headerfoto Sociale innovatie

Sociale Innovatie

Hoe word je als organisatie aantrekkelijk voor een brede groep medewerkers? Hoe voorkom je dat mensen je organisatie niet aantrekkelijk vinden of er niet goed kunnen werken omdat ze ‘anders’ zijn, bijvoorbeeld qua sekse, leeftijd of fysieke of psychische mogelijkheden? Hoe zorg je dat je de verschillende kwaliteiten van medewerkers zo goed mogelijk kunt inzetten? Hoe zorg je dat je verschillen tot meerwaarde maakt, onder andere in multidisciplinaire en organisatiegrenzen overschrijdende teams? Dat zijn de vragen die we willen beantwoorden met ons onderzoek.

Een voorbeeld is het onderzoek naar effectieve maatregelen om de uitstroom van vrouwen in de IT-sector te voorkomen. Bekijk hoe lector Sjiera de Vries de inzichten van het bedrijf Sogeti in dit onderzoek benut.

Beter werken door aandacht voor verschillen

Goede producten of diensten leveren lukt alleen met goede medewerkers. Om te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers is het belangrijk om aan te sluiten bij wat zij belangrijk vinden in een baan. Maar niet iedereen vindt hetzelfde belangrijk. Ook zijn er verschillen in wat mensen nodig hebben om hun kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten. Aandacht voor de verscheidenheid aan wensen en behoeften is dus van belang. Hoe geef je daaraan vorm en hoe kun je vervolgens de kwaliteiten van deze zo verschillende medewerkers optimaal benutten?

Samenwerken over grenzen

Het ontwikkelen van goede producten of diensten is steeds vaker zo complex dat het vraagt om de inzet van mensen van verschillende disciplines en steeds vaker ook van verschillende organisaties. Samenwerken met mensen met een grote verscheidenheid aan achtergronden biedt niet alleen een belangrijke meerwaarde, het is vaak ook lastig. In onze onderzoekslijn ' samenwerken over grenzen' onderzoeken we wat er nodig is om deze samenwerking zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Publicaties
 1. Projectmanagers moeten kunnen omgaan met Wicked vraagstukken 20 juni 2019

  Vakblad Projectmanagement nr. 7
  Download
 2. E-book 'Syrische vluchtelingen aan het werk' (2018) 31 augustus 2018

  Dit e-book biedt werkgevers die een Syrische vluchteling aan willen nemen, of dat al gedaan hebben, antwoorden op vragen die vaak gesteld worden.
  Download
 3. Succesfactoren voor interprofessioneel samenwerken (2018) 01 januari 2018

  Hoofdstuk met een overzicht van de internationale literatuur met betrekking tot interprofessioneel samenwerken. Daarnaast wordt geschetst wat dit betekent in de context van sociale wijkteams en voor onderwijs dat professionals voorbereidt op interprofessioneel samenwerken.
  Download
 4. Werken aan een inclusieve organisatie (2018) 01 januari 2018

  Een hoofdstuk over Inclusief HRM, gebaseerd op inzichten uit praktijkgericht onderzoek. Het hoofdstuk beschrijft wat wordt verstaan onder een inclusieve organisatie en inclusief HRM, wat bekend is over het verbeteren van HRM processen om te komen tot een inclusieve organisatiecultuur, en wat dit betekent voor de rol en werkzaamheden van HRM.
  Download
 5. Effectief sturen bij wicked vraagstukken (2017) 01 januari 2017

  Dit hoofdstuk verkent wat Wicked inhoudt en hoe de mate waarin een probleem wicked is, kan worden vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken welke competenties nodig zijn om sturing te geven aan dergelijke vraagstukken.
  Download
 6. De dagelijkse werkelijkheid van de HR professional (2017) 01 januari 2017

