Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap

Over Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Technologische ontwikkelingen stellen bedrijven voor de constante uitdaging om te innoveren. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit en het leervermogen van werkenden, op een ondernemende houding. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio staan voor de gezamenlijke uitdaging om het lokale bedrijfsleven te versterken in hun concurrentiekracht en te investeren in het vakmanschap van de (toekomstige) beroepsbevolking en om daarbij tweedeling op de arbeidsmarkt te voorkomen en te zorgen dat niemand wordt buitengesloten op basis van vaardigheden, capaciteiten of gezondheid. Het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen ondersteunt ondernemers om hun concurrentiekracht te vergroten en de regio bij het versterken van de beroepsbevolking.

Lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Vitaal vakmanschap als vliegwiel naar innovatie en inclusie

Samenwerking zorgt voor een groter vliegwiel bij het bereiken van innovatie en inclusie in de regio. Investeringen van bedrijven in een goede kwaliteit van de arbeid leidt tot vitale vakmensen en daarmee tot productieve en flexibel inzetbare medewerkers. Investeringen in goed onderwijs in de regio en inspanningen van partijen om vakmensen voor de regio op te leiden en te behouden leidt tot een goed inzetbare beroepsbevolking én zorgt ervoor dat bedrijven steeds de beschikking hebben over productief en flexibel inzetbaar personeel. Dat is goed voor de concurrentiepositie van bedrijven en voor werkgelegenheid in de regio.

Voldoende leervermogen en ondernemend gedrag bepalen de kansen van het individu om gezond en productief te blijven werken. Alleen bieden van goed onderwijs aan jongeren is niet voldoende. Leren gebeurt – door de snelheid van veranderingen in arbeid en de hogere pensioenleeftijd – in toenemende mate tijdens het hele werkzame leven. Leren is een voorwaarde voor het behouden van werk en het hebben van werk is een belangrijke voorwaarde om te blijven leren. Een leven lang leren en gezond en productief inzetbaar zijn vraagt ook om vitale medewerkers. Het vliegwiel blijft niet uit zichzelf draaien. Nieuwe arbeidsverhoudingen vormen de smeerolie bij het realiseren van duurzame economische groei, dat wil zeggen economische groei met ruimte voor innovatie én inclusie. Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder impliceert ook samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid. 

Onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag van het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen luidt: hoe geef je vorm aan arbeidsverhoudingen die bijdragen aan vakmanschap van werkenden en duurzame economische groei? 

Deelvragen

Hoe kunnen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de regio samenwerken voor een innovatieve regio, waarbij niemand aan de kant staat? Hoe kunnen nieuwe arbeidsverhoudingen ervoor zorgen dat bedrijven en regio elkaar versterken bij het creëren van vitale vakmensen? Anneke Goudswaard geeft in haar lectorale rede antwoord op deze vragen.

Download de lectorale rede ‘Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder’

Onderzoek vanuit drie perspectieven 

Het onderzoeksteam van het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Windesheim Flevoland beantwoordt deze onderzoeksvraag vanuit drie perspectieven:

1 Versterken van het bedrijfsleven en stimuleren van duurzame economische groei
2 Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
3 Versterken van de arbeidsmarktpositie van doelgroepen en stimuleren van sociaal ondernemerschap en inclusie