EFRO Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers

Onderzoeksproject (lopend) - De Proeftuin Recycling - Future Proof Polymers is een open omgeving waarin experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek plaatsvinden voor het ontwikkelen en testen van nieuwe duurzame kunststofproducten en procedés in realistische omstandigheden.

De proeftuin zal het mogelijk maken om op een effectieve en efficiënte wijze deze projecten met partijen in de keten op het gebied van kunststofrecycling uit te voeren en te organiseren. De activiteiten in de proeftuin bevorderen tevens de ontwikkeling van nieuwe clusters en bedrijvigheid en maatschappelijk verantwoorde productie door hergebruik van kunststofproducten. Er worden verschillende experimenten uitgevoerd die leiden tot de verbetering van ontwerpregels, materiaalkarakterisering, opwerkingstechnieken, compoundering en verwerkingstechnieken. Centraal staat het thema recycling met als doel dat er meer en hoogwaardiger nieuwe kunststofproducten van kunnen worden vervaardigd (up-cycling), waardoor de levensduur wordt verlengd en hierdoor minder virgin grondstoffen nodig zijn en afvalverbranding wordt voorkomen met een flinke energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot tot gevolg.

Overbruggen kenniskloof

Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim is een onderzoeksgroep die zich bezighoudt met toegepast onderzoek op het gebied van kunststoftechnologie. Het primaire doel van het lectoraat is het overbruggen van de kenniskloof tussen de kunststofindustrie en het onderwijs. Het gaat daarbij om kwalitatief beroepsonderwijs en toepassingsgericht onderzoek op het gebied van het verwerken en gebruiken van kunststoffen, waarbij duurzaamheid en mens- en milieugericht denken een belangrijke rol spelen. Van belang hierbij is dat het bedrijfsleven als maatschappelijke partner direct betrokken wordt bij het onderwijs- en onderzoeksprogramma. 

Binnen het onderzoek richt het lectoraat zich vooral op de verwerkingskant van (thermoplastische) kunststoffen. De drie onderzoekslijnen zijn: Recycling, Duurzaam Produceren en Hybride-ontwerp (composieten). Binnen deze kaders wordt gewerkt aan projecten op het gebied van recycling van kunststoffen en rubbers, procesoptimalisatie en simulatie, 3D-printen, toepassing van nieuwe materialen en herontwerp, en hergebruik van composieten. 

Recycling kunststoffen en rubbers

Op het gebied van recycling van kunststoffen en rubbers is de kennis verder uitgebouwd binnen diverse onderzoeksprojecten, waaronder Recycling in Ontwerp, Recycling of Polymer Materials, en Ontwikkeling van Kunststofrecyclingprocessen. Daarnaast wordt er op PhD-niveau in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar ‘Closing the Loop’ voor autobanden, teneinde een proces te ontwikkelen voor hoogwaardig hergebruik van deze afvalstroom in nieuwe autobanden. 

Binnen de proeftuin kan het lectoraat Kunststoftechnologie verder bouwen aan haar kennis op het gebied van het duurzaam en milieugericht herverwerken van kunststoffen en de voortrekkersrol op dit gebied verder versterken. Door het delen van kennis in de proeftuin en inventarisatie van actuele vragen en onderwerpen vanuit de partners uit het bedrijfsleven kunnen nieuwe onderzoeksprojecten hiervoor gedefinieerd worden. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Polymer Science Park

logo EU en OP oost 

Soort Kwalitatief
Penvoerder Polymer Science Park (Zwolle)           
Partners Beutech Kunststoffen en Bewerking BV in Steenwijk
Lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim in Zwolle 
Trending Industries in Zwolle
Status lopend