Student die aan het bellen is

Pabo-accreditatie voor afgifte Diploma Openbaar Onderwijs

15 mei 2017

Vier jaar geleden, op 13 maart 2013, verkreeg de Pabo van de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) een aspirantstatus.

Met deze status op zak mocht de opleiding vier jaar lang het Diploma Openbaar Onderwijs afgeven. Vanaf het moment dat de aspirantstatus in 2013 werd toegekend, startte de opleiding met een ontwikkeltraject, zodat de Pabo in 2017 aan alle inhoudelijke voorwaarden zou kunnen voldoen in het kader van de definitieve accreditatie voor afgifte van het Diploma Openbaar Onderwijs.

Logo VOS/ABBAfronding

De afronding van dit traject vond plaats op 29 november 2016, nadat een visitatiecommissie een bezoek bracht aan de Pabo. De commissie bestond uit vertegenwoordigers van de VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en daarnaast uit vertegenwoordigers van verschillende hogescholen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO).

Eindoordeel

De visitatiecommissie heeft haar eindoordeel gebaseerd op nauwkeurig onderzoek aan de hand van een zorgvuldige lezing van de zelfevaluatie en de gesprekken met het management, docenten en studenten van de opleiding. Dit resulteerde op 7 april in een positief resultaat.

Citaat uit het visitatierapport

“… Er is veel passie en deskundigheid onder het docententeam voor de thematiek uit het DOO. Vanuit haar christelijke traditie weet hogeschool Windesheim goed uit te leggen waarom zij de bewuste keuze hebben gemaakt voor het DOO. De leergang zit zowel impliciet als expliciet diep geworteld in de opleiding. Er is een gedegen programma, waarin veel aandacht is voor levensbeschouwelijke vorming en de professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten.De opleiding kan de focus verbreden naar de andere kernwaarden van het openbaar onderwijs en zich meer richten op de identiteit van het openbaar onderwijs.

De opleiding biedt studenten voldoende houvast om de eindkwalificaties te behalen. Er is een helder toetsbeleid en de kwaliteitszorg wordt volgens de PDCA-cyclus uitgevoerd. De contacten met het openbaar onderwijs zijn gegroeid sinds de invoering van het DOO. Windesheim heeft een voortrekkersrol op het gebied van levensbeschouwelijke vorming in het openbaar onderwijs. Studenten worden door het werkveld gewaardeerd, onder andere vanwege hun openheid en onderzoekende houding.”In haar eindbeoordeling kwalificeerde de visitatiecommissie de verschillende onderdelen als ‘voldoende’ en ‘goed’.

Twee accreditatietrajecten

Hiermee hebben wij dit cursusjaar twee accreditatietrajecten succesvol afgerond. In dit cursusjaar is de Pabo namelijk opnieuw voor zes jaar geaccrediteerd voor afgifte van het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) en nu dus ook voor afgifte van het Diploma Openbaar Onderwijs (DOO).

Toekomstvisie

In beide visitatierapporten gaven de commissies aanbevelingen voor de toekomst. Deze aanbevelingen inspireren ons om ons onderwijs (nog) verder te ontwikkelen, zodat voor levensbeschouwing, identiteit, persoonsontwikkeling en burgerschap in de breedte van de opleiding een volwaardige plaats wordt ingeruimd.