Student die aan het bellen is

Onderzoek studenten input voor draaiboek voor gemeentelijke facilitering van burgerinitiatieven

08 februari 2018

Het faciliteren van burgerinitiatieven blijkt voor gemeenten een effectief instrument om de ‘samenredzaamheid’ in wijken te vergoten. De Regiocampus en hogeschool Windesheim ontwikkelden voor de gemeente Meppel een handreiking.

Het stimuleren van samenredzaamheid

Samenredzaamheid is een begrip waarmee gemeenten een antwoord geven op vragen die de Wmo-wetgeving oproept. Burgers worden sinds de invoering van deze wetgeving geacht elkaar meer te helpen en een beroep te doen op sociale netwerken zodat zij minder snel bij de gemeente aankloppen. Burgerinitiatieven op het gebied van informele zorg en maatschappelijke ondersteuning blijken in de praktijk een goed middel om die samenredzaamheid te vergroten. Vandaar dat een gemeente als Meppel dergelijke initiatieven graag ondersteunt. Maar wat willen en kunnen burgers zelf en wat is de beste manier om dat te faciliteren? Die vraag legde de gemeente Meppel neer bij de Regiocampus waarin onder meer hogeschool Windesheim, Deltion en de gereformeerde hogeschool VIAA participeren. Het antwoord kwam in de vorm van een recent gepubliceerde handreiking die is gebaseerd op een actieonderzoek dat werd uitgevoerd door een multidisciplinair studententeam van genoemde hogescholen en het Deltion College, onder regie van het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim.  

Wijkplatform en Wijklab

Een belangrijke rol in het verhaal speelt het Wijkplatform dat bestaat uit wijkbewoners en andere betrokkenen. Volgens het onderzoek zou het platform meer dan nu het geval is, een spil moeten gaan vormen tussen inwoners en de gemeente. Daarnaast krijgt het in de handreiking een prominentere rol toegedicht in het stimuleren van burgerprojecten, het leggen van contacten en het meedenken, aanjagen en agenderen van initiatieven. Het actieonderzoek werd uitgevoerd in een zogenaamd Wijklab waarin burgers, wijkprofessionals, de gemeente, studenten en onderzoekers, zitting hadden. Twee jaar lang werd met dit Wijklab geëxperimenteerd in de wijken Oosterboer en Ezinge. Deze ervaringen leverden de input voor de ontwikkelde handreiking. 

Het actieonderzoek

Het actieonderzoek in het Wijklab werd uitgevoerd in de periode van september 2015 tot en met oktober 2017. Het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim coördineerde het geheel en stuurde de interdisciplinaire groep studenten aan. De studenten waren afkomstig van de opleidingen Toegepaste Gerontologie, Verpleegkunde en SPH van Windesheim, Verpleegkunde van VIAA en studenten Maatschappelijke Zorg van Deltion. De studenten bezochten de landelijke en lokale ‘best practices’ van burgerinitiatieven die samenredzaamheid en verbinding faciliteren, hielden (straat)interviews met burgers, bezochten bijeenkomsten van wijkplatform en interviewden wijkprofessionals. De gegevens die deze acties voortbrachten, leverden samen met de uitkomsten van eerdere onderzoeken en evaluaties, de handvatten waarmee de gemeente Meppel vanaf nu burgerinitiatieven doelgerichter kan faciliteren.

Meer weten?

U kunt de handreiking opvragen bij de Regiocampus.

Neem contact op met de Regiocampus