Gezin die buiten op het gras ligt

Onderzoeksprojecten

Het lectoraat Jeugd doet onderzoek naar subsidieaanvragen van ZonMw, Raak en NRO en is beschikbaar voor contractonderzoek. Hieronder een overzicht van onze lopende en afgeronde onderzoeksprojecten:

16 Resultaten
 1. Gedeeld leiderschap bij Pactum 09 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Voor Pactum is gedeeld leiderschap het proces waarin management en professionals in gezamenlijkheid met cliënten (kinderen, jongeren en hun ouders) invulling geven aan hulpverleningstrajecten en waarin zij afwisselend verschillende (leiderschaps)rollen vervullen. Windesheim onderzoekt hoe Pactum invulling kan geven aan deze vorm van leiderschap.
  Lees verder
 2. Kwaliteitszorg in de jeugdhulpregio IJsselland 08 december 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen de jeugdzorgregio IJsselland worden door de jeugdhulpaanbieders verschillende kwaliteitszorgsystemen gehanteerd, wat de inkoop van zorg en hulpverlening door gemeenten en jeugdhulpregio bemoeilijkt. Om tot één kwaliteitszorgsysteem te komen per 2018 inventariseert het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg welke kwaliteitszorgsystemen er gehanteerd worden. Ook zal het lectoraat de mogelijkheden van één kwaliteitszorgsysteem en verkennen en beschrijven.
  Lees verder
 3. Alliantie in beeld 25 november 2015

  Promotieonderzoek (lopend) - De kwaliteit van de werkrelatie (alliantie) tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijk uitgangspunt in de (intensieve) ambulante gezinshulpverlening. Toch is er tot nu toe nog weinig onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in de feitelijke bijdrage van de werkrelatie aan de uitkomsten van de hulpverlening bij ambulante gezinshulpverleningstrajecten. Hoe kunnen ambulante gezinshulpverleners hun werkrelatie met jeugdige en ouder(s) het beste vormgeven, zodat de hulpverlening meer kans van slagen heeft?
  Lees verder
 4. Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 'Samen op School' 20 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Een breed consortium van jeugdhulp en onderwijs in IJsselland en Flevoland richt zich op betere inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de jeugdhulp en het (passend) onderwijs met als doel in de toekomst de toestroom naar zwaardere en duurdere vormen van hulp te beperken en de terugstroom te bevorderen.
  Lees verder
 5. Samenwerking sociale wijkteams en specialistische zorgaanbieders in Zwolle 09 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Onderzoek laat zien dat het maatschappelijke en financiële rendement van sociale (wijk)teams samenhangt met keuzes rond de inrichting en organisatie. Welke keuzes maakte de gemeente Zwolle? En welke gevolgen hebben die keuzes voor de door de teams behaalde resultaten? Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg doet onderzoek hiernaar, waarbij de samenwerking met de specialistische zorgaanbieders centraal staat.
  Lees verder
 6. Sturingsmodellen en sociale wijkteams 02 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De sociale wijkteams van de gemeente Zwolle staan tot 2017 onder regie van de gemeente. Daarna wordt het mogelijk de regie te verleggen naar de sociale wijkteams. Is het mogelijk tegen die tijd de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid bij de gemeente te laten liggen, terwijl de regie op de uitvoering en bedrijfsvoering verschuift naar de sociale wijkteams? Het lectoraat Sturing in de Jeugdzorg onderzoekt de mogelijkheden.
  Lees verder
 7. Resultaatfinanciering in de jeugdhulpregio IJsselland 14 september 2015

  Onderzoeksproject (lopend - De jeugdhulpregio IJsselland wil per 1 januari 2018 overgaan op een systeem van resultaatfinanciering, waarin bekostiging plaats vindt op basis van het gerealiseerde resultaat. Om dit systeem succesvol te implementeren is er behoefte aan een technisch deugdelijk systeem waarin indicatoren worden gekoppeld aan resultaten en waar de betrokken partijen vertrouwen in hebben. Aan het lectoraat Sturing in de jeugdzorg de opdracht dit systeem te ontwikkelen.
  Lees verder
 8. Complexe scheidingen 01 september 2015

  Bij scheiden komt veel kijken, helemaal als er kinderen bij betrokken zijn. Soms verliezen ouders in scheiding het belang van de kinderen uit het oog. Om te voorkomen dat kinderen in de knel komen, is een vroegtijdige signalering en een goede samenwerking tussen ouders en professionals en tussen professionals onderling van groot belang. Dit project is erop gericht deze samenwerking te verbeteren.
  Lees verder
 9. Samen de (sch)ouders eronder 10 september 2014

  Onderzoeksproject (lopend) - Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% - 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Hoe kunnen we dit ondersteunen?
  Lees verder
 10. Ouderverantwoordelijkheid in de (semi-)residentiële jeugdzorg 10 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Soms kunnen jongeren niet meer thuis wonen en worden ze (al dan niet gedwongen) opgenomen in een residentiële instelling. Tijdens hun verblijf krijgen zij de verzorging, begeleiding en behandeling die bij hen past. Welke rol hebben de ouders nog tijdens deze periode, hoe ervaren hulpverleners en ouders deze rolverdeling en hoe is die rolverdeling eventueel te beïnvloeden? Uit dit onderzoek bleek dat ouders tevreden zijn over de rolverdeling, maar dat de begeleiders meer betrokkenheid van de ouders wenselijk vinden.
  Lees verder