De ontwikkeling van het vak Verkeerskunde in Nederland

Onderzoek naar de beroeps- en vakvorming van de Nederlandse Verkeerskunde

Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek dat de herkomst van het vakgebied Verkeerskunde inzichtelijk maakt om de discussie over de ontwikkeling ervan te bevorderen.

Aan de hand van de professionaliseringstheorie is onderzoek gedaan naar de wijze waarop betrokkenen zich in het verleden als verkeersdeskundigen hebben gemanifesteerd. Daarbij is gekeken naar de inspanningen die zij pleegden om als expert erkend te worden. Zowel de vakinhoud als de netwerkvorming is onderzocht. De beroepsvorming toont zich in de structuren en patronen die partijen oprichten om een positie als deskundige te verwerven. Voorbeelden daarvan zijn tijdschriften, congressen en opleidingen. Zodra in de jaren zestig de beroepsvormende initiatieven samenhang gingen vertonen en betrokkenen het Rijk wisten te interesseren voor de oprichting van verkeerskundige organisaties, kreeg de vakvorming gestalte. Het vakgebied Verkeerskunde werd herkenbaar in de Nederlandse samenleving.

Aanbevelingen

Aan de hand van het onderzoek zijn drie aanbevelingen geformuleerd die betrekking hebben op de professionalisering van de Nederlandse Verkeerskunde. Deze zou ten eerste kunnen worden bevorderd door de theorievorming te versterken binnen bestaande organisaties. Met een accentverschuiving binnen de werkzaamheden kan hieraan invulling worden gegeven.  
Professionalisering van de Nederlandse Verkeerskunde zou ten tweede een impuls kunnen krijgen door de oprichting van een onafhankelijk mobiliteitsinstituut. Het belang van een goed functionerend verkeers- en vervoerssysteem voor de Nederlandse samenleving rechtvaardigt de keuze daarvoor.  
Ten derde is de Nederlandse Verkeerskunde te professionaliseren door de controle over de verkeerskundige expertise te versterken met de oprichting van een herkenbare eigen beroepsvereniging. Daarmee zou de belangenbehartiging van de beroepsgroep verder kunnen gaan dan nu het geval is. Een beroepsvereniging kan zich inzetten voor de eisen die aan een verkeerskundige worden gesteld en tevens een rol spelen bij het opstellen van onderzoeksagenda’s. 

Proefschrift

Marcus Popkema, gepromoveerd op dit onderwerp, heeft zijn bevindingen binnen dit onderzoek vastgelegd in zijn proefschrift ‘Tussen Techniek en Planning, De opkomst van het vak Verkeerskunde in Nederland 1950 – 1975’, dat verschenen is bij Amsterdam University Press.

In de media

Alleen mobiliteitsinstituut kan verkeersproblemen aanpakken (RTV Oost)
Dr. Marcus Popkema promoveert op de historie van verkeerskunde (Verkeerskunde)

 Abstract
 Soort Kwalitatief
 Omvang
 Opdrachtgever
 Partners
 Status Afgerond