Studenten lopen op trappen in X

Filters

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Filteren

Projecten

Onderzoeksprojecten
 1. Kunststoftechnologie 30 oktober 2017

  Het primaire doel van het onderzoek binnen het thema Kunststoftechnologie is het hoger onderwijs in kunststoffen bevorderen.
  Lees verder
 2. Kiem Vang 14 december 2017

  Jarenlang is tevergeefs geprobeerd End-of-Life thermoharde composietproducten te recyclen. Het lectoraat Kunststoftechnologie gooit het in de KIEM VANG-projecten over een andere boeg: hergebruiken in plaats van recyclen.
  Lees verder
 3. Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding 2 oktober 2017

  In het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding van Windesheim Flevoland staat de rijke leeromgeving centraal.
  Lees verder
 4. Expertisecentrum PBS 2 oktober 2017

  Het Expertisecentrum PBS (Positive Behavior Support) streeft ernaar duurzame schoolontwikkeling tot stand te brengen via een schoolbreed model.
  Lees verder
 5. D21 1 januari 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Draagt cultuureducatie op basisscholen bij aan 21e-eeuwse competenties? Deze vraag vormde hét vertrekpunt van D21.
  Lees verder
 6. Digitalisering in de gymles 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kunnen digitale games en ICT-middelen de gymles kwalitatief verbeteren? Via dit project wordt voor én samen met docenten kennis ontwikkeld op het vlak van digitale middelen die de kwaliteit van de gymles voor zowel leerlingen als docenten kunnen verbeteren. Het lectoraat Bewegen, School en Sport onderzoekt dit met een RAAK-subsidie in de periode januari 2013 - december 2014.
  Lees verder
 7. Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven 8 oktober 2018

  Met ons team van lectoren, promovendi en (senior)onderzoekers versterken we de ondernemende kracht binnen familiebedrijven met kennis en inzichten uit onderzoek, in de vorm van bijeenkomsten en samenwerkingsprojecten, publicaties en scholing.
  Lees verder
 8. Nieuwe Arbeidsverhoudingen 14 september 2017

  Het lectoraat draagt met diverse onderzoeksonderwerpen bij aan kennis over het vormgeven van nieuwe arbeidsverhoudingen die bijdragen aan vakmanschap van werkenden en duurzame economische groei.
  Lees verder
 9. ICT-innovaties in de Zorg 27 maart 2018

  De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af: de vraag naar zorgt stijgt, maar het aantal zorgverleners niet. Een slimme inzet van ICT kan de zorg ontzorgen.
  Lees verder
 10. Jeugd 8 november 2018

  Het lectoraat Jeugd doet praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan een veilige opvoedomgeving van kinderen.
  Lees verder
 11. Lectoraat De Gezonde Stad 31 augustus 2018

  In De Gezonde Stad draait het om de gezondheid en het welzijn van mensen. Het onderzoek, zowel kwalitatief als kwantitatief, richt zich voornamelijk op mensen, jong en oud, uit de lagere sociaal economische klasse.
  Lees verder
 12. Ervaringskennis en Ervaringsdeskundigheid 29 augustus 2018

  Ervaringskennis en Ervaringsdeskundigheid is een onderzoekslijn van het lectoraat GGZ en Samenleving en binnen het werkveld van zorg en welzijn de derde kennisbron naast wetenschap en praktijkkennis.
  Lees verder
 13. Innoveren met Ouderen 21 september 2018

  Het lectoraat Innoveren met Ouderen doet praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar innovaties rond ouderen.
  Lees verder
 14. Expertisecentrum Dementie voor Professionals 17 september 2015

  De dementiezorg in de regio Zwolle is voldoende maar kan beter, horen we steeds weer in de dementiepraktijk. ProMemo, het expertisecentrum Dementie voor Professionals, wil aan die verbetering graag een bijdrage leveren.
  Lees verder
 15. Motiverende Gespreksvoering Expertisecentrum 24 juli 2018

  Motiverende gespreksvoering (MGV) is een effectieve gespreksmethode om mensen te motiveren tot verandering, toepasbaar bij verschillende typen gedragsverandering.
  Lees verder
 16. Ondersteuning regionaal alcoholbeleid en kennisvergroting 21 november 2017

  Jongeren drinken vaak al op jonge leeftijd veel alcohol. De overheid probeert deze tendens te keren met wetgeving en de campagne ‘Nix onder de 18’. Ook op regionaal en lokaal niveau zijn er beleidsinitiatieven die het alcoholgebruik onder jongeren moeten ontmoedigen. Verslavingspreventie van Windesheim onderzoekt de effecten en werking van regionaal alcoholbeleid en zet haar expertise graag voor gemeenten en provincies in.
  Lees verder
 17. Programma FIVE 17 januari 2018

  FIVE is een onderzoeks-, voorlichtings- en hulpprogramma met als doel het creëren van een veilig en gezond studieklimaat voor studenten.
  Lees verder
 18. Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit 15 september 2017

  Kenniswerkplaats (lopend) - Leraren, studenten en hogeschooldocenten beantwoorden samen vragen over levensbeschouwelijke educatie en diversiteit in onze Kenniswerkplaats: een plek waar vragen en ideeën uit de praktijk van levensbeschouwelijke educatie en diversiteit een plek krijgen en waar onderzoek wordt gedaan naar jouw praktijk in het basis- of het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 19. 30 oktober 2018

  Lees verder
 20. Aan de slag met een Raad van Advies 20 november 2013

  Onderzoeksproject - Uit onderzoek blijkt dat een grote groep ondernemers in MKB familiebedrijven de drempel om met een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies te starten als hoog ervaren. Om deze groep ondernemers te helpen is Windesheim een initiatief gestart om deze bedrijven te ondersteunen bij hun oriëntatie op en inrichting van een Raad van Advies. Als waarborg voor de continuïteit van het familiebedrijf.
  Lees verder
 21. Aansluiting gezocht 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Naar een betere afstemming tussen de kwalitatieve personeelsbehoefte van technische bedrijven en de werkvoorkeuren van jonge technici.
  Lees verder
 22. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' 20 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Een breed consortium van jeugdhulp en onderwijs in IJsselland en Flevoland richt zich op betere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de jeugdhulp en het (passend) onderwijs met als doel in de toekomst de toestroom naar zwaardere en duurdere vormen van hulp te beperken en de terugstroom te bevorderen.
  Lees verder
 23. ACT@Scale 6 december 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het lectoraat werkt samen met het UMCG en vijf Europese regio’s in een driejarig Europees programma ACT@Scale, onder leiding van Philips. Dit programma, gericht op chronisch zieken en ouderen, verzamelt gegevens en analyses over de behandelresultaten en zorgkosten van eHealth, met als doel 'best practices' voor telezorg te ontwikkelen, te testen en in te zetten.
  Lees verder
 24. Afstudeerthemagroep 10 november 2015

  Afstudeerprojecten (lopend) - Sinds 2013 begeleiden kenniskringleden van het kenniscentrum Bewegen en Educatie, Martijn Willemse en Erica de Bruïne, jaarlijks een groep studenten van de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs van Windesheim bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek. De studenten richten hun afstudeeronderzoek op het thema samenwerken met ouders in het onderwijs.
  Lees verder
 25. Agrarische bedrijfsopvolging: van keukentafel tot familiestatuut 20 augustus 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat heeft een RAAK-mkb-subsidie gekregen om - in samenwerking met agrarische familiebedrijven - de komende twee jaar instrumenten te ontwikkelen voor agrarische bedrijfsopvolging.
  Lees verder
 26. Alliantie in beeld 25 november 2015

  Promotieonderzoek (lopend) - De kwaliteit van de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijk uitgangspunt in de (intensieve) ambulante gezinshulpverlening. Toch is er tot nu toe nog weinig onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de feitelijke bijdrage van de werkrelatie aan de uitkomsten van de hulpverlening bij ambulante gezinshulpverleningstrajecten. Hoe kunnen ambulante gezinshulpverleners hun werkrelatie met jeugdige en ouder(s) het beste vormgeven, zodat de hulpverlening meer kans van slagen heeft?
  Lees verder
 27. Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study 2 juni 2015

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - In dit onderzoek staat de methodiek Lesson Study centraal. Lesson Study is een methode aan de hand waarvan leerkrachten in scholen samen kunnen werken met als doel gezamenlijk lessen te ontwerpen, te geven en deze met elkaar na te bespreken. In dit onderzoek worden de lesplannen onder de loep genomen door docent Jos Alkemade van de Lerarenopleiding Wiskunde.
  Lees verder
 28. Anders kijken naar bereikbaarheid 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (lopend) – Sinds de komst van de Nota Mobiliteit is de beleidsbenadering van bereikbaarheid verschoven van een oriëntatie op schakels (knelpunten), naar een oriëntatie op verbindingen (relaties) en locaties en gebieden (kansen). Het onderzoek brengt dominante waarden in kaart die worden aangetroffen in deze veranderende beleidsbenadering. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de bereikbaarheidsstrategieën in de provincie Overijssel en de instrumenten, modellen en data die hieraan ten grondslag liggen. Voor de praktijk wordt een overzichtelijke presentatie van waarden ontwikkeld, die hanteerbaar is bij keuzedilemma’s over bereikbaarheid.
  Lees verder
 29. Beeldcommunicatie in de GGZ 23 oktober 2015

  Onderzoeksproject - Er moet fors bezuinigd worden in de GGZ, terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie in de zorg hieraan een bijdrage kan leveren.
  Lees verder
 30. Betekenisvol bètatechnisch onderwijs 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Betekenisvol onderwijs in natuurwetenschappelijke vakken en techniek zou een stimulans kunnen zijn voor leerlingen om later voor een toekomst in de techniek te kiezen. Dit onderwijs moet dan wel betekenisvol voor leerlingen zijn. In dit onderzoek ontwikkelen docenten en onderzoekers betekenisvol bètatechnisch onderwijs voor leerlingen samen mét leerlingen.
  Lees verder
 31. Betekenisvol geschiedenisonderwijs 10 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten starten op de Pabo met allerlei beelden over het vak geschiedenis. Ze denken vooral aan kennis over het verleden en geschiedenisleraren die boeiend verhalen kunnen vertellen. Veel studenten zien niet wat de betekenis van het vak geschiedenis kan zijn voor het dagelijks leven en de vorming van kinderen.
  Lees verder
 32. Betekenisvolle gesprekken in het leesonderwijs 9 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Praten over leeservaringen is belangrijk voor de persoonsvorming en leesontwikkeling van leerlingen, maar hiervoor is vaak weinig structurele ruimte in het leesonderwijs. Studenten van de lerarenopleiding Nederlands geven aan dat het zelf voeren van leesgesprekken op de opleiding hen helpt om als docent het leesonderwijs betekenisvol te maken.
  Lees verder
 33. Betrouwbaarheid van regionaal nieuws 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: hoe nauwkeurig en evenwichtig is de berichtgeving van regionale nieuwsmedia?
  Lees verder
 34. Bewarende zorg 11 januari 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Verpleeghuisbewoners zijn bijzonder kwetsbare personen. Voor verzorgenden en verpleegkundigen is het een moeilijke én uitdagende taak om op passende wijze voor deze mensen te zorgen. Deze professionele zorgverleners kunnen we ondersteunen door een visie op goede dagelijkse zorg. Bewarende zorg is zo’n visie.
  Lees verder
 35. Bewegende kinderen: mentaal gezonde en tevreden kinderen? 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - De psychosociale gezondheid van kinderen en hun kwaliteit van leven staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Aangenomen wordt dat voldoende lichamelijke activiteit de psychosociale gezondheid en kwaliteit van leven positief beïnvloedt. Maar klopt deze aanname wel?
  Lees verder
 36. Bioklapbrug Dierenpark Emmen 1 februari 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een goede infrastructuur is essentieel voor de economische ontwikkeling van ons land. Minder onderhoud zorgt voor minder tijdelijke verstoringen van de beschikbaarheid van de infrastructuur. Kunststoftechnologie speelt een steeds grotere rol binnen de gebouwde omgeving. Dierenpark Emmen laat als eerste ter wereld een biocomposieten beweegbare brug bouwen voor een relatief lichte belasting.
  Lees verder
 37. Blog Geletterdheid en Schoolsucces 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Om onderzoek op het gebied van taal en lezen te kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk is in het kader van dit onderzoeksproject een blog gestart waarin praktijkdilemma’s en wetenschappelijke dilemma’s op het terrein van taal en lezen worden besproken met als doel een kennisbasis te genereren en discussie en verandering op gang te brengen in het taal- en leesonderwijs.
  Lees verder
 38. Body-relatedness 9 november 2015

