Schoolkind bij touchscreen toetst iets in

Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

Een leraar moet de kwaliteiten hebben waarmee hij continu bijdraagt aan de sociaal verantwoordelijke ontwikkeling van zijn leerlingen.

Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs bestaat sinds 2004 bij Windesheim. Yvonne Leeman is vanaf het begin aan het lectoraat verbonden. De eerste 5 jaar werkte ze in een duofunctie samen met lector Wim Wardekker. Daarna was lector Femke Geijsel haar partner. Per 1 januari 2014 is het lectoraat aan zijn derde termijn begonnen. Nu alleen met lector Yvonne Leeman (0,5) die tegelijkertijd voor een halve weektaak aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) verbonden is.

Pedagogische kwaliteit van het onderwijs

Binnen het lectoraat ontwikkelen en onderzoeken we het onderwijs vanuit het perspectief van pedagogische kwaliteit. Dit perspectief is geënt op de overtuiging dat de persoonsvormende doelen van onderwijs ertoe doen en dat de kwaliteit van onderwijs gedragen wordt door de samenhangende kwaliteit van leraren, inhouden, didactische werkwijzen, relaties tussen leraar en leerling(en), collegiale relaties, schoolcultuur en organisatie.

Gesprekken en reflectie over pedagogische kwaliteit

Bij elk onderzoek of elke ontwikkel- en ontwerpactiviteit zijn er gesprekken en reflectie mogelijk over de betekenis van pedagogische kwaliteit voor de doelen, het onderwerp, de inbedding in het onderwijs en de professionaliteit van de leraar. Zo’n gesprek wordt gekenmerkt door het verwoorden, doordenken en afwegen van alternatieven die verbonden zijn met pedagogische onderwijsidealen en de specifieke context. Het steeds opnieuw leren over en concretiseren van het perspectief van pedagogische kwaliteit vormen de kern van de werkwijze van het lectoraat. Deze telkens terugkerende betekenisgeving aan de pedagogische kwaliteit van het onderwijs is een specifieke invulling van het thema normatieve professionalisering dat centraal staat in het educatieve onderzoeksprogramma van Windesheim.

Doel van het lectoraat

Uitgaande van pedagogische kwaliteit wil het lectoraat een bijdrage leveren aan het realiseren van betekenisvol onderwijs waarin kinderen en jongeren zich zodanig ontwikkelen dat hun (formele) leerresultaten goed zijn en hun ontwikkeling voor henzelf en de samenleving van belang en waardevol is. Centraal staat daarin de ontwikkeling tot autonome, goed geïnformeerde, breed gevormde en sociaal verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving. Alle aspecten van onderwijs en school kunnen daarbij betrokken zijn, zoals een schoolcultuur met aandacht voor elkaar, een breed aanbod van binnen- en buitenschoolse participatiemogelijkheden, dialogische en onderzoekende onderwijsvormen en een actieve verbinding van het curriculum met maatschappelijke vraagstukken.

Onderzoek

Het onderzoeksterrein van het lectoraat is breed. Het onderzoek levert zowel een bijdrage aan wetenschappelijke kennis als aan onderwijsverbetering en de professionele ontwikkeling van leraren. Onderdeel van die professionalisering is het ontwikkelen van een brede beroepsidentiteit, die de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren, onderwijs- en schoolontwikkeling en de kwaliteit van samenleven omvat. De werkwijze van het lectoraat is onderzoekend, ontwikkelend en professionaliserend. Kenmerkend zijn doelgerichtheid, systematische aanpak, reflectie op goed onderwijs, het stellen van pedagogische vragen bij gangbare denk- en werkwijzen, en het ontwikkelen van nieuwe/bijgestelde inhoud, didactiek en professionele denk- en werkwijzen.

