Publiek belang in het fysiek domein

Onderzoeksproject (afgerond) - Het omgevingsbeleid staat ten dienste van het publiek belang, maar welk publiek belang is dat? In onze pluriforme samenleving hebben mensen hierover verschillende opvattingen.

In voorbereiding op de Omgevingsvisie is voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het spectrum van opvattingen over publiek belang in het fysiek domein in beeld gebracht en door wie en op welke manier dat publieke belang behartigd zou moeten worden. Zes perspectieven op publiek belang weerspiegelen de variëteit van opvattingen over de inrichting en het gebruik van het fysiek domein.

Het omgevingsbeleid is traditioneel georiënteerd op drie perspectieven: het fysiek domein als collectief goed (veilig land achter sterke dijken); het fysiek domein dat ontwikkeling stimuleert (van mens en economie); en het fysiek domein dat deelname aan de samenleving bevordert. Dit past bij het geloof in de maakbare samenleving met het instrument van planning. De uitdaging voor het eigentijdse omgevingsbeleid is het bieden van ruimte voor drie opkomende perspectieven op publiek belang: het fysiek domein dat ruimte biedt aan nieuwe samenwerkingscollectieven (in diverse vormen waar ook de overheid aan deelneemt), het fysiek domein als een zelfgeorganiseerde ruimte (waar de zeggenschap bij de initiatiefnemers ligt) en het fysiek domein dat autonoom functioneert (met eigen verantwoordelijkheid voor zelfvoorzienende leefgemeenschappen).

Voor de praktische toepassing van de zes perspectieven is de Werkmethodiek Publiek Belang ontwikkeld. De methodiek dient als hulpmiddel voor het analyseren van bestaand omgevingsbeleid en voor het scherp formuleren van nieuw omgevingsbeleid, bijvoorbeeld in de Omgevingsvisie en programma’s. Voor helderheid in de maatschappelijke en politieke arena rond omgevingsbeleid, kan de methodiek ook gebruikt worden voor analyse van de inbreng en positie van stakeholders.

U kunt het onderzoeksrapport downloaden. De werkmethodiek is op aanvraag beschikbaar. U kunt de complete set aanvragen via j.bastiaanssen@windesheim.nl. Hier kunt u ook meer informatie verkrijgen over de werkmethodiek.