Aansluiting gezocht

Onderzoeksproject (lopend) - Naar een betere afstemming tussen de kwalitatieve personeelsbehoefte van technische bedrijven en de werkvoorkeuren van jonge technici.

In de techniek is momenteel een tekort aan technisch personeel en dit tekort zal in de nabije toekomst  naar verwachting verder groeien. Het is daarom belangrijk om als bedrijf zorgvuldig om te gaan met de beschikbare mensen en je als aantrekkelijk werkgever te profileren voor instromende technici. Tegelijkertijd verandert het werk de laatste jaren drastisch door automatisering en robotisering. Dit vereist andere kennis en vaardigheden van instromende technici, maar ook zittende werknemers. De medewerker van de toekomst zal slimmer gebruik moeten maken van nieuwe technologie en continu moeten doorontwikkelen. In het project ‘Aansluiting Gezocht’ doen we onderzoek naar hoe de aansluiting tussen middelbaar en hoger techniekonderwijs en de technische arbeidsmarkt verbeterd kan worden met behulp van kennis over de werkvoorkeuren van jonge technici en de (kwalitatieve) personeelsbehoefte van technische MKB bedrijven. Op basis van de kennis uit dit project zijn een aantal tools ontwikkeld die de aansluiting tussen techniekjongeren, techniekonderwijs en het technische werkveld verbeteren.

Meer over het project

In het project 'Aansluiting Gezocht' doen we onderzoek naar hoe de aansluiting tussen middelbaar en hoger techniekonderwijs en de technische arbeidsmarkt verbeterd kan worden met behulp van kennis over de werkvoorkeuren van jonge technici en de (kwalitatieve) personeelsbehoefte van technische MKB bedrijven.    

De doelstellingen van dit project zijn:

 1. Het in kaart brengen van de kwalitatieve personeelsbehoefte van technische (MKB) bedrijven: wat vragen bedrijven qua kennis, vaardigheden en houding van instromende technici?
 2. Het in kaart brengen van waar deze kennis, vaardigheden en houdingsaspecten geleerd en ontwikkeld moeten worden: binnen het techniekonderwijs of op de werkvloer?
 3. Ontwikkelen van concrete instrumenten voor technische MKB bedrijven die bijdragen aan het verbeteren van de instroom en het optimaal inzetbaar houden van jonge technici.
 4. Ontwikkelen van concrete instrumenten waarin het dialoog tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en technici gefaciliteerd wordt met als doel de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren.   

Dit hebben we gedaan door met 40 bedrijven uit de technische sector hun HR beleid in kaart te brengen en hen te adviseren hoe zij aantrekkelijker kunnen worden voor instromende technici. Daarnaast hebben we in dit project bij meer dan 300 technische bedrijven gekeken naar welke kennis, vaardigheden en houding van jonge technici aansluiten op de veranderende eisen voor het werken in de techniek en welke rol het onderwijs en de bedrijven hebben om de benodigde skills verder te ontwikkelen. Vervolgens zijn tijdens dialoogsessies bedrijven, jonge technici en techniekdocenten in gesprek gegaan over wederzijdse verwachtingen en beelden. 
Naast de individuele adviezen die technische bedrijven hebben gekregen levert het project kennis op rond de problematiek omtrent de aansluiting tussen onderwijs en de technische arbeidsmarkt, namelijk:

 • Welke kwalitatieve behoefte aan personeel technische bedrijven hebben voor nu en de nabije toekomst als het gaat om kennis, vaardigheden en houding;
 • In hoeverre bedrijven zelf bereid zijn te investeren in het leren van die kennis, vaardigheden en houdingsaspecten;
 • Hoe de afstemming tussen strategische keuzes van technische MKB bedrijven en hun HR beleid en instrumenten samenhangt met de benodigde kennis, vaardigheden en houding van technici.

Daarnaast resulteert het project in een drietal tools die ingezet kunnen worden om de aansluiting tussen techniekjongeren en techniekonderwijs enerzijds en het technische werkveld anderzijds te verbeteren:

 

Digitale HR scan voor technische (MKB) bedrijven

De scan geeft bedrijven een gericht advies over hoe zij hun werving en selectie, opleiden en ontwikkelen, beoordelen en belonen en werkinrichting kunnen aanpassen om zich als aantrekkelijk werkgever te kunnen positioneren richting jonge technici.

Digitale behoefte scan 'technicus van de toekomst'

Brengt de kwalitatieve behoefte (kennis, vaardigheden en houding) van instromend personeel binnen technische bedrijven in kaart  en geeft advies op welke vaardigheden bedrijven zelf leer- en ontwikkelactiviteiten kunnen opzetten. De scan biedt ook aanknopingspunten voor techniekonderwijs om curricula aan te passen zodat deze beter aansluiten bij de behoeftes van het werkveld.

Dialoogsessiemethodiek

Brengt techniekjongeren, bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar in gesprek. De methodiek heeft als doel de aansluiting te verbeteren door bewustwording van elkaars verwachtingen en behoeftes en gezamenlijk oplossingen te verzinnen. De methodiek – in de vorm van een ebook - kan ingezet worden bij studieloopbaanbegeleidingstrajecten binnen het onderwijs als onderdeel van de arbeidsmarkt oriëntatie.

Planning

Februari 2015 - september 2018

Partners

 • Hogeschool Saxion
 • Koninklijke Metaalunie
 • ROC Aventus
 • Hemmink BBV

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van TechYourFuture.

Publicaties

Alons, M., Vos, M.W. & Corporaal, S. (2018). Aansluiting Gezocht: Een handboek voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven. Enschede: Tech Your Future

Corporaal, S., Vos, M., van Riemsdijk, M., & de Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie Verwachtingen van werkgevers in de techniek over de werknemer van de toekomst. Tijdschrift voor HRM, 21(2), 20-44.

Peeters, S., Corporaal, S. & Vos, M.W. (2018). Rebellen in de techniek. Enschede: Tech Your Future