Onderzoekslijnen

Er zijn twee samenhangende onderzoekslijnen ontwikkeld. De eerste richt zich op het denken en handelen van leraren en hun professionele ontwikkeling op het gebied van pedagogische kwaliteit van het onderwijs. De tweede lijn richt zich op de concretisering van pedagogische kwaliteit in vakken, vormingsgebieden en onderwijsaanpak. Binnen die lijn is speciaal aandacht voor actuele thema’s op het gebied van brede vorming, zoals burgerschapsvorming, samenleven in pluriformiteit en beroepsidentiteitsontwikkeling.

De lijnen zijn:
1. Denken en leren van leraren over pedagogische kwaliteit van het onderwijs
2. Concretisering van pedagogische kwaliteit in vakken, vormingsgebieden en onderwijsaanpak

Leergemeenschap: Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan

Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs heeft samen met Fedor de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in 2015 een leergemeenschap opgericht om samen op onderzoekende en ontwerpende wijze te werken met verhalen in het onderwijs. Ons onderwijsdoel is de jeugd beter voor te bereiden op het samenleven in de superdiverse wereld van vandaag.

Daarnaast hopen we via de leergemeenschap praktijkkennis te vergaren over het werken met verhalen en het tegelijkertijd professionaliseren van leraren, zodat zij in hun lessen gebruik kunnen maken van verhalen over samenleven in diversiteit. We hebben gekozen voor een vakgerichte aanpak. Bij de start in 2015 waren diverse lerarenopleiders vanuit Windesheim bij deze leergemeenschap betrokken: geschiedenis (Karin Haar: Pabo), Nederlands (Erna van Koeven: masters; Floor van Renssen: voortgezet onderwijs) en moderne vreemde talen (Willine Sonnenberg: voortgezet onderwijs). Inmiddels hebben leraren en opleiders van andere scholen en opleidingen zich bij de leergemeenschap aangesloten.

Lees meer

Kenniskring

Binnen het lectoraat werken twee promovendi en ervaren en beginnend onderzoekers. De meesten combineren het opleiden van leraren met het doen van onderzoek. De kenniskring komt elke maand voltallig bij elkaar voor het bespreken van literatuur, het bespreken van lopend onderzoek binnen het lectoraat en het ontwerpen en bespreken van vormen van kenniscirculatie naar opleidingen en werkveld.

Samenstelling

De basisformatie van de kenniskring bestaat uit een lector (0,5) en 5 lerarenopleiders van Windesheim (ieder voor 0,2). Dat zijn Karin Haar (Pabo), Job Morsink (Pabo), Floor van Renssen (Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs), en Willine Sonnenberg (Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs).

De basisformatie is aangevuld met lerarenopleiders/onderzoekers die verbonden zijn aan het kenniscentrum. In 2015 waren dat Annoesjka Boersma, Edith Roefs en Erna van Koeven. De kenniskring kent daarnaast opleiders (zonder formatie), die uit interesse en belang voor hun werk deelnemen.

Lectorale redes

Leerlingen zijn echte mensen! 

Geijsel, F. (2011). Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit - Met een inleiding van Yvonne Leeman (Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle). Zwolle: Windesheim.
Download de lectorale rede

Onderwijs met pedagogische kwaliteit

Leeman, Y., & Wardekker, W. (2004). Onderwijs met pedagogische kwaliteit (Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Pedagogische opdracht van het onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op woensdag 6 oktober 2004). Zwolle: Windesheim.
Download de lectorale rede

Publicaties
 1. Leeman, Y., Dieleman, A., Steen, J. van der, Beer, F. de, & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een Professionaliseringstraject. ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38’(1), pp. 81-94. 14 maart 2017

  - Dit artikel doet verslag van de begeleiding van een vierjarig professionaliseringstraject waarin het onderzoekend handelen van 22 leraren op vier scholen voor voortgezet onderwijs centraal stond.
  Download
 2. Morsink, J. (2016). ‘Wat niet kan is nog nooit gebeurd: verslag van een onderzoek naar de pedagogische kwaliteit binnen de pilot’. Zwolle: Windesheim 31 december 2016

