Man die buiten aan het hardlopen is met muziek in

Sportpedagogiek

In het bijzonder naar een veilig sport- en beweegklimaat

Het lectoraat ontwerpt, initieert en verricht onderzoek op het vlak van sportpedagogiek, zodat iedereen kan sporten: veilig én met plezier.

Na het incident met assistent-scheidsrechter Van de Nieuwenhuizen in 2012 kwam het thema ‘veilig sportklimaat’ landelijk hoog op de agenda te staan. Het stimuleren van gewenst én het aanpakken van ongewenst gedrag in en rondom sport vraagt echter om maatschappelijke bewustwording én samenwerking. In het lectoraat participeren NOC*NSF, Windesheim en diverse gemeenten en (educatieve) instellingen om gezamenlijk antwoord te kunnen geven op vraagstukken op het snijvlak van sport, bewegen en veiligheid.

Doelstellingen

Het lectoraat Sportpedagogiek richt zich op onderzoek, onderwijs en activiteiten die garanderen dat mensen veilig kunnen sporten, waarbij begeleiding plaatsvindt door competente mensen. Te denken valt aan onsportief gedrag, zoals agressie op het sportveld, én bewustwording bij docenten lichamelijke opvoeding (LO) van gedragsrisico’s als seksuele intimidatie en pesten. Het doel van het lectoraat is dat wij door middel van onderzoek bijdragen aan een duurzaam verantwoord sportklimaat, in zowel top- en breedtesport als onderwijs.

Toegepast onderzoek naar ...

Om de doelstellingen te bereiken richt het lectoraat zich op toegepast onderzoek in de sportpedagogiek:

 • naar gedrag, dialoog en handelen in relatie tot (on)gewenst gedrag in de (top)sport en onderwijs
 • naar empowerment van (top)sporters en LO-leerlingen
 • naar gewenst en ongewenst gedrag binnen de (top)sport(omgeving) en onderwijs

Onderzoeksvragen

 • Hoe kunnen trainers, coaches en LO-leraren bijdragen aan een veiligere sport- en beweegomgeving?
 • Hoe worden positieve effecten van sportdeelname mogelijk gemaakt en incidenten teruggedrongen?
 • Wat is het effect van getrainde sportbuurtwerkers in wijken op de veiligheidsbeleving van kinderen?

Samenwerkingsverband

 

Dit lectoraat kenmerkt zich door een sociale innovatie, een nieuwe manier van samenwerking. In het lectoraat participeren naast initiatiefnemer NOC*NSF verschillende partners: de zes Nederlandse academies voor lichamelijke opvoeding (ALO’s), twee mbo-opleidingen en drie gemeenten. Dit betekent dat we kunnen putten uit diverse achtergronden, andere ervaringen en verschillende verwachtingen, met één grote gemene deler: sport en bewegen in het belang van het kind.

Uit de bij de oprichting van dit lectoraat gevoerde besprekingen kwam naar voren dat alle partijen de verantwoordelijkheid voelen voor het ondersteunen van een veilig en pedagogisch verantwoord sport- en beweegklimaat. Dit lectoraat is daarmee sterk verankerd met het actieplan Naar een veiliger sportklimaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Betrokken partijen:

Overige deelnemers

Publicaties
 1. Tips voor ouders - sport en bewegen 25 september 2018

  Publicatie met daarin tips voor ouders - Bevordering van de gezondheid, het welzijn en het plezier van kinderen en jongeren die betrokken zijn bij sport.
  Download
 2. Profclubs jagen op 'voetbalbaby's' 24 december 2017

  Online publicatie (2017) - In de jacht op talent komen voetbalclubs uit bij steeds jongere kinderen. Volgens experts is dit systeem niet effectief en zelfs gevaarlijk voor de ontwikkeling van de talenten. Zij pleiten ervoor dat profclubs kinderen tot hun twaalfde met rust laten.
  Download
 3. Interpersonal violence against children in sport 11 december 2017

