Student die aan het bellen is
14 mrt

Studiedag Pabo Netwerk Bewegingsonderwijs

Landelijke studie-/netwerkdag voor pabodocenten bewegingsonderwijs.

Doel van de studiedag

De studiedag heeft als doel expertise en nieuwe inzichten op het gebied van bewegingsonderwijs uit te wisselen. Dit zal gebeuren in plenaire bijeenkomsten, een brainstorm- en werksessie en twee workshoprondes.

Toelichting op het programma

Inleiding Menno Slingerland (plenair)

Dr. Menno Slingerland is opleidingsdocent en onderzoeker bij de ALO Eindhoven (Fontys Sporthogeschool) waar hij lessen ontwikkelt en verzorgt binnen zowel de bachelor LO als de master Sport en Bewegingsonderwijs. Hij is gepromoveerd in de Bewegingswetenschappen (Universiteit Maastricht) op onderzoek naar de (motivationele) bijdrage van lichamelijke opvoeding aan fysieke activiteit bij kinderen en adolescenten. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op beoordelen en motivationeel leerklimaat binnen de LO en innovatieve benaderingen voor professionele ontwikkeling van docenten LO.
In deze inleidende presentatie neemt hij jullie mee in uitkomsten van onderzoek naar beoordelen binnen de LO, onder andere afkomstig vanuit het project ‘Een Punt voor Gym’. Tevens zal hij laten zien hoe deze kennis is ingedaald in het huidige (vernieuwde) curriculum van de ALO Eindhoven.

Workshopronde 1

Bewegingsonderwijs aan kleuters (Theorie)

Binnen beperkte tijd moeten pabo’s hun studenten opleiden in het geven van lessen bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2. De pabo’s hebben – afhankelijk van de opleidings-variant – tussen de 1 EC (verkorte deeltijd e.d.) en 5 EC beschikbaar, met als doel dat de student na de opleiding in staat is om leerzame en plezierige lessen te geven die zowel fysiek als sociaal veilig zijn.
- Wat vinden we leerzame en plezierige lessen? Welk kwaliteitskader houden we aan?
- Hoe integreren we de nieuwste inzichten (o.a. op motorisch leren)?
- Welke bronnen gebruiken we en welke ervaringen hebben we daarmee?
- Welke (opleidings)methodiek/didactiek volgen we?

Het betreft een interactieve workshop aan de hand van beelden met kleuters en studenten. Vanuit de ervaringen en visie van de docenten van Hogeschool Inholland.
Wim van Gelder

'Out of the box' (Praktijk)

Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met vernieuwende “out of the box” activiteiten. Bij iedere activiteit krijgen de deelnemers een korte uitleg over het proces dat vooraf gegaan is bij de ontwikkeling van deze activiteit.
Hoe kom je erop?
Gedurende deze workshop gaat de deelnemer aan de slag met deze activiteiten en liggen er mogelijkheden om deze activiteiten verder door te ontwikkelen. Ook krijgen de deelnemers inzicht in het creatieve vermogen van de kinderen en allerlei verschillende manieren om dit bij kinderen op te roepen.
Wat kan ik ermee?
Na afloop van de workshop gaan de deelnemers in ieder geval naar huis met een hoop nieuwe gym ideeën en hopelijk ook met een klein beetje een andere kijk op bewegen en de manier van aanbieden van activiteiten.
Hoe ga ik dit in mijn lessen toepassen?
Bekijk hier het filmpje dat ik met de kinderen van Club Extra heb gemaakt. Deze vernieuwende activiteiten heb ik grotendeels samen met de kinderen bedacht en doorontwikkeld.
Frank Beekes

Didactische begrippen beeldend verduidelijken (Theorie)

Veel studenten willen graag via filmbeelden leren. Dit werkt goed bij bewegingsactiviteiten, maar het is moeilijker bij theoretische en didactische begrippen. We hebben een poging gedaan om enkele belangrijke begrippen via filmbeelden te verduidelijken, namelijk jaarplanning, bewegingsprobleem en arrangement.
Het maken van filmpjes van maximaal drie minuten hierover was erg lastig. We willen graag deze eerste filmpjes laten zien en met de deelnemers bespreken of dit waardevolle opleidingsdidactische hulpmiddelen zijn.
Chris Hazelebach, Chris Mooij en Marco van Berkel

Workshop door Menno Slingerland (Theorie)

- Hoe beoordeel jij jouw studenten?
- Hoe kom je tot een betrouwbaar en valide beoordeling voor theorie, praktijk, stage etc.
- Kun je het beoordelen misschien zelfs inzetten om studenten het beste uit zichzelf te laten halen?

 Deze workshop is een verdieping van de inleiding en gaat in op hoe theoretische aspecten rondom beoordelen toegepast kunnen worden in de opleidingspraktijk. Je krijgt een kader aangereikt voor het ontwikkelen van een kwalitatief goede beoordeling en leert je hoe je een beoordeling motiverender kunt maken. Je past dit vervolgens toe op jouw eigen onderwijs. In een aantal rondes doe je nieuwe kennis op over beoordelen en de toepassing hiervan, maar deel je deze kennis en ervaringen vooral ook (good practices) met elkaar.

