Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Over Expertisecentrum Dementie

Het expertisecentrum wil het professioneel handelen van (toekomstige) professionals versterken, zodat zij excellente ondersteuning kunnen bieden bij dementie.

professional en oude vrouw lachen naar elkaar

Doel is om een duurzame verbinding tussen beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek te creëren, die ontwikkeling en implementatie van sociale en technologische innovatie mogelijk maakt. 

Van dementievriendelijk naar dementievaardig

Nederland wordt zich in toenemende mate bewust van het feit dat de zorg voor mensen met dementie een factor van betekenis gaat worden in onze samenleving. Het Deltaplan Dementie heeft als doel om overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen te laten werken op dit thema. De dementievriendelijke samenleving is een van de speerpunten. Bewustwording van (samendementievriendelijk.nl) en voorlichting aan de burger (dementie.nl) zorgen er de komende jaren voor dat iedereen in Nederland dementie erkent en herkent. De volgende opgave wordt voor iedereen om vanuit zijn of haar rol een bijdrage leveren van aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Dat vraag om de vaardigheden te weten wat te doen en hoe te kunnen achterhalen of het gewenste effect wordt bereikt. Daarmee kunnen we de volgende stap zetten, namelijk die van dementievriendelijk naar dementievaardig.

Kennis delen met studenten

Bijna alle studenten die een opleiding volgen op het gebied van Gezondheid & Welzijn, krijgen in hun beroepspraktijk te maken met mensen met dementie. De kennis die zij daarvoor nodig hebben zal ergens binnen hun opleiding een plek moeten krijgen. ProMemo zal in het najaar van 2017 alle benodigde kennis beschikbaar maken voor docenten en studenten. Het gaat daarbij om boeken, relevant onderzoek, presentatiemateriaal, oefenstof en instructiefilmpjes.

Kennis delen met docenten

In het voorjaar van 2018 organiseren we in samenwerking met het Zorgtrainingscentrum een “Inspiratiedag Dementie” voor alle docenten van Windesheim en voor de mbo-onderwijsinstellingen die betrokken zijn. Docenten maken door middel van workshops, presentaties en dialoog met de praktijk kennis met de laatst ontwikkelde producten en onderzoeksresultaten in het dementiewerkveld in de regio. Het doel hiervan is om docenten voldoende handvatten en kennis te geven om studenten de meest recente ontwikkelingen mee te geven, die studenten weer kunnen toepassen in de praktijk.

Ambities

Om de praktijk van de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de toekomst succesvol vorm te geven hebben we voor de komende periode een aantal ambities geformuleerd:

Wegnemen van 'vraagverlegenheid'

Hoe kunnen we mensen met dementie en hun naasten helpen om hun hulpvragen goed onder woorden te brengen? Voor zorgprofessionals is het nu soms heel lastig te achterhalen wat hun cliënten nu van hen vragen.

Wegnemen van 'handelingsverlegenheid'

Hoe kunnen we zorgprofessionals zo toerusten dat zij in de dagelijkse praktijk dát kunnen faciliteren wat nodig is? Zeker als de dementie wat verder gevorderd is, zijn dingen vaak niet wat ze lijken te zijn. 

Wegnemen van 'marktverlegenheid'

Hoe kunnen we aanbieders van innovatieve producten en diensten een steuntje in de rug geven, zodat zij de mensen met dementie bereiken met hun aanbod? De wereld van zorg voor menen met dementie is voor ondernemers complex en soms ondoorgrondelijk. 

ProMemo wekt met een groot aantal partijen in de regio Zwolle samen om deze ambities vorm te geven. Collega onderwijs instellingen, zorgorganisaties, maatschappelijk werk en lokale overheden behoren tot dit netwerk. Zo weten we dat onze ambities aansluiten bij de praktijk van alle dag.