Gezin die buiten op het gras ligt

Publicaties

Nieuwsgierig naar onderzoeksresultaten? Het lectoraat deelt nieuwe inzichten in casestudies, handboeken, rapporten en publicaties in vakbladen en wetenschappelijke media.

16 Resultaten
 1. In de ban van het kind; digitale en interactieve brochure lectorale redes Dorien Graas en Peter Nikken 10 januari 2018

  Digitale en interactieve brochure die gemaakt is over en naar aanleiding van de lectorale redes van Dorien Graas en Peter Nikken, uitgesproken op 27 november 2017.
  Download
 2. Wie maakt de dienst uit 20 december 2017

  Dit artikel van Pedagogiek in Praktijk verscheen naar aanleiding van de lectorale redes van Peter Nikken en Dorien Graas en gaat over de kracht van de pedagogische relatie in gezin, onderwijs en jeugdhulp.
  Download
 3. Verbind sociale netwerken van pleegkinderen 16 augustus 2017

  Het voortijdig beëindigen van pleegzorg door pleegouders of pleegkinderen leidt tot problemen. Sociale netwerken rond pleegkinderen kunnen eraan bijdragen dat het niet zover komt. Onder de naam 'Samen de schouders eronder' deed het lectoraat Jeugd van Windesheim onderzoek hiernaar. Jeugd en Co (jaargang 11, nr. 4) besteedde aandacht aan dit onderzoek.
  Download
 4. Rapport 'Krachten in de wijk gebundeld' 19 april 2017

  Het rapport ‘Krachten in de wijk gebundeld’ is het resultaat van een onderzoek naar de interne en externe samenwerking van de sociale wijkteams in opdracht van de gemeente Zwolle. Het werd uitgevoerd door het lectoraat Jeugd en het lectoraat Innoveren met Ouderen van Windesheim en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa. Het onderzoek bestond onder meer uit een enquête en een serie gesprekken met medewerkers van de wijkteams en de verschillende specialistische zorgaanbieders in Zwolle.
  Download
 5. Publieksversie rapport fase 2 onderzoeksproject 'Met Elkaar Uit Elkaar' 22 maart 2017

  In de regio IJsselland hebben tien organisaties middels subsidie van ZonMw het project Met Elkaar, Uit Elkaar ontwikkeld om een samenhangende aanpak in (complexe) scheidingsproblematiek met betrokken organisaties en professies te realiseren. Deze publieksversie beschrijft de conclusies en uitkomsten van de onderzoeksgegevens die uit de drie pilots in Dalfsen, Deventer en Zwolle zijn gekomen.
  Download
 6. Samen de schouders eronder - Handreiking 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. Het doel van de handreiking is om aan de verschillende deelnemers in het pleegzorgproces (het kind, de ouders, de pleegouders, de pleeggrootouders, de professionals) mogelijkheden te bieden om het netwerk te activeren, te betrekken, in te schakelen.
  Download
 7. Samen de schouders eronder - Toolkit 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. De toolkit is een handzame bijlage bij zowel de rapportage Sociale Netwerk Strategieën als bij de handreiking. Zo kunnen alle belangrijke betrokkenen rondom de pleegzorgplaatsing op eenvoudige wijze de beschikbare middelen gebruiken en inzetten.
  Download
 8. Samen de schouders eronder - Rapportage 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In deze rapportage wordt in kaart gebracht welke sociale netwerk strategieën in de pleegzorg gebruikt worden.
  Download
 9. Samen de schouders eronder - Visie 10 maart 2017

  Het onderzoek 'Samen de schouders eronder' leverde vier verschillende producten op die samen één geheel vormen: Visie, Rapportage sociale netwerk strategieën, Handreiking en Toolkit. In dit document wordt de visie op het benutten en inzetten van sociale netwerken in de pleegzorg beschreven aan de hand van een aantal uitgangspunten.
  Download
 10. Werken in trajecten bij jeugdhulp 01 april 2015

  In 2008 heeft de provincie Overijssel geconcludeerd dat de destijds gehanteerde sturing van de provinciale jeugdzorg geen perspectief bood op substantiële verbeteringen in de jeugdzorg. De provincie heeft daarop haar sturing fundamenteel aangepast en zich ten doel gesteld het stelsel op te bouwen op basis van andere kernwaarden. Er is door jeugdzorgaanbieders in Overijssel actief gewerkt aan het doorvoeren van de nieuwe werkwijze: het werken in trajecten. Op basis van de uitgevoerde evaluatie van dit ambitieuze plan wordt in dit artikel ingegaan op de belangrijkste conclusies die ook relevant kunnen zijn voor organisaties die het ‘werken in trajecten’ willen implementeren. Het artikel is gepubliceerd in Jeugdbeleid, maart 2015, Volume 9, Issue 1, pp 1-8.
  Download