Lerarenopleiding Frans

Inhoud opleiding

Je leert lesgeven, hoe je leerlingen prikkelt en boeit en hoe je de inhoud van je lessen spannend maakt.

Dat doen we met de vakken onderwijskunde, didactiek, levensbeschouwelijke vorming en drama. Verder loop je ieder jaar stage op een school en verblijf je ook een aantal weken in een Franstalig land.

Meer dan alleen lesgeven

Je geeft niet alleen les. Het is ook jouw taak het onderwijs zo in te richten dat kinderen, jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen. Je ontwikkelt je tot een professional die de Franse taal en cultuur met enthousiasme kan overdragen op leerlingen.

Wat heb je nog meer nodig?

Je maakt je alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding, vakkennis en didactische vaardigheden. Ook denk je bewust en actief na over je eigen handelen als docent, in zowel de communicatie met leerlingen als met collega’s en ouders.

Hoe leer je dat?

Je leert door leerwerktaken en opdrachten uit te voeren. Ook doe je veel praktijkervaring op door stage te lopen en mee te gaan met excursies. Daarnaast volg je vakinhoudelijke colleges Eiffeltorenen bestudeer je zelfstandig theorie.

Leerlijnen

In de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
onderscheiden we drie leerlijnen:
1. beroepsvoorbereidende leerlijn
2. werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn
3. opleidingsspecifieke leerlijn

Beroepsvoorbereidende leerlijn

De beroepsvoorbereidende leerlijn verbindt de praktijk met de theorie. De kennis en ervaring die je opdoet tijdens stages koppel je aan wat je op de hogeschool leert. Dat noemen we realistisch opleiden. Door stageopdrachten uit te voeren, te evalueren en daarvan te leren, werk je aan je eigen kwaliteit. Hierdoor ontwikkel je de benodigde basisbekwaamheden van een leraar.

Beroepsvoorbereidende vakken
Binnen de beroepsvoorbereidende leerlijn volg je de vakken onderwijskunde/pedagogiek, drama en levensbeschouwelijke vorming. Deze vakken lopen als een rode draad door de opleiding, omdat het van groot belang is dat je naast kennis en vaardigheden ook leert nadenken over belangrijke vragen als:
• Hoe leren leerlingen het beste?
• Welke morele dilemma’s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
• Op wat voor school wil je eigenlijk werken?
• Moet je als docent alleen maar je vak geven of wil je meer dan dat?

Je voert regelmatig opdrachten uit in de praktijk. We stimuleren je om kritisch na te denken over de theorie en te onderzoeken of je die in de praktijk van het vak herkent, en andersom natuurlijk. De beroepsvoorbereidende leerlijn kent ook het vak didactiek. Hierin leggen we de relatie tussen algemene didactische zaken (hoe bouw je een goede les op) en de specifieke didactiek die past bij het vak.

Werkervarings- , reflectie- en onderzoeksleerlijn

Centraal in de opleiding staat de werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn. Daarin draait het om kennis en kunde waarmee je aantoont bekwaam te zijn als aankomende docent. Dit vraagt ook een onderzoekende houding: deze ontwikkel je door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen, gebruik te maken van vakliteratuur en te oefenen met onderzoeksvaardigheden. We besteden daarbij aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, inclusief een goede onderzoeksvraag en het uitvoeren van en rapporteren over het onderzoek. Wat voor soorten onderzoek en onderzoeksinstrumenten zijn er en welke methodes kun je toepassen?

Opleidingsspecifieke leerlijn

In de opleidingsspecifieke leerlijn doe je kennis en vaardigheden op om je vakmanschap te bevorderen. Tijdens het eerste jaar staat oriëntatie op het leraarschap en het vak centraal. Je bereidt je voor op de veranderende rol van student naar leraar. Je leert goed communiceren maar ook je grenzen te bewaken en professioneel om te gaan met andere studenten, leerlingen en toekomstige collega’s.

Studielast

Gemiddeld per week 40 uur, inclusief zelfstudie en stage. In de dagopleiding heb je gemiddeld 16 contacturen. Voor afstandsleren zijn er enkele contactdagen per jaar, maar in overleg is het ook mogelijk om lessen te volgen in Zwolle. Zie Afstandsleren. Naarmate de studie vordert heb je minder contacturen en werk je meer in de praktijk.

Studiebegeleiding vanaf het begin

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Zo krijg je gedurende je hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Daarmee ontwikkel je je studievaardigheden en ontdek je je drijfveren en je sterke en zwakke punten. Tijdens je stage krijg je begeleiding van een docent van de opleiding en van een begeleider op je stageschool. Daarnaast word je door vakdocenten persoonlijk begeleid bij je opdrachten en kun je bij hen terecht met vakinhoudelijke vragen. Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim.

Waarde(n)volle leraar

We leiden je op tot een waarde(n)volle leraar. Waardevol voor de leerlingen die uitstekend opgeleide leraren nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waardenvol omdat je vanuit jouw persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke inhouden en waarden kunt bijdragen aan de vorming van leerlingen en hun vragen. We begeleiden en stimuleren je om een eigen visie op mens en maatschappij te ontwikkelen en deze toe te passen in beroepssituaties. Zo dragen we bij aan een waarde(n)volle samenleving.

Borging kwaliteit dankzij Samen Opleiden

De kwaliteit van de lerarenopleiding is mede geborgd dankzij het Samen Opleiden-model. Dit houdt in dat de opleiding met een groot aantal scholen samenwerkt in het opleiden van leraren. Deze samenwerkingsverbanden worden partnerschappen genoemd. Binnen zo'n partnerschap word je opgeleid tot startbekwame docent.