Gebouw Windesheim Flevoland

Klantenperspectief

in Ondersteuning en Zorg

Het lectoraat stelt het perspectief van de cliënt centraal in het handelen van professionals en in de organisatie van de zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Klantenperspectief is de ‘verwoording’ van de eigen visie op het al dan niet tijdelijk leven met een aandoening of met beperkingen. Een visie op de bijkomende ondersteuning en zorg die eigen verlangens en wensen omvat die samenhangen met het eigen leven en het streven naar een goed leven in eigen ogen. Deze visie, die ook met en door naasten kan worden verwoord of duidelijk gemaakt, is bepalend voor de beoogde invloed op de levering en uitvoering van de ondersteuning of zorg, uiteraard binnen wettelijke kaders. We richten ons op klanten die te maken hebben met de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo, Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg.

Klantenperspectief

Klantenperspectief is de ‘verwoording’ van de eigen visie op het leven met een aandoening of met beperkingen en op de bijkomende ondersteuning en zorg. Een visie die eigen verlangens en wensen omvat die samenhangen met het eigen leven en het streven naar een goed leven in eigen ogen.

Lees meer

Onderzoekslijn Inclusie

Meedoen, meetellen en meebeslissen zijn universele menselijke behoeften. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig een beroep doen op zorg en ondersteuning ervaren vaak drempels in de samenleving waardoor meedoen, meetellen en meebeslissen voor hen minder vanzelfsprekend is.

Lees meer

Onderzoekslijn NAH Zorg op Maat

Onderzoek en praktijkverbetering in de chronische zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Onderzoek in samenspraak met de zorgpraktijk, invloed van cliënten in de zorg, en het versterken van participatie staan centraal.

Lees meer

Onderzoekslijn Zorglogistiek

Levert een bijdrage aan het zo beheersen van behandel-, zorg-, en ondersteuningsprocessen (en de daarmee verbonden inzet van medewerkers, informatie- en goederenstromen) dat tegen optimale kosten aan de wensen van de cliënten/patiënten kan worden voldaan.

Lees meer
Publicaties
 1. Er lijkt niets met ons aan de hand, maar dat is niet zo…Ons hoofd moet heel hard werken 30 september 2018

  Arends, K., Ent, M. van der, Kelderman, L., Jurrius, K. & Jansen, N. (2018). Ter bevordering van herkenning en erkenning van hersenletsel en de gevolgen bij kinderen is dit boek geschreven door leden van het Expertiseteam Jeugd en Hersenletsel en voorzien van praktische handvatten om ermee om te gaan.
  Download
 2. Leven vol kruispunten 31 juli 2018

  Donkervoort, M. & Kornelis, D. (2018). Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.
  Download
 3. De vele beelden van integraal werken 1 juni 2018

  Polstra, L., Verkooijen, L., Binkhorst, J., Ende, P. van de, Glasbergen, P., Korput, J. van de, Pruim, E. & Teekman, C. (2018). Rapportage van een kennissynthese: onderzoek naar beelden en betekenissen van de centrale partijen, klanten, sociale professionals en klantmanagers, over integraal werk en de werkzame bestanddelen ervan, uitgevoerd door vier Werkplaatsen Sociaal Domein (WSD Zwolle, WSD Noord, Kennisplatform Utrecht Sociaal en WSD Flevoland).
  Download
 4. Rapportage casusanalyses jeugdzorg plus 1 april 2018

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2018). Casusanalyses jeugdzorg plus in bovenregionaal samenwerkende Utrechtse regio’s (Zuid Oost Utrecht, Eemland, Utrecht West, Lekstroom en Utrecht Stad). Een onderzoek naar de wijze waarop in de regio’s aan ieder gezin, kind en jeugdige zo tijdig en passend mogelijk een thuismogelijke zorg geboden kan worden, wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn en hoe kennis over deze factoren kan worden benut. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 5. Startnotitie Kwaliteitsindicatoren en Meetinstrumenten Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel 28 februari 2018