  - In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een interviewonderzoek naar de ervaringen van docenten en studenten met een pilot Onderzoekend en Ontwerpend leren.
  Download
 3. Roefs, E. (2015). 'De ontwikkeling van inspirerend docentschap: Een exploratief onderzoek naar maatwerkprofessionalisering'. Zwolle: Windesheim. 16 februari 2015

  - Een exploratief onderzoek naar maatwerkprofessionalisering, zodat docenten hun professionele kwaliteiten ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van een beroepsidentiteit bij studenten.
  Download
 4. Straten-Goudswaard, L. van. (2014). 'Teamleren over transparantie en meta-didactiek op PABO Windesheim'. Zwolle: Windesheim. 31 december 2014

  - Door middel van gesprekken, interviews en lesobservaties is Van Straten-Goudswaard met haar team op zoek gegaan naar voorbeelden van transparantie en metadidactiek in hun lessen.
  Download
 5. Leeman, Y., & Morsink, J. (2014). Burgerschapseducatie in de kleutergroep. 'Wereld Van Het Jonge Kind, 42'(3), pp. 17-19. 6 november 2014

  - Welke doelen kun je stellen voor burgerschapseducatie in de kleutergroep? Pabostudenten zochten naar een manier om dit te koppelen aan betekenisvolle buitenschoolse activiteiten.
  Download
 6. Drost, H. (2012). 'Onderzoekend en betekenisvol leren: In de bovenbouw van het basisonderwijs'. Zwolle: Windesheim. 3 december 2012

  - In dit verslag de resultaten van activiteiten binnen het curriculum van de Pabo (studiejaar 4), rondom onderzoekend en betekenisvol leren in de bovenbouw van de basisschool.
  Download
 7. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2012). The contested professionalism of teachers meeting radicalising youth in their classrooms. 'International Journal of Inclusive Education, 17'(10), pp. 1053-1066. DOI:10.1080/13603116.2012.729228 9 oktober 2012

  - Leeman en Wardekker illustreren uitdagingen voor leraren die in het onderwijs te maken hebben met radicaliserende jongeren bij de invoering van inclusief onderwijs. (Abstract, artikel via Taylor & Francis Online)
  Download
 8. Willigen, J. van. (2012). 'Inspireren kun je leren..?' Zwolle: Windesheim. 30 juni 2012

  - Inspirerende docenten zijn cruciaal om de beroepsidentiteit bij hbo-studenten te ontwikkelen. Onderzocht werd welke Social Work-docenten op basis van gedragskenmerken inspirerend te noemen zijn.
  Download
 9. Drost, H., Leeman, Y., & Zandsteeg, T. (2011). Wereldoriëntatie en burgerschap - Leren in Tropenmuseum Junior. 'Jeugd in School en Wereld, 96'(3), pp. 14-17. 3 november 2011

  - Met de expositie De Qi van China wil Tropenmuseum Junior bijdragen aan de opvoeding tot wereldburgers. Wat is het belang van de expositie? (Gepubliceerd met toestemming uitgever)
  Download
 10. Klarus, R., & Wardekker, W. (Red.). (2011). 'Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek'. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers. 1 oktober 2011

  - Bijdragen met diverse stellingen en ideeën die consequenties hebben voor het professioneel handelen van leraren. (Abstract, te bestellen via Boom Lemma uitgevers: ISBN 9789059316348)
  Download
 11. Geijsel, F. (2011). 'Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit - Met een inleiding van Yvonne Leeman' (Lectorale rede). Zwolle: Windesheim. 30 september 2011

  - Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle.
  Download
 12. Vinne, S. van der. (2011). 'Aardrijkskunde, wereldburgerschap en waardenvorming. Verslag van een onderzoek naar Wereldburgerschap en waardenvorming in de aardrijkskundeles'. Zwolle: Windesheim. 4 juli 2011

