Twee studenten met telefoon buiten X

Rapport 'Krachten in de wijk gebundeld' positief over samenwerking binnen sociale wijkteams Zwolle

19 april 2017

De samenwerking binnen de sociale wijkteams in Zwolle loopt steeds beter. Dat is een van de conclusies van het onlangs verschenen rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’.

Begin 2016 was er nog sprake van veel personele wisselingen binnen de sociale wijkteams en dat belemmerde de samenwerking. In de tweede helft van 2016 ontstond er een stabielere basis in de teams en ervoeren wijkteammedewerkers meer veiligheid binnen hun teams, een belangrijke voorwaarde om tot een goede samenwerking te kunnen komen. Inmiddels hebben wijkteammedewerkers een beter zicht gekregen op de deskundigheid en expertise van hun collega’s en voelen zij zich vrij om met elkaar mee te lopen en van elkaar te leren. Medewerkers zijn tevreden over zichzelf, over de aanwezige kwaliteiten en de competenties binnen het team. Zij geven te kennen dat ze met de huidige samenstelling van het team alle hulpvragen kunnen oppakken.

Samenwerking wijkteams met zorgaanbieders

De samenwerking tussen wijkteammedewerkers en specialistische zorgaanbieders is nog voor verbetering vatbaar. Naarmate de samenwerking met aanbieders intensiever wordt, stijgt de tevredenheid bij wijkteammedewerkers over die samenwerking. Wijkteammedewerkers hebben het meeste vertrouwen in de deskundigheid van de zorgaanbieders waarmee zij al eerder samenwerkten en vice versa. Voor zorgaanbieders hangt het vertrouwen in deskundigheid grotendeels af van de achtergrond van de betreffende wijkteammedewerkers en is daarmee vooral gebaseerd op de relatie met de medewerkers en hun organisaties vóór zij een plek kregen in een sociaal wijkteam.

Onduidelijkheden

Een belemmering in de samenwerking tussen wijkteammedewerkers en aanbieders blijkt de wederzijdse onduidelijkheid over het moment én de wijze waarop zorgaanbieders bij de hulpvraag van een inwoner worden betrokken. Ook de verdeling van verantwoordelijkheden en de mogelijkheden van informatie-uitwisseling binnen het kader van de privacyregelgeving blijken niet duidelijk genoeg te zijn. Veel zorgaanbieders menen dat de beschikbaarheid van financiële middelen, en dus niet de zorgvraag van de inwoner, op dit moment de richting bepaalt van de samenwerking met de sociale wijkteams. Een meerderheid van de wijkteammedewerkers ervaart dit echter anders. Ondanks deze belemmeringen in de samenwerking geven zowel wijkteammedewerkers als zorgaanbieders aan dat zij het over het algemeen wel eens worden over de zorg en hulpverlening die zij leveren aan de inwoners van Zwolle.

Aanbevelingen

De samenwerking is volgens het rapport gebaat bij het maken van gezamenlijke afspraken over de vraag wanneer en op welke wijze zorgaanbieders door wijkteammedewerkers worden betrokken bij een hulpvraag en over de informatie-uitwisseling. De wijkteams zouden hierin meer hun regierol moeten oppakken. Afspraken in gezamenlijkheid gemaakt, doet de wederzijdse bekendheid groeien en zal de samenwerking ten goede komen en daarmee de kwaliteit van de zorg en hulpverlening aan de inwoners in Zwolle, zo is te lezen in het rapport.

Het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’

Het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’ is het resultaat van een onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in opdracht van de gemeente Zwolle. Het werd uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquête en een serie gesprekken met medewerkers van de wijkteams en de verschillende specialistische zorgaanbieders in Zwolle.

Download het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’