Afbeelding lectoraat ICT Innovaties in de Zorg

Onderzoeksprojecten

De onderzoeksprojecten zijn praktijkgericht en vinden plaats binnen drie onderzoeksperspectieven: Open Internet of Healthings, eHealth en de Zorgpraktijk, en Structurele Inbedding en Financiering.

Onderzoeksprojecten
 1. Blended care in de GGZ: leren van best practices 16 januari 2020

  Doel van dit onderzoek is om in te inrichten van een langlopende onderzoekslijn van praktijkgericht onderzoek naar blended care in de GGZ.
  Lees verder
 2. Virtual Reality voor verpleegkundig rekenen in de medicatiecontext 14 januari 2020

  Lees verder
 3. Living Well with Anne 25 september 2019

  Aan de hand van een user centered design wordt bekeken hoe een virtual agent kan bijdragen aan het welbevinden van iemand met dementie.
  Lees verder
 4. Access to Music for People with Dementia 19 september 2019

  De kwaliteit van leven van mensen met dementie neemt snel af wanneer zij moeilijkheden ervaren bij het gebruik van alledaagse producten en hun initiatief verliezen. We bestuderen hoe slimme technologie mensen met een milde tot matige vorm van dementie kan ondersteunen en hen kan laten profiteren van de positieve effecten van het luisteren naar muziek in het dagelijks leven.
  Lees verder
 5. Virtual Reality for Rehabilitation 01 september 2019

  Lees verder
 6. Smarter Machine Learning for Diabetes Care 21 juni 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van het onderzoek is enerzijds het evalueren en verbeteren van machine learning algoritmes voor insuline-adviezen voor jongeren met diabetes type 1 en anderzijds het ontwikkelen van een kennisbank met geanonimiseerde datasets ten behoeve van de opleiding HBO-ICT op het snijvlak van zorg en data science voor gebruik in onderwijs. 
  Lees verder
 7. Health and Wellness in a Connected Society 19 april 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe nieuwe slimme technologieën kunnen worden gebruikt om fysieke activiteit van mensen te meten, te monitoren en te stimuleren.  
  Lees verder
 8. Blockchain technologie en toepassingen 05 april 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van het onderzoek is het genereren van voldoende technische kennis op het gebied van blockchain, dit terug laten vloeien in het onderwijs en zodoende kunnen voldoen aan de vraag vanuit het werkveld.
  Lees verder
 9. Promotieonderzoek structurele bekostiging en business modellen van digitale innovaties in de zorg 21 maart 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit promotieonderzoek is om bij te dragen aan structurele bekostiging en inbedding van digitale innovaties in de zorg.
  Lees verder
 10. VRAMBO: Virtual Reality voor AMBulanceverpleegkundig Onderwijs van complexe situaties 21 maart 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een VR-Training voor ambulanceverpleegkundigen en zodoende te voorzien in de professionele behoefte van de ambulanceverpleegkundigen, bijdragen aan kennis over de ontwerpbenodigdheden van VR-trainingen en de diagnostische kernproblematiek en het inbedden van deze training in het hbo(niveau)onderwijs.
  Lees verder
 11. Hartzorg op Afstand 17 januari 2019

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het onderzoek heeft de opgebouwde verpleegkundige, logistieke en technologische ervaring en expertise die tijdens de ontwikkeling van de dienst Hartzorg op Afstand zijn opgebouwd, expliciet gemaakt. 
  Lees verder
 12. eHealth in de Wijk 30 oktober 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe wijkverpleegkundigen ondersteund kunnen worden bij het toewijzen en inzetten van eHealth-gebaseerde zorg bij hun cliënten.
  Lees verder
 13. LevendBoek 04 juni 2018

  LevendBoek Onderzoeksproject (afgerond) - Het product LevendBoek geeft familie en verzorgenden van mensen met dementie een handvat om op een interactieve manier een gesprek te initiëren en het contact te vergemakkelijken. LevendBoek wil hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.
  Lees verder
 14. Vitaal teledialyse 13 maart 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kan de kwaliteit van leven van nierdialysepatiënten verbeterd worden door gebruik te maken van telezorg?
  Lees verder
 15. Werkplaats 'Zinvolle Robotica in de Zorg' 19 februari 2018