  - Op welke manier komt wereldburgerschap in aardrijkskundelessen aan bod en welke rol speelt reflectie op waarden hierin? Docenten blijken behoefte te hebben aan inhoudelijke ondersteuning.
  Download
 13. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2011). Redesigning vocational education: The possibilities of design-based research. 'Journal of Curriculum Studies, 43'(4), pp. 313-331. DOI:10.1080/00220272.2011.557838 14 april 2011

  - In dit artikel wordt verwezen naar het eindrapport van het onderzoek Thrill Walibi door Leeman en Wardekker, een project binnen het lectoraat dat liep van 2006-2009.
  Download
 14. Koot-Stam, U. (2011). 'Stilstaan is de eerste stap. Onderzoeksverslag van de pilot Onderzoekend kijken naar Onderwijs'. Zwolle: Windesheim. 1 april 2011

  - Verslag van de pilot Onderzoekend kijken naar onderwijs. Docenten hebben een professionaliseringstraject gevolgd in een onderzoek naar de ontwikkeling van een onderzoekende houding.
  Download
 15. Klomp, M. (2010). 'Buitenschools leren en burgerschapsvorming. Hoe wordt hierover gedacht binnen het onderwijs?' Zwolle: Windesheim. 31 december 2010

  - Onderzoek naar denkkaders rondom burgerschapsvorming en buitenschools leren in het basis- en het voortgezet onderwijs. Hoe wordt hierover gedacht binnen het onderwijs?
  Download
 16. Nelen, M. (2010). 'Gedragsproblemen op school. De pedagogische kwaliteit van SWPBS'. Zwolle: Windesheim. 31 december 2010

  - Monique Nelen heeft een instrument ontwikkeld om het begrip 'pedagogische kwaliteit' te operationaliseren. Hiermee heeft zij de vijf pijlers van School Wide Positive Behavior geanalyseerd.
  Download
 17. Geijsel, F. (2010). Praktijkgericht onderzoek: goed voor de onderwijskundige, de school, de docent en de leerling? 'Pedagogische Studiën, 87'(4), pp. 288-296. 1 november 2010

  - Geijsel gaat in op praktijkonderzoek als aanvulling op academisch onderzoek, zonder telkens een 'mode' te willen genereren in onderwijsland. (Gepubliceerd met toestemming uitgever)
  Download
 18. Eersel, S. van. (2010). Kijken door de bril van de pedagogische kwaliteit. 'Schoolbestuur, 30'(3), pp. 12-13. 1 mei 2010

  - In het onderwijs wordt ervan uitgegaan dat beleid en praktijk gebaseerd zijn op 'best evidences'. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Een interview met Yvonne Leeman. (Gepubliceerd met toestemming uitgever)
  Download
 19. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2009). 'De thrill van THRILL: Eindrapport onderzoek Thrill Walibi'. Zwolle: Windesheim. 3 maart 2009

  - THRILL (Teamgewijs Herontwerpen van Resultaatgericht, Innovatief en Levensecht Leren) is een door Het Platform BeroepsOnderwijs gesubsidieerd project dat liep van 2006-2009.
  Download
 20. Roefs, E. (2009). 'Meesterschap, de docent als inspiratiebron. Een onderzoek naar de bijdrage van docenten aan de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit bij studenten'. Zwolle: Windesheim. 30 januari 2009

  - Een onderzoek naar de bijdrage van docenten aan de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit bij studenten. Een arbeidsidentiteit wordt steeds belangrijker om goed sturing te kunnen geven aan leven en loopbaan.
  Download
 21. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2008). 'Verslag van het werk 2003 - 2008: Lectoraat Pedagogische Opdracht van het Onderwijs Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle'. Zwolle: Windesheim. 31 maart 2008

  - Lectoren Wim Wardekker en Yvonne Leeman maken de balans op van de eerste 5 jaren van het lectoraat De pedagogische opdracht van het onderwijs: een terugblik.
  Download
 22. Leeman, Y., Wardekker, W., & Majoor, D. (2007). 'Pedagogische kwaliteit op de kaart'. Baarn: HBuitgevers. 1 september 2007