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - In dit project wordt onderzoek gedaan naar de waarde van lichaamstekeningen en gestandaardiseerde observatie binnen de fysiotherapie voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten die in onvoldoende mate verklaard kunnen worden.
  Lees verder
 39. Boer zoekt 'roots' 10 april 2014

  Het oudste agrarische bedrijf van Nederland stamt uit 1593. Dit is het resultaat van de zoektocht ‘Boer zoekt roots’ van Windesheim, in samenwerking met LTO Noord, Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Flynth en de Rabobank, naar ‘het oudste agrarische familiebedrijf’ in Nederland. Aanleiding voor deze zoektocht was het ‘International Year of Family Farming’ (2014).
  Lees verder
 40. Born Circular 6 juni 2018

  Onderzoeksproject (in voorbereiding) - Born Circular: Een onderzoek naar de barrières voor jonge ondernemingen in de circulaire economie.
  Lees verder
 41. Burgerschap en schoolontwikkeling 21 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs werd op vier scholen voor het voortgezet onderwijs samen met leraren al onderzoekend gewerkt aan pedagogische kwaliteit als middel om burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen. Welke sturing is er bijvoorbeeld vanuit school- en teamleiders nodig om burgerschap te stimuleren?
  Lees verder
 42. Clinical Data Ware House 11 december 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – De zorg van een patiënt met kanker stopt niet na behandeling in het ziekenhuis. Verschillende partijen, zoals oncologieverpleegkundigen en de thuiszorg, zijn bij de nazorg betrokken en beschikken over gegevens van de patiënt die vastgelegd en onderling uitgewisseld moeten worden. Het onderzoek Clinical Data Ware House heeft aannemelijk gemaakt dat er een klinische database ontwikkeld kan worden die in deze behoefte kan voorzien. Het onderzoek krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg.
  Lees verder
 43. Clusterbeleid in de regio Zwolle 1 maart 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) – De meest actuele vorm van economische politiek is clusterpolitiek. Overheden proberen samen met bedrijven en kennisinstellingen gericht te investeren in innovatieve sectoren. In dit project wordt gekeken naar de ontwikkeling van een clusterbeleid in de Regio Zwolle.
  Lees verder
 44. Co-creatie binnen Living Labs 16 december 2015

  Oudere volwassenen willen ook zelf bijdragen aan het vormgeven van een goed en betekenisvol leven en als consument/producent de ontwikkeling van diensten en producten beïnvloeden. Dit vraagt om een interdisciplinaire benadering waarin ouderen als regisserende burgers centraal staan. Wat hebben professionals nodig voor deze benadering?
  Lees verder
 45. Communities of inquiry 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sinds 2013 werken onderzoekers Fer Boei en Martijn Willemse, beiden werkzaam bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim, binnen de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs met zogeheten communities of inquiry. Binnen zo’n community wordt door lerarenopleiders een gezamenlijk onderzoek opgestart naar een gedeeld probleem in de praktijk.
  Lees verder
 46. Compassie in de verpleegkundige praktijk, een leidend principe voor goede zorg 1 januari 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor ouderen met een chronische ziekte is het van belang dat hun zorgverleners meevoelen met hun lijden. Zij ervaren dit als goede zorg. Maar hoe kun je als instelling het begrip compassie implementeren in de dagelijkse praktijk? Moeten zorgverleners hun medewerkers scholen in compassie?
  Lees verder
 47. Complexe scheidingen 1 september 2015

  Bij scheiden komt veel kijken, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Soms verliezen ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen, is een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling van groot belang. Dit project is erop gericht deze samenwerking te verbeteren.
  Lees verder
 48. Composieten in Build Environment 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede infrastructuur is essentieel voor onze economie. Strengere eisen aan civiele constructies op het gebied van slijtvastheid en duurzaamheid bieden kansen voor composieten.
  Lees verder
 49. CompoWorld - Remanufacturing Composites 9 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project is onderzoek gedaan naar ‘remanufacturing composiet’.
  Lees verder
 50. De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? 4 oktober 2016

  Hoe en op welke gebieden kunnen sociale robots de sociale gezondheid van mensen met dementie en de volhoudtijd van mantelzorgers ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen?
  Lees verder
 51. De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? 30 augustus 2018

  Hoe en op welke gebieden kunnen sociale robots de sociale gezondheid van mensen met dementie en de volhoudtijd van mantelzorgers ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen?
  Lees verder
 52. De gevolgen van constructief nieuws op beeldvorming 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: leiden berichten met constructieve elementen tot minder stigmatiserende ideeën bij het publiek in vergelijking met traditioneel vormgegeven berichten?
  Lees verder
 53. De inhoud van het regionale nieuws 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat zijn de kenmerken van berichten in de lokale en regionale media?
  Lees verder
 54. De leerwaarde van serious gaming 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend, lijn 3) - In het kader van het onderzoeksproject De leerwaarde van serious gaming wordt onderzocht welke games in het onderwijs effectief zijn en hoe men dat kan meten? Aan de hand van vijf games die gebruikt worden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hbo, wordt de effectiviteit van serious gaming binnen het onderwijs onderzocht.
  Lees verder
 55. De manifestatie, totstandkoming en betekenis van presence als kenmerk van interactieve onderwijssituaties 9 maart 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Presence verwijst naar de manier waarop mensen in een situatie aanwezig zijn, namelijk met aandacht én openheid voor wat er op dat moment tussen hen gebeurt. Naar de waarde van presence wordt met name in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven onderzoek gedaan. In de context van het onderwijs is presence nog vrijwel niet onderzocht.
  Lees verder
 56. De ontwikkeling van het vak Verkeerskunde in Nederland 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek dat de herkomst van het vakgebied Verkeerskunde inzichtelijk maakt om de discussie over de ontwikkeling ervan te bevorderen.
  Lees verder
 57. De waardevolle sportprofessional 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sport wordt steeds vaker als middel ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Wat betekent de toegenomen overheidsbemoeienis voor de professional in de jeugdsport? Welke kansen brengt dit met zich mee? Hoe kunnen professionals beter inspelen op huidige ontwikkelingen? En tot welke veranderingen leidt deze trend in de beroepspraktijk van de (jeugd)sport?
  Lees verder
 58. De winst van het ouder worden 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen hebben direct en indirect baat bij een positief beeld over oud zijn. Welk beeld hebben verschillende generaties van het oud zijn en hoe kunnen we een positieve beeldvorming stimuleren?
  Lees verder
 59. De zaak is rond 6 juni 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- Praktijkgericht onderzoek naar de financiering van de Circulaire Economie bij midden- en kleinbedrijven.
  Lees verder
 60. Deep learning in de Pabo 9 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - In het studiejaar 2014-2015 heeft op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim een pilot plaatsgevonden waarbij zeven studenten een periode lang aan de hand van bestaande leerdoelen hun eigen onderwijs vormgaven op scholen in het primair onderwijs met vernieuwende, toekomstgerichte onderwijsconcepten (NPDL of O4NT).
  Lees verder
 61. DENK! 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject naar zogenaamde DENK!-lessen is om te komen tot effectief onderwijs in begrijpend lezen. DENK! is een methodiek voor lezen met begrip die wordt ingezet vanaf groep 5 in het basisonderwijs. Binnen de DENK!-methodiek wordt gewerkt met langlopende thema ’s die gerelateerd zijn aan het zaakvakonderwijs.
  Lees verder
 62. Digitale Medicatieondersteuning epilepsiepatiënten 31 december 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) – Epilepsiepatiënten moeten met regelmaat hun medicatie innemen. De applicatie DiMove waarschuwt patiënten als ze hun medicatie niet op tijd innemen. DiMove draagt bij aan kennis over de invloed van medicatietrouw op de kwaliteit van leven en de rol die ICT hierin speelt. Uit de pre-pilot is naar voren gekomen dat deelnemers uit de doelgroep enthousiast zijn over de dienst.
  Lees verder
 63. Doorbraak in 3D-printen 1 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - 3D-printen is volop in ontwikkeling en gaat een cruciale rol spelen in de toekomst van HTSM. Het gaat niet alleen een belangrijke rol spelen voor deze industrie, maar ook voor de bijbehorende werkgelegenheid.
  Lees verder
 64. Duurzaam produceren in de kunststofindustrie 1 september 2009

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Bedrijven in de kunststoftechnologie kunnen aanzienlijk besparen wanneer de machines waarover zij beschikken verder worden geoptimaliseerd. Aan de hand van de Procesparameter Effect Methode is gekeken hoeveel besparing op materiaal en energie met een machinepark gerealiseerd kan worden. Naast het opleveren van een besparing in materiaalkosten wordt het milieu minder zwaar belast.
  Lees verder
 65. Economische samenwerking in de grensregio 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – Samenwerking in het grensgebied van Duitsland en Nederland biedt kansen voor regionale ontwikkeling. Door de blik op de buren te richten, komen nieuwe mogelijkheden voor economische ontplooiing in beeld.
  Lees verder
 66. Effect pedagogische, didactische aspecten op rekenontwikkeling en invloed rekenleergesprekken 21 september 2015

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre pedagogische aspecten (houding, verwachtingen, competentiebeleving, motivatie) en didactische aspecten (kennis, inzicht, vaardigheden) van het leraargedrag samenhangen met de rekenontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs en op de vraag in hoeverre rekenleergesprekken hier invloed op uitoefenen.
  Lees verder
 67. Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten 30 april 2015

