Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit

Eerste jaar

Het eerste jaar is belangrijk om er achter te komen of je het vakgebied echt interessant vindt en of je de studie aankunt.

Kennismaken met mobiliteit

In het eerste jaar leer je het vakgebied kennen. Via opdrachten en projecten analyseer je verkeerssituaties en bedenk je oplossingsstrategieën. Je leert hoe je verkeersstromen meet en je ontwerpt infrastructuur. Je leert samen te werken met andere partijen en een plan van aanpak op te stellen voor het uitvoeren van onderzoek.

Het vakgebied mobiliteit kenmerkt zich door veel raakvlakken met andere vakdisciplines zoals: ruimtelijke ordening en inrichting, milieu, recht, psychologie, communicatie, civiele techniek en bestuurskunde. Deze verwante disciplines komen in diverse mate aan bod tijdens de opleiding. Natuurlijk speelt softwaregebruik in je vak ook een belangrijke rol, net zoals tekenen en schetsen. Om later je functie goed te kunnen uitoefenen leer je goed te communiceren en samen te werken met andere partijen en leer je een plan van aanpak op te stellen om een onderzoek uit te voeren.

Een stevig fundament Groepje studenten buiten op Campus

In het eerste studiejaar verdiep je je onder andere in de volgende vakken. Hiermee leg je een stevig fundament voor het vervolg van je opleiding.

 • mobiliteit in de praktijk
 • project mobiele stad
 • verkeerskundige basisbegrippen
 • ruimtelijke ordening en planologie
 • visualiseren 
 • verkeersveiligheid
 • mobiliteit toen & nu
 • project herinrichting
 • collectief/openbaar vervoer 
 • mondeling communiceren
 • wegontwerp
 • openbare ruimte
 • project verkeersonderzoek
 • schrijven en rapporteren
 • statistiek, wiskunde, Engels, data analyse
 • verkeersonderzoeksmethoden 

Praktijkopdrachten

Naast theorielessen krijg je in het eerste jaar verschillende (individuele) opdrachten en projecten. Een voorbeeld is het project ‘mobiele stad’ waarin je een ideale stad ontwerpt. Vervolgens maak je een ontwerp voor de herinrichting van een bestaande weg en de bijbehorende omgeving, zoals bijvoorbeeld een nieuw ontwerp voor het stationsgebied in Zwolle. Ook voer je diverse verkeersonderzoeken uit tijdens je studie. Bij veel vakken voer je opdrachten uit die daadwerkelijk in de maatschappij spelen, zoals de samenwerking met een gemeente bij een verkeersprobleem of het opzetten van een verkeersveiligheidsplan in een bepaalde wijk zodat kinderen meer buiten kunnen spelen.

Voorbeelden vakken en projecten

Hieronder lichten we een aantal vakken en projecten uit het eerste jaar verder toe:

Project mobiele stad

Hoe mooi zou het zijn als je je eigen stad zou mogen ontwikkelen? In dit vak mag dat! Je ontwikkelt samen met je groepsgenoten een ideale stad voor de toekomst waar geen verkeerskundige problemen bestaan. Door samen te werken, te brainstormen, gestructureerd te werken en oplossingsrichtingen te visualiseren, kom je samen met je medestudenten tot innovatieve ideeën.

Wegontwerp

Het vakgebied van de mobiliteitsdeskundige heeft naast een ‘zachte kant’ (zoals gedragsbeïnvloeding) ook zeker een ‘hardere, technische kant’. In het vak wegontwerp maak je kennis met de technische kant van het werkveld. Je doet kennis op over de indeling van wegen, de richtlijnen voor het ontwerpen van wegen en de bijbehorende terminologie. Het gaat hier niet alleen om het wegontwerp van wegen voor automobilisten, maar ook voor fietsers en voetgangers.

Collectief/openbaar vervoer

Je maakt waarschijnlijk regelmatig gebruik van de bus, trein of ander openbaar vervoer. Misschien ken je ook wel iemand die gebruik maakt van een regiotaxi of ander doelgroepenvervoer. Wat je wellicht minder goed weet is dat de organisatie van het openbaar en collectief vervoer best ingewikkeld is, dat er veel discussie is over het voortbestaan van veel buslijnen en dat er nog veel dingen beter kunnen. We weten dan ook zeker dat het openbaar vervoer van de toekomst er heel anders uit zal zien dan nu, alleen al door de mogelijkheden die nieuwe technieken ons bieden. In het vak collectief/openbaar vervoer doe je kennis op waarmee je kunt werken aan vraagstukken op het gebied van collectief en openbaar vervoer.

Ruimtelijke ordening en planologie

We leven in Nederland in een dichtbevolkt land waar beperkt ruimte is voor alle dingen die we willen doen, zoals werken, wonen, recreëren en landbouw. Dit betekent dat je goed moet nadenken voordat je bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk gaat realiseren. Je maakt hiervoor een ruimtelijk plan. Het vak ruimtelijke ordening en planologie houdt zich bezig met het maken van plannen voordat er ingrepen gaan plaatsvinden in de ruimte.

Sketchup

Een plaatje zegt vaak meer dan tekst. Het is belangrijk dat je in staat bent jouw oplossing te vertalen naar een visualisatie. In het vak visualiseren leer je je ontwerp uit te werken in digitale ontwerpprogramma’s zoals Sketchup en AutoCAD.

Bindend Studieadvies (BSA)

Studenten in overleg

Als student bij Windesheim krijg je aan het einde van je eerste jaar een studieadvies. Dit advies zegt iets over jouw geschiktheid voor de opleiding. Bij een positief advies kun je door naar het tweede jaar. Als je in het eerste jaar minder dan 54 van de 60 studiepunten haalt, krijg je een negatief advies en kun je - door de hieraan verbonden afwijzing - niet verder met je opleiding.