Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Over ICT-innovaties in de Zorg

Veel mensen zien eHealth als een veelbelovende ontwikkeling; dalende kosten en een betere efficiëntie en kwaliteit van de zorg liggen binnen handbereik. Toch zijn er nog weinig ICT-innovaties structureel ingebed in de zorgpraktijk.

Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg onderzoekt waarom dat zo is. Trends als langer thuiswonende ouderen, eigen regie van zorgconsumenten, self-monitoring, value based healthcare, patient pull, personele tekorten en toenemende vergrijzing in de zorgsector leiden weliswaar tot een groot aantal eHealth-initiatieven, maar niet tot de structurele inbedding ervan. Ook de politiek roept om versnelde invoering van eHealth.

Structurele inbedding als hoofdthema

Het lectoraat richt zich daarom op het overbruggen van de kloof tussen veelbelovende ICT-innovaties en de structurele inbedding hiervan in de zorgpraktijk. Het onderzoek levert toepasbare kennis op, bijvoorbeeld tools die zorgverleners ondersteunen bij het inzetten van eHealth of handzame instrumenten die ondernemers gebruiken bij hun zoektocht naar structurele financiering van innovaties.

Drie onderzoeksperspectieven

Het lectoraat stelt dat de kans op structurele inbedding sterk toeneemt als er in een innovatietraject gekeken wordt vanuit drie perspectieven: de zorgpraktijk, de techniek en de business-implementatie. De onderzoeksactiviteiten van het lectoraat zijn daarom multidisciplinair ingestoken vanuit drie onderzoeksperspectieven:

Onderzoeksperspectief 1: Smart & Connected

Met de komst van smartphones is ICT-hardware niet alleen kleiner en krachtiger geworden, maar ook altijd binnen handbereik. Ongeveer 90% van de bevolking bezit een smartphone, ook het bezit onder ouderen neemt toe. Tegelijkertijd zijn er steeds meer sensoren op een smartphone aanwezig die gezondheidsgegevens van de gebruiker kunnen meten. Deze ontwikkelingen betekenen echter nog niet automatisch een verbetering van de zorgpraktijk. Want kunnen, willen en mogen patiënten en zorgverleners hier wel gebruik van maken? Het onderzoeksperspectief Smart & Connected richt zich op vragen als: Hoe ontwerpen we smartphonetoepassingen die bijdragen aan het voorkomen van, het beter omgaan met of het herstellen van een ziekte en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de zorgpraktijk? Hoe stimuleren we het gebruik ervan? Hoe meten we de beoogde verbeteringen in de
zorgpraktijk?

Onderzoeksprojecten: Implanteerbare insulinepomp, Smart Connected Diabetes Care.

Meer weten? Neem contact op met Henri ter Hofte

Onderzoeksperspectief 2: Innovatie & Zorgpraktijk

EHealth is een innovatief hulpmiddel met een grote impact voor de zorg, bedoeld én onbedoeld. Niet alle veranderingen zijn even concreet en herkenbaar. Het onderzoeksperspectief Innovatie & Zorgpraktijk richt zich daarom op vragen als: Welke veranderingen brengen ICT-innovaties in de zorgpraktijk teweeg? Welke vragen roept dit op bij zorgverleners en patiënten? Hoe kunnen zorgverleners beter toegerust worden om hiermee om te gaan?

Onderzoeksprojecten: Vitaal teledialyse, Beeldcommunicatie in de GGZ, Verpleegkundige palliatieve telezorg.

Meer weten? Neem contact op met Annemarie van Hout

Onderzoeksperspectief 3: Business & Implementatie

Niet alleen het bezit van smartphones neemt toe. De bereidheid om zelf producten en diensten aan te schaffen neemt in het algemeen toe, ook als het gaat om producten die met zorg en gezondheid te maken hebben. Patiënten worden consumenten. Tegelijkertijd kijken zorgverzekeraars streng toe, ze vergoeden niet alle uitgaven. Deze ontwikkeling biedt business opportunities enerzijds, maar vraagt anderzijds om duurzame business modellen. In het onderzoeksperspectief Business & Implementatie onderzoekt het lectoraat, samen met stakeholders uit de praktijk, hoe de inbedding van ICT-innovaties succesvol kan verlopen in de zorg. Onderzoeksvragen hierbij zijn: Hoe ziet het business model eruit van een nieuwe eHealth-dienst? Hoe toon je voor verschillende stakeholders de meerwaarde van je innovatie aan? Hoe kun je een regionaal succesvolle eHealth-innovatie nationaal of internationaal opschalen?

Onderzoeksprojecten: Zorgdomotica in de praktijk, ACT@Scale, Watwildezorgverzekeraar.nl.

Meer weten? Neem contact op met Marike Hettinga

Samenwerken aan onderzoek
 

Heeft u een vraagstuk dat aansluit op één van onze onderzoeksterreinen? Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

Contact

Facts and figures

Wie het lectoraat is, wat het lectoraat doet en voor wie, wordt samengevat in onderstaande graphic.