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Concurreren robots met de zorgprofessional? En hoe zit het met het persoonlijke contact?
  Lees verder
 16. Gaming voor kinderen met autisme? 22 augustus 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Een Co-creatief ontwerp van een Digitaal Behavior Change Support System voor het trainen van sociale vaardigheden bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.
  Lees verder
 17. Smart Connected Diabetes Care 22 juni 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de therapie voor jongeren met diabetes verbeterd kan worden met een slimme boluscalculator. Daarvoor is er een zelflerende variant van een boluscalculator ontwikkeld en toegevoegd aan een eerder ontwikkelde app voor jongeren met diabetes.
  Lees verder
 18. Zorg in de wijk in de 21ste eeuw 16 januari 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit onderzoek leggen we ervaringen van gebruikers van Fieldlabs vast. Onder de noemer ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ werken studenten, cliënten, zorgmedewerkers en docenten samen om zorg en onderwijs te innoveren en aan te passen aan de 21e eeuw. We brengen ervaringen in kaart met verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en leggen vervolgens ook de relatie met de doelstellingen van de fieldlabs.
  Lees verder
 19. ACT@Scale 06 december 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit programma werkten veertien projecten in zes regio’s de afgelopen drie jaar samen om nieuwe vormen van zorg beschikbaar te maken voor de inwoners van deze regio’s. Het lectoraat ICT-Innovaties in de Zorg heeft hierin samengewerkt met het UMCG (Groningen), onder leiding van Philips Healthcare. Het programma is afgerond en de eindresultaten zijn opgeleverd.
  Lees verder
 20. De betekenis van sociale robots voor thuiswonende mensen met dementie: zin en onzin? 04 oktober 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe en op welke gebieden kunnen sociale robots de sociale gezondheid van mensen met dementie en de volhoudtijd van mantelzorgers ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen?
  Lees verder
 21. Beeldcommunicatie in de GGZ 23 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Er moet fors bezuinigd worden in de GGZ, terwijl de kwaliteit van de zorg gehandhaafd moet blijven. Verwacht wordt dat de inzet van beeldcommunicatie in de zorg hieraan een bijdrage kan leveren.
  Lees verder
 22. Naar opschalingskennis over OZOverbindzorg 2.0 01 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) – OZOverbindzorg is een online communicatieprogramma dat in de gemeente Raalte met succes het sociale en medische netwerk rond kwetsbare, nog thuiswonende mensen ondersteunt. Tijdens dit project is onderzocht of het implementeren van OZOverbindzorg in meer gemeenten haalbaar is en wat hiervan de kosten en baten zijn?
  Lees verder
 23. Inwendige insulinepomp 01 juli 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er is onderzocht hoe de bediening van een nieuwe implanteerbare insulinepomp met een app op een smartphone veilig en bruikbaar gemaakt kan worden.
  Lees verder
 24. HighTech4SportsMedicine 01 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - De sportartsen van Isala bieden sportmedische begeleiding aan medewerkers van bedrijven. Om deze begeleiding verder te optimaliseren willen de sportartsen smartphonetechnologie inzetten.
  Lees verder
 25. Hightech@home 01 juli 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met een handicap blijven thuis wonen. Er is echter te weinig personeel om deze mensen thuis te verzorgen. Nieuwe technologische oplossingen kunnen bewoners en zorgverleners mogelijk ondersteunen.
  Lees verder
 26. Verpleegkundige palliatieve telezorg: praktijkverhalen en verhaalpraktijken 01 januari 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Er bestaan veel zorgen over de zorg. Bijvoorbeeld over de tekorten die ontstaan door een dalend aanbod en een stijgende zorgvraag, maar ook over de stijgende kosten. Het toepassen van ICT-innovaties in de zorg wordt als één van de belangrijkste mogelijkheden gezien om deze groeiende kloof te overbruggen. Maar, wat gebeurt er precies met de zorg als ICT wordt toegepast?
  Lees verder
 27. Succesvol ondernemen met eHealth: Ontwikkelen van een aanpak voor evidence based eHealth 31 december 2013

