Lerarenopleiding Basisonderwijs

Tweede jaar en verder

De vaardigheden uit het eerste jaar van de Pabo bouw je uit. Je loopt stage, specialiseert je in de onder- of bovenbouw en kiest een minor.

  • Thema’s Lerarenopleiding Basisonderwijs tweede jaar en verder
Thema Globale inhoud
Kind en omgeving Je bestudeert de rol die de omgeving speelt in de ontwikkeling van kinderen
Omgaan met verschillen Je leert meer over passend onderwijs
Hoe kinderen leren Je verdiept je verder in didactiek
Naar de brede school Je buigt je over samenwerkingsvraagstukken en schoolverbreding

Communicatiekamp Pabo

In het tweede jaar ga je twee dagen op communicatiekamp. Je werkt daar intensief aan je eigen ontwikkeling op het gebied van communicatie met leerlingen en ouders door middel van rollenspelen met acteurs.

Welke minor kies jij?

Tijdens de Lerarenopleiding Basisonderwijs volg je in het derde jaar twee minors. Daarmee geef je een eigen invulling en kleur aan je studie.

‘Jonge kind’ of ‘Oudere kind’?

Het maakt nogal wat uit of je werkt met kleuters in groep 2 die nog spelend leren of met (bijna) puberende kinderen in groep 8. Bij oudere kinderen is onderzoekend leren belangrijk, omdat de nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen groot is. Daarom maak je tijdens de Pabo een keuze voor het uitstroomprofiel ‘Jonge kind’ (groep 1 tot en met 3) of ‘Oudere kind’ (groep 4 tot en met 8). Je stages helpen je je voorkeur te bepalen.

Profileer je met een tweede minor!

Naast de minor die je uitstroomprofiel bepaalt, volg je nog een minor, passend bij je interesse. Je kunt kiezen voor een minor die perfect aansluit bij je studie (zie hieronder) of een minor die eraan gerelateerd is. Ook kun je een minor volgen op een andere hogeschool.

Educational needs

Elk kind in jouw groep is uniek. In deze minor specialiseer je je in het verzorgen van passend onderwijs aan alle leerlingen binnen de school. Je verdiept je in leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte en je gaat op zoek naar hun mogelijkheden en talenten. Het is belangrijk dat je passend onderwijs afstemt met interne en externe hulpverleners. De minor is opgezet met het werkveld, waardoor je extra bagage opdoet om in het basisonderwijs aan de slag te gaan, maar je bent ook beter voorbereid om te werken in het speciaal onderwijs.

Cultuureducatie

Je ontwikkelt je tot een leraar die kinderen laat kennismaken met kunst en cultureel erfgoed. In deze minor zijn de vakken geschiedenis, drama, dans, beeldende vorming en muziek gebundeld. Je specialiseert je tot een cultuurdragende leerkracht die kinderen laat opgroeien met kunst en erfgoed. Als je de minor afrondt, ben je in het bezit van het certificaat Interne Cultuurcoördinator.

Bewegen en onderwijs

Als je afgestudeerd bent, ben je bevoegd lessen bewegingsonderwijs te geven aan groep 1 en 2 van de basisschool. Wil je ook aan kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en aan kinderen tot 12 jaar in het speciaal basisonderwijs bewegingsonderwijs geven, dan moet je eerst de Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs behalen. Een gedeelte van deze post-hbo-opleiding kun je al afronden door de Pabo Windesheim Sportklas te volgen. Zo zet je de eerste stap op weg naar het behalen van je volledige bevoegdheid.

Leren en ICT

Het doel van deze minor komt voort uit de toenemende vraag binnen het onderwijs om docenten en scholen in de ‘stand’ te zetten om ICT te integreren in de dagelijkse onderwijspraktijk. Deze minor draagt bij aan het opleiden van toekomstige docenten met een duidelijke visie op het gebruik van ICT in de klas. Docenten die ICT (didactisch) verantwoord kunnen integreren en anderen kunnen inspireren en activeren.

Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen

In deze minor kijken we naar het verloop van de taalontwikkeling van kinderen bij tweetaligheid en naar taalproblemen die veelvuldig voorkomen bij tweetaligheid. Aan de hand van een casus maak je kennis met de facetten van taalontwikkelingsstoornissen.

Minors van andere interessegebieden

  • Diversiteit
  • Zingeving voor professionals
  • De gezonde stad
  • Educational needs
  • International sustainable development

Minors bij andere hogescholen

Wil je een minor volgen op een andere hogeschool? Kijk dan op de website van Kies Op Maat. De examencommissie toetst je plannen om ervoor te zorgen dat je een volwaardig hbo-bachelordiploma behaalt.  

Afstuderen

Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) met microscoopIn het kader van je afstuderen sta je in het vierde jaar van de Lerarenopleiding Basisonderwijs drie dagen per week zestien weken lang zelfstandig voor de klas in de onder- of bovenbouw. Je neemt deel aan vergaderingen, leerlingbesprekingen en je woont ouderavonden bij. Ook voer je een praktijkonderzoek uit. Samen met je stageschool bepaal je een thema dat voor jou en de school van belang is, bijvoorbeeld op het vlak van gedrag, betekenisvol onderwijs, rekenen, taal, kunst of wetenschap en techniek.

Daarnaast moet je de landelijke kennistoetsen taal en rekenen met een voldoende afronden, voordat je je diploma in ontvangst mag nemen.

Voorbeeld afstudeeronderzoek Christa, oud-student

'Mijn afstudeerstage liep ik bij basisschool De Morgenster in Kampen in een leergemeenschap: een samenwerkingsverband van de stageschool, Windesheim, een Pabostudent die in het laatste jaar van de studie zit en andere Pabostagiairs. Samen met deze partijen werkte ik aan mijn afstudeeronderzoek.Christa van Halm

De onderzoeksvraag was afkomstig van de school. Daardoor was het onderzoek gericht op de praktijk van de stageschool, zodat de resultaten geïmplementeerd konden worden. Mijn stageschool had gekozen voor het thema gedrag, omdat ze meenden dat het gedrag (onder andere normen en waarden) van de kinderen op school de laatste jaren is veranderd. Ze wilden graag weten hoe dit kwam.

Door te werken in een leergemeenschap kon ik een heleboel betekenen voor De Morgenster. Het onderzoek was relevant voor de basisschool en hierdoor ook voor mij als student van de Lerarenopleiding Basisonderwijs. Tijdens mijn afstudeerstage leerde ik vaardigheden als samenwerken, gesprekken voeren, leerlingen observeren, bewust handelen met normen en waarden, signaleren en analyseren.’

Voorbeeld afstudeeronderzoek Yannick, oud-student

Afstudeeronderzoek Pabo‘Terwijl ik stage liep in groep 5 van een openbare basisschool had ik de indruk dat er niet veel tijd werd ingeruimd voor thema’s op het vlak van geestelijke stromingen. Voor mij persoonlijk vormde dit een van de redenen om in mijn afstudeeronderzoek voor de Pabo de vraag te stellen welke rol het leerdomein levensbeschouwing en identiteit op een openbare basisschool zou kunnen én moeten spelen.

Uiteindelijk luidde mijn conclusie dat openbare basisscholen hieraan intentioneel aandacht zouden moeten besteden en niet slechts wanneer het een keertje uitkomt, bijvoorbeeld tijdens een les geschiedenis. Mijn afstudeeronderzoek werd zelfs gepubliceerd op de website van de VOS/ABB, de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen.’

Download Yannicks afstudeeronderzoek  

Na het afronden van de Pabo mag je jezelf Bachelor of Education noemen. Naast de bachelor of education ontvang je, mits voldaan aan de eisen, ook een diploma voor christelijk of openbaar basisonderwijs.