  De Zorgstandaard is een inhoudelijk document dat beschrijft wat de persoon met THL en zijn naasten aan zorg mogen verwachten vanaf het moment dat er sprake is van THL. Het is een beschrijving van hoe het zou moeten zijn op basis van de huidige good practices in Nederland. Roeland, J. en Jurrius, K. (2017).
  Download
 6. Unive steunt Hersenletsel.nl 30 november 2017

  Univé verzekeringen, kantoor Almere, steunt Hersenletsel.nl Flevoland met een donatie ten behoeve van het verbeteren van arbeidsparticipatie van mensen met NAH. De activiteiten zullen specifiek gericht zijn op de behoefte aan een betere voorbereiding en afstemming over de verwachtingen van het gesprek met het UWV.
  Download
 7. Action learning uitstroom 24-uurszorg 31 oktober 2017

  Vissenberg, C., Tempel, H., Jurrius, K. (2017) Action learning uitstroom 24-uurszorg. Een onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij de instroom en doorstroom van jongeren in de 24-uurszorg in de periode juni 2016 t/m juni 2017. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 8. Wie houdt de muis vast? 31 augustus 2017

  Vervolgonderzoek naar de behoeften van jongeren en professionals in Forensisch Centrum Teylingereind, met betrekking tot het gebruik van internet en ICT toepassingen om de eigen regie van jongeren in de JJI te vergroten, en naar de randvoorwaarden voor het veilig inzetten hiervan.
  Download
 9. Ambulante crisishulpverlening in de jeugd- en opvoedhulp Flevoland 28 augustus 2017

  Ambulante crisishulpverlening in Flevoland. Een onderzoek naar de werkzame factoren van de ambulante crisishulpverlening in Almere, Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder en Zeewolde. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Rapport Vissenberg, C., Zwanenpol, M., Huijer, M., Saveur, S. (2017).
  Download
 10. Verder kijken dan de buitenkant – Bekendheid & begrip voor NAH 31 juli 2017

  Bax, K., Roeland, J., Goes, I., Wacht, N. de, Jurrius, K. (2017). Voorlichting over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door mensen met NAH in vier stappen. Almere: lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 11. Resultaten enquête monitor zorglandschap 13 juli 2017

  Monitor Zorglandschap Flevoland: Rapportage van de enquête onder zorgprofessionals aangaande het Crisiscoördinatiepunt, Even op Adem en Zorglandschap jeugd Flevoland. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 12. Gewoon bijzonder 6 juli 2017

  Kitty Jurrius is lector en coördinator van het NAH-netwerk “Gewoon Bijzonder”. In een interview vertelt ze waarom ze meedoet aan het NAH-Kennisnetwerk en wat ze er precies gaat doen.
  Download
 13. Geluiden zijn niet meer hetzelfde 5 juli 2017

  Het artikel ‘Geluiden zijn niet meer hetzelfde’ (uit: Nederlands Tijdschrift voor Logopedie, jaargang 89, nr 5, juli 2017) beschrijft onderzoek naar niet-aangeboren hersenletsel en auditieve verwerking vanuit patiëntperspectief, uitgevoerd door Kitty Jurrius, Sofie van Wessel, Nadieh Fernhout, Jose van Haastrecht en Thamar Steenmeijer.
  Download
 14. 45-plussers in de bijstand 20 april 2017

  In opdracht van de gemeente Almere heeft het Lectoraat Klantenperspectief onderzoek gedaan naar 45-plussers in de bijstand die op zoek zijn naar werk. In samenwerking met ervaringsdeskundigen is gesproken met mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zorgprofessionals en werkgevers. In het rapport dat de titel draagt ‘Als ze gewoon maar eens met ons gingen praten’ bevelen de onderzoekers de gemeente onder meer aan in te zetten op maatwerk, contacten te bevorderen in de driehoek klant-werkgever-professional en meer de kennis van ervaringsdeskundigen te benutten.
  Download
 15. Eindrapportage “Eigen Kracht-conferenties in beeld 2” 4 april 2017