  Miljoenen kinderen hebben op dagelijkse basis te maken met geweld. Thuis, op school, in boeken, in de media en op straat. In deze Engelstalige publicatie gaat Tine Vertommen eerst in op geweld tegen kinderen in het algemeen voordat ze zich op sport focust.
  Download
 4. Seksueel misbruik in de sport: Oproep aan ‘stille’ slachtoffers van misbruik in de sport 13 april 2017

  Publicatie (2017) - NRC bracht de verhalen van vier oud-sporters die tijdens hun carrière seksueel misbruikt zijn. In dit artikel vroeg de krant vijf experts, waaronder Tine Vertommen, Marianne Cense, Corinne Dettmeijer, lector Sportpedagogiek Nicolette Schipper-van Veldhoven en Marjan Olfers naar hun reacties.
  Download
 5. Veel sportclubs melden seksueel overschrijdend gedrag niet bij instanties 31 januari 2017

  Krantenartikel (2017) - Nicolette Schipper-van Veldhoven in NRC van 31 januari 2017 over het feit dat veel sportclubs seksueel overschrijdend gedrag van hun medewerkers niet melden bij een sportbond, meldpunt of vertrouwenspersoon.
  Download
 6. Met Positive Behavior Support naar een veilige sportvereniging 26 januari 2017

  Publicatie (2017) - Steeds meer scholen maken gebruik van Positive Behavior Support (PBS): een organisatiebrede aanpak die het pedagogische klimaat verbetert. Mensen uit het onderwijs denken dat de methode ook geschikt is voor sportverenigingen. Een artikel over PBS-experimenten bij vijf sportverenigingen.
  Download
 7. Eerste praktijkervaringen met PBS in sportverenigingen 01 november 2016

  Publicatie (2016) - Professionals betrokken bij PBS-implementaties in scholen zagen kans een vertaalslag te maken van de aanpak uit het onderwijs naar de sport door PBS in een sportvereniging te starten. Door Arnold Bronkhorst, Harold Hofenk en Nicolette Schipper-van Veldhoven in Remediaal (Jrg. 16 (nov. 2016) nr. 4/5).
  Download
 8. Op deze 4 manieren houd je je trainingen aantrekkelijk voor kinderen 25 oktober 2016

  Publicatie (2016) - Wie een vereniging aantrekkelijk wil houden voor jeugdleden, doet er goed aan zo veel mogelijk clubleden te vragen wat er beter kan in de training. In Arnhem rolden er aanbevelingen uit waar niet alleen de plaatselijke korfbalvereniging haar voordeel mee kan doen. Renske Bongers licht dat toe.
  Download
 9. KVLO Topic Pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat 31 juli 2016

  Publicatie (2016) - Het magazine van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met een speciale editie over een pedagogisch veilig sport- en beweegklimaat (nummer 5, jaargang 104) met daarin bijdragen vanuit het lectoraat, waaronder een bijdrage van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven.
  Download
 10. Onderzoek naar de seksuele integriteit van studenten lichamelijke opvoeding 26 april 2016

  Poster (2016) - Aanraken, uitdagen, (elkaars) grenzen zoeken: gymleservaringen bieden groeikansen, maar leiden ook tot seksuele grensoverschrijding. Dit onderzoek gaat over seksuele integriteit van LO-vierdejaars (posterpresentatie Gender, Sexuality & Inequality in Sports’ Conference, 17-03-2016 Milton Keynes, UK).
  Download
 11. Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans 18 februari 2016

  Publicatie (2016) - De installatie van Nicolette Schipper-van Veldhoven als lector heeft plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst op 18 februari 2016 te Zwolle. Bij die gelegenheid heeft zij de rede “Sport en lichamelijke opvoeding in pedagogisch perspectief, een gouden kans” uitgesproken.
  Download
 12. Positieve coaching in jeugdsport is niet soft 17 september 2015