  Wat is er tussen 2012 en 2016 veranderd in de dagelijkse realiteit van de HR-professional? Op basis van een grootschalig onderzoek onder meer dan 4000 HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers beschrijven we in dit artikel de ont¬wikkelingen van de HR-professional in de praktijk.
  Download
 7. Kan HR de onzekerheid verminderen? (2017) 01 januari 2017

  Over de digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt veel gesproken. Maar wat zijn concreet de gevolgen in de dagelijkse praktijk? En wat is de rol van HR op dit vlak? Een column van 4 lectoren.
  Download
 8. The Dutch Dave Ulrich (2017) 01 januari 2017

  What has changed over the last few years in the daily routine of the Dutch HR Professional? On the basis of a large scale survey of more than 4,000 HR professionals, HR executives and line managers, this article describes the development of the HR professional in practice between the years of 2012 and 2016.
  Download
 9. Wicked questions and developing Leadership in competences (2017) 01 januari 2017

  In this paper we show results of the development and validation of the ‘Wicked Explorer’ to assess the nature and level of “wickedness” of a challenge. In addition, we discuss necessary leadership competences to address wicked challenges, within the context of a network society, and relate these to relevant, recent leadership theories. Concluding the paper, a new educational concept of the Bachelor program Global Project and Change Management of Windesheim Hours College, the Netherlands is presented, a learning community facilitating students to address wicked challenges and develop essential 21st century skills.
  Download
 10. Optimaal benutten van talent (2017) 01 januari 2017

  Effectief gebruik maken van talent is binnen organisaties een actueel vraagstuk, maar het blijkt dat organisaties in de praktijk nog vaak zoeken naar de juiste aanpak. In dit onderzoek is onderzocht wat de impact is van het herkennen van het eigen talent, een proactieve houding om iets met dat talent te doen en de ervaren ondersteuning van de leidinggevende daarbij op een aantal werkuitkomsten.
  Download
 11. Developing a valid wicked meter to assess complexity (2016) 30 november 2016

  Artikel gepubliceerd in november 2016 in IPMA Research. Auteurs: Dr. Liesbeth Rijsdijk, Heleen Groenevelt en drs. Maike de Bot, verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie Windesheim.
  Download
 12. Rapport Vrouwen weg van techniek (2016) 05 februari 2016

  Verslag van het oriënterend onderzoek 'Vrouwen weg van techniek; waarom verlaten technisch opgeleide vrouwen de techniek?'
  Download
 13. Succesfactoren voor Interprofessioneel Samenwerken in de Wijk 08 januari 2016

  Dit rapport is een weergave van een onderzoek naar welke factoren samenhangen met het succes van interprofessionele teams in de sector Zorg en Welzijn. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen factoren gerelateerd aan teamstructuur en teamprocessen. Het succes van interprofessionele teams werd afgemeten aan de hand van teamprestaties, cliënttevredenheid en team-identiteit.
  Download
 14. HRM voor HRM-ers (2016) 01 januari 2016

  Column over het belang om als HRM-ers ook aan de eigen inzetbaarheid te werken.
  Download
 15. Interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk (2016) 01 januari 2016

  In dit artikel wordt aan de hand van onderzoek van de Windesheim-lectoraten Sociale innovatie en Innoveren met ouderen beschreven wat belangrijke aandachtspunten zijn bij interprofessioneel samenwerken rond ouderen in de wijk.
  Download
 16. Casestudie Wiechers Wonen (2015) 14 mei 2015

  Hoe ziet Sociale Innovatie er in de praktijk uit? Een voorbeeld is Wiechers Wonen. Een organisatie die af is gestapt van het credo om in alles de beste te willen zijn en koos voor een focus op het realiseren van de woondroom voor de klanten.
  Download
 17. Interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams: succesfactoren en implicaties voor onderwijs 04 maart 2015

  Dit artikel geeft een overzicht van de internationale literatuur die bekend is over succesfactoren van het interprofessioneel samenwerken in sociale wijkteams. Daarnaast bespreekt het aandachtspunten voor het hoger beroepsonderwijs dat opleidt voor de zorg- en welzijnssector in Nederland. Deze publicatie is onderdeel van het onderzoeksproject 'Professioneel samenwerken in de wijk'.
  Download
 18. 'HR Dilemma's in zorg en welzijn' (2015) 21 januari 2015

