Onderzoeksthema Theologie

Projecten

Er zijn al diverse projecten gestart. Hier vind je een aantal voorbeelden.

In de periode van maart 2017 tot en met juli 2018 zijn er verschillende, veelbelovende ontwikkelingen gestart. Meer dan 20 scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn in een vergevorderde of beginnende fase betrokken bij de Kenniswerkplaats. Binnen hun scholen zijn onderzoeken gestart, lopen studenten rond en zijn teamleden met elkaar in gesprek. Andere scholen bezinnen zich op hun vragen omdat ze hebben aangegeven graag hun praktijk van levensbeschouwelijke educatie van een stimulans te voorzien en/of hun omgaan met diversiteit te verbeteren.

Visie op schoolidentiteit en levensbeschouwelijk onderwijs

Zo is in het voorjaar van 2018 een onderzoek uitgevoerd door twee studenten van de Pabo van Windesheim naar de visie van leerkrachten op schoolidentiteit en levensbeschouwelijk onderwijs door leerkrachten van een christelijke en een openbare basisschool die gaan fuseren. Beide scholen kenmerken zich door een grote culturele en levensbeschouwelijke diversiteit van de leerlingenpopulatie. De studenten hebben in kaart gebracht welke ontwikkelpunten de beide teams zien ten aanzien van deze aspecten met het oog op de fusie van de twee scholen. Het rapport is aangeboden aan de directies van beide scholen en aan het bovenschools management. In september wordt er met de vertegenwoordigers gekeken naar een eventueel vervolgonderzoek.

Competenties

Ook heeft een masterstudent van de lerarenopleiding Godsdienst-Levensbeschouwing van Windesheim in het voorjaar van 2018 onderzocht over welke competenties de docenten van een school voor voortgezet onderwijs zeggen te beschikken en welke competenties ze nodig denken te hebben om levensbeschouwelijke inhouden vanuit het hermeneutisch communicatief perspectief te kunnen aanbieden binnen het mentoraat. Het eindrapport van de student is voor de school aanleiding om de keuze voor het aan de orde stellen van levensbeschouwelijke inhouden binnen het mentoraat tegen het licht te houden en zo nodig te versterken.