  In opdracht van de Eigen Kracht Centrale heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Eigen Kracht-conferenties die gehouden zijn tussen 1 september 2015 en 1 september 2016 . Het rapport “Eigen Kracht-conferenties in beeld 2” beschrijft het onderzoek naar de tevredenheid van de deelnemers, de ervaren opbrengsten en werkzame elementen van Eigen Kracht-conferenties.
  Download
 16. Inzet methode directe member check 31 maart 2017

  Aan KWALON 2017, nr. 1 (mrt 2017) is een bijdrage geleverd door lector Lineke Verkooijen. In het artikel gaat zij dieper in op onderzoek vanuit klantenperspectief en de wijze waarop de door haar ontwikkelde directe member check methode kan worden ingezet bij narratief onderzoek vanuit klantenperspectief.
  Download
 17. Evaluatie sociale wijkteams Noordoostpolder 28 februari 2017

  De rol van de casusregisseur is in een groot deel van de casussen en trajecten veranderd, waardoor onduidelijkheid is ontstaan over de opdracht van en de rollen binnen DOEN! Het rapport geeft aanbevelingen over inrichting van werkwijze, organisatie, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering.
  Download
 18. Professional gaat pas zien als-ie het doorheeft 6 december 2016

  In het tijdschrift Sozio (de. 2016) komt Lector Lineke Verkooijen aan het woord. Zij is al ruim twintig jaar in de ban van de eigen regievoering van cliënten. Wat is daarbij de rol van professionals? 'Begin bij hoe iemand leeft en ga niet duiden.'
  Download
 19. Kunt u leven zoals bij u past? 3 december 2016

  In de derde beleidsrapportage van het landelijke initiatief Mijnkwaliteitvanleven.nl (2014-2019) staat een interview met lector Lineke Verkooijen over regievoering over eigen leven. Centraal staan de uitkomsten van ruim 18.000 deelnemers en uitkomsten van verdiepend onderzoek van mensen die zelfstandig zorg regelen met het persoonsgebonden budget (pgb), mantelzorgers, mensen met een chronische aandoening of beperking en mensen (65+) die zelfstandig thuis wonen. Zij laten zien waar voor hen goede zorg om draait.
  Download
 20. Invloed stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel 30 november 2016

  Het rapport 'Met NAH van AWBZ naar WMO' beschrijft de invloed van de stelselwijziging op mensen met niet-aangeboren hersenletsel die gebruikmaken van dagbesteding of ambulante begeleiding. Het onderzoek is uitgevoerd door Patty en Charlene van Belle en Kitty Jurius. Een rapport van de Onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat in samenwerking met Hogeschool Zuyd.
  Download
 21. Vraaggestuurd werken in langdurige zorg is wassen neus 21 november 2016

  Ondanks de inzet van goedbedoelende en hardwerkende mensen is vraagsturing in de zorg een wassen neus, betoogt lector Lineke Verkooijen in tvb Zorg. Er is een andere manier van plannen nodig.
  Download
 22. Nooit geweten dat er zoveel vragenlijsten zijn 15 september 2016

  In de zorg voor niet-aangeboren hersenletsel zijn verschillende meetinstrumenten/vragenlijsten in de omloop die in de revalidatiefase en de chronische fase door professionals worden ingezet. Deze rapportage is voortgekomen uit de gedachte is dat het zinvol zou kunnen zijn om de meetinstrumenten/vragenlijsten die door de keten heen gebruikt worden bij NAH beter op elkaar af te stemmen.
  Download
 23. Evaluatie Eigen Kracht conferenties 1 augustus 2016

