Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Inhoud opleiding

Je leert om je vakkennis op een uitdagende manier over te brengen op anderen. Centraal thema: hoe beïnvloedt de mens de aarde en andersom?

In de opleiding draait het om de vraag: hoe leer ik leerlingen de ruimte om ons heen te begrijpen? Daarbij stel je vragen als: welke aardrijkskundige elementen en ontwikkelingen vind je terug in het landschap en hoe zit de wereld in elkaar? Welke mogelijkheden heb jij om de ruimte om je heen in de toekomst vorm te geven? Het centrale thema is: hoe beïnvloedt de mens de wereld, maar ook omgekeerd, welke mogelijkheden en beperkingen biedt de wereld als woonplaats aan de mens?

Heb je veel feeling met de wereld om je heen en lijkt het je leuk om jouw kennis en enthousiasme voor het vak door te geven aan (jonge) mensen? In de lerarenopleiding Aardrijkskunde ontwikkel je je tot een vakbekwame, leerlinggerichte en innovatieve docent.

Lerarenopleiding Aardrijkskunde: meer dan alleen lesgeven

Je geeft niet alleen les. Het is ook jouw taak het onderwijs zo in te richten dat kinderen, jongeren en volwassenen hun talenten optimaal kunnen benutten en verder ontwikkelen. Je leert je leerlingen wegwijs te maken in de wereld en gaat aan de slag met onderwerpen als cartografie en vegetatiezones tot endogene processen en milieugeografie.

Wat heb je nog meer nodig?

Tijdens de Lerarenopleiding Aardrijkskunde maak je je alles eigen wat een leraar nodig heeft, zoals een onderzoekende houding, vakkennis en didactische vaardigheden. Ook denk je bewust en actief na over je eigen handelen als docent, in zowel de communicatie met leerlingen als collega’s of ouders.

Hoe leer je dat?
Je leert door leerwerktaken, projecten en opdrachten uit te voeren. Ook doe je veel praktijkervaring op door stage te lopen en mee te gaan met excursies. Daarnaast volg je vakinhoudelijke colleges en bestudeer je zelfstandig de literatuur.

Leerlijnen

In de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
onderscheiden we drie leerlijnen:
1. beroepsvoorbereidende leerlijn
2. werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn
3. opleidingsspecifieke leerlijn

Beroepsvoorbereidende leerlijn

De beroepsvoorbereidende leerlijn verbindt de praktijk met de theorie. De kennis en ervaring die je opdoet tijdens stages koppel je aan wat je op de hogeschool leert. Dat noemen we realistisch opleiden. Door stage te lopen en je eigen functioneren te evalueren en daarvan te leren, werk je aan je eigen kwaliteit. Hierdoor ontwikkel je de benodigde bekwaamheden van een leraar.

Beroepsvoorbereidende vakken
Binnen de beroepsvoorbereidende leerlijn volg je de vakken onderwijskunde/pedagogiek, drama en levensbeschouwelijke vorming. Deze vakken lopen als een rode draad door de opleiding, omdat het van groot belang is dat je naast kennis en vaardigheden over het vak meer leert over een aantal belangrijke andere beroepsvoorbereidende onderwerpen. Tijdens de opleiding leer je na te denken over vragen als:
• Hoe leren leerlingen het beste? (cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling)
• Welke morele dilemma’s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om?
• Wat voor docent wil je eigenlijk zijn en wat wil je voor leerlingen betekenen?
• Moet je als docent Aardrijkskunde alleen maar je vak geven of is er veel meer te doen in de school?

Je voert regelmatig opdrachten uit in de praktijk. We stimuleren je om kritisch na te denken over de theorie en te onderzoeken of je die in de praktijk van het vak herkent, en andersom natuurlijk. De beroepsvoorbereidende leerlijn kent ook het vak didactiek. Hierin leggen we de relatie tussen algemene didactische zaken (hoe bouw je een goede les op) en de specifieke didactiek die past bij het vak.

Werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn

Centraal in de opleiding Aardrijkskunde staan de werkervarings-, reflectie- en onderzoeksleerlijn. Daarin draait het om competentieverwerving, reflecteren en onderzoek doen. Competenties staan voor de vaardigheden, kennis en attitudes die je als docent nodig hebt en die je dus als student moet beheersen. Een onderzoekende houding ontwikkel je door bijvoorbeeld kritische vragen te stellen, gebruik te maken van vakliteratuur en te oefenen met onderzoeksvaardigheden. We besteden daarbij aandacht aan het opstellen van een onderzoeksplan, inclusief een goede onderzoeksvraag en het uitvoeren van en rapporteren over het onderzoek.

Opleidingsspecifieke leerlijn

In de opleidingsspecifieke leerlijn doe je kennis en vaardigheden op om je vakmanschap te bevorderen. Tijdens het eerste jaar staat oriëntatie op het leraarschap en het vak centraal. Je bereidt je voor op de veranderende rol van student naar leraar. Je leert goed communiceren maar ook grenzen stellen aan andere studenten, leerlingen en toekomstige collega’s.

Studenten Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Elk studiejaar een thema

In elk studiejaar staat een thema centraal.

  • Jaar 1: Ik als leraar
  • Jaar 2: Ik en de leerling
  • Jaar 3: Ik en de les
  • Jaar 4: Zelfstandig voor de klas

Studielast

Gemiddeld per week 40 uur, inclusief zelfstudie en stage. Je hebt gemiddeld 16 contacturen. Naarmate de studie vordert heb je minder contacturen door stage(opdrachten).

Studiebegeleiding vanaf het begin

Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Zo krijg je gedurende je hele opleiding studieloopbaanbegeleiding. Daarmee ontwikkel je je studievaardigheden en ontdek je je drijfveren en je sterke en zwakke punten. Tijdens je stage krijg je begeleiding van een docent van de opleiding en van een coach op je stageschool. Daarnaast wordt je door vakdocenten persoonlijk begeleid bij je opdrachten en kun je bij hen terecht met vakinhoudelijke vragen. Lees meer over studiebegeleiding bij Windesheim.

Waarde(n)volle leraar

We leiden je op tot een waarde(n)volle leraar. Waardevol voor de leerlingen die uitstekend opgeleide leraren nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. En waardenvol omdat je vanuit jouw persoonlijke identiteit en levensbeschouwelijke inhouden en waarden, kunt bijdragen aan de vorming van leerlingen en hun levensvragen. We begeleiden en stimuleren je om een eigen visie op mens en maatschappij te ontwikkelen en deze toe te passen in beroepssituaties. Zo dragen we bij aan een waarde(n)volle samenleving.

Borging kwaliteit dankzij Samen Opleiden

De kwaliteit van de lerarenopleiding Aardrijkskunde is mede geborgd dankzij het Samen Opleiden-model. Dit houdt in dat de opleiding met een groot aantal scholen samenwerkt in het opleiden van leraren.