Professioneel omgaan met diversiteit

Onderzoeksproject (lopend)- In dit onderzoek wordt gekeken naar wat (aankomend) professionals nodig hebben om diversiteit van mensen te herkennen en te erkennen in professioneel samenwerken en handelen.

Professioneel omgaan met diversiteit

Op Windesheim is een minor Diversiteit ontwikkeld die toegankelijk is voor studenten van alle studierichtingen, van Windesheim maar ook van elders. Hierin ontwikkelen studenten competenties die hen in staat stellen om als professional diversiteit in hun werkomgeving te (h)erkennen en inclusiviteit te bevorderen. In aansluiting op deze minor, die in september 2017 van start is gegaan, wordt onderzoek verricht naar de vraag hoe (aankomend) professionals verschillen tussen mensen kunnen herkennen en erkennen om passend professioneel samen te werken en te handelen. Door studenten van de minor en professionals in de beroepspraktijk te bevragen en te monitoren krijgen we o.a. zicht op bevorderende en belemmerende factoren in het omgaan met diversiteit en op mogelijke overeenkomsten en verschillen hierbij tussen diverse beroepsgroepen.

Onderzoek met, in en over de beroepspraktijk

Van alle professionals wordt verwacht dat ze zich verhouden tot een beroepscontext waarin verschillen tussen mensen een gegeven zijn. Maar hoe bereid je aankomend professionals hierop voor? Wat moeten ze weten en kunnen? In aansluiting op die vragen is een Windesheim-brede minor diversiteit opgezet. Als onderdeel van de minor voeren studenten, onder begeleiding van docent-onderzoekers van het lectoraat Sociale Innovatie, onderzoek uit in verschillende beroepspraktijken. Zo ontwikkelen zij, samen met de beroepspraktijk, nieuwe kennis. De onderzoeken zijn steeds gericht op de rol van de (aankomend) professional die werkt met en voor mensen met allerlei verschillende achtergronden. Een professional die bovendien zelf onderdeel is van heterogene beroepspraktijken. Wat betekent professioneel handelen in die context en wat heeft de professional nodig om daarin goed te functioneren?
Goed professioneel handelen impliceert dat op een passende manier wordt aangesloten op klanten, afnemers, cliënten etc., maar ook op collega’s. Daarbij is de inzet van de verschillende kwaliteiten van mensen nodig ten gunste van beroepsdoelen zoals goede zorg, goed onderwijs of een goede HRM praktijkvoering.  Meer kennis over wat professionals nodig hebben om sensitiviteit voor diversiteit te ontwikkelen is helpend in elke beroepscontext, diversiteit is immers een gegeven in de Nederlandse samenleving en is overal aanwezig. Aandacht voor dit thema sluit bovendien aan op het instellingsplan van Windesheim, waarin inclusiviteit expliciet als kernwaarde van de hogeschool wordt benoemd. 

Kennisontwikkeling

Uitgangspunt bij het onderzoek zijn de 5 perspectieven op diversiteit zoals beschreven door Podsiadlowski et al. (2013). Deze perspectieven zijn gekozen omdat veel benaderingswijzen van diversiteit in de praktijk hier naar te herleiden zijn. Daarnaast wordt steeds ingezoomd op de rol van de professional en op de beroepscultuur. Ten aanzien van de rol van de professional wordt vooral gekeken naar hoe inlevingsvermogen (empathie) bijdraagt aan professioneel omgaan met diversiteit. Bij de werkcultuur wordt gekeken welke waarden een rol spelen in het bevorderen van een inclusief werkklimaat. Deze twee aspecten zijn gekozen vanwege de verwevenheid ervan met het ontwikkelen van sensitiviteit voor diversiteit.

Het onderzoek bestaat uit twee onderzoekslijnen:

  1. Binnen een aantal verschillende beroepspraktijken wordt door o.a. minorstudenten met behulp van een mixed methods insteek data verzameld over de ervaringen met en de beleving van diversiteit in de beroepscontext en wat diversiteit vraagt van (aankomend) professionals in diverse werkcontexten.
  2. 3 cohorten minorstudenten worden bevraagd over hun eigen vragen, ervaringen en leerpunten rond diversiteit.

Vragen uit de beroepspraktijk die onderzocht worden

Culturele Diversiteit in Zorg en Welzijn bij mensen met dementie.

In dit project staat een nieuw ontwikkelde training centraal voor casemanagers en zorgverleners die hun handelen willen aanpassen aan mensen met dementie met verschillende (migratie)achtergronden.

Onzichtbare ouderen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Deze organisatie wil een programma (richtlijn) ontwikkelen met als doel het verbeteren van de acceptatie van seksuele diversiteit in de ouderenzorg.

Seksuele diversiteit in de klas, de verhalen van studenten in opleiding tot leraar.

Dit project beoogt verhalen te verzamelen over het omgaan met seksuele diversiteit in verschillende onderwijspraktijken (ROC, voortgezet onderwijs) van zowel studenten van lerarenopleidingen, als hun begeleider en de professionals in de onderwijspraktijk tijdens de afstudeerstage.

Versterken zelfinzicht voor effectiever solliciteren.

Dit project behelst de inzet van een workshop voor mensen met een functionele beperking die werk zoeken. In deze workshop worden studenten van Windesheim met een fuctiebeperking ondersteund in het beter leren kennen van zichzelf en wat zij belangrijk vinden.

Planning

Het onderzoek loopt van februari 2017 tot februari 2019.

Partners

  • ProMemo, expertisecentrum Dementie Windesheim
  • Nationaal Ouderenfonds met partners Actiz, Vilans. Alzheimer Nederland, LCC-plus en regionale partners: het Sarphatihuis en Theaterexpres
  • Lerarenopleidingen Windesheim, Lectoraat pedagogische kwaliteit van het onderwijs
  • Studiesuccescentrum Windesheim; WijsGoed