Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Netwerk

Het lectoraat verricht toegepast onderzoek, dat gedragen wordt door verschillende partijen uit de zorgpraktijk.

Binnen onderzoeksprojecten vindt er regelmatig een dialoog plaats met ondernemers, patiënten, verzekeraars, netwerkorganisaties en overheden. Vanuit verschillende invalshoeken worden de belangen in het complexe zorglandschap uitgelicht. Zo ontstaat er een schat aan informatie die niet alleen bijdraagt aan het overbruggen van de kloof tussen innovatie en inbedding, maar ook aan het onderwijs. 

Relevantie voor het onderwijs

Het lectoraat werkt binnen Windesheim nauw samen met de opleidingen HBO-ICT, Verpleegkunde en Toegepaste Gerontologie. Studenten hebben een belangrijke rol bij het uitvoeren van onderzoek en het toepassen van onderzoeksresultaten in de onderwijspraktijk. Zo ontwikkelen zij een onderzoekende houding. Verkregen kennis en inzichten worden geïntegreerd in het onderwijs in lesmodules, maar ook in het door het lectoraat ontwikkelde´Zorg op Afstand Skillslab'. Verpleegkundestudenten oefenen hier met het leveren van zorg op afstand door ICT en zijn zo beter voorbereid op de toekomstige zorgpraktijk. Het Skillslab biedt ook mogelijkheden voor mkb'ers om onderzoek te doen naar nieuwe of bestaande ICT-toepassingen. 

Zorg op Afstand
25980904MGL2812jpg26730904MGL2964jpg
 
Relevantie voor de beroepspraktijk

Het onderzoek levert een bijdrage aan de beroepspraktijk door voor, én met zorgprofessionals, te duiden wat eHealth betekent voor het beroep en de beroepspraktijk van verpleegkundige. Het beoogt zorgprofessionals beter toe te rusten voor het omgaan met deze veranderingen: door kennisoverdracht (nascholing, workshops, artikelen in vaktijdschriften en presentaties op congressen) en door hulpmiddelen te ontwikkelen voor de beroepspraktijk (brochures met praktijkverhalen, e-learning modules, of serious games). Daarnaast levert het onderzoek hulpmiddelen op voor eHealth-ondernemers die zij kunnen inzetten bij het maken van businessmodellen en het vinden van structurele financiering voor hun eHealth-innovatie. 

Onderzoeksadviesraad

Het lectoraat wordt bijgestaan door een onderzoeksadviesraad die bestaat uit externe relaties. De raad reflecteert op visies, beleid en de grote lijnen van onderzoeksprojecten en - activiteiten. De deelnemende leden zijn vanuit hun expertise gevraagd om met een kritische blik advies en aanbevelingen te geven. De raad bestaat uit:

• Lisette van Gemert (hoogleraar, Universiteit Twente)
• Alexander van Rossem (manager beleid & strategie, Isala Klinieken)
• Arie Hasman (emeritus hoogleraar, Universiteit van Amsterdam)
• Cyrille Krul (lector, Hogeschool Utrecht)
• Mirande Groenen (programmaleider eHealth, Achmea)
• Pim Ketelaar (senior health innovator, VitaValley)
Saskia van Alphen (programmamanager, Noaberfoundation)

Samenwerkingen

Binnen het RAAK-publiek project Beeldcommunicatie in de GGZ is aansluiting gevonden bij het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc), een samenwerkingsverband tussen UMCG/Universitair Centrum Psychiatrie, Zorg Innovatie Forum en zeven GGZ-instellingen in Noord-Nederland. Als coördinator van het eHealth Netwerk Noord-Nederland heeft het RGOc belang bij versterking van het onderzoek op het gebied van eHealth-toepassingen in de GGZ.

Binnen het RAAK-publiek project eHealth in de wijk wordt onder andere samengewerkt met zorgorganisaties in de regio, Zorgcampus Noorderboog, Zorgtrainingscentrum Regio Zwolle, brancheorganisatie ActiZ, beroepsvereniging V&VN, en kennisinstituut Vilans. Genoemde partijen hebben aangegeven dat het onderzoek voor hen uiterst relevant is.

TechForFuture

Het lectoraat neemt binnen diverse onderzoeksprojecten deel aan TechForFuture, Centre of Expertise HTSM Oost, een initiatief van Saxion en Windesheim. Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM). HTSM is één van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven. De ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM-onderzoek.