  Onderzoeksproject (afgesloten met een symposium) – Digitale dossiers, portalen, mobiele apps en zorg op afstand zijn voorbeelden van eHealth-innovaties. De verwachtingen van deze innovaties zijn hooggespannen: de kwaliteit van de zorg kan verbeterd worden, met minder arbeidskrachten en minder kosten.
  Lees verder
 28. Clinical Data Ware House 11 december 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – De zorg van een patiënt met kanker stopt niet na behandeling in het ziekenhuis. Verschillende partijen, zoals oncologieverpleegkundigen en de thuiszorg, zijn bij de nazorg betrokken en beschikken over gegevens van de patiënt die vastgelegd en onderling uitgewisseld moeten worden. Het onderzoek Clinical Data Ware House heeft aannemelijk gemaakt dat er een klinische database ontwikkeld kan worden die in deze behoefte kan voorzien. Het onderzoek krijgt naar alle waarschijnlijkheid een vervolg.
  Lees verder
 29. Onderzoek Webbased Leefstijlbegeleiding voor Nierfalenpatienten 31 december 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Samen met de Nierfalenpoli van de Isala Klinieken voerde het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg onderzoek uit naar de effecten van het gebruik van een website voor leefstijlbegeleiding. Het onderzoek richtte zich niet alleen op de effecten voor de patiënten, maar ook op de effecten voor verpleegkundig specialisten die de patiënten begeleiden.
  Lees verder
 30. Evaluatie Oefentherapie-online 23 januari 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwantitatieve evaluatie naar de effecten van therapie die thuis wordt uitgevoerd met online ondersteuning. Draagt Oefentherapie-online bij aan therapietrouwheid van de cliënt? Hoe is de tevredenheid van de patiënt?
  Lees verder
 31. Digitale Medicatieondersteuning epilepsiepatiënten 31 december 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) – Epilepsiepatiënten moeten met regelmaat hun medicatie innemen. De applicatie DiMove waarschuwt patiënten als ze hun medicatie niet op tijd innemen. DiMove draagt bij aan kennis over de invloed van medicatietrouw op de kwaliteit van leven en de rol die ICT hierin speelt. Uit de pre-pilot is naar voren gekomen dat deelnemers uit de doelgroep enthousiast zijn over de dienst.
  Lees verder
 32. IT monitor in de Gezondheidszorg 31 december 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - Hoe is het gesteld met de IT, specifiek het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), in Nederlandse ziekenhuizen in vergelijking met Duitse en Oostenrijkse? Welke rol spelen verpleegkundigen hierin?
  Lees verder
 33. eHealth Innovatie Matrix 31 december 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit onderzoek is een online tool ontwikkeld, die met praktische instrumenten, informatie en advies ondersteuning biedt aan innovatieprojecten op het gebied van telezorg (eHealth innovaties). Hiermee worden projecteigenaren voorzien van een stevig handvat voor het ontwikkelen van nieuwe elektronische toepassingen in de gezondheidszorg.
  Lees verder
 34. TalkMeHome 23 juni 2011

  Onderzoeksproject (afgerond) - De mobiele dienst Talk me home zorgt ervoor dat patiënten met een lichte vorm van Alzheimer die verdwalen weer naar huis worden geleid. Nu het prototype van TalkMeHome getest is, blijkt dat een zorgverlener hiermee goed in staat is mensen naar huis te begeleiden. Gesprekstechnieken en kennis van de (aandoening van de) cliënten spelen daarbij een cruciale rol. Behalve een veilige manier van thuiskomen, worden mantelzorgers ontlast en kunnen cliënten langer zelfstandig thuis blijven wonen.
  Lees verder