Onderzoeksthema Theologie

Professionalisering van het werk van vrijwilligers in inloophuizen

Onderzoeksproject (afgerond) - Het onderzoek van Marchien Timmerman brengt de verlegenheden en uitdagingen in kaart van het werk van vrijwilligers in inloophuizen. Welke vragen hebben vrijwilligers bijvoorbeeld bij het uitoefenen van hun taak in inloophuizen? En welke ondersteuning is daarbij gewenst om de kwaliteit van onder meer hun dienstverlening aan bezoekers/buurtbewoners te vergroten?

De aanleiding voor dit onderzoek was afkomstig uit de praktijk. Via stage- en werkveldcontacten bleek dat er behoefte bestond aan werkmateriaal en ondersteuning ter verbetering van het werk van vrijwilligers, onder meer op het vlak van gespreksvoering. Daarnaast weten vrijwilligers niet altijd hoe ze het best kunnen omgaan met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Doel onderzoek

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek ontwikkelden we een praktisch aanbod voor de vrijwilligers dat hen ondersteunt in hun werk. Het onderzoek sloot aan bij recente maatschappelijke ontwikkelingen, hun leerwensen en mogelijkheden. Hierbij stond voorop dat de kwaliteit van de dienstverlening wordt vergroot.

Eerste fase

In de eerste fase van het onderzoek zijn individuele en groepsinterviews gehouden. Ook zijn op vijf plekken participerende observaties gedaan van de inloopactiviteiten. Hierbij zijn achteraf observaties over het verloop van de activiteiten en de interacties vastgelegd. Daarnaast heeft wijkverkenning plaatsgevonden. Twee vrijwilligers hebben de omliggende buurt laten zien, informatie gegeven over de buurt en over de bewoners. Daarbij gaven zij aan hoe maatschappelijke en beleidsontwikkelingen invloed hebben op bezoekers en op het werk.

Tweede fase

In de tweede fase vonden groepsgesprekken plaats. Op de vijf werkplekken is de casuïstiek besproken en zijn de opbrengsten van het onderzoek teruggekoppeld. In het gesprek zijn we ingegaan op een aantal thema’s uit fase 1 aan de hand van werkvragen en casuïstiek. Aan het groepsgesprek namen vrijwilligers uit fase 1, nieuwe vrijwilligers, bestuurders en professionals deel.

Resultaten

  • Trainingsaanbod voor de vrijwilligers in de vorm van scholing en ondersteunend werkmateriaal
  • Curriculummateriaal voor de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk
  • Een artikel voor een tijdschrift met als doelgroep vrijwilligers in diaconaal/presentiewerk 
Abstract
Soort

Kwalitatief onderzoek:

  • individuele en groepsinterviews
  • participerende observaties en wijkverkenning
Omvang Ongeveer 120 vrijwilligers werkzaam in 5 inloophuizen in
Antwerpen, Almere, Deventer, Ede en Antwerpen.
Opdrachtgever Windesheim
Partners
  • Netwerk DAK
  • Protestantse Theologische Universiteit
  • Steunfonds Theologie
  • Trainingscentrum Kor Schippers
Status Afgerond (november 2012 tot en met maart 2015)