  Promotietraject (lijn 3, lopend) - Werken in intervisietrajecten kan motiveren. Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet onderwijs beïnvloedt, specifiek gericht op het omgaan met verschillen.
  Lees verder
 68. Effectevaluatie activiteiten Respo International 28 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Respo International heeft de verplichting duidelijkheid te verschaffen over ondernomen activiteiten en de mate waarin verbetering is gerealiseerd binnen de lokale situatie (sport voor en positie van gehandicapten). Het is daarom van belang een model voor monitoring en evaluatie te ontwikkelen.
  Lees verder
 69. Effectieve ondersteuning van leerlingen binnen het regulier voortgezet onderwijs door verbeterde samenwerking tussen ouders, school en jeugdhulpverlening 21 december 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' Flevoland & IJsselland (AWTJ SoS) staat de samenwerking tussen scholen, jeugdhulpverlening, ouders en jeugdigen centraal. Eind 2015 is binnen de werkplaats AWTJ SoS een promotieonderzoek gestart rondom de werkzame bestanddelen en effectiviteit van samenwerking.
  Lees verder
 70. Efficiëntie in de Ketenregie: Vermindering van de administratieve lasten in Overijssel door AEO (Authorised Economic Operator) 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen de verladers en de logistieke dienstverleners (LDV’s) in Overijssel de nieuwe douanewetgeving en de veranderingen in de AEO-vergunning die per 1 mei 2016 zijn ingegaan optimaal toepassen?
  Lees verder
 71. EFRO Cluster Kunststoffen en Sensoren - Business maken met een slimme maakindustrie 13 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Dit onderzoeksproject is een uitbreiding op de kennis die er nu is over ontwerpen met kunststoffen.
  Lees verder
 72. EFRO Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers 14 juli 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - De Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers is een open omgeving waarin experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek plaatsvinden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe duurzame kunststofproducten en procedés in realistische omstandigheden.
  Lees verder
 73. EFRO Smart Industry Fieldlab Flexible Manufacturing: Automated Composites Manufacturing 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - De doelstelling is om met inzet van de beschikbare kennis- en faciliteiteninfrastructuur van het NLR een ecosysteem te realiseren.
  Lees verder
 74. eHealth in de Wijk 23 februari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe wijkverpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het toewijzen en inzetten van eHealth-gebaseerde zorg bij hun cliënten.
  Lees verder
 75. eHealth Innovatie Matrix 31 december 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoek is een online tool ontwikkeld, die met praktische instrumenten, informatie en advies ondersteuning biedt aan innovatieprojecten op het gebied van telezorg (eHealth innovaties). Hiermee worden projecteigenaren voorzien van een stevig handvat voor het ontwikkelen van nieuwe elektronische toepassingen in de gezondheidszorg.
  Lees verder
 76. Elk kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs 12 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kunnen we differentiatie in het rekenonderwijs versterken, zodat rekenleeropbrengsten in het basisonderwijs hierdoor verbeteren? Dit onderzoek richtte zich op de uitdaging waarvoor veel leerkrachten zich in het passend onderwijs gesteld zien: namelijk de rekenles zo vorm te geven dat alle kinderen voldoende profiteren van de inhoud van de rekenles.
  Lees verder
 77. E-mathematics 13 juli 2015

  Onderzoeksproject (lijn 4, lopend) - Uit onderzoek naar het gebruik van digitale leermiddelen (DLM) komt duidelijk naar voren dat ze wezenlijk kunnen bijdragen aan leren en aan kennisconstructie. Digitale leermiddelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om leeromgevingen te creëren, waarbinnen een betekenisvolle interactie mogelijk is tussen studenten, leermaterialen en peers.
  Lees verder
 78. Ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld 24 juli 2018

  Bij professionele hulpverleners blijkt een taboe te bestaan op het spreken over eigen ervaringen met huiselijk geweld. En dat terwijl de hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld 50 jaar geleden is ontwikkeld door vrouwen die daar zelf ervaring mee hadden.
  Lees verder
 79. Evaluatie Oefentherapie-online 23 januari 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwantitatieve evaluatie naar de effecten van therapie die thuis wordt uitgevoerd met online ondersteuning. Draagt Oefentherapie-online bij aan therapietrouwheid van de cliënt? Hoe is de tevredenheid van de patiënt?
  Lees verder
 80. Evaluatie sturing jeugdzorg Overijssel 13 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - In 2008 concludeerde de provincie Overijssel dat de toen gehanteerde gangbare sturing van de provinciale jeugdzorg geen perspectief bood op werkelijke verbeteringen in de jeugdzorg. De provincie pakte daarop haar sturing fundamenteel aan en stelde zich ten doel het stelsel op te bouwen op basis van andere kernwaarden. Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg evalueerde dit sturingskader op systematische wijze.
  Lees verder
 81. Excellent leraarsgedrag is te leren! 12 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ongewenst gedrag verstoort de behoefte om betekenisvol te zijn en dat levert leraren stress en gevoelens van incompetentie op. Dit project richtte zich op de vraag hoe men met gedrag van individuele leerlingen en groepen kan omgaan. Dit gebeurde aan de hand van methodes, interventies en handelingswijzen van leraren die in de praktijk met succes onderzocht en getoetst zijn.
  Lees verder
 82. Excellente zorg; een aantrekkelijke werkomgeving voor thuiszorgmedewerkers 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - De beroepsvereniging van zorgprofessionals V&VN lanceerde het begrip Excellente zorg, dat staat voor de beste zorg aan patiënten, bewoners en cliënten. Maar ook zorgprofessionals en -instellingen hebben baat bij Excellente Zorg. Doordat alle kennis en passie tot uiting komt, ligt het ziekteverzuim en het verloop van zorgprofessionals laag. Hoe kunnen zorginstellingen, en thuiszorginstelling Icare in het bijzonder, hun werknemers een dergelijke aantrekkelijke werkomgeving bieden?
  Lees verder
 83. Familiezorg – ontwikkeling van een methodiek 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen in verpleeg- of verzorgingshuizen zijn voor hun zorg afhankelijk van professionele zorgverleners, vrijwilligers en in toenemende mate ook van familieleden. Iedereen heeft echter zo zijn eigen opvattingen en verwachtingen over wie wat en hoe kan doen. Op welke manier kunnen we de zorg voor ouderen beter afstemmen?
  Lees verder
 84. Gaming voor kinderen met autisme? 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project staat het co-creatief ontwerp van een Digitaal Behaviour Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met autisme centraal.
  Lees verder
 85. Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle 28 februari 2014

  Op 11 oktober 2013 werd in de Zwolse wijk Diezerpoort het Sutu Court geopend, een multifunctioneel sportveld met een interactieve Sutu-muur. Het project is gerealiseerd vanuit het programma ‘Zwolle Gezonde Stad’ dat werkt volgens de landelijke aanpak ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG). Hoewel niet de eerste Sutu-voorziening, is het wel de eerste waarbij een gebruik- en waarderingsonderzoek is uitgevoerd.
  Lees verder
 86. Gedeeld leiderschap bij Pactum 9 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor Pactum is gedeeld leiderschap het proces waarin management en professionals in gezamenlijkheid met cliënten (kinderen, jongeren en hun ouders) invulling geven aan hulpverleningstrajecten en waarin zij afwisselend verschillende (leiderschaps)rollen vervullen. Windesheim onderzoekt hoe Pactum invulling kan geven aan deze vorm van leiderschap.
  Lees verder
 87. Geletterdheid, gezondheidsvaardigheden en gezondheidsverschillen 10 mei 2016

  Onderzoek heeft aangetoond dat laaggeletterden meer kans hebben op een slechte gezondheid dan hoger geletterden. Wat is de aard van deze relatie?
  Lees verder
 88. Gender include it 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Het ontwikkelen van een toolbox om de uitstroom van vrouwen uit de IT te voorkomen.
  Lees verder
 89. Genderdiversiteit in familiebedrijven 15 mei 2018

  Onderzoeksproject - Een onderzoek naar mannelijke en vrouwelijke (potentiële) opvolgers in een familiebedrijf.
  Lees verder
 90. Gezond leven bevorderen bij ouderen 1 januari 2014

  Promotieonderzoek (lopend) - Met de toename van het aantal ouderen in onze samenleving neemt ook het aantal kwetsbare ouderen toe. Hoe kunnen we de gezondheid van ouderen bevorderen, zodat dit aantal relatief omlaag gaat? En wat kunnen hbo-professionals, zoals wijkverpleegkundigen, hierin betekenen?
  Lees verder
 91. Goed bestuur in MKB-familiebedrijven 15 mei 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Externen kunnen familiebedrijven versterken door hun netwerk, specifieke kennis en ervaring. Maar ze kunnen ook een wezenlijke rol spelen bij de ondersteuning van de strategische besluitvorming. Hoe kunnen bedrijven deze externe kennis en expertise het beste in huis halen? Hoe regel je effectieve ondersteuning op een manier die past bij de identiteit en cultuur van een familiebedrijf? En hoe zorg je ervoor dat dit een structurele plek krijgt?
  Lees verder
 92. Gold in Education and Elite Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit EU-project wordt binnen het lectoraat onderzoek verricht met als doel good-governanceprincipes en duale carrières voor sporters te promoten en te ondersteunen.
  Lees verder
 93. Green PAC Drentea FASE 2: Agile-Flex-Desk proof of concept 11 april 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Circulair ontwerpen van kantoormeubelen met specifieke aandacht voor vernieuwingen in de werkomgeving (zogenoemd Workspace 2020 concept) en toepassing van nieuwe materialen.
  Lees verder
 94. Green PAC Drentea: Room-Steel 2016 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar de toepassing van bio-based/bio-degradeble/bio-materialen voor kantoormeubelen, waarbij duurzaamheid (eco-impact), feasibility/producibility en usability van het eindproduct speerpunten zijn.
  Lees verder
 95. Grensoverschrijdend gedrag in de sport 11 december 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar de prevalentie van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de sport en het effect ervan op later welzijn.
  Lees verder
 96. Grip op burgerschap 9 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Sinds enkele jaren zijn basisscholen in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Een maatschappelijke stage buiten de basisschool lijkt een kansrijke manier om hieraan te werken. Maar hoe kun je als basisschooldocent zo’n stage goed vormgeven en begeleiden zodat basisschoolleerlingen aantoonbaar hiervan leren?
  Lees verder
 97. Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen 11 mei 2016

  Onderzoeksproject (lopend/afgerond) - Een schoolaanslag wijkt op een aantal punten af van meer bekende soorten calamiteiten, zoals een brand of het plotseling overlijden van een persoon. Desondanks hebben schoolbesturen onvoldoende handvatten hoe ze met een (dreigende) aanslag moeten omgaan.
  Lees verder
 98. Hanzelijn Monitor 24 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar de effecten van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die per 8 december 2012 in gebruik is genomen. Onderzoekers, docenten en studenten van de opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Bedrijfseconomie volgen hiervoor meerdere jaren indicatoren als reizigersstromen, verplaatsing van werkgelegenheid, aantrekkelijkheid van vestigingslocaties, veranderingen in keuze van studielocatie en vrijetijdsbesteding. Voor de ingebruikname van de Hanzelijn is een nulmeting uitgevoerd, in de drie jaren daarna worden de ontwikkelingen jaarlijks gevolgd.
  Lees verder
 99. Hergebruik composiet uit treinen als vlokken in beton 1 december 2017

