Onderzoeksthema Theologie

Theologie

Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing

Binnen het thema Theologie doen we onderzoek naar vorm en inhoud van levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij.

In de maatschappij ontbreekt steeds meer een overkoepelend en leidend leerkader dat de mens in vroegere tijden houvast bood. Tal van organisaties worstelen met de vraag hoe ze kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen.

Bekijk hoe lector André Mulder samen met een leerkracht aan de slag gaat met een vraagstuk uit het religieus georiënteerde basisonderwijs.


Theologie en levensbeschouwing herijken

Veel scholen en instellingen zijn bezig hun oorspronkelijke levensbeschouwelijke identiteit te herijken in woorden en waarden van deze postmoderne tijd waarin tradities aan gezag hebben verloren. Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema's. Ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoek daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.

Pluraliteit in opvattingen

De kernthema’s normatieve professionaliteit, levensbeschouwelijke communicatie en hermeneutische competentie staan centraal in het onderzoek. Daarbij wordt altijd uitgegaan van pluraliteit in opvattingen en belevingen in de alledaagse praktijk. Het verder professionaliseren van hogeschooldocenten is een van de doelstellingen.

34 Resultaten
 1. Ritual coaches and the communication of traditions in a new perspective 06 oktober 2011

  Publicatie (oktober 2011) - In het kader van de conferentie Death, Dying and Disposal: New European Death Ways in Nijmegen gaan André Mulder en Angela Stoof in op de vraag hoe het vertalen van tradities vorm krijgt in het werk van ‘ritual coaches’ die buiten het framework van de kerk betekenis geven aan gebeurtenissen.
  Download
 2. Hermeneutiek en dodenliturgie met en zonder kerk 06 oktober 2011

  Publicatie (oktober 2011) - Als het gaat om rituelen rond de dood zoeken steeds meer mensen hun heil buiten de kerk. In deze bijdrage onderzoekt André Mulder of een hermeneutisch-communicatieve omschrijving van liturgie, waarin ‘kerk’ niet meer voorkomt, ons een stap verder brengt in het nadenken over uitvaartliturgie.
  Download
 3. Zin op aarde. Landbouw en zingeving als nieuwe productmarktcombinatie 01 september 2011

  Publicatie (september 2011) - Door de Taskforce Multifunctionele Landbouw is de ‘zingevingsboerderij’ aangemerkt als een kansrijke nieuwe dienst in de multifunctionele landbouw. Maar welke mogelijkheden biedt een boerderij voor zingevingsactiviteiten? Voor de Taskforce voerden wij een verkennend onderzoek uit.
  Download
 4. Zoeken naar woorden 05 oktober 2010

  Publicatie (oktober 2010) - Praktijkgericht onderzoek naar levensbeschouwelijke communicatie in zorg en onderwijs. Lectorale rede van André Mulder, in verkorte vorm uitgesproken op Windesheim bij de aanvaarding van het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing te Zwolle op dinsdag 5 oktober 2010.
  Download