren hebben een cruciale rol om deze kinderen/jongeren goed te begeleiden.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Leren met ICT

Als docent krijg je steeds nieuwe informatie over de vele ICT-toepassingen die invloed kunnen hebben op het leren van je studenten en op jouw pedagogisch-didactisch handelen. Deze module draait om het leren nemen van beslissingen over de inzet van onderwijstechnologieën op basis van drie ijkpunten: duurzame verandering, transfer en rijke verbindingen. Daarbij komen didactische principes aan de orde die een rol spelen bij je keuze voor specifieke ICT-toepassingen. Ook worden voor- en nadelen van ICT-toepassingen en implementatie-perikelen geïnventariseerd en besproken. Leren heeft vooral een duurzaam resultaat als we dit doen binnen rijke en betekenisvolle contexten. Technologie kan ons helpen bij het verrijken van de context.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Lesgeven en denkprocessen

Van nature zijn we nieuwsgierig en denken we na over het hoe en waarom van dingen. Maar nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen leidt niet altijd vanzelfsprekend tot duurzaam leren. We gaan uit van de opvatting dat denken de basis vormt voor duurzaam leren. In het ontwerp en de uitvoering van je onderwijs zet je didactieken in die aansturen op denken. Daarbij stimuleer je de denkprocessen van leerlingen en studenten die bijdragen aan ‘leren leren’. Op die manier bevorder je een denkcultuur in je klas, vakgroep en/of school.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling

Om leerlingen/studenten met een andere culturele achtergrond optimaal te kunnen onderwijzen en begeleiden, is het nodig om als docent na te denken over je eigen achtergrond en opvattingen en de betekenis daarvan in ontmoetingen met anderen. Het je kunnen verplaatsen in leerlingen/studenten is van belang om hen te accepteren zoals zij zijn en een omgeving waarin echte ontmoeting mogelijk is, zorgt voor minder angst en conflicten. In deze module onderzoek je hoe je je verhoudt ten opzichte van culturele diversiteit en hoe je een leeromgeving creëert die leerlingen/studenten uitnodigt hun verhaal te vertellen.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Nieuwkomers en taalbeleid

In deze module staan nieuwe (internationale) ontwikkelingen centraal met betrekking tot taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. Je leert meertaligheid niet te zien als een beperking, maar als een mogelijkheid. Daarnaast kijk je kritisch naar taalbeleid voor nieuwkomers in je eigen onderwijssituatie. Je gaat in gesprek met collega’s, leerlingen/studenten en eventueel hun ouders. Op basis van die gesprekken en van internationale literatuur stel je het taalbeleid bij en bespreek je dit in je team. Zo ontwerp je taalbeleid dat bijdraagt aan de totstandkoming van een leeromgeving waarin deze leerlingen/studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Nieuwkomers en taalonderwijs

Deze module is een vervolg op de module Nieuwkomers en taalbeleid. Vanuit de daar ontwikkelde visie wordt ingezoomd op de verschillende taaldomeinen: mondelinge taalvaardigheid, decoderen en vloeiend lezen, denken en begrijpen en schrijven/spellen. Op basis van theorieën over rijk thematisch georiënteerd onderwijs ontwerp je een interventie die erop gericht is dat leerlingen/studenten hun taalbasis vergroten, zodat hun onderwijskansen toenemen. Je probeert die interventie uit in je eigen onderwijssituatie en bespreekt die binnen je team.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Ontwerpen: kind en sociale omgeving

Kinderen groeien op in een sociale omgeving. In deze module krijg je inzicht in de sociale ontwikkeling van jonge kinderen en welke rol de leraar daarin speelt. Wat is de invloed van je eigen gedrag als leraar? Hoe kun je eventuele stagnaties herkennen? Hoe kun je de ontwikkeling weer proberen vlot te trekken? Deze module is erop gericht inzicht te krijgen in de interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving. Je onderzoekt hoe de sociaal-emotionele ontwikkeling van één leerling tot nu toe is verlopen door in gesprek te gaan met de ouders, de vorige professional en de leerling zelf. Door je te verdiepen in de literatuur over de onderwijsbehoeften van deze leerling kom je tot mogelijke interventies met het doel om het handelen te verbeteren door gebruik te maken van bewust ingezette interactie en spel.