  In treinstellen die Nedtrain onderhoudt, bevinden zich onderdelen bestaand uit thermohardend glasvezel bevattend composiet. Dit materiaal laat zich niet meer opsmelten en is dus lastig te recyclen.
  Lees verder
 100. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 1 1 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 1 gaat het om het hergebruiken van thermoharde composietproducten die het einde van de gebruiksfase bereikt hebben en worden aangemerkt als ‘afval’.
  Lees verder
 101. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 2 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 2 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van mogelijke producten en toepassingen.
  Lees verder
 102. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 3 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 3 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek van de verwerking van end-of-life-producten tot versterkingselementen.
  Lees verder
 103. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 4 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit KIEM VANG-project 4 gaat het om hergebruik van thermoharde composieten - onderzoek naar verwerking tot vlokken als grondstof voor VVK-OSB.
  Lees verder
 104. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 5 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 5 gaat het om een symposium over hergebruik van thermoharde composieten.
  Lees verder
 105. Hergebruik thermoharde composieten - KIEM VANG 6 10 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In het KIEM VANG-project 6 gaat het om oeverbeschoeiing van hergebruikt composiet – onderzoek naar vervaardiging en toepassing.
  Lees verder
 106. Hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces - KIEM VANG 7 9 februari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit KIEM VANG project 7 wordt onderzoek gedaan naar het hergebruiken van vezelresten uit het CSTDRP-proces voor het maken van nieuwe composietproducten.
  Lees verder
 107. Hermeneutische communicatie in geestelijke verzorging in een ziekenhuis 1 september 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Geestelijk verzorgers staan voor de taak om in een pluriform levensbeschouwelijk klimaat gesprekken te voeren met patiënten over wat hun overkomt of wat ze meemaken. Ze trachten een betekenisvolle verbinding te leggen tussen wat iemand beleeft en wat iemand gelooft. We noemen dit hermeneutische communicatie en het vermogen daartoe de hermeneutische competentie.
  Lees verder
 108. Het culturele kapitaal van Zwolle 1 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Welke economische en culturele meerwaarde biedt de creatieve sector in de regio Zwolle? Het rapport 'Het culturele kapitaal van Zwolle' geeft antwoord op deze vraag en vormt het begin van een verdere reflectie op het creatieve potentieel binnen de regio. Het is gebleken dat het culturele kapitaal van Zwolle een vast onderdeel is van de economische kracht in de stad en haar omliggende regio.
  Lees verder
 109. Het ontwerp van een spellinginterventie voor het primair onderwijs 23 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoeksproject was om een bruikbare en effectieve spellinginterventie te ontwerpen voor groepen kinderen in de basisschoolleeftijd die D of E scoren op toetsdictees. In de eerste fase van het onderzoek werd het ontwerp gedurende drie maanden uitgeprobeerd in de praktijk van het basisonderwijs met dertien leerlingen van twee verschillende scholen en twee begeleiders.
  Lees verder
 110. Het politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling 1 oktober 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - De ruimtelijke ordening lijkt vaak een apolitiek beleidsterrein. Ruimtelijke plannen lopen niet altijd zoals in de voorbereiding verwacht werd. Ook voor ervaren vakmensen blijkt het niet altijd goed te begrijpen hoe de uiteindelijke keuze, het plan of het bouwproject uitvalt. Het debat in gemeenteraden, provinciale staten of het parlement gaat soms over andere onderwerpen dan waarover het ‘zou moeten’ gaan. Althans, in de beleving van diegenen die na maanden (soms jaren) zwoegen met veel moeite een plan of project voor elkaar hebben gekregen. De ruimtelijke ordening lijkt dan ineens een speelbal van de politiek, waarbij het gesprek niet meer gaat over technische feiten, maar over waarden.
  Lees verder
 111. Hightech@home 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap blijven thuis wonen. Er is echter te weinig personeel om deze mensen thuis te verzorgen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen bewoners en zorgverleners mogelijk ondersteunen.
  Lees verder
 112. HighTech4SportsMedicine 1 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - De sportartsen van Isala bieden sportmedische begeleiding aan medewerkers van bedrijven. Om deze begeleiding verder te optimaliseren willen de sportartsen smartphonetechnologie inzetten.
  Lees verder
 113. Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 1 1 november 2014

  Onderzoeksproject (afgesloten, Rubberrecycling 2 is in aanvraag) - Wereldwijd worden er jaarlijks 800.000.000 autobanden afgedankt. Voor een groot deel worden de banden hergebruikt voor brandstof, maar daarmee worden kostbare grondstoffen vernietigd. Hoe kan rubber van autobanden op een duurzame wijze gerecycled worden?
  Lees verder
 114. Hoogwaardig hergebruik van elastomeren - KIEM VANG Rubber project 2 11 april 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project hebben onderzoekers van Windesheim en de Universiteit Twente (UT) samen met de deelnemende bedrijven Rumal en Lintire onderzocht of het mogelijk is om van oude vrachtwagenbanden weer grondstoffen voor nieuwe vrachtwagenbanden te maken.
  Lees verder
 115. HRM praktijkmonitor: inzicht in de dagelijkse realiteit van de HR professional 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- De HR monitor is een onderzoek naar de ontwikkeling van het HR vakgebied op de werkvloer in Nederlandse organisaties.
  Lees verder
 116. Huidige en toekomstige (logistieke) kenmerken zuivelsector 30 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - In Noord- en Oost-Nederland vindt er relatief veel productie en export plaats in de zuivelsector. Een belangrijke pijler dus voor het Kernnetwerk Logistiek*. Maar hoe kunnen logistieke dienstverleners (LDV's) de zuivelsector in deze regio optimaal faciliteren en daarmee hun logistieke concurrentiepositie versterken?
  Lees verder
 117. iCoachKids 28 november 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - in iCoachKids werken acht organisaties samen op het vlak van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.
  Lees verder
 118. Innovaties in de Bouw 1 juni 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Bouw Informatie Model (BIM) kan het ontwerp- en productieproces in de bouw optimaliseren en versnellen en faalkosten reduceren. Het model kan nieuwe inzichten geven die kunnen leiden tot verbetering van bestaande materialen en technieken. Ook biedt het model de mogelijkheid om innovatieve ontwikkelingen op hun toepasbaarheid te testen.
  Lees verder
 119. Innovatieve leercultuur op de redactie 18 april 2018

  Promotieonderzoek naar de innovatieve leercultuur op de redactie.
  Lees verder
 120. Innoveren in het familiebedrijf 27 augustus 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar innovatie van familiebedrijven, met als doel specifieke kennis te ontwikkelen die kan bijdragen aan het innovatiesucces van het Nederlandse familiebedrijf.
  Lees verder
 121. Interculturele mantelzorg voor ouderen 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Mantelzorg wordt in Nederland steeds vaker met problemen in verband gebracht, terwijl in andere culturen mantelzorg positief lijkt te worden beleefd. Maar wat weten wij eigenlijk van de beleving en werkwijze van mantelzorg in cultureel verschillende groepen in Nederland? En wat is de rol van de professional daarbij?
  Lees verder
 122. Inwendige insulinepomp 1 juli 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de bediening van een nieuwe implanteerbare insulinepomp met een app op een smartphone veilig en bruikbaar gemaakt kan worden.
  Lees verder
 123. IT monitor in de Gezondheidszorg 31 december 2011

  Onderzoeksproject - Hoe is het gesteld met de IT, specifiek het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), in Nederlandse ziekenhuizen in vergelijking met Duitse en Oostenrijkse? Welke rol spelen verpleegkundigen hierin?
  Lees verder
 124. Jongeren en nieuws 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: hoe ziet het nieuwsmediagebruik eruit van toekomstige gebruikers?
  Lees verder
 125. Kenmerkende elementen van SWPBS in Nederland 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Vanaf 2009 zijn scholen in Nederland al bezig met het implementeren van SWPBS. Daarbij maken we veelvuldig gebruik van Amerikaanse materialen en instrumenten. De Nederlandse onderwijscontext verschilt echter van de Amerikaanse. In een kwalitatief onderzoek wordt verkend welke culturele aanpassingen het gedachtegoed van SWPBS in Nederland ondergaan heeft.
  Lees verder
 126. Kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland 4 maart 2014

  Onder het motto ‘kennis en kracht voor jeugdzorg in IJsselland’ gaan Stichting De Kern, Trias Jeugdhulp, Vitree en het Windesheimlectoraat Sturing in de Jeugdzorg hun expertise uitwisselen. Doel hiervan is verdere professionalisering van jeugdzorgprofessionals in de regio IJsselland mogelijk te maken en de eigen kracht van burgers bij jeugdzorgproblematiek te versterken.
  Lees verder
 127. Kennisdistributiecentrum Logistiek 27 juni 2012

  Samenwerkingsverband (lopend) - Slim gebruik maken van expertise binnen het logistieke werkveld. Dat is het doel van het nationale netwerk van zes regionale Kennisdistributiecentra Logistiek. Windesheim is initiatiefnemer van het Kennisdistributiecentrum (KennisDC) Noordoost.
  Lees verder
 128. Kernnetwerk logistiek Noord- en Oost-Nederland 1 februari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek brengt de belangrijkste vrachtgenererende bedrijvenclusters en sectoren van Noordoost-Nederland in kaart.
  Lees verder
 129. KIEM VANG SLS Recycling 20 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Centraal staat de ‘afvalstroom’ van materiaal die ontstaat tijdens de verwerking van Nylon 12 met de 3D-printtechnologie Selective Laser Sintering (SLS).
  Lees verder
 130. Kinderen en ouders aan de slag voor speelnatuur in de wijk Diezerpoort, Zwolle 31 maart 2013

  Het uitgangspunt van de aanleg van een stuk speelnatuur in de wijk Diezerpoort is het idee dat een gezonde omgeving uitdaagt tot meer bewegen zoals buitenspelen. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het stuk speelnatuur werd een innovatieve participatieve methodiek toegepast. Deze eindrapportage beschrijft de effecten van de toepassing van de methodiek op de totstandkoming van het project.
  Lees verder
 131. KOENST 1 september 2012

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - In de kunststofverwerkende industrie bestaat een groot deel van de kosten uit energiekosten, waardoor energie-efficiënte oplossingen van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. Naast dit vraagstuk speelt duurzaamheid in het gebruik van de beschikbare energiebronnen een grote rol in het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Vanuit deze drive is dit onderzoek ontstaan.
  Lees verder
 132. KruispuntWijzer 1 juni 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Een voorrangskruispunt, verkeerslicht of rotonde? Het aanleggen van een goed functionerend kruispunt is complex en kostbaar. De keuze heeft echter veel invloed op de kosten, verkeerskundige effecten en effecten voor de leefomgeving. Als het kruispunt er eenmaal ligt, zijn de kosten hoog om dit weer te veranderen. Het is dus belangrijk om van te voren hierover een goed besluit te nemen.
  Lees verder
 133. Kunststof beton composieten 1 februari 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de gebouwde omgeving is beton momenteel hét constructiemateriaal met het minste omkijken na realisatie. Gewapend beton is een composiet (materiaal dat is opgebouwd uit verschillende componenten). In dit onderzoek wordt bekeken in hoeverre kunststof in combinatie met beton meerwaarde kan bieden.
  Lees verder
 134. Kunststoffen in de machinebouw 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgesloten met projectbijeenkomst) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat er veel unieke producten worden gevraagd en dat door lassen stalen constructies klantspecifiek kunnen worden gemaakt. Er zijn twee trends die op dit moment pleiten om het gebruik van kunststoffen te onderzoeken.
  Lees verder
 135. Kunststoffen in de machinebouw 2 1 september 2015

  Onderzoeksproject (loopt tot 1 november 2017) - In de machinebouw is van oudsher staal hét constructiemateriaal. Reden hiervoor is dat staal goede mechanische eigenschappen heeft, er veel unieke producten worden gevraagd en dat stalen constructies eenvoudig klantspecifiek kunnen worden gemaakt.
  Lees verder
 136. Kunststoffen in de medische technologie 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - De technologische ontwikkelingen voor betere en betaalbare zorg gaan razendsnel. Het is daarbij telkens zoeken naar een goede combinatie van veilige, efficiënte, patiëntgerichte én betaalbare zorg. Innovatie in kunststoftechnologie voor medische doeleinden speelt hierin een belangrijke rol.
  Lees verder
 137. Kwaliteitszorg in de jeugdhulpregio IJsselland 8 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de jeugdzorgregio IJsselland worden door de jeugdhulpaanbieders verschillende kwaliteitszorgsystemen gehanteerd, wat de inkoop van zorg en hulpverlening door gemeenten en jeugdhulpregio bemoeilijkt. Om tot één kwaliteitszorgsysteem te komen per 2018 inventariseert het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg welke kwaliteitszorgsystemen er gehanteerd worden. Ook zal het lectoraat de mogelijkheden van één kwaliteitszorgsysteem en verkennen en beschrijven.
  Lees verder
 138. Land and Housing Survey 1 maart 2016

  Onderzoek (afgerond) - Bijdrage aan een wereldwijd onderzoek van de New York University naar de uitbreiding van steden.
  Lees verder
 139. Leergemeenschap: Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan 3 juni 2016

  Onderzoeksactiviteit (lopend) - Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs heeft samen met Fedor de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in 2015 een leergemeenschap opgericht om samen op onderzoekende en ontwerpende wijze te werken met verhalen in het onderwijs. Ons onderwijsdoel is de jeugd beter voor te bereiden op het samenleven in de superdiverse wereld van vandaag.
  Lees verder
 140. Leerklimaat in het (voortgezet) speciaal onderwijs van de residentiële jeugdzorg 20 november 2013

