Twee CALO studenten

Studieopbouw en modules

In de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd kunnen professionals met een leerwerkplek voor een deel zelf bepalen wanneer, hoe en wat zij leren.

Leren met leeruitkomsten

Binnen de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd is het onderwijsprogramma gebaseerd op het werken met leeruitkomsten. Bij het werken met leeruitkomsten gaat het om de resultaten van het leren en niet om de manier waarop deze resultaten behaald zijn. Hierdoor is het mogelijk om op verschillende manieren toe te werken naar het behalen van je diploma.

Flexibel opleidingstraject

Met ons studieprogramma willen wij aansluiten bij de wensen van de arbeidsmarkt en je individuele wensen en voorkeuren. Daarom hebben wij de studie modulair opgebouwd, bepaal je zelf welke leeractiviteit je inzet en voor welke vorm van toetsing je kiest. Zo heb jij optimaal de regie over je eigen opleidingstraject.

In gymzaalModulair onderwijs

De Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding in deeltijd is modulair opgebouwd en bestaat uit 8 taakgebieden, oftewel modules van elk 30 studiepunten (ECTS) waarop je je tijdens de opleiding in een flexibel(e) wijze en tempo kunt richten. In het kader van de te behalen leeruitkomsten staat telkens een van de 8 taakgebieden uit de opleiding én dus het beroep centraal. De keuze voor deze taakgebieden is namelijk gemaakt in nauwe afstemming met het werkveld. De afzonderlijke taakgebieden binnen de opleiding zijn opgebouwd uit 4 tot 6 aparte onderdelen.

Leeractiviteiten

Bij elk taakgebied hoort een pakket van leeractiviteiten dat je ondersteunt bij het realiseren van leeruitkomsten en het aantonen hiervan via toetsing. Bij het realiseren van leeruitkomsten wordt afgewisseld tussen:

  • het verplicht volgen van lessen (met benodigde begeleiding) op Windesheim
  • online zelfstudie
  • het leren op de (leer)werkplek, waarbij deelname aan specifieke leeractiviteiten mogelijk verplicht is

Je hebt de mogelijkheid om gedurende een semester samen met je studiebegeleider afspraken te maken over de leeruitkomsten waaraan je gaat werken en de leeractiviteiten die je daarvoor wilt inzetten.

Taakgebieden en leeruitkomsten

Tijdens de bacheloropleiding in deeltijd leer je op je (leer)werkplek, volg je ondersteunende (werk)colleges, bestudeer je de theorie en neem je deel aan de verplichte activiteitspractica, zoals (veld)spel, atletiek, turnen, bewegen op muziek, zelfverdediging en zwemmen. De leeractiviteiten zijn geclusterd in 8 taakgebieden met de daaraan gekoppelde leeruitkomsten:

Taakgebied 1: Organiseren beweegactiviteiten

Leeruitkomst 1.1: Plannen
Je kunt beweegactiviteiten voorbereiden aan de hand van bestaande methodes, rekening houdend met materiaal, de doelgroep, accommodatie en de context waarin de beweegactiviteiten plaatsvinden.
Leeruitkomst 1.2: Uitvoeren
Je kunt met behulp van eigen voorbeelden instrueren en je kunt beweegactiviteiten organiseren en participanten bij deelname eraan begeleiden.
Leeruitkomst 1.3: Veiligheid en EHBO
Je kunt preventief maatregelen treffen die de veiligheid van deelnemers waarborgen in beweegsituaties en je kunt adequaat handelen bij ongelukken (onder andere door kennis van het bewegingsapparaat).

Taakgebied 2: Vakinhoudelijk en didactisch handelen, basis

Leeruitkomst 2.1: Plannen
Je kunt op grond van samenstelling, beginsituaties van de leerlingen, materiaal en accommodatie een lesplanning maken, waarbij je zelf kiest welke leersituaties na en naast elkaar aangeboden worden.
Leeruitkomst 2.2: Uitvoeren
Je richt (samen met leerlingen) veilige beweegsituaties in en neemt maatregelen om deze situaties vlot en veilig te laten verlopen en door het toepassen van verschillende didactische werkvormen, (digitale) leermiddelen en organisatieprincipes zorg je voor een blijvende stimulerende leeromgeving.
Leeruitkomst 2.3: Evalueren
Je verzamelt evaluatiegegevens over deelnameniveau van leerlingen en gebruikt deze voor het bepalen van het vervolg van geplande beweegactiviteiten.
Leeruitkomst 2.4: Beroepshouding
Je bent qua communicatie en omgangsvormen een voorbeeld voor je leerlingen en je drukt je schriftelijk en mondeling duidelijk uit in de Nederlandse taal.

