Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Onderzoekslijn Inclusie

Meedoen, meetellen en meebeslissen zijn universele menselijke behoeften. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig een beroep doen op zorg en ondersteuning ervaren vaak drempels in de samenleving waardoor meedoen, meetellen en meebeslissen voor hen minder vanzelfsprekend is.

Deze onderzoekslijn is onderdeel van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg en doet praktijkgericht onderzoek (veelal met klanten) vanuit en over het klantenperspectief. Het onderzoek richt zich op vragen als: Hoe zorg je ervoor dat iedereen die een beroep doet op de zorg of ondersteuning, mee kan (blijven) doen, mee kan tellen en mee kan beslissen in de maatschappij? Hoe staat de klant centraal? Op welke wijze kunnen ervaringsdeskundigen invloed hebben op de kwaliteit van diensten? Hoe bevorder je eigen regievoering door klanten in samenhang met hun netwerk? Deze vragen zijn van groot belang om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.

Onderzoekslijn Sociale Inclusie

Binnen het thema Inclusie is het van belang om de ondersteuning af te stemmen op wat iemand nodig heeft in plaats van wat iemand heeft. Inspelen op diversiteit dus. Zo bevordert bijvoorbeeld het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gelijke kansen voor mensen met een beperking. Nederland heeft dit verdrag in 2016 geratificeerd en daarmee sluit Nederland aan bij de rechten op participatie, invloed en inspraak die internationaal zijn vastgelegd. Vanuit de onderzoekslijn inclusie zien we inclusie als een proces van toenemende deelname van elk individu in de samenleving, ongeacht leeftijd, sekse, sociaal-culturele achtergrond, etniciteit, talenten en mogelijkheden dat leidt tot het resultaat van evenwaardige kansen en het uitoefenen van invloed op de verschillende terreinen van de samenleving. We richten ons op mensen met een ziekte of beperking en op mensen die bijvoorbeeld door (leeftijd)discriminatie beperkt worden in het deelnemen aan de samenleving.

De onderzoekslijn Inclusie richt zich op activiteiten rond drie thema’s:

  • Basiszekerheid zoals bijvoorbeeld arbeid en inkomen zijn (voor zover mogelijk) onderdeel van ieders leven
  • Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking hebben evenwaardige kansen en worden uitgenodigd invloed uit te oefenen
  • Positieve intergenerationele overdracht in relatie tot kinderen en gezinnen die opgroeien in ‘armoede’

De onderzoekslijn Inclusie staat binnen het lectoraat in directe verbinding met de andere onderzoekslijnen door middel van onderwijs en kennisuitwisseling, onderzoeksmethodieken, het werken met ervaringsdeskundigen en het betrekken van aankomende professionals/studenten.