  Onderzoek (lopend) - Onderwijs kan jongeren in de residentiële jeugdzorg weer hoop en perspectief bieden. Bovendien levert het een belangrijke bijdrage aan en structureert het de behandeling. Docenten in deze instellingen tonen daarom veel inzet, maar komen vaak niet aan onderwijs toe. Te veel aandacht gaat vaak uit naar de handhaving van rust en orde. Hoe kunnen we de kwaliteit van dit leerklimaat meten en op welke manier is deze te verbeteren?
  Lees verder
 141. Lees- en schrijfmotivatie: een geïntegreerde aanpak? 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De leesattitude en -motivatie van de leraar beïnvloeden het leesonderwijs, maar kunnen schrijfattitude en -motivatie van leraren ook zorgen voor een hogere kwaliteit van schrijfonderwijs? Dit project borduurde voort op het project Leescultuur en opbrengstgericht werken op het vlak van leesmotivatie, maar dit onderzoek voegde daar nog de schrijfmotivatie aan toe.
  Lees verder
 142. Leescultuur en opbrengstgericht werken 11 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede leeropbrengsten ten aanzien van lezen, zoals de overheid die voor ogen heeft, worden in het basisonderwijs meestal bereikt door veel aandacht voor leestechniek en leesbegrip. Het blijkt echter dat een positieve leescultuur de basis vormt voor goede leeropbrengsten. Maar hoe realiseer je deze positieve leescultuur? En hoe draagt de leerkracht hieraan bij?
  Lees verder
 143. Leren van spel 1 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden.
  Lees verder
 144. Lespakket valpreventie bij ouderen 1 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - Vallen leidt tot grote problemen voor ouderen en zorgverleners. En met de (dubbele) vergrijzing neemt dit probleem alleen maar toe. Momenteel leren studenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs echter nog niet de laatste kennis en vaardigheden over valpreventie. Terwijl we wel veel bruikbare en evidence based informatie rond vallen en valpreventie hebben. Hoe kunnen we dit veranderen?
  Lees verder
 145. Lespakket vraaggericht werken in de langdurende zorg 1 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - De afgelopen jaren is, verspreid over heel Nederland, veel praktijkkennis ontwikkeld en getoetst binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg en Zorg voor Beter. Hoe zorgen we ervoor dat die kennis echt in de zorgpraktijk gebruikt wordt? En hoe krijgen toekomstige professionals toegang totdeze kennis?
  Lees verder
 146. LevendBoek 4 juni 2018

  LevendBoek Onderzoeksproject (afgerond) - Het product LevendBoek geeft familie en verzorgenden van mensen met dementie een handvat om op een interactieve manier een gesprek te initiëren en het contact te vergemakkelijken. LevendBoek wil hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.
  Lees verder
 147. Levensbeschouwing en rituele begeleiding 1 september 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De maatschappelijke behoefte aan ritueelbegeleiders neemt toe. Afgestudeerden van allerlei richtingen starten een eigen bedrijfje dat voorziet in rituelen en begeleiding bij dood, geboorte en huwelijk. Anders dan priesters, dominees of imams werken ze niet vanuit een religieuze organisatie. Het onderzoeksproject maakt een profielschets van deze ritueelbegeleiders.
  Lees verder
 148. Levensverhaal Centraal 21 maart 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing (lector dr. André Mulder) voerde in 2016 op verzoek van Zorggroep Noordwest-Veluwe (Harderwijk) en Viattence (Heerde) het project Levensverhaal Centraal uit. In dit project vond praktijkonderzoek plaats naar innovaties om zorgverleners en hun leidinggevenden in het verpleeghuis te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met dementie.
  Lees verder
 149. Lichaamsbeleving en psychomotorische therapie 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - Het positief beïnvloeden van verstoorde lichaamsbeleving is een van de kerninterventies binnen psychomotorische therapie. Voor het (beter) onderbouwen van interventies worden Nederlandstalige meetinstrumenten op het vlak van lichaamsbeleving ontwikkeld.
  Lees verder
 150. LIST 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit project is om leesresultaten te verbeteren in de basisschool. Het Lees Interventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST) is een integraal schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau. De eerste scholen zijn gestart in schooljaar 2008 - 2009.
  Lees verder
 151. Literatuur en identiteitsontwikkeling 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - We willen nagaan in hoeverre jeugd- en adolescentenliteratuur van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun functioneren in een diverse samenleving. Het eerste deelproject (afgerond 2011) richtte zich op literatuuropvattingen op protestants-christelijke basisscholen. Het tweede (lopend) richt zich op de levensverhalen van studenten in het entree-onderwijs.
  Lees verder
 152. Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke scholen 10 november 2015

  Promotietraject (afgerond) - Op elke basisschool speelt jeugdliteratuur een grote rol. Boeken worden gebruikt om kinderen te leren lezen. Maar dat leerlingen door boeken zichzelf kunnen leren kennen en de wereld om hen heen, wordt meestal minder belicht. Toch is jeugdliteratuur en het spreken daarover niet alleen belangrijk voor het leesonderwijs, maar ook voor burgerschapsvorming en voor het denken over levensbeschouwing.
  Lees verder
 153. Managementrol bij tegemoetkoming aan onderwijsbehoeften van leerlingen 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Handelingsgericht werken wordt breed geïntroduceerd in het primair en voortgezet onderwijs. Steeds meer Nederlandse scholen werken volgens deze richtlijnen en volgens de zogenaamde éénzorgroute, waarmee het onderwijs wordt afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit project onderzoekt welke rol het management van een school hierin speelt.
  Lees verder
 154. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie 1 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?
  Lees verder
 155. Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie 1 februari 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?
  Lees verder
 156. Methodisch werken bij dementie 4 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Uit recent onderzoek van het NIVEL en het Trimbos Instituut weten we dat er landelijk veel variatie is in de positionering, invulling en organisatie van casemanagement dementie. De positie van casemanagers in de keten van dementiezorg is daardoor moeilijk te duiden. Methodisch werken kan het professioneel functioneren verbeteren. Welke methodieken kunnen casemanagers hiertoe inzetten en hoe kunnen we dit methodisch handelen versterken?
  Lees verder
 157. Methodisch werken bij dementie 4 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Uit recent onderzoek van het NIVEL en het Trimbos Instituut weten we dat er landelijk veel variatie is in de positionering, invulling en organisatie van casemanagement dementie. De positie van casemanagers in de keten van dementiezorg is daardoor moeilijk te duiden. Methodisch werken kan het professioneel functioneren verbeteren. Welke methodieken kunnen casemanagers hiertoe inzetten en hoe kunnen we dit methodisch handelen versterken?
  Lees verder
 158. Millennials en constructieve berichtgeving 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: of en hoe kunnen constructieve elementen in nieuws bijdragen aan een nieuwsaanbod dat ook bijdraagt aan de zelfrealisatie van het individu en diens de betrokkenheid bij de samenleving.
  Lees verder
 159. Mobiel Museum Circulaire Economie 6 juni 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Mobiel Museum Circulaire Economie. De productie van oesterzwammen op gebruikte koffieprut uit de automaten van Windesheim.
  Lees verder
 160. Model-onderwijs: Ondersteunen van 21st Century Skills met Virtual Reality in de Biologie 9 oktober 2017

  Onderzoeksproject (lijn 4, lopend) - In dit project richt het consortium onder leiding van het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen zich op de volgende praktijkvraag: Op welke wijze kunnen biologiedocenten hun leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden (kritisch denken, informatievaardigheden en creativiteit) en modelbegrip bijbrengen met behulp van digitale leermiddelen (zoals VR)?
  Lees verder
 161. Naar opschalingskennis over OZOverbindzorg 2.0 1 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) – OZOverbindzorg is een online communicatieprogramma dat in de gemeente Raalte met succes het sociale en medische netwerk rond kwetsbare, nog thuiswonende mensen ondersteunt. Is het implementeren van OZOverbindzorg in meer gemeenten haalbaar en wat zijn hiervan de kosten en baten?
  Lees verder
 162. Nieuwe materialen voor 3D-printing 1 april 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds vaker wordt 3D-printing gebruikt voor het maken van een scala aan verschillende soorten toepassingen. De ontwikkelingen binnen 3D-printing gaan dan ook razendsnel. Om hierin een substantiële bijdrage te leveren is de maakindustrie naarstig op zoek naar manieren om deze markt te bedienen.
  Lees verder
 163. Nieuwsmedia en lokale democratie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: in welke mate en op welke wijze wordt er in lokale en regionale nieuwsmedia aandacht geschonken aan maatschappelijke thema’s die van belang zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018?
  Lees verder
 164. Nieuwsmedia en lokale democratie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek: wat is de bijdrage van lokale en regionale media aan de publieke oordeelsvorming bij gemeenteraadsverkiezingen?
  Lees verder
 165. Omgaan met gedragsproblemen in het basisonderwijs 30 april 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Met vier basisscholen (Vecht-IJsselstreek) werd gewerkt aan het verbeteren van de handelingsbekwaamheid van leraren volgens de vijf SWPBS-pijlers: die leraar en school ondersteunen om probleemgedrag te voorkomen en hun leert hiermee om te gaan. Het doel was een positief leerklimaat te creëren door het onderwijzen/versterken van positief gedrag via SWPBS-pijlers.
  Lees verder
 166. Ondernemerschap door de generaties heen: het STEP-project 20 augustus 2015

  Onderzoeksproject - Het STEP-project is een internationaal toegepast onderzoek, opgericht in 2005 door een samenwerkingsverband tussen diverse hogescholen en universiteiten in zowel Amerika als Europa. Het doel is het verkennen van het proces ondernemen in familiebedrijven en het leveren van praktisch toepasbare oplossingen voor de betreffende families.
  Lees verder
 167. Ondersteunende projecten voor Overijsselse Familiebedrijven 27 juni 2017

  Onderzoek - (lopend) Familiebedrijf en hulp nodig met goed bestuur en opvolging? Familiebedrijven vormen de spil van de economie en zijn sterk regionaal verankerd. Daarom gaan de provincie Overijssel, Windesheim, Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden de komende jaren gericht aandacht en ondersteuning bieden.
  Lees verder
 168. Onderwijsbehoeften van zorgleerlingen in de klas 16 maart 2015

  Promotietraject (afgerond) - Het omgaan met de verschillen tussen kinderen in één klas is een belangrijke taak van de huidige lerarengeneratie in het kader van het beleidsthema Passend onderwijs. Dit onderzoek richtte zich daarom op de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen in groep 4 tot en met 8 van het reguliere basisonderwijs en de opvattingen van leerkrachten hierover die in deze sector werkzaam zijn.
  Lees verder
 169. Onderzoek en scholing in de psychomotorische therapie 28 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Psychomotorisch therapeuten dienen over goede onderzoeksvaardigheden te beschikken om hun interventies te evalueren. Maar welke onderzoeksmogelijkheden zijn er? En welk scholingsaanbod op het gebied van onderzoeksvaardigheden hebben psychomotorisch therapeuten nodig?
  Lees verder
 170. Onderzoek naar educatief partnerschap met ouders 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen het beleidskader Passend onderwijs krijgen ouders een steeds grotere rol toebedeeld. Ouders worden niet alleen geïnformeerd over schoolprestaties, maar werken samen met de school aan de ontwikkelingsperspectieven van hun kind. Maar hoe kunnen leraren het partnerschap tussen ouders en leraar in de toekomst passend en duurzaam vormgeven?
  Lees verder
 171. Onderzoek naar Seksuele Intimidatie in de sport in Nederland 13 juli 2017

