Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Over Klantenperspectief

Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg’richt zich op onderzoek dat bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar manier.

Klantenperspectief

De verhalen van klanten in hun context vormen het vertrekpunt voor ons onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van zorg en ondersteuning op maat. In een inclusieve samenleving is er een vanzelfsprekende plek voor iedereen, ongeacht mogelijkheden en beperkingen. Zorg en ondersteuning kunnen een rol spelen bij het realiseren van die inclusieve samenleving. Van belang daarbij is de erkenning dat alle mensen op een oneindig aantal punten van elkaar verschillen: iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal, dat zich afspeelt in specifieke contexten. Binnen het lectoraat worden verhalen en zienswijzen van klanten in woord en beeld gebracht en vertaald naar het realiseren van zorg en ondersteuning op maat. Deze zorg op maat ontstaat door een samenspel van organisaties, professionals, techniek en burgers zelf. We richten ons op klanten die te maken hebben met de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Iedereen doet mee op zijn of haar manier

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen op zijn of haar manier is een inclusieve samenleving. Vraagstukken waar we onderzoek naar doen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben mensen met een beperking nodig om deel te nemen aan de arbeidsmarkt? Wat is inclusief taalgebruik, hoe stem je taal af op mensen met verschillende taalvermogens? Wat hebben jongeren die uit de residentiele jeugdzorg vertrekken nodig om weer deel te nemen in de samenleving (maatschappelijke participatie)? 

Zorg en ondersteuning op maat

We vertalen de uitkomsten van ons onderzoek naar het bieden van zorg en ondersteuning op maat. We gaan ervan uit dat die zorg en ondersteuning door een samenspel van allerlei partners en mogelijkheden ontstaat: organisaties, professionals, burgers zelf en technologische mogelijkheden worden hierbij gecombineerd. We ontwikkelen, leren en onderzoeken vraagstukken die gaan over dit samenspel, vanuit concepten als ‘zorglogistiek’, ‘gedeelde besluitvorming’, ‘burgerinitiatieven’ en ‘gebruikersperspectieven op technologische innovaties in de zorg’.

Eigen verhaal en context als vertrekpunt

Uitgangspunt van het onderzoek vormt het eigen verhaal en de context waarin een zorgvrager (klant) zich bevindt. De verhalen vormen het uitgangspunt voor het vormgeven van de zorg en ondersteuning.

Methodologie

We passen onderzoeksmethoden toe waarbij het eigen verhaal en de context van de burger maximaal tot hun recht kunnen komen. Dit kan door middel van verhalen (narratief onderzoek), maar ook met behulp van kunstvormen als foto, film, tekeningen, muziek, dans of art-based research. Omdat we altijd streven naar verbinding van onderzoek met leren in de praktijk hebben we ons gespecialiseerd in de methode van action learning: onderzoek en leren vormen een proces waaraan iedereen (onderzoeker, docent, student, professional, bestuurder, burger) deelneemt.