Deze module wordt aangeboden in semester 2 

Rekenwiskunde: Afstemming in multicultureel rekenonderwijs

In deze module staat het rekenwiskundeonderwijs in een meertalige setting centraal, waarbij alle leerlingen optimale kansen voor het ontwikkelen van functionele gecijferdheid worden geboden. We kijken vanuit meerdere perspectieven naar het rekenwiskundeonderwijs. Daarbij is speciale aandacht voor de invloed van cultuurverschillen op de inhoud van rekenwiskundige kennis en vaardigheden in relatie tot de rekenlessen. Voor twee leerlingen worden leerlingportretten gerealiseerd van waaruit de vertaalslag wordt gemaakt naar een afgestemd ontwerp. In de module word je bovendien uitgedaagd om de dialoog met collega’s te voeren over het rekenwiskunde-onderwijs in een multiculturele setting.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Rekenen aan de basis: rekengesprekken en -interventies*

In deze module ontwerp je op basis van inventarisatie en analyse een onderbouwd, gepersonaliseerd onderwijsontwerp voor een leerling waarbij de rekenontwikkeling stagneert of achterblijft. Je zoomt in op het leerstofgebied van het rekenen tot 1000. De onderwijsbehoeften achterhaal je in elk geval op basis van taakanalyse en reken(diagnostische) gesprekken, met een actieve rol van de leerling. Je ontwerpt een gefundeerd plan van aanpak ter bevordering van de rekenontwikkeling en voert dit deels uit; alle actoren worden bij het ontwerp betrokken. Je gaat na in hoeverre interventies betekenis hebben voor de hele groep of school.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Rekenen in ontwerpend leren*

Je gaat aan de slag met een proces van ontwerpen en uitvoeren van een reken-wiskundeproject. Daarbij richt je je op de leerstofinhoud van het voortgezet rekenen. Het project creëert een rijke, motiverende en uitnodigende reken-wiskundige leeromgeving, waarbij 21ste-eeuws leren, waaronder creatief denken, probleemoplossend denken en samenwerkend leren, wordt gestimuleerd. In deze module verdiep je je in thema’s als motivatie, toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs, differentiatie, zelfvertrouwen en diversiteit. Je daagt jezelf uit om je te ontwikkelen buiten je comfortzone en probeert dit ook te ontlokken bij je collega’s

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Reken-wiskundeproblemen en dyscalculie: leerpotentieel bij ernstige rekenproblemen*

Je richt je op het leerpotentieel bij een leerling met ernstige reken-wiskundeproblemen. Je ontwerpt op basis van een verkennend onderzoek een OrthoDidactische Leerroute (ODL) die aansluit op de onderwijsbehoeften. Je ontwikkelt je verder in de wijze waarop onderwijsbehoeften kunnen worden achterhaald met inbreng van de leerling. In een rondetafelgesprek met collega’s bespreek je de gesignaleerde orthodidactische onderwijsbehoeften multidisciplinair om te komen tot een eenduidige aanpak in de school. Daarbij wordt commitment nagestreefd van alle gesprekspartners voor het gezamenlijk realiseren van de OD. 

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Rekendynamiek: een aanzet tot verdere ontwikkeling in reken-wiskundeonderwijs*

Iedereen heeft in het dagelijks leven met rekenen-wiskunde te maken. Het streefdoel voor reken-wiskundeonderwijs is de maatschappelijke redzaamheid voor alle leerlingen. Dit vraagt om  een inspanning van de leraar en de leerling. Om op een school structureel goed reken-wiskundeonderwijs te realiseren zal het hele team betrokken moeten zijn. In deze module doe je onderzoek naar visie, beleid, praktijk en opbrengsten van het reken- wiskundeonderwijs in de school. Dit leidt tot het ontwerpen van een ontwikkelplan ten behoeve van verbetering en/of innovatie van het reken-wiskundeonderwijs op je school, waarbij duurzaam reken-wiskunde leren het doel is. Je krijgt de gelegenheid om je rol van master reken-wiskunde/dyscalculie in de school te ontwikkelen: je werkt toe naar die actieve rol en ervaart diverse aspecten van deze rol.