  Onderzoeksproject (startend) - Wil jij je verhaal met ons delen? Wij verzamelen ze om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.
  Lees verder
 172. Onderzoek Webbased Leefstijlbegeleiding voor Nierfalenpatienten 31 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Samen met de Nierfalenpoli van de Isala Klinieken voerde het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg onderzoek uit naar de effecten van het gebruik van een website voor leefstijlbegeleiding. Het onderzoek richtte zich niet alleen op de effecten voor de patiënten, maar ook op de effecten voor verpleegkundig specialisten die de patiënten begeleiden.
  Lees verder
 173. Onderzoekend leren in de bovenbouw van het basisonderwijs 3 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in het creëren van activiteiten op het gebied van onderzoekend leren in het basisonderwijs. Samen met leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten werd gezocht naar goede voorbeelden van onderzoekend leren. Hoe gaan in deze voorbeelden de leerkrachten en kinderen te werk? Wat is de interactie tussen de leerkrachten en de kinderen?
  Lees verder
 174. Onderzoekende groepsdialogen 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Doel is het ontwikkelen van onderwijs over en via onderzoekende groepsdialogen binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Eén module is met het oog hierop ontwikkeld en wordt in elke fase van het ontwerponderzoek bijgesteld en uitgeprobeerd. Het onderzoek heeft inmiddels twee ontwerpfasen achter de rug.
  Lees verder
 175. Onderzoekende pabo's 31 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.
  Lees verder
 176. Ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken 1 juli 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar het opstellen van ontwerpregels voor kruispunten in stedelijke verkeersnetwerken, waarbij rekening gehouden wordt met het optimaliseren van meerdere doelstellingen op netwerkniveau.
  Lees verder
 177. Ontwikkeling van kunststofrecyclingprocessen 1 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een gemiddeld huishouden in Nederland produceert jaarlijks zo’n 1210 kilo afval (bron: CBS). Tussen dit afval zitten allerlei onderdelen die gebruikt kunnen worden voor het maken van kunststoffen. Vanuit deze gedachte wordt onderzoek gedaan naar het hergebruik van kunststoffen die uit huishoudelijk afval worden gescheiden.
  Lees verder
 178. Ontwikkeling van pedagogische idealen van leraren in opleiding 2 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten hebben verschillende redenen om te kiezen voor het docentschap. Hier kunnen pedagogische idealen deel van uitmaken. Hoe verloopt de ontwikkeling van deze idealen in de vier jaar dat zij onderwijs krijgen en ervaringen opdoen in de praktijk als docent? En welke vormen van onderwijs dragen bij aan de vorming van hun pedagogische idealen?
  Lees verder
 179. Openbare communicatie rond energietransitie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie?
  Lees verder
 180. Openbare communicatie rond energietransitie 18 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: wat is de mogelijke rol van nieuwsmedia en van publiekscommunicatie in het maatschappelijke proces van energietransitie? Zijn er overlappingen en spanningsvelden tussen beide disciplines?
  Lees verder
 181. Ouderen met kanker 1 september 2014

  Ondanks het feit dat de meeste kankerdiagnoses worden vastgesteld bij patiënten boven de 65 jaar, krijgen ouderen met kanker minder aandacht in media en onderzoek dan jongere patiënten. Het programma Ouderen en Kanker van het lectoraat Innoveren met Ouderen brengt in samenwerking met Isala te Zwolle, het UMCG in Groningen en diverse andere ziekenhuizen en zorgcentra de ervaringen van oudere patiënten met kanker en de ontvangen zorg in kaart. Waar nodig kan de zorg zo beter worden afgestemd op de vraag van de oudere zelf.
  Lees verder
 182. Ouders langs de lijn 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kinderen onderzochten het gedrag van ouders door hen te observeren bij een aantal wedstrijden in samenwerking met de Da Costaschool Soest.
  Lees verder
 183. Ouderverantwoordelijkheid in de (semi-)residentiële jeugdzorg 10 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Soms kunnen jongeren niet meer thuis wonen en worden ze (al dan niet gedwongen) opgenomen in een residentiële instelling. Tijdens hun verblijf krijgen zij de verzorging, begeleiding en behandeling die bij hen past. Welke rol hebben de ouders nog tijdens deze periode, hoe ervaren hulpverleners en ouders deze rolverdeling en hoe is die rolverdeling eventueel te beïnvloeden? Uit dit onderzoek bleek dat ouders tevreden zijn over de rolverdeling, maar dat de begeleiders meer betrokkenheid van de ouders wenselijk vinden.
  Lees verder
 184. PARENT (Erasmus+) 20 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een project dat zich richt op het stimuleren en verbeteren van een betrokken en verantwoordelijk ouderschap in de sport. Partners uit tien Europese organisaties leveren een bijdrage.
  Lees verder
 185. Passend zorg en onderwijs 31 december 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg op twee PBS-scholen. In een beperkte literatuurstudie en een multiple casestudy op twee Nederlandse PBS-scholen is gekeken naar de succesfactoren en de belemmeringen in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en de ondersteuning die leraren ervaren op het gebied van leerlingenzorg.
  Lees verder
 186. Patiënt coaching 6 oktober 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Wat heeft iemand in de rol van patiënt nodig om tijdens gesprekken met een medisch specialist actief bij te dragen aan gezamenlijke besluitvorming?
  Lees verder
 187. PBS Europe 24 december 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Positive Behaviour Support Europe project, met de afkorting PBS Europe (PBS Europe 2010 - 2013 ), was een samenwerkingsproject dat werd gefinancierd door de Europese Commissie. Het PBS Europe project betrof een samenwerking tussen drie lerarenopleidingen en vijf middelbare scholen in Europa rondom onderzoek naar PBS.
  Lees verder
 188. Pedagogische handelingsbekwaamheid en burgerschap 19 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds meer scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn op zoek naar effectieve methoden om expliciet aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van burgerschap bij leerlingen. De insteek van dit project was om op scholen de pedagogische handelingsbekwaamheid van leraren te versterken en daarmee burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen.
  Lees verder
 189. Pedagogische kwaliteit van praktijkonderzoek in de Pabo 31 december 2014

  Onderzoeksproject (afgerond in 2014) - Over de begeleiding door lerarenopleiders met betrekking tot het onderzoek van hun studenten is nog weinig bekend. In dit verkennend onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van praktijkonderzoek in de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) staat de pedagogische kwaliteit van het begeleiden van praktijkonderzoek centraal.
  Lees verder
 190. Persoons- en netwerkgerichte zorg 29 juni 2015

  Onderzoek (lopend)- Voor alle ouderen die zorg behoeven is het belangrijk dat zorgverleners in staat zijn hun echte behoeften, wens en voorkeur te herkennen. Alleen wanneer zij als uniek persoon binnen hun eigen omgeving worden erkend kunnen zij met hun zorgverleners een goed band opbouwen. Die band, de zorgrelatie, vraagt eerder om professionele betrokkenheid en compassie dan om professionele afstand, zoals zo vaak in de gezondheidszorg gebruikelijk is. Maar hoe geef je persoonsgerichte zorg nu precies vorm in de dagelijkse praktijk?
  Lees verder
 191. Poedercoaten op plastic en composiet 1 oktober 2017

  Hoe kan het poedercoaten op onverzadigd polyester en epoxy thermoset composiet na demoulding mogelijk gemaakt worden?
  Lees verder
 192. Positief naar school 10 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - In Zwolle wordt momenteel een vijftal pilots uitgevoerd door het Netwerk Jeugd en Gezin (NJG), waarbij het vooral gaat om de verbinding tussen voorschool, onderwijs en (lokale) ondersteuning/ zorg. Aangezien de gemeente Zwolle vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de gehele jeugdzorg, heeft zij Windesheim gevraagd onderzoek te doen naar het proces dat zich binnen de pilots afspeelt en naar de resultaten ervan.
  Lees verder
 193. Positioneren als familiebedrijf loont 21 november 2017

  Onderzoeksproject – Laat de wereld weten dat je een familiebedrijf bent. Windesheim ontdekte dat klanten een familiebedrijf meer waarderen dan andere bedrijven.
  Lees verder
 194. Professionalisering lerarenopleiders door opleiding en registratie 10 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - In 2014 hebben onderzoekers Martijn Willemse en Fer Boei in een onderzoeksproject samengewerkt met collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. In dit project stond de vraag centraal hoe een opleiding en een registratietraject bijdroegen aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
  Lees verder
 195. Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie 30 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Casemanagers vinden een goed contact met hun cliënten de basis van hun werk. Maar hoe geef je die interactie nu precies goed vorm? Deze vraag staat centraal in het internationaal onderzoek naar professionalisering van de interactie tussen casemanagers en zorgnetwerkleden.
  Lees verder
 196. Professionalisering van de interactie tussen casemanagers en mensen met dementie 30 augustus 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Casemanagers vinden een goed contact met hun cliënten de basis van hun werk. Maar hoe geef je die interactie nu precies goed vorm? Deze vraag staat centraal in het internationaal onderzoek naar professionalisering van de interactie tussen casemanagers en zorgnetwerkleden.
  Lees verder
 197. Professionalisering van het werk van vrijwilligers in inloophuizen 18 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het onderzoek van Marchien Timmerman brengt de verlegenheden en uitdagingen in kaart van het werk van vrijwilligers in inloophuizen. Welke vragen hebben vrijwilligers bijvoorbeeld bij het uitoefenen van hun taak in inloophuizen? En welke ondersteuning is daarbij gewenst om de kwaliteit van onder meer hun dienstverlening aan bezoekers/buurtbewoners te vergroten?
  Lees verder
 198. Professioneel omgaan met diversiteit 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- In dit onderzoek wordt gekeken naar wat (aankomend) professionals nodig hebben om diversiteit van mensen te herkennen en te erkennen in professioneel samenwerken en handelen.
  Lees verder
 199. Professioneel samenwerken in de wijk 1 oktober 2014

  Een onderzoek naar factoren die de samenwerking tussen professionals in wijkteams bevorderen en belemmeren. (Afgerond)
  Lees verder
 200. Professionele ruimte van docenten moderne vreemde talen 2 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten die moderne vreemde talen studeren, ervaren in de praktijk geregeld discrepanties tussen de theorie en de dagelijkse (stage)praktijk. Verschillende visies op vreemdetalenonderwijs lijken naast elkaar te bestaan en daarbinnen is het soms moeilijk betekenisvol onderwijs te geven met aandacht voor intercultureel leren.
  Lees verder
 201. Profilering van ritueelbegeleiders: eigenheid, waarde en authenticiteit 1 april 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Bij het horen van de term ‘ritueelbegeleider’ vragen veel mensen zich af wat daarmee bedoeld wordt. Men weet niet wie een ritueelbegeleider is en wat een ritueelbegeleider doet. Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing heeft daarom met de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR) een onderzoek uitgevoerd op het vlak van profilering van ritueel begeleiders.
  Lees verder
 202. Promotieonderzoek Groeien door sport 29 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Emran Riffi (HvA) onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat Sportpedagogiek, de invloed die jeugdsport in verenigingsverband heeft op sociale inclusie.
  Lees verder
 203. Promotieonderzoek Raden van Advies 20 augustus 2015

  In het onderzoek naar Raden van Advies bij familiebedrijven staat het adviseringsproces centraal. Het is erg afhankelijk van de specifieke context hoe aan dit adviesstuk invulling wordt gegeven.
  Lees verder
 204. Psychomotorische therapie bij chronische pijn 21 november 2017

  Onderzoeksproject (lijn 1, lopend) - De behandeling van mensen met chronische aspecifieke pijn is en blijft een gecompliceerd geheel, aangezien de diagnose vaak complex is. Lichaamsbewustzijn kan hier een rol spelen, maar er zijn nog geen onderzoeksdata die aantonen dat dit ook daadwerkelijk effect heeft.
  Lees verder
 205. Publiek belang in het fysiek domein 1 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het omgevingsbeleid staat ten dienste van het publiek belang, maar welk publiek belang is dat? In onze pluriforme samenleving hebben mensen hierover verschillende opvattingen.
  Lees verder
 206. Raad van Advies meerwaarde voor MKB familiebedrijf 27 augustus 2015