  Voor HRM-medewerkers in zorg- of welzijnsorganisaties zijn het interessante tijden. Door de aanstaande transities in de sector dienen zich veel boeiende nieuwe vraagstukken aan die om een oplossing vragen. Veel zorg- en welzijnsprofessionals zullen deel uit gaan maken van interdisciplinaire netwerken op wijkniveau, waarbij de burger centraal komt te staan. Hoe deze samenwerkingsverbanden het beste kunnen worden georganiseerd blijft tot op heden onduidelijk. Ook worstelen veel organisaties met de vraag hoe zij hun strategisch HRM-beleid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Op basis van een exploratief onderzoek onder professionals , managers en bestuurders biedt dit artikel een overzicht van gesignaleerde spanningsvelden en thema’s waarop HRM in de nabije toekomst keuzes zal moeten maken. Dit overzicht kan houvast bieden bij de herinrichting van organisatiestructuren en -processen.
  Download
 19. Een goede leider maakt het verschil (2015) 01 januari 2015

  Rapport over een onderzoek naar competenties en gedrag van leidinggevenden in het herkennen en benutten van talent van medewerkers.
  Download
 20. Kunnen ze het wel? (2014) 01 juli 2014

  Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het zorgen voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een organisatie. Hiertoe is het van belang dat de leidinggevenden talent van medewerkers herkennen en benutten. Maar over welke competenties moeten zij zelf beschikken om dit te kunnen doen? In dit onderzoek worden een viertal leidinggevenden gevraagd naar de betekenis en beelden die zij hebben bij duurzame inzetbaarheid, de competenties die nodig zijn om talent te herkennen en te benutten en over de factoren die dit proces bevorderen dan wel belemmeren.
  Download
 21. Effectiever werken aan diversiteit bij de overheid (2014) 30 januari 2014

  De overheid streeft naar diversiteit in haar personeelsbestand. Meer etnische diversiteit is daarbij één van de aandachtspunten. Ruim twee decennia is hier gericht beleid op gevoerd. De resultaten verschillen sterk, zowel tussen als binnen sectoren. In dit artikel in de bundel ‘Staat van de ambtelijke dienst Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?’ concludeert Sjiera de Vries dat de verschillende sectoren nog veel van elkaar kunnen leren.
  Download
 22. Verschil benutten in het hoger onderwijs (2014) 01 januari 2014

  Het benutten van verschillen binnen het hoger onderwijs blijft een aandachtspunt. In dit artikel wordt verslag gedaan van een organisatieontwikkelingstraject dat door Windesheim is ingezet om een bewustwordingsproces te stimuleren en meer ruimte te creëren voor etnische diversiteit in het docentenbestand. Het uiteindelijke doel van dit traject was een bijdrage leveren aan een leeromgeving die toekomstige professionals van verschillende achtergronden beter voorbereidt op het werken voor een diverse samenleving.
  Download
 23. Wensen en verwachtingen van vrouwelijke techniekstudenten in het mbo (2016) 01 januari 2014

  Waarom verlaten veel technisch opgeleide vrouwen na kortere of langere tijd de techniek? Doel van het beschreven onderzoek is vast te stellen of het verschil in het uitstroompatroon van vrouwen en mannen te verklaren is vanuit verschillen die al bestaan tussen deze groepen tijdens hun opleiding, dus nog vóór zij de arbeidsmarkt betreden. Het onderzoek is uitgevoerd in het mbo.
  Download
 24. Werven voor werkloosheid (2014) 01 januari 2014