  Charlotte Vissenberg en Marijke Loerts schreven een artikel voor het tijdschrift Maatwerk over hun onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties. Ze vroegen zich af wat er belangrijk is bij het vragen van hulp aan het so ciale netwerk. Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bestudeerde meer dan 1350 Eigen kracht-conferenties, waarin mensen samen met hun netwerk oplossingen voor hun problemen zoeken.
  Download
 24. Hygiene and the use of robotic animals in hospitals: a review of the literature 26 juli 2016

  Robotdieren worden steeds meer ingezet bij kwetsbare patiënten, o.a. bij kinderen met een verminderde weerstand. Dit artikel brengt in kaart wat er bekend is over de hygiëne en hygiëne richtlijnen van robotdieren met als doel het geven van handvatten aan professionals die werken met robotdieren zodat zij deze verantwoord in kunnen zetten.
  Download
 25. Historical Analysis of Personal Autonomy for Prospective Healthcare 1 juni 2016

  Een studie naar de historie van verschillende opvattingen over het faciliteren van persoonlijke autonomie. D. Moeke en J. Andel.
  Download
 26. Vraaggestuurd werken in de langdurige zorg 1 mei 2016

  Artikel van Lineke Verkooijen over de noodzaak van een expliciete plaats voor klantenperspectief in de zorg. Organisaties willen bijdragen aan een zinvol en prettig leven voor hun cliënten. Noemen dit cliëntgerichte zorg en zeggen zorg en dienstverlening af te stemmen op de individuele wensen van de cliënt. Wordt het beloofde ook waargemaakt?
  Download
 27. ICT daar weet ik wel wat van 1 maart 2016

  Een onderzoek naar eigen invloed op het leven en de behandeling door middel van het gebruik van ICT onder jongeren in een justitiële jeugdinrichting. Almere: Windesheim, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
  Download
 28. Lancering lesbrief NAH vol informatie en praktische tips 8 februari 2016

  'Digitale lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg' samengesteld door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere.
  Download
 29. Eigen Kracht-conferenties in beeld 1 juli 2015

  Loerts, M., Vissenberg, C., Verkooijen, L. (2016) Eigen Kracht-conferenties in beeld. Een onderzoek naar de tevredenheid, opbrengsten en werkzame elementen van de Eigen Kracht-conferenties in de periode 1 augustus 2013 – 1 juli 2015. Almere: Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg
  Download
 30. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel 11 juni 2015

  Jurrius, K. (2015). Cliëntvolgsysteem 2.015. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 31. Prokkelkrant Windesheim Flevoland 4 juni 2015

  Verslag van de prokkeldag van Windesheim Flevoland 2015. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 32. Lezing bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel 1 juni 2015

  Jurrius, K. (2015). Lezing tijdens bijeenkomst zorgstandaard traumatisch hersenletsel. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 33. NAH-zorg op maat 12 maart 2015

  'Nieuwe evenwichten in de chronische zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten': openbare les uitgesproken door Associate lector dr. Kitty Jurrius aan Hogeschool Windesheim Flevoland te Almere op donderdag 12 maart 2015.
  Download
 34. Inclusie: meedoen, meebepalen, meetellen 1 januari 2015

  Beek, F. van (2015) Inclusie: meedoen, meebepalen, meetellen. Almere: Windesheim, Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg.
  Download
 35. Stilstaan om vooruit te komen 1 januari 2015

  Ansem Quinta en Lineke Verkooijen (2015) ‘Huisuitzetting’ in: Stilstaan om vooruit te komen: casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Lilian Linders & Dana Feringa (red.), Utrecht: Wmo-werkplaatsen/Movisie.
  Download
 36. Mensen vertellen, ik leer nog elke dag 1 januari 2015

  Jurrius, K. (2015). Mensen vertellen, ik leer nog elke dag. In: Informatiebrochure Hersenz.
  Download
 37. Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? 1 januari 2015