Taakgebied 3: Vakinhoudelijk en didactisch handelen, gevorderd

Leeruitkomst 3.1: Plannen
Je maakt jaarplannen en lessenreeksen binnen het vakwerkplan lichamelijke opvoeding van de school en ontwerpt vanuit dat vakwerkplan gedifferentieerde beweegsituaties voor verschillende deelname- en bewegingsniveaus.
Leeruitkomst 3.2: Uitvoeren
Je bent in staat om op basis van observaties te differentiëren op bewegingsinteresse en -niveau met als doel en resultaat leerlingen beter te laten bewegen.
Leeruitkomst 3.3: Evalueren
Je observeert tijdens de lessen lichamelijke opvoeding de vorderingen van je leerlingen, zodat je het verdere vervolg van hun leerproces en de uiteindelijke waardering kunt bepalen.
Leeruitkomst 3.4: Activerende didactiek
Je richt je lessen zodanig in dat je een beroep doet op zelfstandig leren, samenwerkend leren en een reflectieve deelname van leerlingen.
Leeruitkomst 3.5: Pedagogisch klimaat
Je creëert een sociaalpedagogisch klimaat dat leerlingen veiligheid biedt en waarin ze zich gerespecteerd voelen.

Taakgebied 4.1: Legitimeren; 4.2: Gezondheid en leefstijl

Leeruitkomst 4.1.1
Je kunt op papier en mondeling je professionele visie verantwoorden richting leerlingen, ouders, vaksectie, directie en andere betrokkenen waarbij je gebruikmaakt van nationale en internationale bronnen.
Leeruitkomst 4.1.2
Je kunt je professionele visie samen met collega's vertalen naar een strategisch plan en een vakwerkplan, inclusief een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en beoordelingskaders.
Leeruitkomst 4.1.3
Je kunt je professionele visie zichtbaar maken tijdens de dagelijkse beroepsuitoefening.
Leeruitkomst 4.2.1
Je stimuleert een gezonde en actieve leefstijl bij deelnemers door het ontwerpen en uitvoeren van een verantwoord (organisatorisch en fysiologisch) sport- of beweegprogramma, binnen of buiten de school.

Taakgebied 5: Functioneren als startende professional

Leeruitkomst 5.1
Je neemt effectief en op constructieve wijze deel aan vaksectieoverleg en schoolbrede overleggen en je levert een constructieve bijdrage aan de algemene organisatie en het onderwijskundig beleid.
Leeruitkomst 5.2
Je functioneert binnen een mentor- of begeleidingsteam en je kunt een van die taken vervullen.
Leeruitkomst 5.3
Je levert een bijdrage aan de organisatie van het intracurriculair schoolsportprogramma en vakoverstijgende projecten.

Taakgebied 6.1: Vakinhoudelijk en didactisch handelen, doelgroep speciaal bewegingsonderwijs; 6.2: Creëren van een veilig beweegklimaat

Leeruitkomst 6.1.1:
Plannen: de student ontwerpt voor individuele deelnemers binnen een groep een persoonlijk aangepast programma passend binnen de reguliere jaarplanning en lessenreeksen.
Leeruitkomst 6.1.2:
Uitvoeren: de student is in staat om op basis van observaties te differentiëren voor elke individuele deelnemer op bewegingsinteresse en-niveau met voor ieder een optimaal deelnamegedrag als resultaat.
Leeruitkomst 6.1.3:
Evalueren: de student observeert binnen de lessen lichamelijke opvoeding vorderingen van elke leerling en gebruikt deze bewust ten behoeve van vervolgbepalingen van het optimale deelname gedrag.
Leeruitkomst 6.1.4:
Creëren van een veilig beweegklimaat in de groep: de student combineert zijn/haar kennis over de psychische, sociale en motorische ontwikkeling van de leerlingen en kennis over groepsdynamica om een fysiek en emotioneel veilig beweegklimaat, gericht op optimale ontwikkelingskansen voor groepen deelnemers, te scheppen.

6.2: Creëren van een veilig beweegklimaat
De leerinkomsten worden nog nader ingevuld.

Taakgebied 7: Persoonlijke professionalisering

Je geeft een eigen kleur aan je studie door je te verdiepen in een of meerdere thema's binnen het vakgebied sport en bewegen, zoals sociale cohesie, vitaliteit en/of veiligheid. Je kunt deze module in overleg met je studieloopbaanbegeleider samenstellen. Het is ook mogelijk om een minor te volgen bij een andere opleiding of hogeschool of te kiezen voor afstandsleren.

Taakgebied 8.1: Project (onderzoek); 8.2: Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Leeruitkomst 8.1.1
Je kunt een praktijkgericht onderzoek uitvoeren op het vlak van lichamelijke opvoeding of sport.
Leeruitkomst 8.1.2
Je kunt binnen een projectteam functioneren en je kunt producten opleveren aan opdrachtgevers op het gebied van Buurt, Onderwijs en/of Sport.
Leeruitkomst 8.2.1
Je kunt inzichtelijk maken hoe jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling als docent bewegingsonderwijs is verlopen en je kunt hier kritisch en systematisch op reflecteren.
Leeruitkomst 8.2.2
Je maakt inzichtelijk aan de hand van het beroepsprofiel voor een leraar lichamelijke opvoeding dat je startbekwaam bent.

Ook los te volgen modules

  • Organiseren beweegactiviteiten in september 2019
  • Vakinhoudelijk en didactisch handelen, basis in september 2019
  • Vakinhoudelijk en didactisch handelen, gevorderd in februari 2019

Aanmelden voor een losse module

Wil je meer weten over een van deze modules? Stuur dan een e-mail naar Jan Willem Diekerhof via e-mailadres jw.diekerhof@windesheim.nl.

Om je aan te melden voor een van de modules maak je gebruik van een digitaal formulier.