Deze module wordt aangeboden in semester 2 

Schrijven en spellen*

Aan spelling besteden we op alle onderwijsniveaus veel tijd, maar met name in spontane spelling is van al die inspanningen weinig effect zichtbaar. Hoe zorg je in het schrijf- en spellingonderwijs voor werkelijke verandering in je onderwijspraktijk? In deze module bestudeer je internationale literatuur over onderwijs in het schrijven van teksten. Met behulp daarvan kijk je kritisch naar het schrijfonderwijs in jouw onderwijssituatie en doe je aanpassingen. Je gaat er daarbij vanuit dat spellingonderwijs onlosmakelijk verbonden is met onderwijs in schrijven.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Spel als voertuig voor ontwikkeling

Spelen is erg belangrijk in de ontwikkeling van het kind, het is een voertuig voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij nemen zelf allerlei initiatieven om de wereld en zijn werking te ontdekken. Zij observeren, imiteren en experimenteren tijdens hun spel. Zij zoeken daarbij zelf het benodigde materiaal of maken het van wat zij tegenkomen. In deze module breng je de leeromgeving in kaart en ontwerp je een verrijkte variant waarin de te realiseren spelinterventies afgestemd zijn op de specifieke onderwijsbehoeften van jonge kinderen. Daartoe verdiep je je in thema’s, waaronder spelen, betrokkenheid, ontwikkelingspsychologie en 21ste-eeuwse vaardigheden. Hierbij gaat het voornamelijk om jouw rol als leraar bij spel in de rijke leeromgeving waarbij je de leerlingen meer eigenaar maakt van hun eigen ontwikkelingsproces.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Spelen met taal en geletterdheid*

Jonge kinderen leren door te spelen en te denken binnen interessante contexten. Zo bouwen ze aan het ontwikkelen van een taalbasis en geletterdheid. In deze module denk je na over duurzaam en betekenisvol leren in de onderbouw, geletterdheid in de kleutergroepen en groep 3, het stimuleren van de taalontwikkeling in spel, het ontwikkelen van de leesmotivatie en scaffolding. Daarbij is aandacht voor de mogelijkheden van technologie. 

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Stimuleren van leergedrag: motiverend handelen in de klas

Leraren die leergedrag ontwikkelen bij kinderen/jongeren kijken anders naar probleemgedrag. In deze module ga je actief aan de slag met de ontwikkeling van leergedrag. Het uitgangspunt hierbij is ‘wat werkt?’. Uit de onderwijspraktijk blijkt dat kinderen/jongeren met positief (leer)gedrag minder gedragsproblemen laten zien. Een ander perspectief zorgt ervoor dat leerlingen/studenten worden aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

Deze module wordt aangeboden in semester 1

Sturen op onderwijskwaliteit

Tijdens de module bouw je aan een School Profiel van Onderwijs Kwaliteit (SPOK) waarin je de leerling-, school- en/of afdelingsresultaten en instructiepraktijken analyseert. Tevens ontwikkel je succesvolle schoolleidersinterventie waarin je een beroep doet op het collaboratief leren van je team. Je oefent aan de hand van een casus die leidt tot toepassingen in je eigen organisatie. Op deze manier heb je haarfijn in de gaten hoe je kunt sturen op onderwijskwaliteit voor jouw afdeling en/of school.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Taal en dyslexie: handelen in vakken*

Binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs speelt taalvaardigheid van leerlingen bij alle vakken een centrale rol. Taal en lezen vormen belangrijke voorwaarden voor schoolsucces. In het algemeen zal het zo zijn dat leerlingen die sterk zijn in taal en lezen betere resultaten behalen in alle vakken. Leerlingen met dyslexie en taalzwakke leerlingen/studenten dreigen soms af te stromen naar een lagere vorm van onderwijs dan ze cognitief gezien aankunnen en ze vinden het moeilijk taalexamens te behalen. In deze module staat de vraag centraal hoe het taalonderwijs en het taalbeleid in de bovenbouw van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs zo kan worden vormgegeven dat alle leerlingen er profijt van hebben. 