  - Het boek dat u hieronder kunt downloaden biedt scholen en (aanstaande) leraren het nodige materiaal bij het verkennen en verdiepen van hun visie op pedagogische kwaliteit.
  Download
 23. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2004). 'Onderwijs met pedagogische kwaliteit' (Lectorale rede). Zwolle: Windesheim. 6 oktober 2004

  - Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Pedagogische opdracht van het onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op woensdag 6 oktober 2004.
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. Burgerschap en schoolontwikkeling 21 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs werd op vier scholen voor het voortgezet onderwijs samen met leraren al onderzoekend gewerkt aan pedagogische kwaliteit als middel om burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen. Welke sturing is er bijvoorbeeld vanuit school- en teamleiders nodig om burgerschap te stimuleren?
  Lees verder
 2. Leergemeenschap: Met verhalen stevig in de superdiverse wereld komen staan 3 juni 2016

  Onderzoeksactiviteit (lopend) - Het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs heeft samen met Fedor de Beer (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) in 2015 een leergemeenschap opgericht om samen op onderzoekende en ontwerpende wijze te werken met verhalen in het onderwijs. Ons onderwijsdoel is de jeugd beter voor te bereiden op het samenleven in de superdiverse wereld van vandaag.
  Lees verder
 3. Professionele ruimte van docenten moderne vreemde talen 2 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten die moderne vreemde talen studeren, ervaren in de praktijk geregeld discrepanties tussen de theorie en de dagelijkse (stage)praktijk. Verschillende visies op vreemdetalenonderwijs lijken naast elkaar te bestaan en daarbinnen is het soms moeilijk betekenisvol onderwijs te geven met aandacht voor intercultureel leren.
  Lees verder
 4. Ontwikkeling van pedagogische idealen van leraren in opleiding 2 juni 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten hebben verschillende redenen om te kiezen voor het docentschap. Hier kunnen pedagogische idealen deel van uitmaken. Hoe verloopt de ontwikkeling van deze idealen in de vier jaar dat zij onderwijs krijgen en ervaringen opdoen in de praktijk als docent? En welke vormen van onderwijs dragen bij aan de vorming van hun pedagogische idealen?
  Lees verder
 5. Onderzoekende groepsdialogen 15 april 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Doel is het ontwikkelen van onderwijs over en via onderzoekende groepsdialogen binnen de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs. Eén module is met het oog hierop ontwikkeld en wordt in elke fase van het ontwerponderzoek bijgesteld en uitgeprobeerd. Het onderzoek heeft inmiddels twee ontwerpfasen achter de rug.
  Lees verder
 6. Betekenisvol geschiedenisonderwijs 10 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Studenten starten op de Pabo met allerlei beelden over het vak geschiedenis. Ze denken vooral aan kennis over het verleden en geschiedenisleraren die boeiend verhalen kunnen vertellen. Veel studenten zien niet wat de betekenis van het vak geschiedenis kan zijn voor het dagelijks leven en de vorming van kinderen.
  Lees verder
 7. De manifestatie, totstandkoming en betekenis van presence als kenmerk van interactieve onderwijssituaties 9 maart 2016

