Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Versterking van opleidingsscholen in Almere en Deltion College

Onderzoeksproject (lopend) - In dit project wordt onderzocht hoe de curricula van opleidingsscholen versterkt kunnen worden, zodat leraren in opleiding straks constructief kunnen samenwerken met ouders. Samen met scholen voor voortgezet onderwijs in Almere en het Deltion College (mbo) ontwikkelen we een module die studenten en startende docenten beter voorbereidt op het samenwerken met ouders.

Uit een eerdere inventarisatie is gebleken dat (aanstaande) leraren te weinig ervaring opdoen met het samenwerken met ouders. Vragen waarmee zij worstelen zijn: Hoe communiceert men met ouders? En hoe bouwt men een goede relatie op? Op basis van deze gegevens én met de onderwijscontext in Almere en Zwolle als uitgangspunt ontwikkelen wij een module van vijf bijeenkomsten.

Doelen

Het doel van de module is dat leraren buiten directe lessituaties een beroepsidentiteit ontwikkelen, dat zij het belang van een goede samenwerking met ouders onderstrepen en dat zij een eigen standpunt kunnen bepalen, kunnen innemen en kunnen handelen op basis van:

  • theorieën over oudersamenwerking en de factoren die een rol spelen
  • hoe het schoolbeleid op het vlak van samenwerking wordt vormgegeven
  • een eigen attitude en een normatief kader
  • ervaringen met diverse vormen/aanpakken
  • een eigen visie op een goede samenwerking met ouders

Evaluatie

De evaluatie van de module richt zich op de bruikbaarheid ervan in de praktijk en de (leer)opbrengsten die ermee bereikt worden.

Bruikbaarheid

Wat zijn de ervaringen van deelnemers, coaches en moduleverzorgers met de gekozen werkvorm, de ervaren studielast en de wijze waarop de onderwerpen aansluiten bij de leervragen?

Leeropbrengsten

Wat hebben deelnemers geleerd van de module en in hoeverre heeft de module hen bewustgemaakt van het belang van het samenwerken met ouders? In het bijzonder zal onderzocht worden of, en zo ja in hoeverre, deelnemers verandering rapporteren in hun kennis, visie, attitude en wat dat betekent voor hun handelen.

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2014 - 2016
Opdrachtgever Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / DUO (subsidie)
Partners Opleidingsschool Almere, Deltion College
Status Lopend