Student die aan het bellen is

Investeren in Syrische vluchtelingen op de werkvloer loont

20 september 2018

Werken met Syrische vluchtelingen heeft goede kans van slagen. Dit signaleren onderzoekers van het HRM Lectoren Netwerk Nederland in het e-book ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’.

Het gaat om gemotiveerde en goed opgeleide mensen die als statushouder mogen werken. Werkgevers kunnen van die kennis en ervaring profiteren, mits ze bereid zijn langdurige en intensieve begeleiding te bieden.

Adequate begeleiding

Voor werkgevers kan het interessant zijn een Syrische vluchteling in dienst te nemen. Vanwege personeelstekort, omdat ze meer culturele diversiteit op de werkvloer willen, nieuwkomers een kans gunnen of vanuit maatschappelijk bewustzijn. Voor de integratie van Syrische medewerkers op de Nederlandse werkvloer is adequate begeleiding nodig. En intern draagvlak. In het E-boek ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’ geven onderzoekers van Windesheim, Inholland en De Haagse Hogeschool potentiële werkgevers praktische en realistische adviezen. Gebaseerd op casestudies bij organisaties die hen zijn voorgegaan.

Capaciteiten benutten

Syriërs vormen de grootste groep vluchtelingen in ons land. Het zijn veelal goed opgeleide mensen, want Syrië kende voor de oorlog uitbrak een goed functionerend schoolsysteem. In hun thuisland werkten ze als kok, leerkracht of hoogleraar. Capaciteiten die waardevol zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Als statushouders hebben ze het recht om te werken. En dat willen ze ook graag. Door te werken voelen ze zich nuttig en gerespecteerd. Bovendien bevordert het de inburgering. Een dagelijks werkritme biedt houvast, leidt de aandacht af van oorlogstrauma’s. Vanuit het COA, gemeenten en vluchtelingenwerk is veel aandacht voor begeleiding naar een baan of werkervaringsplek. Maar wat gebeurt er op de werkvloer, als een statushouder eenmaal werkt?

Beeldvorming

Om Syrische vluchtelingen zo optimaal mogelijk te laten functioneren, moeten werkgevers een goed beeld hebben van wat de inzet van Syrische werknemers concreet inhoudt. Hoe dat past binnen de organisatie. Daar voorziet het e-book in. Gebaseerd op een tiental casestudies vanuit het werkveld. “Ons onderzoek voorziet werkgevers van kennis om een goede afweging te maken, realistische verwachtingen te wekken. Met als doel Syrische vluchtelingen duurzaam aan het werk te houden”, vertelt lector Sjiera de Vries van hogeschool Windesheim.

Collegiale samenwerking

In het e-book is een casus van een groot bouwbedrijf opgenomen. De Syrische statushouder kreeg daar ondersteuning van zijn hele team, en van een jobcoach van het UAF. Door goed op te letten, merkten ze dat de statushouder beter een werkplek midden op de afdeling kon krijgen dan in een rustig hoekje. Daardoor kreeg hij meer contact en uitwisseling met de collega’s. Die zijn tevreden, zoals één van hen verwoordt: “Als je geen technische tekening kan lezen, heb je hier niet veel te zoeken. En dat kan hij. De tekening is de taal die je gebruikt. Zijn Nederlands is ook prima. Gewoon goed.”

Checklist

Het e-book start met een checklist: waar werkgevers rekening mee moeten houden als ze een Syrische vluchteling een baan of werkervaringsplek aanbieden. Zoals wet- en regelgeving, diplomering, inhoudelijke begeleiding, collegiale samenwerking, taalbarrières, bedrijfscultuur, trauma’s, inburgering en omgangsvormen. Ook zijn belemmerende en bevorderende factoren in kaart gebracht. Duidelijk is dat werkgevers niet te lichtzinnig moeten denken over de arbeidsinzet van Syrische vluchtelingen. Dat vergt een inspanning, niet alleen in de eerste dagen maar voor een langere periode. Een investering waar ze ook iets voor terugkrijgen; goed geschoolde en gemotiveerde arbeidskrachten.

Presentatie e-book

Op maandagmiddag 24 september wordt het onderzoeksproject afgesloten en het e-book gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Het is mogelijk daarbij aanwezig te zijn. Graag vooraf aanmelden via lectoraat-socialeinnovatie@windesheim.nl. Het e-book is te downloaden via deze link.

Over het onderzoeksproject

Het onderzoeksproject en E-book ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’ is een initiatief van het HRM Lectoren Netwerk Nederland en mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Instituut GAK. Het project is uitgevoerd door Machteld de Jong, onderzoeker lectoraat HRM en Persoonlijk Ondernemerschap en lector Diversiteitsvraagstukken van Inholland, Ellen Sjoer en Karijn Nijhoff, lector en onderzoeker van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling van De Haagse Hogeschool en Sjiera de Vries en Dia Wilbrink, lector en onderzoeker van het lectoraat Sociale Innovatie van hogeschool Windesheim.