Student die aan het bellen is

Cultuureducatie helpt kinderen bij verwerven 21e eeuwse vaardigheden

13 januari 2015

Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21e eeuw? Uit divers onderzoek blijkt dat dit creativiteit, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, communicatie, samenwerken, digitale geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden zijn. De zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden.

Bij cultuureducatie komen de 21e eeuwse vaardigheden ruim aan bod. Het nieuwe onderzoeksproject D21 bij Windesheim brengt daarom de komende jaren het belang van de kunstvakken voor het basisonderwijs in kaart.

Een onderzoek van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) naar 21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs toonde al eerder aan: bijna alle relevante vaardigheden komen in meer of mindere mate aan bod bij de kunstvakken. Interessant is nu of dit ook voor het basisonderwijs geldt.

Onderzoeksproject D21

Het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken van Windesheim onderzoekt de relatie tussen de verschillende typen basisscholen, de 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie*. Het onderzoeksproject genaamd D21 duurt twee jaar en wordt afgerond in maart 2016. De eerste fase van het onderzoek - de literatuurstudie - is afgerond. Vervolgens hebben in fase twee, 58 basisscholen in Nederland meegewerkt aan het onderzoek door middel van een online survey. Ze hebben vragen over cultuureducatie, 21e eeuwse vaardigheden en schoolkenmerken op het gebied van curriculum, organisatie en pedagogiek beantwoord. Hierbij stond de vraag centraal of er verbanden zijn tussen cultuureducatie en de 21e eeuwse vaardigheden. In de derde fase van het onderzoek wordt er op tien scholen, waar ze in hoge mate aan 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie werken, onderzocht hoe zij dit doen.

Cultuureducatie op de politieke agenda

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het vakgebied cultuureducatie hoog op de politieke agenda staan. Ze wil met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016) de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs borgen.

Lees meer over D21

* Binnen D21 wordt onder cultuureducatie al het menselijk denken en handelen verstaan dat uitgedrukt kan worden in een kunstzinnige vorm. Hierbij gaat het niet alleen om de traditionele uitingsvormen zoals dans, muziek, beeldende kunst en drama, maar ook om games, inrichting van de openbare ruimte, kleding, ceremonies en verhalen.