  Publicatie (2015) - Artikel van lector Nicolette Schipper-van Veldhoven in win’ (het nieuws- en opinieblad van Windesheim). In dit artikel legt Nicolette Schipper-van Veldhoven uit waarom onderzoek naar de vraag hoe een cultuuromslag in de jeugdsport kan worden bereikt bittere noodzaak is.
  Download
 13. Rapportage Sport 2014 31 december 2014

  Publicatie (Tiessen-Raaphorst, A. (red.), Sociaal en Cultureel Planbureau: 2015) - Hoofdstuk 14: Sport en (on)wenselijk gedrag door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Johan Steenbergen. Op basis van onder meer landelijke statistieken worden ontwikkelingen en actuele trends in de sport beschreven.
  Download
 14. Laat ons lekker sporten 31 december 2014

  Publicatie (2014, daM Uitgeverij) - Kinderen onderzoeken gedrag van ouders langs de kant. De boodschap is dat kinderen niet willen dat ouders langs de lijn zich te fanatiek gedragen, zeker hun eigen ouders niet! Het zijn de leerlingen van de Da Costaschool in Soest die dit na een onderzoek langs de sportvelden concluderen.
  Download
 15. Goud in elk kind - Jeugdsport in een pedagogisch perspectief 31 december 2012

  Publicatie (2012, daM uitgeverij) - Inleiding: jeugdsport in een pedagogisch perspectief door Nicolette Schipper-van Veldhoven en Jens van der Kerk. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte en een op jongeren afgestemde begeleiding.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Grensoverschrijdend gedrag in de sport 11 december 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onderzoek naar de prevalentie van misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de sport en het effect ervan op later welzijn.
  Lees verder
 2. Promotieonderzoek Groeien door sport 29 september 2017

  Onderzoeksproject (lopend) - Emran Riffi (HvA) onderzoekt, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het lectoraat Sportpedagogiek, de invloed die jeugdsport in verenigingsverband heeft op sociale inclusie.
  Lees verder
 3. Onderzoek naar Seksuele Intimidatie in de sport in Nederland 13 juli 2017

  Onderzoeksproject (startend) - Wil jij je verhaal met ons delen? Wij verzamelen ze om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.
  Lees verder
 4. PARENT (Erasmus+) 20 februari 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een project dat zich richt op het stimuleren en verbeteren van een betrokken en verantwoordelijk ouderschap in de sport. Partners uit tien Europese organisaties leveren een bijdrage.
  Lees verder
 5. iCoachKids 28 november 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - in iCoachKids werken acht organisaties samen op het vlak van jeugdsport en coachonderwijs onder leiding van Leeds Beckett University en International Council for Coaching Excellence.
  Lees verder
 6. Transformatie PBS van de school naar de sport … 01 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de in het onderwijs veel gehanteerde aanpak PBS mogelijk ook van betekenis kan zijn voor de sportvereniging.
  Lees verder
 7. Gold in Education and Elite Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In dit EU-project wordt binnen het lectoraat onderzoek verricht met als doel good-governanceprincipes en duale carrières voor sporters te promoten en te ondersteunen.
  Lees verder
 8. Safeguarding Youth Sport 20 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Waarborgen van fysieke en morele integriteit in de competitieve jeugdsport: stimuleren van individuele ‘empowerment’ van jonge atleten en bevorderen van een ethisch klimaat in sportorganisaties (EU-project).
  Lees verder
 9. Winst door Sport - Trainer-kind INterACTIE 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Gericht op verkrijgen van inzicht in succes- en faalfactoren met betrekking tot de wijze waarop trainers bijdragen aan opvoeding en ontwikkeling van jongeren die sporten bij verenigingen.
  Lees verder
 10. Ouders langs de lijn 19 mei 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Kinderen onderzochten het gedrag van ouders door hen te observeren bij een aantal wedstrijden in samenwerking met de Da Costaschool Soest.
  Lees verder