  Al jaren horen we over personeelstekorten in de technieksector. Tegelijk is er veel werkloosheid onder mensen met een technisch beroep en stroomt een groot deel van de schoolverlaters met een technische opleiding door naar een niet technisch beroep. Een kritische analyse van de cijfers laat zien dat een deel van de techniek inderdaad zit te springen om personeel, maar dat dit zeker niet geldt voor alle technische richtingen. Werving voor 'de techniek' kan dus leiden tot teleurstellingen, het moet specifieker.
  Download
 25. Etnische diversiteit in docententeams HBO (2013) 01 september 2013

  Het hbo leidt professionals op die gaan werken in een multiculturele en internationale samenleving. Om de studenten hierop voor te bereiden is het van belang dat docenten beschikken over multiculturele competenties, en dat zij verbindingen weten te leggen tussen studenten met verschillende achtergronden. Docenten staan daarin niet alleen, ze kunnen terugvallen op hun team. In dit onderzoek wordt aan de hand van de ervaringen van 10 onderwijsteams, afkomstig van 5 verschillende hogescholen, beschreven hoe dat in zijn werk gaat.
  Download
 26. Diversiteitsbeleid het perspectief bepaalt de vorm (2013) 01 januari 2013

  Organisaties hebben verschillende redenen om met diversiteitsbeleid aan de slag te gaan. Dit artikel laat zien hoe die redenen samenhangen met hoe het beleid wordt vormgegeven.
  Download
 27. Verscheidenheid maakt het verschil - Onderzoekspublicatie Sjiera de Vries (2012) 17 maart 2012

  Publicatie van de lectorale rede die Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie en Verscheidenheid op 16 maart 2012 heeft uitgesproken.
  Download
 28. Dansend naar meer productiviteit (2012) 01 januari 2012

  Er zijn grote verschillen tussen mensen in de competenties waarover zij beschikken en de randvoorwaarden waaronder zij die competenties optimaal kunnen ontplooien en benutten. Sociale Innovatie kan helpen om hierop in te spelen en zo zowel de productiviteit en innovatiekracht van de organisatie als het werkplezier van medewerkers te verbeteren.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Professioneel omgaan met diversiteit 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- In dit onderzoek wordt gekeken naar wat (aankomend) professionals nodig hebben om diversiteit van mensen te herkennen en te erkennen in professioneel samenwerken en handelen.
  Lees verder
 2. Wicked vraagstukken, leiderschap, succes en governance 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- Onderzoek naar de aard en aanpak van 'wicked' vraagstukken, de (leiderschaps)competenties die nodig zijn om wicked vraagstukken te managen en hoe voortgang en succes kunnen worden gedefinieerd en bewaakt.
  Lees verder
 3. HRM praktijkmonitor: inzicht in de dagelijkse realiteit van de HR professional 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend)- De HR monitor is een onderzoek naar de ontwikkeling van het HR vakgebied op de werkvloer in Nederlandse organisaties.
  Lees verder
 4. Syrische vluchtelingen aan het werk 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het ontwikkelen van kennis en instrumenten voor werkgevers die Syrische vluchtelingen aan de slag willen helpen.
  Lees verder
 5. Aansluiting gezocht 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Naar een betere afstemming tussen de kwalitatieve personeelsbehoefte van technische bedrijven en de werkvoorkeuren van jonge technici.
  Lees verder
 6. Gender include it 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Het ontwikkelen van een toolbox om de uitstroom van vrouwen uit de IT te voorkomen.
  Lees verder
 7. Sociale innovatie in de logistiek 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar best practice tools in de logistiek.
  Lees verder
 8. Werken aan werk voor statushouders 14 maart 2018

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek naar werkzame elementen in de begeleiding van statushouders naar werk.
  Lees verder
 9. Talentbenutting is maatwerk 29 november 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Optimaal benutten van talent: de interactie tussen medewerker en leidinggevende
  Lees verder
 10. Professioneel samenwerken in de wijk 01 oktober 2014

  Een onderzoek naar factoren die de samenwerking tussen professionals in wijkteams bevorderen en belemmeren. (Afgerond)
  Lees verder