  Onderzoek (lopend) - Onderzoek naar het functioneren van een Raad van Advies bij MKB familiebedrijven en de ondersteuning die de Raad biedt op strategisch vlak.
  Lees verder
 207. RAAK MKB - Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - We onderzoeken of de nieuw ontwikkelde methode voor het hergebruiken van EoL thermoharde composieten op een technisch en economisch verantwoorde wijze in de praktijk kan worden ingezet.
  Lees verder
 208. Rapid Manufacturing 1 september 2011

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van Rapid Manufacturing bij elf mkb'ers in de kunststofverwerkende industrie. Er is gekeken waar de meerwaarde ligt voor het bedrijf, welke verbeteringen wenselijk zijn en hoe verschillende partijen elkaar kunnen helpen met innoveren. Dit project is gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie.
  Lees verder
 209. Reboundvoorzieningen en schoolsucces 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een reboundtraject wordt steeds vaker ingezet als alternatief onderwijstraject voor leerlingen in risicosituaties om schooluitval te voorkomen. De effectiviteit ervan op het schoolsucces van leerlingen is echter niet bewezen. Dit onderzoek had tot doel inzicht te bieden in de schoolloopbaan van voormalige reboundleerlingen om effectiviteit en verbeterkansen in kaart te brengen.
  Lees verder
 210. Recycling in Ontwerp 1 oktober 2011

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Veel ondernemers willen wel gerecycled materiaal verwerken in nieuwe producten, maar zien de grote onderlinge kwaliteitsverschillen in de kunststoffen als een groot probleem.
  Lees verder
 211. Recycling of Polymer Materials 1 juni 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Wereldwijd is er maatschappelijk en industrieel veel belangstelling voor het ontwerpen van producten met het oog op hergebruik en recycling. Want goede oplossingen leveren economische én milieuwinst op.
  Lees verder
 212. Regio Zwolle Monitor 29 november 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De Regio Zwolle Monitor brengt de Regio Zwolle in beeld. Hoe staat de Regio Zwolle ervoor? Wat zijn kenmerken van de regionale economische dynamiek? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet de economische structuur eruit en welke uitdagingen liggen er?
  Lees verder
 213. Regionale borging van Zorginnovatie 1 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - Doorbraakprojecten en het programma Zorg voor Beter hebben de zorg in honderden organisaties op een hoger plan gebracht, maar kennen tegelijkertijd enkele beperkingen: de forse investeringen voor de deelnemers en de moeite die het kost om borging te verwezenlijken. Wat hebben deze organisaties nodig om de zorg te verbeteren en deze resultaten beter te borgen?
  Lees verder
 214. Resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland 14 september 2015

  Onderzoeksproject (lopend - De jeugdhulpregio IJsselland wil per 1 januari 2018 overgaan op een systeem van resultaatfinanciering, waarin bekostiging plaats vindt op basis van het gerealiseerde resultaat. Om dit systeem succesvol te implementeren is er behoefte aan een technisch deugdelijk systeem waarin indicatoren worden gekoppeld aan resultaten en waar de betrokken partijen vertrouwen in hebben. Aan het lectoraat Sturing in de jeugdzorg de opdracht dit systeem te ontwikkelen.
  Lees verder
 215. Rituelen op de samenwerkingsschool 1 maart 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - Hoe wordt de levensbeschouwelijke dimensie van identiteit van samenwerkingsscholen gemotiveerd en hoe wordt deze dimensie georganiseerd en tot uitdrukking gebracht in levensbeschouwelijk onderwijs en in rituelen op zulke scholen die door een fusie tussen openbare en bijzondere scholen tot stand zijn gekomen? Deze vraag onderzoekt Erik Renkema in zijn promotieonderzoek.
  Lees verder
 216. RoboWise 3 oktober 2018

  RoboWise: An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).
  Lees verder
 217. Roles, values and qualifications 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Normatieve professionaliteit: hoe denken docenten journalistiek over innovatie, de maatschappelijke rol van de journalistiek, de beroepsethiek en in de toekomst benodigde kwalificaties?
  Lees verder
 218. Safeguarding Youth Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Waarborgen van fysieke en morele integriteit in de competitieve jeugdsport: stimuleren van individuele ‘empowerment’ van jonge atleten en bevorderen van een ethisch klimaat in sportorganisaties (EU-project).
  Lees verder
 219. Samen de (sch)ouders eronder 10 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% - 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Hoe kunnen we dit ondersteunen?
  Lees verder
 220. Samen financieren, samen ondernemen? 16 mei 2018

  Onderzoek naar eigendom en besluitvorming in het MKB familiebedrijf. Projectplan RAAK MKB.
  Lees verder
 221. Samen Verder Groeien: een innovatieve pilot in het CJG 13 januari 2014

  Onderzoeksproject (lopend) – De jeugdzorg staat voor grote veranderingen: de verantwoordelijkheid voor de gehele jeugdzorg wordt overgeheveld naar gemeenten, en de hulp aan jeugd en gezin moet beter en efficiënter. Om zich voor te bereiden op deze transitie en transformatie, werkt de gemeente Ommen-Hardenberg onder de noemer Samen Verder Groeien aan tal van verbeteringen. Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg neemt dit proces onder de loep en onderzoekt de resultaten.
  Lees verder
 222. Samenwerking sociale wijkteams en specialistische zorgaanbieders in Zwolle 9 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek laat zien dat het maatschappelijke en financiële rendement van sociale (wijk)teams samenhangt met keuzes rond de inrichting en organisatie. Welke keuzes maakte de gemeente Zwolle? En welke gevolgen hebben die keuzes voor de door de teams behaalde resultaten? Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg doet onderzoek hiernaar, waarbij de samenwerking met de specialistische zorgaanbieders centraal staat.
  Lees verder
 223. Samenwerking University Colleges Leuven-Limburg en William Paterson University 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Kenniskringleden Martijn Willemse en Erica de Bruïne participeren sinds 2012 in een internationaal samenwerkingsverband tussen Windesheim, University Colleges Leuven-Limburg (België) en de William Paterson University (VS). In dit project staat de vraag centraal hoe aanstaande leraren in lerarenopleidingen voorbereid worden op de latere samenwerking met ouders.
  Lees verder
 224. Schoolsport in Nederland 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Via dit onderzoek willen we de effecten van schoolsport in Nederland in kaart brengen. Wat zijn de voorwaarden die tot beoogde effecten kunnen leiden? Draagt schoolsport in Nederland bij aan de wijze waarop leerlingen zich identificeren met hun school? Leidt schoolsport in Nederland tot betere schoolresultaten? In hoeverre kan schoolsport het huidige sportaanbod voor de jeugd aanvullen en verreiken?
  Lees verder
 225. Schrijven en spellen in het hbo 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject is om in de eerste fase (2015-2016) op basis van de wensen van hogeschooldocenten een hogeschoolbrede module te ontwikkelen die door de studenten en docenten kan worden gebruikt ter ondersteuning van schrijven en het begeleiden daarvan. In de tweede fase wordt het gebruik van deze module op Windesheim onderzocht (2017-2018).
  Lees verder
 226. Schurende beroepsethiek 9 december 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Eerstelijnsprofessionals zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers moeten meer samenwerken en onderling afstemmen. Ook nemen zij taken van elkaar over die eerder strikt gescheiden waren. Wat betekent het voor die samenwerking als er sprake is van een schurende beroepsethiek?
  Lees verder
 227. Seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie 15 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project werkt het lectoraat met partners aan de onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kunnen psychomotorische therapeuten bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van problematiek voortvloeiend uit seksueel trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking?’
  Lees verder
 228. Serious game 13 juli 2015

  Promotieonderzoek (lijn 4, lopend) - In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van instructiegericht ontwerp in serious games op het rekenkundig handelen met betrekking tot veiligheid van medicatieverstrekking binnen de gezondheidszorg. Hoe kunnen de resultaten die uit dit onderzoek zullen voortkomen bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwerp van een nieuw curriculum binnen de opleiding Verpleegkunde?
  Lees verder
 229. Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Ouderen met dementie en hun naasten hebben te maken met voortdurende veranderingen in hun leven. Dit vraagt om het maken van keuzes over bijvoorbeeld wonen, activiteiten, relaties, financiën en zorg. Hoe komen deze ouderen samen met hun naasten en betrokken hulpverleners tot dergelijke keuzes?
  Lees verder
 230. Shared decision making in zorgnetwerken van ouderen met dementie 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - Ouderen met dementie en hun naasten hebben te maken met voortdurende veranderingen in hun leven. Dit vraagt om het maken van keuzes over bijvoorbeeld wonen, activiteiten, relaties, financiën en zorg. Hoe komen deze ouderen samen met hun naasten en betrokken hulpverleners tot dergelijke keuzes?
  Lees verder
 231. SIA RAAK-mkb Industrieel hergebruik van end-of-life thermoharde composieten 30 januari 2018

  Onderzoeksproject (lopend) – In dit onderzoeksproject draait het om de vraag of het proof-of-concept voor het hergebruik van EoL thermoharde composieten technologisch en economisch interessant is voor de praktijkpartners en hoe het leidt tot nieuwe composietproducten van betrouwbare kwaliteit en een degelijk ontwerp.
  Lees verder
 232. SIA Top up - RAAK-project High Tech Kunststoffen 2 maart 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het projectplan beoogt doorwerking in het onderwijs. Meer specifiek is dit Top up-project gericht op het betrekken van docenten bij het uitgevoerde onderzoek en verdere inhoud hiervan te verzamelen voor de komende minor Composieten.
  Lees verder
 233. Slim ontwerp en slim beheer met BIM 1 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) – Ontwerpen voor installaties kunnen verbeterd worden door slim gebruik te maken van de informatie uit sensoren.
  Lees verder
 234. Smart Connected Diabetes Care 22 juni 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de therapie voor jongeren met diabetes verbeterd kan worden met een slimme boluscalculator. Daarvoor is er een zelflerende variant van een boluscalculator ontwikkeld en toegevoegd aan een eerder ontwikkelde app voor jongeren met diabetes.
  Lees verder
 235. Smart Cycling Futures 1 september 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar de mogelijkheden om het fietsgebruik onder inwoners te stimuleren.
  Lees verder
 236. Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED) 7 november 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Met ondersteuning vanuit het Europese subsidieprogramma Erasmus+ staat in dit onderzoeksproject het welbevinden van het jonge kind centraal.
  Lees verder
 237. Sociale innovatie in de logistiek 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar best practice tools in de logistiek.
  Lees verder
 238. Speelscan 1 mei 2014

  De SpeelScan is ontwikkeld als project van de Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AC-MMK) door het lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim in samenwerking met de gemeente Zwolle. Met behulp van de SpeelScan kan de bruikbaarheid (potentiële gebruikswaarde) en benutting (feitelijk gebruik) van een speelplek in kaart worden gebracht.
  Lees verder
 239. Streekidentiteit en Waardenkaart Natuur 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – Een onderzoek dat waarden in kaart brengt die ten grondslag liggen aan streekidentiteit en het Nederlandse natuurbeleid.
  Lees verder
 240. Strijd over mobiliteit 18 augustus 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Dit onderzoek geeft beleidsmakers en bedrijven in de vervoers- en transportsector inzicht in de opvattingen over mobiliteit.
  Lees verder
 241. Studenten journalistiek, nieuws en participatie 25 april 2018

  Onderzoek binnen het speerpunt Jongeren, nieuws en participatie: zijn studenten journalistiek anders dan hun leeftijdgenoten als het gaat om nieuwsinteresse, nieuwsmediagebruik, nieuwsvoorkeuren en mate van maatschappelijke betrokkenheid en participatie?
  Lees verder
 242. Sturingsmodellen en sociale wijkteams 2 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De sociale wijkteams van de gemeente Zwolle staan tot 2017 onder regie van de gemeente. Daarna wordt het mogelijk de regie te verleggen naar de sociale wijkteams. Is het mogelijk tegen die tijd de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente te laten liggen, terwijl de regie op de uitvoering en bedrijfsvoering verschuift naar de sociale wijkteams? Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg onderzoekt de mogelijkheden.
  Lees verder
 243. Succesvol ondernemen met eHealth: Ontwikkelen van een aanpak voor evidence based eHealth 31 december 2013

