Man die aan het hardlopen is buiten

Studieprogramma

Het studieprogramma van de master Lichamelijke Opvoeding en Sportpedagogiek is gericht op de actuele beroepspraktijk.

Je brengt eigen casuïstiek in en toetst deze aan de hand van wetenschappelijke inzichten.

Eerste jaar

Het programma is opgebouwd uit meerdere modulen waarin je je gaandeweg ontwikkelt tot een pedagogisch professional binnen het vakgebied bewegingsonderwijs en sport.

Integrale leerlijn

In de integrale leerlijn staat het verbinden van kennis met de ervaringen op de werkplek en de persoonlijkheid van de professional centraal. Als pedagogisch professional bewegingsonderwijs en sport is het noodzakelijk dat je kunt reflecteren op jouw eigen functioneren, competenties, identiteit en leerproces. Dit onderdeel is een continu proces en is als rode draad verweven in het studieprogramma.

Onderzoeksleerlijn

Je leert gepubliceerde onderzoeken kritisch te beoordelen en zelf praktijkgericht onderzoek op masterniveau te ontwerpen, uit te voeren en te implementeren. Je verwerft inzicht in diverse typen pedagogisch en sociologisch onderzoek binnen het werkveld bewegingsonderwijs en sport. Centraal staat hoe het onderzoek de beroepspraktijk beïnvloedt. Ervaren onderzoekers geven hier gastcolleges over.

Het arrangeren van pedagogische interventies

De pedagogische kwaliteit van het bewegingsonderwijs en de sport wordt door middel van interventies verbeterd en ge(re)organiseerd. Denk aan interventies als de Nationale Sportweek, het aanstellen van een combinatiefunctionaris, de lifestyle coach en pedagogisch coördinatoren bij sportverenigingen. In deze module analyseren we diverse pedagogische interventies kritisch op hun consistentie en de veronderstelde effectiviteit ervan in de sectoren onderwijs en jeugdsport.

Pedagogisch leiderschap in veranderingsprocessen

Om het pedagogisch sport- en beweegklimaat te versterken is leiderschap vereist om de diverse betrokkenen – collega’s, vrijwilligers, managers, bestuurders en beleidsmakers – met elkaar te laten samenwerken. Hoe laat je alle betrokkenen vanuit een gezamenlijke pedagogische visie denken en handelen? In deze module leer je hoe je ervoor zorgt dat pedagogische interventies die je straks doorvoert daadwerkelijk tot gewenste en duurzame uitkomsten leiden.

De sportpedagogisch professional maakt het verschil

Sport in het onderwijs of de vrije tijd is een belangrijke opvoedingspraktijk, ook als sport daar niet expliciet voor wordt ingezet. De professional staat daarom centraal: het gaat over waarden, activiteiten en posities van de professional die zich op het vlak van bewegingsonderwijs en sport inspant om pedagogisch betekenisvolle praktijken tot stand te brengen. Naast themabijeenkomsten en gastsprekers over ‘de jeugd van tegenwoordig’ en ‘professioneel meesterschap’ komen thema’s als passend onderwijs en een veilig sportklimaat aan bod.

Tweede jaar

In het tweede jaar van de masteropleiding volg je twee modulen en je maakt daarnaast een keuze uit twee keuzemodulen waarmee je je profileert:

Integrale leerlijn

In het tweede jaar staat het beïnvloeden van netwerkprocessen in deze leerlijn centraal. Je wordt voorbereid op je nieuwe positie in de organisatie door goed zicht te krijgen op: eigen expertise en leeruitdagingen; interessante projecten en kansen; huidige en toekomstige samenwerkingspartners.

Onderzoeksvaardigheden

Ter voorbereiding op het praktijkonderzoek waarmee je de opleiding afrondt, volg je daarnaast de module onderzoeksvaardigheden. Je kiest een onderzoeksonderwerp, formuleert de onderzoeksvraag en werkt aan het onderzoeksvoorstel. Vervolgens presenteer je jouw onderzoeksvoorstel aan medestudenten en docenten.

Maatschappelijke en wetenschappelijke profilering

In het eerste semester van het tweede jaar volg je twee keuzemodulen waarmee je je binnen de master profileert. Je kiest uit vier modulen: motorisch leren, nieuwe technologieën in bewegingsonderwijs en jeugdsport, sport als pedagogisch wondermiddel? en talentherkenning en -ontwikkeling.

Masterthesis

Klimwand WindesheimDe opleiding rond je af met een masterthesis. Je voert een praktijkgericht onderzoek uit en je maakt daarbij gebruik van de eerder opgedane kennis en vaardigheden. Je doet daarvan verslag conform de laatste wetenschappelijke criteria. Het onderwerp van de masterthesis gaat over pedagogische bewegingsbeïnvloeding (in ruime zin) binnen een van de volgende toepassingsvelden of een combinatie daarvan, namelijk:

  • het bewegingsonderwijs
  • de school
  • de sport
  • het buurtwerk
  • de (actieve) bewegingsrecreatie