Gezin die buiten op het gras ligt

Sturing en financiering van de jeugdhulp

De onderzoekslijn Sturing en financiering van de jeugdhulp ontwikkelt inzichten om jeugdhulpaanbieders en gemeenten te ondersteunen bij sturingsvraagstukken.

Met ingang van januari 2015 zijn de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp verschoven van rijk en provincies naar gemeenten. Daarnaast is er gekozen voor een andersoortige aanpak van problemen. De jeugdhulp moet meer plaatsvinden op scholen en in de wijk, er moet een betere afstemming van de verschillende hulpverleners tot stand komen en er moet een verschuiving plaatsvinden van de duurdere specialistische hulpverlening naar de preventieve en vrij toegankelijke zorg. Het uiteindelijke doel is een betere, maar ook goedkopere jeugdhulpverlening die vraaggestuurd van aard is en waarin professionals zelfstandig en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid werken en denken in termen van resultaat voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Ondersteuning bij nieuwe sturingsvraagstukken

De recente veranderingen in de structuur van en werkwijzen binnen de jeugdhulpverlening betekenen een grote omslag voor gemeenten en jeugdhulpaanbieders en leveren nieuwe sturingsvraagstukken op. Het lectoraat Jeugd ondersteunt hen hierbij met de onderzoekslijn sturing en financiering van de jeugdhulp. Binnen deze lijn wordt onder meer onderzoek gedaan naar samenwerkingsvraagstukken, naar de ontwikkeling van resultaatgerichte financiering in de jeugdhulp en naar de betekenis van de recente veranderingen in structuur en werkwijzen voor sturing door managers en bestuurders in de jeugdhulp.