Het politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Onderzoeksproject (afgerond) - De ruimtelijke ordening lijkt vaak een apolitiek beleidsterrein. Ruimtelijke plannen lopen niet altijd zoals in de voorbereiding verwacht werd. Ook voor ervaren vakmensen blijkt het niet altijd goed te begrijpen hoe de uiteindelijke keuze, het plan of het bouwproject uitvalt. Het debat in gemeenteraden, provinciale staten of het parlement gaat soms over andere onderwerpen dan waarover het ‘zou moeten’ gaan. Althans, in de beleving van diegenen die na maanden (soms jaren) zwoegen met veel moeite een plan of project voor elkaar hebben gekregen. De ruimtelijke ordening lijkt dan ineens een speelbal van de politiek, waarbij het gesprek niet meer gaat over technische feiten, maar over waarden.

Het project ‘Het politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling’ heeft als doel te analyseren uit welke waarden politieke partijen, ambtenaren en vakmensen putten wanneer zij keuzes maken over de inrichting, het gebruik en het beheer van de ruimte. Deze waarden zijn op twee manieren geïnventariseerd. Ten eerste aan de hand van documentatie van politieke partijen, beleidsdocumenten en wetenschappelijke documenten. Ten tweede aan de hand van expertsessies die in samenwerking met de Argumentenfabriek zijn opgezet en uitgevoerd. Het resultaat is de Waardenkaart Ruimtelijke Ordening. Deze Waardenkaart geeft een overzicht van 23 waarden op basis waarvan politieke partijen keuzes maken over de goede inrichting van de ruimte. De Waardenkaart RO is een hulpmiddel voor eenieder die zich bezighoudt met ruimtelijke ordening.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met de Argumentenfabriek en het Ministerie van I&M. De Waardenkaart RO wordt gebruikt om trainingen te verzorgen voor ambtenaren die werken op het snijvlak van beleid en politiek van ruimtelijke ordening. 

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang Drie partijen
 Opdrachtgever
 Partners Kamer van Koophandel en Provincie Overijssel
 Status Afgerond