Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit

Inhoud opleiding

Wegen en kruispunten slim ontwerpen, oplossingen bedenken voor verkeersdoorstroming, onderzoek doen naar verkeersgedrag. Lees wat je zoal leert bij Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit.

Word mobiliteitsexpert!

Per jaar vallen er in Nederland meer dan vijfhonderd verkeersdoden, staan we tientallen uren in de file en heeft meer dan een half miljoen Nederlanders last van ernstige geluidshinder. We hebben er dus last van maar tegelijkertijd brengt mobiliteit ons heel veel: we kunnen naar school of naar ons werk reizen, vrienden en familie bezoeken, winkelen, naar het strand gaan of het ziekenhuis bereiken als dat nodig is. Bij Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit probeer je dit alles mogelijk te maken met nieuwe technologieën, gedragsbeïnvloeding en het aanpassen van infrastructuur en ruimte.

Vaardigheden

Je leert alle uiteenlopende vaardigheden die je nodigt hebt om het mobiliteitssysteem te verbeteren. Die liggen op het gebied van communicatie, maatschappelijke betrokkenheid, goed kunnen samenwerken en het bedenken van slimme oplossingen en constructies. Je leert optimale oplossingen te ontwikkelen voor verkeerssituaties en leert hoe je hierbij rekening houdt met alle verschillende verkeersdeelnemers. Je maakt hierbij afwegingen tussen veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Je voert veel praktijkopdrachten uit waarbij je realistische probleemsituaties moet oplossen, zodat je al doende leert. Met deze opleiding word jij een absolute mobiliteitsexpert.

Opbouw van de studie

Jaar 1: ontdekken

Het eerste jaar is belangrijk om er achter te komen of je het vakgebied echt interessant vindt en of je de studie aankunt. Via opdrachten en projecten analyseer je verkeerssituaties en bedenk je oplossingen. Je leert hoe je verkeersstromen meet en je ontwerpt infrastructuur. Je leert samen te werken met andere partijen en een plan van aanpak op te stellen voor het uitvoeren van een project of onderzoek.

Jaar 2: verdiepen en profileren

In het tweede jaar ga je verder met het uitbreiden van je kennis over het vakgebied. Je leert bijvoorbeeld hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden zodat mensen zich verkeersveilig gedragen. Maar ook leer je hoe je de complexe verkeersstromen in bijvoorbeeld een stad goed kan sturen. Je doet kennis op over de mogelijkheden mensen te beïnvloeden in hun keuze voor de auto, de fiets of het openbaar vervoer. Je gaat samen met klasgenoten aan de slag met een aantal interessante projecten. In het tweede jaar krijg je ook de ruimte om jezelf te profileren. Vind je openbaar vervoer of ruimtelijke ordening interessant of gaat je interesse uit naar de gedragskant of de infrastructuurkant van het vakgebied? Wellicht kun je een mini-stage doen of meedoen aan een prijsvraag over het onderwerp dat jouw interesse heeft. Kortom, vanaf het tweede jaar geef je steeds meer zelf invulling aan je studie.

Jaar 3: stage en vrije invulling

In het derde studiejaar ga je in ieder geval een half jaar op stage. De invulling van het andere halve jaar is vrij. Je krijgt diverse keuzemogelijkheden om je te verdiepen en te profileren. Je kunt bijvoorbeeld een minor volgen bij Windesheim of bij een andere hbo-instelling in binnen- of buitenland. Kijk hiervoor op de website van Kies op Maat. De examencommissie toetst je plannen om er voor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt. Ook kun je een premaster volgen aan een universiteit of je kiest voor een tweede stage in binnen- of buitenland.

Jaar 4: minor en afstuderen

In het vierde jaar maak je een keuze uit een aantal minoren, bijvoorbeeld Verkeerstechniek, Slimme Mobiliteit en Verkeer of de Engelstalige minor Future Cities. Daarna is het tijd om af te studeren.

Een gemiddelde collegeweek

Studenten in overleg

Een collegeweek bestaat gemiddeld uit zestien uur college. De overige studie-uren besteed je aan zelfstudie, zoals het voorbereiden van lessen, maar ook aan opdrachten en projecten waarmee je in projectgroepen aan de slag gaat. Een voorbeeld is het project ‘utopische stad’, waarin je een ideale stad ontwerpt. Ook voer je diverse verkeersonderzoeken uit. In je projectgroep leer je niet alleen meer over het vak, maar je leert ook samenwerken. Andere werkvormen zijn hoorcolleges en individuele projecten.

Studiebegeleiding

Studenten aan tafel Onze studenten krijgen veel persoonlijke begeleiding. Tijdens je studie krijg je een vaste, individuele begeleider die je helpt bij het maken van keuzes in je studie, bijvoorbeeld over het profiel dat je gaat kiezen, je stage en het afstudeeronderwerp. Ook kun je begeleiding krijgen als je tegen persoonlijke of studiegerelateerde problemen aanloopt. Docenten ondersteunen je bij projecten, practica, werkcolleges en opdrachten. En je stagebegeleider begeleidt je tijdens de stage.

Kies je eigen weg

We vinden het belangrijk dat je zelf richting geeft aan je studie en daarin ook eigen keuzes maakt. Daarom hebben we naast een vast gedeelte binnen de studie ook ruimte voor eigen keuzes en invulling. Zo kies je zelf waar je gaat afstuderen, welke minor je volgt in het vierde jaar en waar je stage gaat lopen (dat kan zelfs in het buitenland!). Maar ook eerder in de opleiding mag je een deel van het studieprogramma invullen met onderwerpen naar keuze. Op deze manier sluiten we aan op jouw specifieke interesses en wensen.

Over de grens

De opleiding biedt meerdere mogelijkheden om je internationaal te oriënteren. Je gaat bijvoorbeeld op excursie naar het buitenland en je kunt kiezen voor een minor aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Ook kun je je stage of afstudeeropdracht doen bij een bedrijf dat elders in de wereld is gevestigd.

Tevreden studenten

Uit resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2018 blijkt dat 85 procent van de huidige studenten Mobiliteit bij Windesheim zeer tevreden is over de opleiding. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Studenten worden gevraagd de vragenlijst in te vullen en hun oordeel te geven over verschillende aspecten: de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123.

Borging kwaliteit

Elke opleiding binnen Techniek en ICT heeft een werkveldadviescommissie. In deze commissies zitten afgevaardigden uit het werkveld die gezamenlijk de aansluiting tussen het onderwijs en het werkveld bespreken. Het curriculum wordt periodiek voorgelegd aan de leden en ontwikkelingen in het werkveld krijgen een plek in het onderwijsprogramma. De leden zijn tevens betrokken bij de afstudeergesprekken en de eindpresentaties en hebben hier een adviserende rol in. Diverse bedrijven hebben een afgevaardigde in deze commissies waaronder enkele grote bedrijven in de omgeving van Zwolle. De commissie komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen.

Wij bieden de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling - Mobiliteit ook aan in Almere.