Media

Civiele en constructieve journalistiek

In het kenniscentrum Media wordt praktijkgericht onderzoek gedaan naar de maatschappelijke functie van de journalistiek in de 21e eeuw en naar de vraag hoe die functie zo effectief mogelijk kan worden vervuld.

Waarde(n)volle journalistiek

Binnen het kenniscentrum Media wordt journalistiek gezien als een vorm van publieke dienstverlening. Journalisten geven hun publiek inzicht in gebeurtenissen, achtergronden en ontwikkelingen op politiek, economisch en sociaal-cultureel gebied. Ze bevorderen dat instituties en personen waar nodig verantwoording afleggen. Door te kiezen voor een grotere publieksoriëntatie, met een toekomstgerichte, oplossingsgerichte en handelingsgerichte inkadering van het nieuws, kan de journalistiek burgers ondersteunen in het maken van keuzes in maatschappelijke en persoonlijke aangelegenheden. Op deze wijze kan zij bijdragen aan een democratische, inclusieve en duurzame samenleving, maar heeft ze ook betekenis in het leven van alledag.

Het onderzoek richt zich primair op vormen van journalistiek die relevant kunnen zijn voor het individu, de gemeenschap en de samenleving. Het betreft journalistiek die mensen actief wil betrekken in het signaleren en definiëren van problemen en het vinden van mogelijke oplossingsrichtingen. Het kenniscentrum Media draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van kennis die voor mediaorganisaties, journalistieke professionals, journalistieke opleidingen en andere onderzoekers relevant en toepasbaar is. In het onderzoek staat een publieksgerichte benadering centraal. Het onderzoek gebeurt veelal in een projectmatige samenwerking tussen onderzoekers, docenten, studenten en het journalistieke werkveld. 

Drie speerpunten

Speerpunten in het onderzoek van het Kenniscentrum Media waarin de twee lectoraten Constructive Journalism en Media & Civil Society zijn ondergebracht zijn:

1. Jongeren, nieuws en participatie

Onderzoek naar de manier waarop jongeren met nieuws omgaan, welke betekenis het voor jongeren heeft, en naar de gevolgen die de inhoud van het nieuws kan hebben op kennis, houding en gedrag.  

2. Publieke kwaliteit van de regiojournalistiek

Onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop maatschappelijke vraagstukken worden belicht in de regionale en lokale journalistiek. 

3. Normatieve professionaliteit

Onderzoek naar de journalistieke waarden, beroepsethische normen en maatschappelijke rolopvattingen van professionals en docenten journalistiek met aandacht voor de  consequenties voor het journalistieke werkveld en het journalistiek onderwijs.

Twee lectoraten

Het kenniscentrum Media onderzoekt deze onderwerpen binnen twee onderzoeksthema's:

Publicaties

Het kenniscentrum Media publiceert regelmatig relevante artikelen.

Bekijk hier de publicaties