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Teamleren in een lerende organisatie

Om het wij-gevoel te realiseren, is leren als een team van groot belang. Het is de discipline waarmee persoonlijke bekwaamheid en een gedeelde visie samengebracht worden. Het is cruciaal voor de leerkracht om collega’s te zien als teamleden. Wederzijdse afhankelijkheid en individuele aanspreekbaarheid zijn hierbij sleutelbegrippen. Het is de eerste stap om dialogen op te zetten waarin mensen kwetsbaar durven zijn en hun professionele identiteit uitdrukken. De werkomgeving moet veilig zijn en een plek waar fouten gemaakt mogen worden, anders kan er geen leerervaring ontstaan. In deze module dagen we je uit om het leren van het team te faciliteren.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Trends in onderwijsconcepten

De nieuwe onderwijstrends zijn momenteel de orde van de dag. De onderliggende trend is daarbij dat onderwijs zoekend is naar soms radicaal andere onderwijsvormen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: roostervrij onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, agora onderwijs, tabletonderwijs, computational thinking. Kenmerkend in al deze onderwijsvernieuwingen is dat samenwerkend leren met collega’s een belangrijke voorwaarde is voor succesvolle implementaties. In deze module ga je aan de slag als onderwijsinnovator. Je zet een professionele leergemeenschap op in je school met als doel het verkennen van een nieuw onderwijsconcept voor je eigen school. Je organiseert daarvoor minimaal één excursie. Je rondt de module af met een kritische waardering en advies over de mogelijkheden voor je eigen school.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Modules Leadership in Education

Ontwikkelgericht personeelsbeleid

Ontwikkelgericht personeelsbeleid gaat over leiderschapspraktijken waarbij de ontwikkeling en ondersteuning van professionals binnen de school centraal staan. Voor schoolleiders is het belangrijk om oog te hebben voor de belangen en (ontwikkel)behoeften medewerkers en die in lijn brengen met de primaire organisatiebelangen (leerprestaties en welbevinden van de leerlingen). In de module Ontwikkelgericht Personeelsbeleid zullen we de ‘zachtere’ aspecten van het ontwikkelen en ondersteunen van individuele medewerkers verbinden met de meer formele en ‘hardere’ kant van (strategisch) HR-beleid.

Deze module wordt aangeboden in semester 1.

Schoolontwikkeling en alignment

Alignment gaat het om het uitlijnen en herijken van de schoolorganisatie op de beoogde doelen. Het ontwikkelen van de organisatie is een breed en complex thema waarin afstemming tussen structuur en cultuur niet alleen intern aan de orde is, maar ook uitgelijnd dient te worden met de externe omgeving. Hierbij dienen belangrijke randvoorwaarden op orde te zijn om de organisatie zich te laten ontwikkelen: het gaat hier dan vooral om strategisch financieel beleid en de bijbehorende juridische kaders.

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Sturen op onderwijskwaliteit

Opbrengstgericht werken is al jaren een thema dat aandacht krijgt in het onderwijs. Diverse experts binnen de school bemoeien zich hiermee, maar wat is hierbij de rol van de leidinggevende en wat zijn effectieve strategieën om invloed uit te oefenen? Hoe kun je data benutten om onderwijskwaliteit vorm en inhoud te geven?

Deze module wordt aangeboden in semester 2

Verantwoordelijkheid en verantwoording afleggen

Deze module richt zich op het versterken van een gedeeld besef verantwoordelijk te zijn en (actieve) bereidwilligheid om verantwoording af te leggen (Leithwood, 2012). Deze verantwoordelijkheid richt zich zowel op interne processen (verantwoordelijkheid voor de schoolprestaties op basis van onder andere de leerprestaties en het welbevinden van scholieren) als de externe omgeving (verantwoordelijkheid dragen voor de school in  verbondenheid met de omgeving). De vraag die centraal staat is: hoe geeft de schoolleider van nu dit vorm en inhoud? Deze module wordt aangeboden in semester 2

Visieontwikkeling

n deze module staat de vraag centraal hoe je als leidinggevende bewust en systematisch kunt sturen op het creëren of versterken van een gedeelde missie en visie binnen je schoolorganisatie. Uit onderzoek komt dit naar voren als een van de meest krachtige strategieën om positief invloed uit te oefenen op het creëren van flow en om organisatieontwikkeling te stimuleren.

Deze module wordt aangeboden in semester 1.

Lerarenportfolio

Veel van de modules van de master Educational Needs zijn als losse module gevalideerd door het Lerarenportfolio en daarmee opgenomen in Lerarenportfolio.nl. Een register voor en door leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.