Twee studenten met twee ouderen aan een tafel

Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning bij dementie

Onderzoeksproject (lopend) - Het tijdig bespreekbaar maken van de palliatieve fase bij dementie en vervolgens het zorgbeleid hierop aanpassen, kan leiden tot minder overbehandeling en betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Hoe kunnen we dit proces binnen de eerstelijnszorg zo optimaal mogelijk laten verlopen?

De afgelopen jaren is er in binnen- en buitenland veel onderzoek gedaan naar palliatieve zorg bij dementie. Dit resulteerde in enkele handreikingen over markering en proactieve zorgplanning. Deze  zijn vooral gericht op professionals in een  intramurale setting, op vergevorderde dementie en de (aller)laatste levensfase. Het is echter niet duidelijk of de beschikbare aanbevelingen bruikbaar zijn in de Nederlandse eerstelijnssetting waarin casemanagers en huisartsen zich in een steeds vroeger stadium van dementie richten op mensen met dementie en hun naasten. Dit onderzoek wil daarom een leidraad met implementatieplan opstellen voor markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning (PZP) in de eerste lijn.

Opzet van het onderzoek

In de eerste fase van het onderzoek worden mensen met dementie en hun naasten geïnterviewd om zicht te krijgen op de manier waarop nu de markering plaatsvindt en wat zij in het gesprek daarover belangrijk vinden. Ook wordt gevraagd naar wat zij van belang vinden in de zorg in de periode daarna (proactieve zorgplanning). Daarnaast worden focusgroepen gehouden met huisartsen en casemanagers om te achterhalen welke manieren van gespreksvoering zij nu hanteren en wat zij nodig hebben om de palliatieve fase bespreekbaar te maken en aldus te markeren bij hun patiënten.
Studenten zijn betrokken bij de voorbereiding op de interviews en focusgroepen. Ook houden zij de interviews met de naasten/mantelzorgers. Zij ondersteunen tevens de verwerking en analyse van het onderzoek in deze fase.

 Abstract
 Soort kwalitatief en beschrijvend
 Omvang
 Financier

 ZonMw, programma Palliantie, meer dan Zorg

 Partners

Saxion lectoraat Verpleegkunde, netwerken dementie IJssel-Vecht en Drenthe, netwerk palliatieve zorg, huisartsen in de regio, Consortium Ligare

 Status Lopend (februari 2016 t/m februari 2018)