Onderzoeksthema Theologie

Levensverhaal Centraal

Onderzoeksproject (afgerond) - Het lectoraat Theologie en Levensbeschouwing (lector dr. André Mulder) voerde in 2016 op verzoek van Zorggroep Noordwest-Veluwe (Harderwijk) en Viattence (Heerde) het project Levensverhaal Centraal uit. In dit project vond praktijkonderzoek plaats naar innovaties om zorgverleners en hun leidinggevenden in het verpleeghuis te ondersteunen bij hun zorg voor mensen met dementie.

Onder professionals bestaat een toenemende behoefte aan kennis die ze praktisch kunnen toepassen, zodat een oriëntatie op het levensverhaal van de cliënt met dementie structureel kan worden ingebed in de zorg. De leidende onderzoeksvraag is: op welke manieren kunnen teams van zorgverleners en leidinggevenden in het verpleeghuis het levensverhaal van cliënten, in het bijzonder van mensen met dementie, centraal stellen in de zorgverlening en daarmee een bijdrage leveren aan betekenisvolle en integrale zorg?

Met betekenisvol bedoelen we dat de zorgverlener in de zorgrelatie zijn zorgtaken beter kan afstemmen op de behoeftes van de cliënt tegen de achtergrond van het levensverhaal; met integraal dat alle aspecten van zorg (zoals beschreven in het zorgleefplan) vanuit dat zingevende perspectief worden georganiseerd.

Professionele Leergemeenschappen

Het onderzoek werd uitgevoerd binnen vier Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) in de vorm van actieonderzoek. In de PLG’s werkten teams van zorgverleners en van managers samen met onderzoekers aan het verbeteren van de eigen praktijk. Binnen deze PLG’s zochten de deelnemers naar een oplossing voor een meervoudige handelingsverlegenheid van professionals en stonden de volgende vragen centraal:

  1. Teams van zorgverleners: hoe kan men zich binnen de zorgverleningspraktijk met cliënten verbinden, bij hen aansluiten en op hen reflecteren in de context van omgeving, geschiedenis en persoon?
  2. Zorgverleners van verschillende disciplines en managers: hoe kunnen we integraal denken en samenwerken vanuit betekenisvol leven van de cliënt in plaats van denken vanuit deeltaken?
  3. Teams van zorgverleners: hoe geven we invulling aan de onderlinge communicatie over inhoud en uitvoering van het zorgleefplan?   

Doelen

Er werden beschrijvingen van handelingsalternatieven (good practices) opgesteld met betrekking tot de volgende vragen: Hoe kunnen individuele zorgverleners en teams zich verbinden met de dementerende cliënt? Hoe kunnen ze zijn gedrag lezen in het licht van het levensverhaal? Hoe kunnen zij erop reflecteren en hun handelen erop afstemmen. Ook moest het project bruikbare adviezen opleveren waarmee levensverhalen die de zorgpraktijk ondersteunen beter vastgelegd en geactualiseerd kunnen worden. Een uitgewerkt zorgconcept van betekenisvolle, integrale zorg zal leidinggevenden helpen de zorg vanuit het levensverhaal in te richten en uitgewerkte trainingsmaterialen zullen bachelors in health care (Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie) en verzorgenden helpen zich te bekwamen in betekenisvolle en integrale zorg.

Het onderzoek biedt ruimte voor zelfstandig onderzoek van studenten uit de bacheloropleidingen Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie. Globaal denken we aan de volgende onderzoeksprojecten:

  1. Werkveldonderzoek
  2. Participerende observatie
  3. Onderzoek ten behoeve van een adequate en veilige rapportage van biografische gegevens
  4. Effectonderzoek

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lector dr. André Mulder via a.mulder@windesheim.nl.

Abstract
Soort Kwalitatief onderzoek - actieonderzoek
- Actieonderzoek in praktijkleergroepen van zorgprofessionals
- Observaties
Omvang 4 locaties van 2 zorgaanbieders in de ouderenzorg: op iedere locatie een praktijkleergroep van 6 professionals, met schaduwleden en diverse zorgteams
Opdrachtgever Zorggroep Noordwest-Veluwe in Harderwijk en Stichting Viattence in Heerde
Finaciering Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing kenniscentrum Bewegen en Educatie Windesheim en opdrachtgever
Status Afgerond (startte op 01.01.2016; afronding fase 1 op 31.12.2016; fase 2 liep van 01.01.2017 - 31.12.2017)