  Onderzoeksproject (afgesloten met een symposium) – Digitale dossiers, portalen, mobiele apps en zorg op afstand zijn voorbeelden van eHealth-innovaties. De verwachtingen van deze innovaties zijn hooggespannen: de kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden, met minder arbeidskrachten en minder kosten.
  Lees verder
 244. SWPBS - onderzoek op de Ambelt 29 april 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de VS is veel onderzoek gedaan naar SWPBS-effecten, in Nederland nauwelijks. Het is van belang dit in de Nederlandse context te onderzoeken, omdat SWPBS veelbelovend is voor het voorkomen en reduceren van gedragsproblemen én het creëren van een veilig schoolklimaat met minder schooluitval. In het kader hiervan vindt op de Ambelt een SWPBS-onderzoek plaats.
  Lees verder
 245. SWPBS op Nederlandse basisscholen 29 april 2015

  Promotietraject (lopend) - SWPBS is een schoolbrede benadering die gericht is op het creëren van veilige leeromgevingen, waarbij scholen in de omgang met gedragskwesties ondersteund worden. In het promotieonderzoek SWPBS op Nederlandse basisscholen: resultaten afgezet tegen de mate en kwaliteit van implementatie worden de resultaten van SWPBS op Nederlandse basisscholen in kaart gebracht.
  Lees verder
 246. Syrische vluchtelingen aan het werk 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen.
  Lees verder
 247. Systeemdoorbrekende W&T-benadering 30 juni 2015 30 juni 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen.
  Lees verder
 248. Tackling School Discipline Issues (TaSDi-PBS) 1 oktober 2016

  Onderzoeksproject (lijn 2, lopend) - Het project TaSDi-PBS richt zich op problemen rondom schooldiscipline die zich voordoen op scholen door het promoten van een preventieve aanpak gericht op schooluitval en probleemgedrag. Dit project wordt gefinancierd met steun van de Europese Commissie en in het project werken verschillende partners uit Cyprus, Kroatië, Spanje, Nederland en Griekenland intensief samen.
  Lees verder
 249. Talentbenutting is maatwerk 29 november 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Optimaal benutten van talent: de interactie tussen medewerker en leidinggevende
  Lees verder
 250. TalkMeHome 23 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - De mobiele dienst Talk me home zorgt ervoor dat patiënten met een lichte vorm van Alzheimer die verdwalen weer naar huis worden geleid. Nu het prototype van TalkMeHome getest is, blijkt dat een zorgverlener hiermee goed in staat is mensen naar huis te begeleiden. Gesprekstechnieken en kennis van de (aandoening van de) cliënten spelen daarbij een cruciale rol. Behalve een veilige manier van thuiskomen, worden mantelzorgers ontlast en kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen.
  Lees verder
 251. Techniekroute Zwolle 1 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoeksproject wordt een driedelige lessenserie ontwikkeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Centraal in de serie staan vijf bedrijven uit de directe leefomgeving van de doelgroep, die met multimediale hulpmiddelen worden gepresenteerd op een website. In nauwe samenhang met de online route wordt een game-app ontwikkeld. Deze leermiddelen worden ingebed in een methode die praktisch toepasbaar is in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 252. TechnoDiscovery 11 maart 2014

  Onderzoeksproject (pilot afgerond) - TechnoDiscovery stimuleert, structureert en organiseert de samenwerking tussen de basisscholen, lerarenopleidingen, het v(mb)o, bedrijfsleven en andere relevante kennisinstituten.
  Lees verder
 253. Thermoplastische Composieten 1 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgesloten met een congres) - Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van thermoplastische composieten in dertien MKB-bedrijven in de kunststofverwerkende industrie. Voor elk van deze bedrijven is bekeken hoe een hoogwaardig eindproduct gecreëerd kan worden, wat in serie gemaakt kan worden. Tevens is het economische omslagpunt voor de inzet van thermoplastische composieten bekeken. Dit project is gefinancierd via de RAAK-regeling van de Stichting Innovatie Alliantie.
  Lees verder
 254. Tpack en blogs 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar hoe blogs zinvol en effectief geïntegreerd kunnen worden in het literatuuronderwijs in de lerarenopleiding en in het voortgezet onderwijs. De eerste resultaten presenteerden we op de SITE 2016 conferentie in Savannah, Georgia. Deze bevestigen een positieve impact op leesmotivatie en TPACK-vaardigheden van studenten, maar laten ook zien dat ontwerpverbeteringen nog mogelijk zijn.
  Lees verder
 255. Transformatie PBS van de school naar de sport … 1 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de in het onderwijs veel gehanteerde aanpak PBS mogelijk ook van betekenis kan zijn voor de sportvereniging.
  Lees verder
 256. VAST-game 15 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond, lijn 3) - De VAST-game* is een serious game voor het leren van Engelse uitspraak, ontwikkeld door het gamebedrijf Magma Studios in Singapore in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf voor taaltraining Carnegie Speech Company. In dit onderzoek werd gekeken naar de potentie van de VAST-game in het basis- en voortgezet onderwijs.
  Lees verder
 257. Vechtdalwaarden 9 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied. Hierdoor kunnen betere besluiten genomen worden over de inrichting van dit gebied. De methodiek die gehanteerd wordt, kan goed toegepast worden in soortgelijke projecten.
  Lees verder
 258. VELON-themagroep 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De VELON-themagroep bestaat uit onderzoekers van vijf hogescholen die kennis ontwikkelen en delen op het vlak van professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek en onderzoeksbegeleiding. Martijn Willemse en Fer Boei zijn themacoördinatoren van deze groep, die heeft bijgedragen aan de discussie over het belang van onderzoek in hbo-lerarenopleidingen.
  Lees verder
 259. Verkenning van de 3D-metaalprinttechnologie 1 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) – Onderzoek naar de mogelijkheden en succesfactoren van het 3D-printen van metaalproducten.
  Lees verder
 260. Verkleinen van grote composietproducten op locatie 27 juni 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Het verkleinen en recyclen van de gedemonteerde bladen van windturbinerotoren staat centraal. We onderzoeken een geschikte methode en ontwerpen en realiseren een bijbehorende prototype machine.
  Lees verder
 261. Vermijdbaarheid van niet succesvolle cliënttrajecten 13 maart 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - In 2011 startte de Provincie Overijssel is in met trajectfinanciering. Hierbij wordt door de Provincie een vast bedrag per succesvol afgerond zorgtraject gefinancierd, onafhankelijk van de duur of de hulpvorm. Maar wanneer is een traject afgerond en wanneer spreek je van een succesvol traject? En hadden niet-succesvolle trajecten vermeden kunnen worden?
  Lees verder
 262. Verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken 1 januari 2014

  Onderzoeksproject (lopend) – Er bestaan veel zorgen over de zorg. Bijvoorbeeld over de tekorten die ontstaan door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag, maar ook over de stijgende kosten. Het toepassen van ICT-innovaties in de zorg wordt als één van de belangrijkste mogelijkheden gezien om deze groeiende kloof te overbruggen. Maar, wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast?
  Lees verder
 263. Versterking bulkvervoer door binnenvaart 1 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De Provincie Overijssel wil het bulkvervoer per binnenvaart in de regio vergroten. Welke potentie is er en hoe kan de Provincie die het best benutten?
  Lees verder
 264. Versterking van opleidingsscholen in Almere en Deltion College 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe de curricula van opleidingsscholen versterkt kunnen worden, zodat leraren in opleiding straks constructief kunnen samenwerken met ouders. Samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Almere en het Deltion College (mbo) ontwikkelen we een module die studenten en startende docenten beter voorbereidt op het samenwerken met ouders.
  Lees verder
 265. Verwerken granulaat 1 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - In de kunststofverwerkende industrie bestaat een groot deel van de kosten uit energiekosten, waardoor energie-efficiënte oplossingen van grote betekenis kunnen zijn.
  Lees verder
 266. Vestigingsplaatsvoorkeuren van logistieke bedrijven in Overijssel 1 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe kan de Provincie Overijssel logistieke bedrijven aan zich binden?
  Lees verder
 267. Virtual Reality Biology: het ‘meeslepend’ leren van biomoleculen via Lesson Study 9 oktober 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Dit project is ontstaan naar aanleiding van een nieuw internationaal initiatief over het gebruik van technische toepassingen op het gebied van virtuele en toegevoegde realiteit (Engels: virtual en augmented reality oftewel VAR) om studenten te helpen bij het leren van biomoleculen. Het is een samenwerking tussen twee partners uit verschillende landen: Singapore en Nederland.
  Lees verder
 268. Vitaal teledialyse 13 maart 2018

  Kan de kwaliteit van leven van nierdialysepatiënten verbeterd worden door gebruik te maken van telezorg?
  Lees verder
 269. Vrij lezen in het mbo 9 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoek was om met behulp van ontwerpgericht onderzoek na te gaan hoe vrij lezen verder kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het mbo. Onder vrij lezen wordt verstaan dat leerlingen op vaste tijdstippen gemotiveerd zelfgekozen teksten lezen, zodat hun geletterdheid toeneemt en zij zich ontwikkelen.
  Lees verder
 270. Waarde toevoegen aan transitstromen in Overijssel 1 januari 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De regio Overijssel vormt een verbindende schakel voor de goederenstromen tussen de van Rotterdam/Amsterdam en het Europese achterland. Hoe kunnen de Overijsselse logistieke regio’s Zwolle-Kampen-Meppel, Twente en Deventer/Stedendriehoek ervoor zorgen dat de goederenstromen toegevoegde waarde creëren voor de regionale economie?
  Lees verder
 271. Werken aan werk voor statushouders 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar werkzame elementen in de begeleiding van statushouders naar werk.
  Lees verder
 272. Werkplaats 'Zinvolle Robotica in de Zorg' 19 februari 2018

  Onderzoeksproject - Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Concurreren robots met de zorgprofessional? En hoe zit het met het persoonlijke contact?
  Lees verder
 273. Wicked vraagstukken, leiderschap, succes en governance 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- Onderzoek naar de aard en aanpak van 'wicked' vraagstukken, de (leiderschaps)competenties die nodig zijn om wicked vraagstukken te managen en hoe voortgang en succes kunnen worden gedefinieerd en bewaakt.
  Lees verder
 274. Winst door Sport - Trainer-kind INterACTIE 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Gericht op verkrijgen van inzicht in succes- en faalfactoren met betrekking tot de wijze waarop trainers bijdragen aan opvoeding en ontwikkeling van jongeren die sporten bij verenigingen.
  Lees verder
 275. Zin in jeugdzorg 1 juli 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar zingeving in de residentiële jeugdzorg en de gezinszorg/pleegzorg. Het onderzoek richtte zich op het vergaren van nieuwe kennis, het verwoorden van een heldere visie en het ontwikkelen van praktische hulpmiddelen voor en met professionals, waarmee zij in hun dagelijkse praktijk op zorgvuldige wijze over zingeving kunnen communiceren met jongeren.
  Lees verder
 276. Zingeving en geweld op de scholen 11 mei 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - 'School shootings' zijn een vrij nieuw maatschappelijk verschijnsel, dat echter aan velen het leven heeft gekost. De daders zeggen opvallend vaak dat zinloosheid in hun leven de reden is van hun daad. Zingevingsproblematiek lijkt dus een rol te spelen. Maar verklaart dit ook het ontstaan ervan?
  Lees verder
 277. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 1 januari 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
  Lees verder