Twee scholieren in de klas

Inhoud opleiding

Alle perioden van de geschiedenis komen aan bod: van de oude Grieken en Romeinen tot en met het eind van de Koude Oorlog.

We geven daarnaast speciaal aandacht aan de Nederlandse en buiten-Europese geschiedenis.

Studieprogramma: hoe leer je een goede geschiedenisles te geven?

Naast de vakinhoud is het voor een leraar geschiedenis belangrijk om een goede les geschiedenis te geven. Dit leer je bij het onderdeel vakdidactiek dat in elke periode wordt behandeld. Historisch denken en redeneren is tevens een belangrijk aspect. Wat moeten leerlingen leren in een les geschiedenis? Hoe moet een geschiedenisles eruitzien, wil een leerling er nog eens over nadenken na afloop van de les? Tegelijkertijd met het vakinhoudelijke en vakdidactische programma volg je ondersteunende vakken die gericht zijn op het beroep van leraar: drama, onderwijskunde/ pedagogiek en levensbeschouwelijke vorming.

Meer dan alleen lesgeven

Je geeft niet alleen les. Het is ook jouw taak het onderwijs zo in te richten dat kinderen, jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen. Je ontwikkelt je tot een professional die kennis van geschiedenis met enthousiasme kan overdragen op leerlingen.

Wat heb je nog meer nodig?

Je maakt je tijdens de hbo-opleiding tot leraar geschiedenis alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding, vakkennis en didactische vaardigheden. Ook ga je aan de slag met je vermogen tot reflectie en communicatie met zowel leerlingen als andere betrokkenen, zoals collega’s of ouders.

Leerlijnen

In de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
onderscheiden we drie leerlijnen:
1. beroepsvoorbereidende leerlijn
2. werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn
3. opleidingsspecifieke leerlijn

Beroepsvoorbereidende leerlijn

De beroepsvoorbereidende leerlijn verbindt de praktijk met de theorie. De kennis en ervaring die je opdoet tijdens stages koppel je aan wat je op de hogeschool leert. Dat noemen we realistisch opleiden. Door het uitvoeren en evalueren van stageopdrachten en daarvan te leren, werk je aan je eigen kwaliteit. Hierdoor ontwikkel je de benodigde vaardigheden die een leraar nodig heeft.

Beroepsvoorbereidende vakken
Binnen de beroepsvoorbereidende leerlijn volg je de vakken onderwijskunde/pedagogiek, drama en levensbeschouwelijke vorming. Deze vakken lopen als een rode draad door de opleiding, omdat het van groot belang is dat je naast kennis en vaardigheden over het vak meer leert over een aantal belangrijke andere beroepsvoorbereidende onderwerpen. Tijdens de opleiding leer je na te denken over vragen als:
• Welke morele dilemma’s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
• Op wat voor school wil je eigenlijk werken?
• Moet je als docent alleen maar je vak geven of meer?

Je voert regelmatig opdrachten uit in de praktijk. We stimuleren je om kritisch na te denken over de theorie en te onderzoeken of je die in de praktijk van het vak herkent, en andersom natuurlijk. De beroepsvoorbereidende leerlijn kent ook het vak didactiek. Hierin leggen we de relatie tussen algemene didactische zaken (hoe bouw je een goede les op) en de specifieke didactiek die past bij het vak.

Werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn

Centraal in de Lerarenopleiding Geschiedenis staat de werkervarings-, reflectie en onderzoeksleerlijn. Daarin draait het om competentieverwerving, reflecteren en onderzoek doen. Competenties staan voor de vaardigheden, kennis en attitudes die je als docent nodig hebt en die je dus als student leert beheersen. Een onderzoekende houding ontwikkel je door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen, gebruik te maken van vakliteratuur en te oefenen met onderzoeksvaardigheden. We besteden daarbij aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, inclusief een goede onderzoeksvraag, en het uitvoeren van en rapporteren over het onderzoek.

Opleidingsspecifieke leerlijn

In de opleidingsspecifieke leerlijn doe je kennis en vaardigheden op om je vakmanschap te bevorderen. Tijdens het eerste jaar staat oriëntatie op het leraarschap en het vak centraal. Je bereidt je voor op de veranderende rol van student naar leraar. Je leert goed communiceren, maar ook grenzen stellen aan andere studenten, leerlingen en toekomstige collega’s.

Hoe leer je dat?

Je leert door leerwerktaken, projecten en opdrachten uit te voeren. Ook doe je veel praktijkervaring op door stage te lopen. Daarnaast volg je vakinhoudelijke colleges en bestudeer je zelfstandig de literatuur.

Elk studiejaar een thema

In elk studiejaar staat een thema centraal.

Jaar 1: Ik als leraar
Jaar 2: Ik en de leerling
Jaar 3: Ik en de les
Jaar 4: Zelfstandig voor de klas

Een collegeweek bij de Lerarenopleiding Geschiedenis

Gemiddeld besteed je per week 40 uur aan de opleiding, inclusief zelfstudie en stage. Je hebt gemiddeld 16 contacturen. Naarmate de studie vordert, heb je minder contacturen door stage(opdrachten).

Studiebegeleiding vanaf het begin

In de klasNatuurlijk sta je er niet alleen voor. Zo krijg je gedurende je hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Daarmee ontwikkel je je studievaardigheden en ontdek je je drijfveren en je sterke en zwakke punten. Tijdens je stage krijg je begeleiding van een docent van de opleiding en van een coach op je stageschool. Daarnaast word je door vakdocenten persoonlijk begeleid bij je opdrachten en kun je bij hen terecht met vakinhoudelijke vragen.

Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim.

Internationale focus

Wil je ervaring opdoen met onderwijs in het buitenland? Je kunt bijvoorbeeld de Windesheimbrede minor International sustainable development volgen en activiteiten opzetten of een onderzoek uitvoeren op een school, zoals in Suriname of Gambia. Ook ga je tijdens de opleiding op studiereis naar het buitenland.

Goede cijfers? Doe mee aan een excellentieprogramma

Wil jij meer halen uit je studie, dan zijn de Honours Programma's misschien iets voor jou. Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programma is dat je in een jaar je propedeuse haalt.

Waarde(n)volle leraar

We leiden je op tot een waarde(n)volle leraar. Waardevol voor de leerlingen die uitstekend opgeleide leraren nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waardenvol omdat je vanuit jouw persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke inhouden en waarden kunt bijdragen aan de vorming van leerlingen en hun levensvragen. We begeleiden en stimuleren je om een eigen visie op mens en maatschappij te ontwikkelen en deze toe te passen in beroepssituaties. Zo dragen we bij aan een waarde(n)volle samenleving.

Borging kwaliteit dankzij Samen Opleiden

De kwaliteit van de Lerarenopleiding Geschiedenis is mede geborgd dankzij het Samen Opleiden-model. Dit houdt in dat de opleiding met een groot aantal scholen samenwerkt in het opleiden van leraren.