Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Communities of inquiry

Onderzoeksproject (lopend) - Sinds 2013 werken onderzoekers Fer Boei en Martijn Willemse, beiden werkzaam bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim, binnen de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs met zogeheten communities of inquiry. Binnen zo’n community wordt door lerarenopleiders een gezamenlijk onderzoek opgestart naar een gedeeld probleem in de praktijk.

De communities of inquiry (CoI) waarmee we werken zijn gebaseerd op het werk van de onderzoekers Marilyn Cochran-Smith en Frank Murray. Het doel van de CoI’s is het ondersteunen van opleiders, zodat zij een professionele onderzoekshouding ontwikkelen, begeleidingsvaardigheden opdoen en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan de eigen opleidingspraktijk en de kennisbasis van het beroep.

Kenmerken

  • Zes tot acht lerarenopleiders onderzoeken met twee ervaren lerarenopleiders-onderzoekers een gemeenschappelijk ervaren praktijkprobleem
  • Een CoI duurt minimaal een jaar en kan voortgezet worden
  • Er vinden in een jaar acht tot tien bijeenkomsten plaats van twee tot drie uur
  • De onderzoekscyclus is leidend: exploratiefase, theoretische verkenning, datamethode kiezen, uitvoering, datareductie & analyse, rapportage & reflectie
  • Men bespreekt de fases, deelt kennis en focust zich op de deeluitwerking in het kader van het gezamenlijke onderzoek; waarbij leden reflecteren op de vraag wat een ieder geleerd heeft en wat dat in de opleidingspraktijk betekent
  • Tussentijds voert men in twee- of drietallen onderdelen van het onderzoek uit
  • De lerarenopleiders-onderzoekers participeren gelijkwaardig in het traject, maar zijn in de ‘lead’ wat betreft de organisatie
  • Tijdens het proces wordt het rapportagedoel bepaald: bijvoorbeeld een interne rapportage of een vakpublicatie of presentatie op een congres

Landelijk initiatief

In september 2015 is er in opdracht van VELON een landelijk initiatief gestart: negen lerarenopleiders zullen zich focussen op de vraag hoe de onderzoekende houding van aanstaande leraren gestimuleerd kan worden.

Abstract
Soort Praktijkgericht onderzoek
Omvang 2013 - 2016
Opdrachtgever Windesheim
VELON
Partners Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
Status Lopend