  Jurrius, K. Goes, I. en Loerts. M. (2015). Hersenletsel… hoe gaat het nu met u? Ervaringen met zorg en leven van mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Almere: Windesheim Flevoland.
  Download
 38. Task scheduling in long-term care facilities: A client-centered approach 1 januari 2015

  Lieder, A., Moeke, D., Koole, G., & Stolletz, R. (2015). Task scheduling in long-term care facilities: A client-centered approach. Operations Research for Health Care, 6, 11-17.
  Download
 39. Care on demand in nursing homes: a queueing theoretic approach 27 december 2014

  Van Eeden, K., Moeke, D., & Bekker, R. (2014). Health care management science, 1-14. http://bit.ly/29nWk5L
  Download
 40. Ze kunnen naar de maan maar hier weten ze niets van 3 november 2014

  Ze kunnen naar de maan, maar hier weten ze niets van. NAH chronische fase gezien door nieuwe ogen. Lezing uitgesproken door associate lector Kitty Jurrius tijdens het hersenletselcongres op 3 november 2014.
  Download
 41. Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn 16 oktober 2014

  Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn, door L. Verkooijen, J. van Andel en J. Hoogland. In dit boek staat de kracht van het netwerk van de burger centraal. Er wordt concreet aangegeven hoe de nieuwe rol van de professionele hulpverlener ingevuld kan worden.
  Download
 42. “Kleinschalige zorg kan niet altijd kleinschalig worden georganiseerd” 1 maart 2014

  D. Moeke (interview), Tijdschrift Voor Verzorgenden, maart 2014 http://bit.ly/1T1A27h
  Download
 43. Van niet naar anders 1 januari 2014

  Verkooijen Lineke, Clara Moerman & Kim Jurgens (2014) Van niet naar anders: Een project naar het klantenperspectief in diabeteszorg. Almere: Windesheim Flevoland
  Download
 44. Het macaroni dilemma - de kunst van het slim organiseren van zorg 1 januari 2014

  Moeke, D., Wouters, S., (2014). Het boek Het Macaroni Dilemma verschaft op een eenvoudige en ludieke manier inzicht in het slim organiseren van zorg.
  Download
 45. Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn - Juiste zorg op het juiste moment 1 januari 2014

  Niets is zo actueel in zorg en welzijn als het leveren van de juiste zorg tegen optimale kosten. 'Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn' is het eerste en enige boek dat hier op gericht is. Verkooijen, L., D. Moeke., (2014). Uitgever: Noordhoff.
  Download
 46. Towards High Value(d) Nursing Home Care: providing client-centred care in a more efficient manner 1 januari 2014

  Moeke ontwikkelde in zijn onderzoek strategieën en modellen die zorgmanagers en beleidsmakers kunnen inzetten bij het optimaliseren van de dagelijkse planning en coördinatie van verpleeg- en verzorgingszorg.
  Download
 47. Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn 24 december 2013

  'Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn', door Lineke Verkooijen en Dennis Moeke. Het enige Nederlandstalige boek dat de bedrijfsvoering van de zorg- en welzijnssector op een samenhangende manier behandeld.
  Download
 48. Scale and skill-mix efficiencies in nursing home staffing: inside the black box 1 november 2013

  Moeke, D., Koole, G., & Verkooijen, L. (2014). Health Systems, 3(1), 18-28. http://www.palgrave-journals.com/hs/journal/v3/n1/abs/hs20139a.html
  Download
 49. Van inspraak naar invloed 20 april 2010

  'Van inspraak naar invloed': lectorale rede uitgesproken door lector dr. Lineke Verkooijen aan Health School Almere op 20 april 2010.
  Download
 50. Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal 1 januari 2010

  Moeke, D., & Verkooijen, L. (2010). Logistiek in een zorgomgeving: Cliënt centraal. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 19(1), 22-38. https://www.journalsi.org/articles/abstract/10.18352/jsi.199/
  Download