Closing the loop: re-use of devulcanized rubber in new tires

Promotie-onderzoek (lopend) - Dit is een onderzoek uit de programmalijn Circulaire Economie.

Autobanden zijn een zeer duurzaam product, wat een probleem oplevert zodra deze aan het eind van hun levensduur gekomen zijn. Omdat het rubber als zodanig een waardevolle grondstof is, is het geschikt maken hiervan voor hergebruik een belangrijke bijdrage voor de oplossing van het afvalprobleem.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Op laboratoriumschaal is het devulcaniseren als proces middels een ‘proof of concept’ als realistische mogelijkheid voor het herbruikbaar maken van rubber van autobanden aangetoond. In het huidige project wordt het proces opgeschaald naar een continue proces in een dubbelschroefs-extruder, waarbij het proces tevens wordt geoptimaliseerd naar beste producteigenschappen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de economische haalbaarheid van het proces.

Vervolgens wordt het verkregen devulcanisaat opnieuw gevulcaniseerd en ook dit proces wordt geoptimaliseerd naar gewenste eigenschappen als treksterkte, rek, hardheid en verwerkbaarheid.

Een volgende optimalisatiestap is het blenden van het devulcanisaat met nieuw rubber, omdat het in de praktijk altijd in een combinatie hiermee wordt gebruikt, en het onderzoeken van de best mogelijke eigenschappen van dit nieuwe compound.

Dit project moet vooral kennis opleveren van het devulcanisatieproces en het vulcanisatieproces en het blenden met nieuw rubber voor het verkrijgen van optimale eigenschappen van het devulcanisaat voor hergebruik in hoogwaardige toepassingen. Een ‘proof of concept’ dat het materiaal de potentie heeft voor een economisch hergebruik voor de autobanden industrie.

Daarnaast wordt er op PhD-niveau in samenwerking met de Universiteit Twente onderzoek gedaan naar ‘Closing the Loop’ voor autobanden, teneinde een proces te ontwikkelen voor hoogwaardig hergebruik van deze afvalstroom in nieuwe autobanden.

Hoe wordt de kennis verspreid en ingezet?

Docentonderzoeker(s) zijn actief betrokken als projectleider en/of onderzoeker en integreren de kennis in het curriculum. Daarnaast worden studenten in het kader van praktisch werk en practica ingezet voor deelonderzoeken in dit project. Door middel van publicaties en lezingen wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven.

Resultaten 

Download hier de publicaties en artikelen: 
Materials 2016, 9, 724: Upscaling of a Batch De-Vulcanization Process for Ground Car Tire Rubber to a Continuous Process in a Twin Screw Extruder
Materials 2019, 12, 725: Implications of the Use of Silica as Active Filler in Passenger Car Tire Compounds on Their Recycling Options
Rubber Recycling Calender - Thesis - student Peter Bas Schelling

Soort Promotie-onderzoek
Opdrachtgever ETE Universiteit Twente
Partners NWO, TFF, ETE Universiteit Twente, Schill & Seilacher, lectoraat Kunststoftechnologie
Duur 5 jaar
 Uitvoering onderzoek  Binnen de vakgroep Elastomer Technology and Engineering van de UT, begeleid vanuit het lectoraat Kunststoftechnologie.