  Promotieonderzoek (lopend) - Presence verwijst naar de manier waarop mensen in een situatie aanwezig zijn, namelijk met aandacht én openheid voor wat er op dat moment tussen hen gebeurt. Naar de waarde van presence wordt met name in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven onderzoek gedaan. In de context van het onderwijs is presence nog vrijwel niet onderzocht.
  Lees verder
 8. Betekenisvolle gesprekken in het leesonderwijs 9 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Praten over leeservaringen is belangrijk voor de persoonsvorming en leesontwikkeling van leerlingen, maar hiervoor is vaak weinig structurele ruimte in het leesonderwijs. Studenten van de lerarenopleiding Nederlands geven aan dat het zelf voeren van leesgesprekken op de opleiding hen helpt om als docent het leesonderwijs betekenisvol te maken.
  Lees verder
 9. Deep learning in de Pabo 9 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - In het studiejaar 2014-2015 heeft op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim een pilot plaatsgevonden waarbij zeven studenten een periode lang aan de hand van bestaande leerdoelen hun eigen onderwijs vormgaven op scholen in het primair onderwijs met vernieuwende, toekomstgerichte onderwijsconcepten (NPDL of O4NT).
  Lees verder
 10. Leescultuur en opbrengstgericht werken 11 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede leeropbrengsten ten aanzien van lezen, zoals de overheid die voor ogen heeft, worden in het basisonderwijs meestal bereikt door veel aandacht voor leestechniek en leesbegrip. Het blijkt echter dat een positieve leescultuur de basis vormt voor goede leeropbrengsten. Maar hoe realiseer je deze positieve leescultuur? En hoe draagt de leerkracht hieraan bij?
  Lees verder
 11. Betekenisvol bètatechnisch onderwijs 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Betekenisvol onderwijs in natuurwetenschappelijke vakken en techniek zou een stimulans kunnen zijn voor leerlingen om later voor een toekomst in de techniek te kiezen. Dit onderwijs moet dan wel betekenisvol voor leerlingen zijn. In dit onderzoek ontwikkelen docenten en onderzoekers betekenisvol bètatechnisch onderwijs voor leerlingen samen mét leerlingen.
  Lees verder
 12. Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke scholen 10 november 2015

  Promotietraject (afgerond) - Op elke basisschool speelt jeugdliteratuur een grote rol. Boeken worden gebruikt om kinderen te leren lezen. Maar dat leerlingen door boeken zichzelf kunnen leren kennen en de wereld om hen heen, wordt meestal minder belicht. Toch is jeugdliteratuur en het spreken daarover niet alleen belangrijk voor het leesonderwijs, maar ook voor burgerschapsvorming en voor het denken over levensbeschouwing.
  Lees verder
 13. Grip op burgerschap 9 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Sinds enkele jaren zijn basisscholen in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Een maatschappelijke stage buiten de basisschool lijkt een kansrijke manier om hieraan te werken. Maar hoe kun je als basisschooldocent zo’n stage goed vormgeven en begeleiden zodat basisschoolleerlingen aantoonbaar hiervan leren?
  Lees verder
 14. Vrij lezen in het mbo 9 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoek was om met behulp van ontwerpgericht onderzoek na te gaan hoe vrij lezen verder kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het mbo. Onder vrij lezen wordt verstaan dat leerlingen op vaste tijdstippen gemotiveerd zelfgekozen teksten lezen, zodat hun geletterdheid toeneemt en zij zich ontwikkelen.
  Lees verder
 15. Onderzoekend leren in de bovenbouw van het basisonderwijs 3 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in het creëren van activiteiten op het gebied van onderzoekend leren in het basisonderwijs. Samen met leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten werd gezocht naar goede voorbeelden van onderzoekend leren. Hoe gaan in deze voorbeelden de leerkrachten en kinderen te werk? Wat is de interactie tussen de leerkrachten en de kinderen?
  Lees verder
 16. Pedagogische handelingsbekwaamheid en burgerschap 19 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds meer scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn op zoek naar effectieve methoden om expliciet aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van burgerschap bij leerlingen. De insteek van dit project was om op scholen de pedagogische handelingsbekwaamheid van leraren te versterken en daarmee burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen.
  Lees verder
 17. Pedagogische kwaliteit van praktijkonderzoek in de Pabo 31 december 2014

  Onderzoeksproject (afgerond in 2014) - Over de begeleiding door lerarenopleiders met betrekking tot het onderzoek van hun studenten is nog weinig bekend. In dit verkennend onderzoek naar de pedagogische kwaliteit van praktijkonderzoek in de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) staat de pedagogische kwaliteit van het begeleiden van praktijkonderzoek centraal.
  Lees verder