 LET OP! Voor deze workshop is het van belang dat je een onderwijseenheid (module, vak) die je hebt ontwikkeld en/of verzorgd, mee te nemen (of in ieder geval de leerdoelen, globale leerinhoud en toetsing paraat te hebben).
Menno Slingerland

Brainstorm- en werksessie (Plenair)

Deze sessie is bedoeld om elkaar te inspireren op een actueel thema. De input en vragen komen uit de deelnemers zelf en iedereen is vrij om bij een thema aan te sluiten. De thema’s zijn:
- Kennisbasis bewegingsonderwijs; de kennisbasis is vernieuwd. Wat betekent dit voor ons vak?
- Brede context; hoe wordt de brede context ingezet op de verschillende pabo’s?
- Specialist Sportieve en Gezonde School; wat kunnen we hiermee, wat ligt er en welke vragen zijn er nog?
- Toetsing bewegingsonderwijs jonge kind; op welke verschillende manieren wordt er getoetst? Neem evt. toetsopdrachten mee om te laten zien en te delen.
- Leeruitkomsten; de flexibele deeltijd wordt op veel pabo’s ingevoerd. Zij werken vaak met leeruitkomsten. Dit is een lastig begrip. Hoe doen wij dit met ons vak? Kunnen we elkaar hierbij helpen?

Workshopronde 2

Bewegingsonderwijs aan kleuters (Theorie)

Binnen beperkte tijd moeten pabo’s hun studenten opleiden in het geven van lessen bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2. De pabo’s hebben – afhankelijk van de opleidings-variant – tussen de 1 EC (verkorte deeltijd e.d.) en 5 EC beschikbaar, met als doel dat de student na de opleiding in staat is om leerzame en plezierige lessen te geven die zowel fysiek als sociaal veilig zijn.
- Wat vinden we leerzame en plezierige lessen? Welk kwaliteitskader houden we aan?
- Hoe integreren we de nieuwste inzichten (o.a. op motorisch leren)?
- Welke bronnen gebruiken we en welke ervaringen hebben we daarmee?
- Welke (opleidings)methodiek/didactiek volgen we?
- Een interactieve  workshop aan de hand van beelden met kleuters en studenten. Vanuit de ervaringen en visie van de docenten van Hogeschool Inholland.
Wim van Gelder

'Out of the box' (Praktijk)

Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met vernieuwende “out of the box” activiteiten. Bij iedere activiteit krijgen de deelnemers een korte uitleg over het proces dat vooraf gegaan is bij de ontwikkeling van deze activiteit.
Hoe kom je erop?
Gedurende deze workshop gaat de deelnemer aan de slag met deze activiteiten en liggen er mogelijkheden om deze activiteiten verder door te ontwikkelen. Ook krijgen de deelnemers inzicht in het creatieve vermogen van de kinderen en allerlei verschillende manieren om dit bij kinderen op te roepen.
Wat kan ik ermee?
Na afloop van de workshop gaan de deelnemers in ieder geval naar huis met een hoop nieuwe gym ideeën en hopelijk ook met een klein beetje een andere kijk op bewegen en de manier van aanbieden van activiteiten.
Hoe ga ik dit in mijn lessen toepassen?
Bekijk hier het filmpje dat ik met de kinderen van Club Extra heb gemaakt. Deze vernieuwende activiteiten heb ik grotendeels samen met de kinderen bedacht en doorontwikkeld.
Frank Beekes

Leergang bewegingsonderwijs

Zoals jullie weten wordt er gewerkt aan nieuwe certificeringseisen en dus een nieuw opleidingskader voor de 'Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via de Pabo'.  Voor wat betreft de certificeringseisen hebben we een werkgroep, een resonansgroep en regelmatig ontvangen jullie via Liesbeth Leistra de nieuwste ontwikkelingen binnen dit proces. Hier wordt door collega's uit het land regelmatig op gereageerd, waarvoor dank!
Een nieuw opleidingskader vraagt ook goede voorbeelden! Inmiddels hebben we met alle pabo's samen een schat aan ervaring.
Tijdens deze workshop willen we graag succesvolle praktijkvoorbeelden verzamelen en uitwisselen. Op deze manier kunnen we kennis delen en enkele voorbeelden toevoegen aan het opleidingskader als 'best practices'.  Denk hierbij aan voorbeelden zoals een goede samenwerking met het werkveld, de wijze van begeleiding van studenten in de praktijk, toetsvoorbeelden van eigen vaardigheid, toepassing van het thema passend onderwijs, etc.
Het zou fijn zijn als jullie voorafgaand aan de studiedag voorbeelden en/of ideeen zou mailen naar w.ensink@hsmarnix.nl
Winona Ensink

Voor wie

Docenten bewegingsonderwijs verbonden aan één van de pabo’s in Nederland.

Locatie

Hogeschool Windesheim Zwolle, campus 2-6, lokaal B0.054.

Aanvangstijd

14 maart 2018, van 10.00-16.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

Kosten

Kosten voor deelname is € 150,- per persoon. De betaling vindt direct na inschrijving plaat via iDEAL.

Meer informatie

Stuur een e-mail naar Sjoerd van Santen via sjoerd.vansanten@inholland.nl